Hotărârea nr. 168/2017

HCL privind declararea unor lucrari de utilitate publica cartier Trivale

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind declararea unor lucrări de utilitate publică

Consiliul Local al Municipiului Pitești întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

 • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

 • - Raportul nr. 17.130/12.04.2017 al Direcției Tehnice;

 • -  Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 18938/2017, nr. 18939/2017, nr. 18940/2017, nr. 18941/2017 și nr. 18942/2017;

 • - Adresa nr. 470/01.02.2017 a Administrației Domeniului Public Pitești, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr. 4.607/01.02.2017;

Văzând prevederile art. 18 alin. (4) din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 36 alin. (5) lit. „c” din Legea nr. 215/2001, H.C.L. nr. 113/1999 privind aprobarea Planului Urbanistic General al Municipiului Pitești, precum și H.C.L. nr. 306/2015 privind aprobarea documentației „Registrul spațiilor verzi din municipiul Pitești”;

în temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. (1) Se declară de utilitate publică de interes local lucrările de amenajare a parcării amplasate pe domeniul public al municipiului Pitești, cartier Trivale, bl. 53-54, în suprafață de 500 mp, potrivit anexei nr. 1.

 • (2) Declararea de utilitate publică a lucrărilor de la alin. (1) se face în baza Planului Urbanistic General al Municipiului Pitești, aprobat prin H.C.L. nr. 113/1999, potrivit anexei nr. 2.

 • (3) Se aprobă schimbarea destinației spațiului verde pe care se execută aceste lucrări în vederea amenajării parcării.

 • (4) Registrul Spațiilor Verzi aprobat prin H.C.L. nr. 306/2015 se modifică corespunzător.

Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Parcarea, în suprafață totală de 500 mp, este publică și va fi evidențiată ca bun aparținând domeniului public al municipiului Pitești, aflat în administrarea Administrației Domeniului Public Pitești.

Art.3. Primarul Municipiului Pitești, Arhitectul Șef, Direcția Tehnică, Administrația Domeniului Public Pitești, S.C. Salpitflor Green S.A. vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora de către Secretarul Municipiului Pitești.

Pitești

Nr. 168 din 27.04.2017Contrasemnează: SECRETAR,  Călugăru Aqfcjrei-Cătălinw W CO O CJ

Q

GJ

W

___ru

° ^32.97

p

-

__

W cu


BILANȚ TERITORIAL


 • - Suprafața parcare noua: 500mp (500mp in spațiu verde);

 • - Suprafața zone verzi reamenajate: 74mp (74mp in spațiu verde);

■ Suprafața necesara a fi scoasa din Registrul Spatiilor Verzi si declarata de utilitate publica: 500mp;

 • - Copacii existenti pe amplasamentul parcării si trotuarului propus (N=12buc) se vor taia.


Trotuar de protecție bloc/pietonal existent Margine drum existent Alei pietonale existenta

Bloc existent

Stâlp beton iluminat stradal, existent Cămine de vizitare, existente

Copaci existenti ce se mențin (foioase +rasinoase) Copaci existenti ce se taie (foioase +rasinoase) Bordura prefabricata 20x25cm,propusa Ax drum acces parcari proiectate /£ Marcaj rutier propus                  fi*-

Carosabil propus parcare Zona verde ce se insamanteaza

/- Realizare lucrărilor propuse presupue taierea a 3
Proiect:    Amenajarea unor parcari sau alei pietonale

in spațiu verde (suprafețe cuprinse in Registrul Spatiilor Verzi ale Mun. Pitești)


Denumire planșa:

PLAN DE SITUAȚIE PROPUS


or 2.

'________— uwxwZff. 1

PvA& L cypcoVooA- prin VkO-


ZȚX21


ZV/eZV W


UTR 34


Lîf9a


2_ooa. sVod\o^(S-per\VoA yorccivt-

ZoOCk sVwAx'QjA^.

FuocJoorA comy>kmeoion. cvA^’Se. ^vkÂ.

 • — Ivi'fcA vVuAo pvi'o'LiOi. s^t'JveÂN

 • — spoKk •4«cct cKvcxt.ctaj^aK'e.

 • — oc.c.<i< p\ «Kjr>o^ M QO* oiaV\c x por c.^x, cyrnj^

 • —       X<.Vum\£>- ^AxVcjțț. %\ rjon^Vc udru a£«ț.r>

EKTB.AS PU

(spatii de joaca pentru copii, scuaruri. parcuri, perdele de protecție sau terenuri de sport si dotări sportive), m UTR 6.

* Pentru ZLI - ZONA REZIDENȚIAL A CU CLĂDIRI ÎNALTE (MAI MULT DE 3 NIVELURI).

LII2a - Subzona cu locuințe existente înalte ( mai mult de 3 niveluri)

LII2b - Subzona cu locuințe propuse înalte (mai mult de 3 niveluri)

;V07M : Cifra de la fiecare subzona. indica numărul UTR-uhii.

Art.2 - Funcțiunea dominanta a zonei este locuirea.

Zona este compusa din :

 • * locuințe de tip urban existente/propuse, cu regim mic de înălțime (de la parter- cele existente- la P+l: P+2 - pentru cele propuse), in cadrul subzonelor LM(a+b);

 • * locuințe de tip rural existente, cu regim mic de înălțime ipaner. P-HVI. accidental P-l). in cadrul subzonelor LMra (itln); LMra (idln); LMra (idcn)

 • * locuințe de tip urban existente/propuse, in cladin cu mai mult de 3 niveluri. m cadrul subzonelor LIa si LIb.

Art.3 - Functiunile complementare admise ale zonei sunt :

 • - instituții publice si servicii:

 • - spatii verzi amenajate;

 • - accese pietonale si carosabile, parcaje, garaje?

 • - rețele tehnico-edilitare si construcții aferente.

CAPITOLUL II - utilizare funcționala

Art.4 - Utilizări permise :

- locuințe individuale cu caracter urban obligatoriu, in toate subzonele din cadrul zonei de locuit.

 • - locuințe colective si individuale cu peste P+2 in subzona LIb;

 • - modernizări si reparații la cladin existente ;

  si LM27ra (idln) • - in subzonele: LMSra (itln), LM25ra (ic