Hotărârea nr. 167/2017

HCL privind declararea unor lucrari de utilitate publica strada Oituz

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind declararea unor lucrări de utilitate publică

Consiliul Local al Municipiului Pitești întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

 • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

 • - Raportul nr. 17.274/12.04.2017 al Direcției Tehnice;

 • -  Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 1893 8/2017, nr. 18939/2017, nr. 18940/2017, nr. 18941/2017 și nr. 18942/2017;

 • - Adresa nr. 469/01.02.2017 a Administrației Domeniului Public Pitești, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr. 4.609/01.02.2017;

Văzând prevederile art. 18 alin. (4) din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 36 alin. (5) lit. „c” din Legea nr. 215/2001, H.C.L. nr. 113/1999 privind aprobarea Planului Urbanistic General al Municipiului Pitești, precum și H.C.L. nr. 306/2015 privind aprobarea documentației „Registrul spațiilor verzi din municipiul Pitești”;

In temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. (1) Se declară de utilitate publică de interes local lucrările de amenajare a parcării amplasate pe domeniul public al municipiului Pitești, cartier Războieni, strada Oituz, bl. C9, în suprafață de 61 mp, potrivit anexei nr. 1.

 • (2) Declararea de utilitate publică a lucrărilor de la alin. (1) se face în baza Planului Urbanistic General al Municipiului Pitești, aprobat prin H.C.L. nr. 113/1999, potrivit anexei nr. 2.

 • (3) Se aprobă schimbarea destinației spațiului verde pe care se execută aceste lucrări în vederea amenajării parcării.

 • (4) Registrul Spațiilor Verzi aprobat prin H.C.L. nr. 306/2015 se modifică corespunzător. Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Parcarea, în suprafață totală de 61 mp, este publică și va fi evidențiată ca bun aparținând domeniului public al municipiului Pitești, aflat în administrarea Administrației Domeniului Public Pitești.

Art.3. Primarul Municipiului Pitești, Arhitectul Șef, Direcția Tehnică, Administrația Domeniului Public Pitești, S.C. Salpitflor Green S.A. vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora de către Secretarul Municipiului Pitești.

Pitești

Nr. 167 din 27.04.2017SITUAȚIE

1:500


t teritorial:


îfata trotuar nou (inclusiv borduri): 115.25mp (45.25mp in spațiu verde) data parcare noua: 98.00mp (61.00mp in spațiu verde);

data necesara a fi scoasa din Registrul Spatiilor Verzi si declarata Uitate publica: 106.25mp;

oii existenti se vor menține si se vor incadra cu borduri prefabricate icm spre carosabil, respectiv 10x15cm spre trotuar;

il viu existent ce delimitează spațiul verde de trotuarul existent se danta in spatele trotuarului propus (cca. 30m).


HOTA:

Ridicările topografice s-au întocmit in sistem de coordonate STEREO 70, plan de referința Marea Neagra 1975.


Trotuar de protecție bloc

Dala betonata existenta

Gard viu existent Bordura existenta Bloc existent

Carosabil existent Str. Oituz Guri de scurgere existente Cămine de vizitare, existente Rasuflatori gaze naturale existente Borna GPS

Bordura prefabricata 20x25cm, propusa Bordura prefabricata 10x15cm, propusa Marcaj rutier propus

Carosabil propus parcare

Trotuar propus

Gard viu propus spre replantare

Limita lucrări propuse


NOTA:


10


 • - Realizarea lucrărilor propuse nu presupune t

 • - Gardul viu existent ce delimitează trotuarulCEPROCOR

CENTRUL DE PROIECTARE SI CONSULTANTA RUTIERA Director: Ing. Ghe. ALEXE
, CENTRUL v ’DEPROIECTAReJ

CONSULTANTĂ1


Beneficiar: Administrația Domeniului Pu

Proiect: Amenajarea unor parcari sau alei pietdnale-in spațiu verde (suprafețe cuprinse in Registrul Spatiilor Verzi ale Mun. Pitești)


^Proiect nr.

K71/2016

Ctr. nr. 4797/2016


Sef proiect


sing. Aurelian lliuta


proiectat [Verificat graficaDenumire planșa:

PLAN DE SITUAȚIE PROPUS

Bloc C9, strada Oituz, cartier Razboieni


Faza:

Doc. Th.


Planșa nr.

2DJ^ionS- %Vld\cxVcL (V'p\tcr>âfr\Vat® odnMi-ț doriți

 • — \cîV VbjKi p JU><2«z ►s\ S«M\Qx\

 • — apoAti vi^c^Â '(«Xt^oqaâe.

 • — cyQc^iț. p'^eionoVc. s\ eotota^ k (^xtc^.

 • — veVeVt A^V»r>icD-.^j^xlvVaY’t "Sx cooslvucLî

EXTRAS

oprolocx'r prin

(spatii de joaca pentru copii, scuaruri. parcuri, perdele de protecție sau terenuri de sport si dotări sportive), in UTR 6.

* Pentru ZLI - ZONA REZIDENȚIALA CU CLĂDIRI ÎNALTE (MAI MULT DE 3 NIVELURI).

LII2a - Subzona cu locuințe existente înalte (mai mult de 3 niveluri )

LII2b - Subzona cu locuințe propuse înalte (mai mult de 3 niveluri)

AP7I4 : Cifra de la fiecare subzona. indica numărul UTR-uIui.

Art.2 - Funcțiunea dominanta a zonei este locuirea.

Zona este compusa din :                                              ♦

 • * locuințe de tip urban existente/propuse, cu regim mic de înălțime (de la parter- cele existente- la P+l; P+2 - pentru cele propuse), in cadrul subzonelor LM(a+b);

 • * locuințe de tip rural existente, cu regim nuc de inaltime ipaner. P-rM. accidental P-H). in cadrul subzonelor LMra (itln); LMra (idln); LMra (idcn)

 • * locuințe de tip urban existente/propuse, m cladin cu mai mult de 3 niveluri. m cadrul subzonelor LIa si LIb.

Art.3 - Functiunile complementare admise ale zonei sunt :

 • - instituții publice si servicii:

 • - spatii verzi amenajate;

 • - accese pietonale si carosabile, parcaje, garaje?

 • - rețele tehnico-edilitare si construcții aferente.

CAPITOLUL II - utilizare funcționala

Art.4 - Utilizări permise :

- locuințe individuale cu caracter urban obligatoriu, in toate