Hotărârea nr. 165/2017

HCL privind declararea unor lucrari de utilitate publica aleea zimbrului

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE

privind declararea unor lucrări de utilitate publică

Consiliul Local al Municipiului Pitești întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

 • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

 • - Raportul nr. 17.271/12.04.2017 al Direcției Tehnice;

 • -  Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 18938/2017, nr. 18939/2017, nr. 18940/2017, nr. 18941/2017 și nr. 18942/2017;

 • - Adresa nr. 466/01.02.2017 a Administrației Domeniului Public Pitești, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr. 4.611/01.02.2017;

Văzând prevederile art. 18 alin. (4) din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 36 alin.(5) lit. „c” din Legea nr. 215/2001, H.C.L. nr. 113/1999 privind aprobarea Planului Urbanistic General al Municipiului Pitești, precum și H.C.L. nr. 306/2015 privind aprobarea documentației „Registrul spațiilor verzi din municipiul Pitești”;

în temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. (1) Se declară de utilitate publică de interes local lucrările de amenajare a parcării amplasate pe domeniul public al municipiului Pitești, cartier Trivale, Aleea Zimbrului bl. 61-62, în suprafață de 250 mp, potrivit anexei nr. 1.

 • (2) Declararea de utilitate publică a lucrărilor de la alin. (1) se face în baza Planului Urbanistic General al Municipiului Pitești, aprobat prin H.C.L. nr. 113/1999, potrivit anexei nr. 2.

 • (3) Se aprobă schimbarea destinației spațiului verde pe care se execută aceste lucrări în vederea amenajării parcării.

 • (4) Registrul Spațiilor Verzi aprobat prin H.C.L. nr. 306/2015 se modifică corespunzător. Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Parcarea, în suprafață totală de 250 mp, este publică și va fi evidențiată ca bun aparținând domeniului public al municipiului Pitești, aflat în administrarea Administrației Domeniului Public Pitești.

Art.3. Primarul Municipiului Pitești, Arhitectul Șef, Direcția Tehnică, Administrația Domeniului Public Pitești, S.C. Salpitflor Green S.A. vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora de către Secretarul Municipiului Pitești.

Pitești

Nr. 165 din 27.04.2017Contrasemnează:

SECRETAR, Călugăru Anflrei-Cătălin


AKjeXA ne*?.

\ck 'AC-V- cr J' ---EXTELAS POQ opro^oĂ po^ «ĂO-^MV


zr/j#


9


âcnoL <a,V>A'<xVQ.                 J

Eo<\oKx con^W^ o^\^< ok wei|

 • -                   *' S^ȚvAQKV

 • — Sp0^        Ouțr»<v\Q\Q.V^

_ Q.e.Qe.ae. px’c.Vo*"'1^*- QOfD^OiVÂVt. ^po»cc.a( ^fi _ ț-eVe.\t           eA\VAav\ &’\ «onsV'Jckxi aV<w>k

6KTBAS QprolcG.'r prin \ACV

(spatii de joaca pentru copii, scuaruri. parcun, perdele de protecție sau terenuri de sport si dotări sportivei, m UTR 6.

* Pentru ZLI - ZONA REZIDENȚIALA CU CLĂDIRI ÎNALTE (MAI MULT DE 3 NIVELURI).

LII2a - Subzona cu locuințe existente înalte ( mai mult de 3 niveluri )

LII 2b - Subzona cu locuințe propuse înalte ( mai mult de 3 niveluri )

AP7?4 : Cifra de la fiecare subzona. indica numărul UTR-uhii.

Art.2 - Funcțiunea dominanta a zonei este locuirea.

Zona este compusa din :                                              ♦

 • * locuințe de tip urban existente/propuse, cu regim mic de înălțime (de la parter- cele existente- la P+l: P+2 - pentru cele propuse), in cadrul subzonelor LM(a+b);

 • * locuințe de tip rural existente, cu regim nuc de înălțime (paner. P-rM. accidental P-l\ în cadrul subzonelor LMra (itln); LMra (idln); LMra (idcn)

 • * locuințe de tip urban existente/propuse, in clădiri cu mai mult de 3 niveluri. m cadrul subzonelor LIa si LIb.

Art.3 - Functiunile complementare admise ale zonei sunt ;

 • - instituții pubEce si serviciu

 • - spatu verzi amenajate;

 • - accese pietonale si carosabile, parcaje, garaje:*

 • - rețele tehnico-edilitare si construcții aferente.

CAPITOLUL II - utilizare funcționala

Art.4 - Utilizări permise :

 • - locuințe individuale cu caracter urban obligatoriu, in toate subzonele din cadrul zonei de locuit.

 • - locuințe colective si individuale cu peste P+2 in subzona LIb;

 • - modernizări si reparării la cladin existente ;

 • - ui subzonele. LMSra (itln), LM25ra (idjW^ siO127ra (idln)