Hotărârea nr. 162/2017

HCL acordarea CO suplimentar Politia Locala Pitesti

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind acordarea, pentru anul 2017, a concediului de odihnă suplimentar pentru personalul din cadrul Poliției Locale a Municipiului Pitești care desfășoară activitatea în condiții vătămătoare

Consiliul Local al Municipiului Pitești întrunit în ședință ordinară; Luând în discuție:

-Expunerea de motive a Primarului Muncipiului Pitești;

-Raportul nr. 18325/20.04.2017 al Biroului Management Resurse din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Pitești;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 18938/2017, nr. 18939/2017, nr. 18940/2017, nr.18941/2017 și nr. 18942/2017;

-Adresa Poliției Locale a Municipiului Pitești nr. 2741/13.04.2017, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr. 17356/13.04.2017;

-Buletinul de determinare prin expertizarea locurilor de muncă nr. 101/22.12.2014.

Având în vedere prevederile art. 18 - art. 21 ale Hotărârii Guvernului României nr.250/1992, privind concediul de odihnă și alte concedii ale salariaților din administrația publică, din regiile autonome cu specific deosebit și din unitățile bugetare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se acordă, pentru anul 2017, concediul de odihnă suplimentar pentru personalul din cadrul Poliției Locale a Municipiului Pitești care desfășoară activitatea în condiții vătămătoare, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Concediul de odihnă suplimentar se acordă proporțional cu timpul în care personalul își desfășoară activitatea în posturile în care există condiții de muncă vătămătoare.

Art.3. Pentru diminuarea expunerii la factorii de risc profesional și pentru depistarea în fază incipientă a unor îmbolnăviri profesionale, Poliția Locală a Municipiului Pitești va întreprinde măsurile necesare pentru efectuarea examinării medicale periodice a salariaților conform dispozițiilor H.G.R. nr. 355/2007, privind supravegherea sănătății lucrătorilor, cu modificările și completările ulterioare.

Art.4. Poliția Locală a Municipiului Pitești va aduce la îndeplinire prezenta hotărâre care va fi comunicată acesteia, precum și Biroului Management Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Pitești, de către Secretarul Municipiului Pitești.

ihai-AlexandruContrasemnează:


SECRETAR, Călugăru An/frei-Cătălin

Pitești

Nr. 162 din 27.04.2017

ANEXĂ

la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Pitești nr. /_62>           2017

Personalul din cadrul Poliției Locale a Municipiului Pitești care desfășoară activitatea în condiții vătămătoare, care beneficiază, în anul 2017, de un concediu de odihnă suplimentar de 6 zile lucrătoare pe an:

1. Funcționari publici și personal contractual care își desfășoară activitatea pe calculator, încadrați în funcții de conducere sau de execuție, după cum urmează:

  • a) referent, referent de specialitate

  • b) consilier, inspector, consilier juridic

  • c)  polițist local

  • d) șef serviciu, șef birou

  • e) director general, director general adjunct

  • f)  arhivar

  • g) magaziner

  • h) paznic