Hotărârea nr. 158/2017

HCL privind modificarea HCL nr.433-2009

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 433/29.10.2009 privind aprobarea tarifelor pentru utilizarea „Parcării Supraterane Bloc E3a, E3b, E3c - Zona Centru”

Consiliul Local al Municipiului Pitești întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

-Raportul nr. 15813/04.04.2017 al Direcției Tehnice;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 18938/2017, nr. 18939/2017, nr. 18940/2017, nr.18941/2017 și nr. 18942/2017;

-Adresele nr. 2176/15.02.2017 și 4509/29.03.2017 ale Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești, înregistrate la Primăria Municipiului Pitești sub nr. 7227/15.02.2017 respectiv 14721/29.03.2017;

Văzând prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată;

în temeiul art. 45 alin (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Anexa la H.C.L. nr. 433/29.10.2009 privind aprobarea tarifelor pentru utilizarea „Parcării Supraterane Bloc E3a, E3b, E3c - Zona Centru”, se înlocuiește cu anexa la prezenta hotărâre.

Art. II. Art. 1, alin. (2) din H.C.L. nr. 433/29.10.2009 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Tarifele prevăzute la nr. crt. 2, 3 și 4 din anexă sunt aplicabile și pentru parcările cu plată care fac obiectul H.C.L. nr. 306/2006, 337/2006, 345/2007, 346/2007 și 360/2009”.

Art. III. Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 433/2009 sunt și rămân valabile.

Art. IV. Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești va aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestuia de către Secretarul Municipiului Pitești.

Prezenta hotărâre, intră în vigoare la data de 01.06.2017.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Alexăndrșleu-Mihai-AlexandruContrasemnează:

SECRETAR, Călugăru AndAei-Cătălin

Pitești

Nr. 158 din 27.04.2017

ANEXA

la H.C.L. nr-----A.5.R............2017

Tarifele pentru utilizarea parcării supraterane "Bloc E3a, E3b, E3c - Zona Centru”

Nr. crt.

Denumire

Preț

1.

Tarif

2 lei/oră/autoturism

2.

Tarif

250 lei/autoturism - abonament trimestrial

3.

Tarif

500 lei/autoturism - abonament semestrial

4.

Tarif

1000 lei/autoturism - abonament anual

5.

Tarif

200 lei/autoturism - abonament trimestrial riveran

6.

Tarif

400 lei/autoturism - abonament semestrial riveran

7.

Tarif

800 lei/autoturism - abonament anual riveran