Hotărârea nr. 156/2017

HCL privind acordarea pentru 2017 CO suplimentar pentru personalul din Evidenta Persoanelor

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind acordarea, pentru anul 2017, a concediului de odihnă suplimentar pentru personalul din cadrul Direcției pentru Evidența Persoanelor a Municipiului Pitești care desfășoară activitatea în condiții vătămătoare

Consiliul Local al Municipiului Pitești întrunit în ședință ordinară;

Luând în discuție:

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

-Raportul nr. 18255/20.04.2017 al Biroului Management Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Pitești;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 18938/2017, nr. 18939/2017, nr. 18940/2017, nr. 18941/2017 și nr.l 8942/2017;

-Adresa Direcției pentru Evidența Persoanelor a Municipiului Pitești nr. 17975/19.04.25017, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr. 10249/19.04.2017;

-Buletinul de determinare prin expertizarea locurilor de muncă nr. 69/18.04.2016 emis de Direcția de Sănătate Publică Argeș, Compartimentul de Evaluare Factori de Risc din Mediu de Viață și Muncă.

Având în vedere prevederile art. 18 - art. 21 ale Hotărârii Guvernului României nr.250/1992, privind concediul de odihnă și alte concedii ale salariaților din administrația publică, din regiile autonome cu specific deosebit și din unitățile bugetare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se acordă, pentru anul 2017, concediul de odihnă suplimentar pentru personalul din cadrul Direcției pentru Evidența Persoanelor a Municipiului Pitești care desfășoară activitatea în condiții vătămătoare, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Concediul de odihnă suplimentar se acordă proporțional cu timpul în care personalul își desfășoară activitatea în posturile în care există condiții vătămătoare.

Art.3. Pentru diminuarea expunerii la factorii de risc profesional și pentru depistarea în fază incipientă a unor îmbolnăviri profesionale, Direcția pentru Evidența Persoanelor a Municipiului Pitești va întreprinde măsurile necesare pentru efectuarea examinării medicale periodice a salariaților conform dispozițiilor H.G.R. nr. 355/2007, privind supravegherea sănătății lucrătorilor, cu modificările și completările ulterioare;

Art.4. Direcția pentru Evidența Persoanelor a Municipiului Pitești va aduce la îndeplinire prezenta hotărâre care va fi comunicată acesteia, precum și Biroului Management Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Pitești, de către Secretarul Municipiului Pitești.

Pitești

Nr. 156 din 27.04.2017
Călugăru And^i-Cătălin


A N E X Ă la Hotărârea JDonsiliului Local al

Municipiului Pitești nr./?6 O'r .2017

Personalul din cadrul Direcției pentru Evidența Persoanelor a Municipiului Pitești, care desfășoară activitatea în condiții vătămătoare, care beneficiază, în anul 2017, de un concediu de odihnă suplimentar de 6 zile lucrătoare pe an:

  • a) Funcționari publici care își desfășoară activitatea pe calculator, încadrați în funcții de conducere sau execuție, după cum urmează:

  • - referent;

  • - consilier, expert, consilier juridic;

  • - director executiv;

  • - șef serviciu;

  • b) Personalul contractual care își desfășoară activitatea în arhiva instituției, încadrat în funcția de arhivar.