Hotărârea nr. 150/2017

HCL aprobarea tarifelor pentru unele activitati desfasurate SC Salpitflor

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea tarifelor pentru unele activități desfășurate de S.C. Salpitflor Green S.A. Pitești

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

Raportul nr.17458/13.04.2017 al Direcției Dezvoltare Locală;

Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 18938/2017, nr. 18939/2017, nr. 18940/2017, nr.18941/2017 și nr. 18942/2017;

Adresa S.C. Salpitflor Green S.A. nr.5799/11.04.2017, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr. 17080/11.04.2017;

Decizia nr.12/05.04.2017 a Consiliului de Administrație al S.C. Salpitflor Green S.A. Pitești privind aprobarea tarifelor pentru unele activități desfășurate de societatea Salpitflor Green S.A.;

Văzând prevederile Ordinului nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a localităților, ale H.G. nr. 1/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, ale H.C.L. nr.81/25.02.2016 privind aprobarea tarifelor pentru unele activități desfășurate de S.C. Salpitflor Green S.A., ale H.C.L. nr.282/2010 privind delegarea gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale H.C.L. nr. 106/29.03.2012 privind unele măsuri pentru sistematizarea legislației locale și a prevederilor contractuale în materia prețurilor și tarifelor practicate de S.C. Salpitflor Green S.A.;

în temeiul art.45 alin.(l) din Legea administrației republicată, cu modificările și completările ulterioare,


HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă tarifele pentru activitățile de amenajare și întfețihCț^Z^n^verzi, din cadrul S.C. Salpitflor Green S.A., potrivit anexei nr.l.

Art.2. Se aprobă tarifele pentru activitatea de măturat, spălat, stropit și întreținere a căilor publice, de curățare și transport a zăpezii de pe căile publice și de menținere în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț, precum și de igienizare și regularizare a cursurilor de apă-izvoare, pârâie, râuri - situate în intravilan din cadrul S.C. Salpitflor Green S.A., potrivit anexei nr.2.

Anexele nr.l-2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. (1) S.C. Salpitflor Green S.A. va aduce la cunoștința publică tarifele, aprobate potrivit prezentei hotărâri.

(2) Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de măturat, spălat, stropit și întreținere a căilor publice, de curățare și transport a zăpezii de pe căile publice și de menținere în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț, precum și de igienizare și regularizare a cursurilor de apă-izvoare, pârâie, râuri - situate în intravilan din municipiul Pitești, nr.50008/30.09.2010, cu modificările și completările ulterioare, se modifică cu influențele ce decurg din aplicarea prezentei hotărâri, prin acte adiționale, întocmite de către Unitatea de Monitorizare Servicii Publice și Coordonare Asociații de Proprietari.

Art.4. Consiliul de Administrație al S.C. Salpitflor Green S.A. poate stabili tarife și prețuri pentru activitatea prestată către persoane fizice și juridice, dar nu mai mici decât cele aprobate prin prezenta hotărâre.

Art.5. Direcția Economică, Direcția Tehnică, Direcția Dezvoltare Locală și S.C. Salpitflor Green S.A. vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora de către Secretarul Municipiului Pitești.

Prezenta hotărâre se aplică pentru prestațiile efectuate începând cu data de 01.05.2017, dată la care își încetează aplicabilitatea prevederile HCL nr.81/25.02.2016.


Contrasemnează: SECRETAR, Călugăru Andijei-Cătălin

Pitești

Nr. 150 din 27.04.2017

Anexa nr. 1 la HCL nr......Tarife pentru activitatea de amenajare și întreținere zone verzi

Nr. crt.

Cod lucrare

Denumire lucrare

UM

Tarif actual

Tarif propus

Redevență 2%

Total tarif cu redevență

1

SvAla

Degajarea terenului de corpuri străine (frunze, crengi și gunoi cu mâna și cu grebla)

lOOmp

27,7

95

40,152

0,80304

40,95504

2

SvAlb

Degajarea terenului de corpuri străine (iarbă și buruieni cu sapa și cu grebla)

lOOmp'

43,65

64,319

1,28638

65,60538

3

SvAlc

Degajarea terenului de corpuri străine, resturi de materiale de construcții (alicărie, fier, pietre, etc) existente la suprafață

lOOmp

24,114

35,502

0,71004

36,21204

4

SvAld

Degajarea terenului de corpuri străine, resturi de materiale de construcții (alicărie, fier, pietre, etc) puțin îngropate, cu sapa, grebla și mâna

lOOmp

47,017

69,281

1,38562

70,66662

5

SvA2

Defrișarea manuală a arborilor și arbuștilor izolați (cu diametrul până la 0,10 m)

lbuc

6,39

9,408

0,18816

9,59616

6

TSG03A

Defrișarea manuală a suprafețelor împădurite mai mari de 500 mp cu tufișuri și arbuști cu diametrul până la 10 cm

lOOmp

153,

19

182,459

3,64918

186,10818

7

TSG03B

Defrișarea manuală a suprafețelor împădurite mai mari de 500 mp cu tufișuri și arbuști cu diametrul până la 10 cm ( cu scoaterea rădăcinilor)

lOOmp

190,

98

227,405

4,5481

231,9531

8

TSG03C

Defrișarea manuală a suprafețelor împădurite mai mici de 500 mp cu tufișuri și arbuști cu diametrul până la 10 cm

lOOmp

227,

69

271,199

5,42398

276,62298

9

TSG03D

Defrișarea manuală a suprafețelor împădurite mai mici de 500 mp cu tufișuri și arbuști cu diametrul până la 10 cm (cu scoaterea rădăcinilor)

lOOmp

284,14

338,348

6,76696

345,11496

10

SvA6a

Scoaterea manuală a rădăcinilor în spații înguste (cu diametrul trunchiului de 11 - 30 cm)

lbuc

35,197

51,71

1,0342

52,7442

11

SvA6b

Scoaterea manuală a rădăcinilor în spații înguste (cu diametrul trunchiului de 31 - 60 cm)

lbuc

58,256

85,588

1,71176

87,29976

12

SvA6c

Scoaterea manuală a rădăcinilor în spații înguste (cu diametrul trunchiului de 61 -100 cm)

lbuc

96,487

141,756

2,83512

144,59112

13

SvA6d

Scoaterea manuală a rădăcinilor în spații înguste (cu diametrul trunchiului de peste 100 cm)

lbuc

138,36

203,272

4,06544

207,33744

14

SvA7a

Extragerea manuală a pământului vegetal, cu păstrarea structurii în vederea amenajării spațiilor verzi (cu aruncarea în depozit sau vehicul cu platforma până la 0,6 m deasupra Z nivelului săpăturii) în teren ușor

ZfZ

10,794

0,21588

11,0098815

SvA7b

Extragerea manuală a pământului vegetal, cu păstrarea structurii în vederea amenajării spațiilor verzi (cu aruncarea în depozit sau vehicul cu platforma până la 0,6 m deasupra nivelului săpăturii) în teren mijlociu

lmc

10,931

16,113

0,32226

16,43526

16

SvA7c

Extragerea manuală a pământului vegetal, cu păstrarea structurii în vederea amenajări spațiilor verzi (cu aruncarea în depozit sau vehicul cu platforma până la 0,6 m deasupra nivelului săpăturii) în teren tare

lmc

20,42

30,1

0,602

30,702

17

SvA7d

Extragerea manuală a pământului vegetal, cu păstrarea structurii în vederea amenajări spațiilor verzi (cu aruncarea în vehicul cu platforma de la 0,6 - 2 m deasupra nivelului săpăturii) în teren ușor

lmc

10,8

15,925

0,3185

16,2435

18

SvA7e

Extragerea manuală a pământului vegetal, cu păstrarea structurii în vederea amenajări spațiilor verzi (cu aruncarea în vehicul cu platforma de la 0,6 - 2 m deasupra nivelului săpăturii) în teren mijlociu

lmc

14,414

21,247

0,42494

21,67194

19

SvA7f

Extragerea manuală a pământului vegetal, cu păstrarea structurii în vederea amenajări spațiilor verzi (cu aruncarea în vehicul cu platforma de la 0,6 - 2 m deasupra nivelului săpăturii) în teren tare

lmc

25,826

38,068

0,76136

38,82936

20

SvA8al

Mobilizarea manuală a solului (în vederea asigurării prizei cu stratul vegetal) în teren ușor la adâncimea de 10 cm

lOmp

6,581

9,713

0,19426

9,90726

21

SvA8a2

Mobilizarea manuală a solului (în vederea asigurării prizei cu stratul vegetal) în teren ușor la adâncimea de 20 cm

lOmp

13,162

19,426

0,38852

19,81452

22

SvA8a3

Mobilizarea manuală a solului (în vederea asigurării prizei cu stratul vegetal) în teren ușor la adâncimea de 30 cm

lOmp

19,704

29,081

0,58162

29,66262

23

SvA8bl

Mobilizarea manuală a solului (în vederea asigurării prizei cu stratul vegetal) în teren mijlociu la adâncimea de 10 cm

lOmp

10,171

15,011

0,30022

15,31122

24

SvA8b2

Mobilizarea manuală a solului (în vederea asigurării prizei cu stratul vegetal) în teren mijlociu la adâncimea de 20 cm

lOmp

20,342

30,022

0,60044

30,62244

25

SvA8b3

Mobilizarea manuală a solului (în vederea asigurării prizei cu stratul vegetal) în teren mijlociu la adâncimea de 30 cm

lOmp

30,452

44,943

0,89886

45,84186

26

SvA8cl

Mobilizarea manuală a solului vegetal (în vederea asigurării prizei cu stratul) în teren tare la adâncimea de 10 cm

lOmp

19,145

28,256

0,56512

28,82112

27

SvA8c2

Mobilizarea manuală a solului vegetal (în vederea asigurării prizei cu stratul) în teren tare la adâncimea de 20 cm

lOmp

1*. 15     1-   ' -CX.

38,29

56,512

1,13024

57,64224

28

SvA8c3

Mobilizarea manuală a solului vegetal (înz/.,,^ -vederea asigurării prizei cu stratul) în tererutalV la adâncimea de 30 cm

IV!

/ 1

; V,32

84,599

1,69198

86,29098


29

SvA8dl

Mobilizarea manuală a solului (în vederea asigurării prizei cu stratul vegetal) în teren foarte tare la adâncimea de 10 cm

lOmp

29,915

44,15

0,883

45,033

30

SvA8d2

Mobilizarea manuală a solului (în vederea asigurării prizei cu stratul vegetal) în teren foarte tare la adâncimea de 20 cm

lOmp

59,83

88,3

1,766

90,066

31

SvA8d3

Mobilizarea manuală a solului (în vederea asigurării prizei cu stratul vegetal) în teren foarte tare la adâncimea de 30 cm

lOmp

89,566

132,186

2,64372

134,82972

32

SvA9a

Nivelarea cu mărunțirea fină a pământului (după lucrările de mobilizarea solului sau așternerea pământului vegetal pe teren orizontal) în teren ușor

lOmp

7,4

8,82

0,1764

8,9964

33

SvA9b

Nivelarea cu mărunțirea fină a pământului (după lucrările de mobilizarea solului sau așternerea pământului vegetal pe teren orizontal) în teren mijlociu

lOmp

10,35

12,35

0,247

12,597

34

SvA9c

Nivelarea cu mărunțirea fină a pământului (după lucrările de mobilizarea solului sau așternerea pământului vegetal pe teren orizontal) în teren tare

lOmp

13,31

15,88

0,3176

16,1976

35

SvA9d

Nivelarea cu mărunțirea fină a pământului (după lucrările de mobilizarea solului sau așternerea pământului vegetal pe teren orizontal) în teren foarte tare

lOmp

14,79

17,64

0,3528

17,9928

36

SvAlOa

Nivelarea cu mărunțirea fină a pământului (după lucrările de mobilizarea solului sau așternerea pământului vegetal pe teren în pantă) în teren ușor

lmp

1,183

1,412

0,02824

1,44024

37

SvAlOb

Nivelarea cu mărunțirea fină a pământului (după lucrările de mobilizarea solului sau așternerea pământului vegetal pe teren în pantă) în teren mijlociu

lmp

1,479

1,764

0,03528

1,79928

38

SvAlOc

Nivelarea cu mărunțirea fină a pământului (după lucrările de mobilizarea solului sau așternerea pământului vegetal pe teren în pantă) în teren tare

lmp

1,775

2,117

0,04234

2,15934

39

SvAlOd

Nivelarea cu mărunțirea fină a pământului (după lucrările de mobilizarea solului sau așternerea pământului vegetal pe teren în pantă) în teren foarte tare

lmp

1,923

2,294

0,04588

2,33988

40

SvAlla

Finisarea suprafețelor după nivelare (în vederea însămânțării cu gazon, brăzduirii sau plantării cu flori)

lmp

1,182

1,41

0,0282

1,4382

41

SvA12a

Așezarea uniformă a stratului de pământ vegetal afânat (pe teren orizontal, cu păstrarea structurii în straturi de: 5cm grosime)

lmp

1,479

1,764

0,03528

1,79928

42

SvA12b

Așezarea uniformă a stratului de pămânvtfq^etaC afânat (pe teren orizontal, cu păstrare^tfacturir în straturi de: lOcm grosime)         H

\1,923

2,294

0,04588

2,33988
43

SvA12c

Așezarea uniformă a stratului de pământ vegetal afânat (pe teren orizontal, cu păstrarea structurii în straturi de: 15cm grosime)

lmp

2,218

2,646

0,05292

2,69892

44

SvA12d

Așezarea uniformă a stratului de pământ vegetal afânat (pe teren orizontal, cu păstrarea structurii în straturi de: 20cm grosime)

lmp

2,514

2,999

0,05998

3,05898

45

SvA12e

Așezarea uniformă a stratului de pământ vegetal afânat (pe teren orizontal, cu păstrarea structurii în straturi de: 25cm grosime)

lmp

2,81

3,352

0,06704

3,41904

46

SvA12f

Așezarea uniformă a stratului de pământ vegetal afânat (pe teren orizontal, cu păstrarea structurii în straturi de: 30cm grosime)

lmp

3,106

3,705

0,0741

3,7791

47

SvA13a

Așezarea uniformă a stratului de pământ vegetal afânat (pe taluze, cu păstrarea structurii în straturi de: 5cm grosime)

lmp

2,958

3,529

0,07058

3,59958

48

SvA13b

Așezarea uniformă a stratului de pământ vegetal afânat (pe taluze, cu păstrarea structurii în straturi de: lOcm grosime)

lmp

3,697

4,411

0,08822

4,49922

49

SvA13c

Așezarea uniformă a stratului de pământ vegetal afânat (pe taluze, cu păstrarea structurii în straturi de: 15cm grosime)

lmp

4,141

4,94

0,0988

5,0388

50

SvA13d

Așezarea uniformă a stratului de pământ vegetal afânat (pe taluze, cu păstrarea structurii în straturi de: 20cm grosime)

lmp

4,437

5,293

0,10586

5,39886

51

SvA13e

Așezarea uniformă a stratului de pământ vegetal afânat (pe taluze, cu păstrarea structurii în straturi de: 25cm grosime)

lmp

4,881

5,822

0,11644

5,93844

52

SvA13f

Așezarea uniformă a stratului de pământ vegetal afânat (pe taluze, cu păstrarea structurii în straturi de: 30cm grosime)

lmp

5,176

6,175

0,1235

6,2985

53

SvA14e

îmbrăcarea taluzelor cu pământ vegetal, cu compactare, în vederea consolidării, având înălțimea taluzului până la 4m (și constituit din teren ușor, cu stratul de pământ vegetal în grosime de 15cm)

lmp

5,191

6,37

0,1274

6,4974

54

SvA14f

îmbrăcarea taluzelor cu pământ vegetal, cu compactare, în vederea consolidării, având înălțimea taluzului până la 4m (și constituit din teren mijlociu, cu stratul de pământ vegetal în grosime de 15cm)

lmp

5,931

7,255

0,1451

7,4001

55

SvA14g

îmbrăcarea taluzelor cu pământ vegetal, cu compactare, în vederea consolidării, având înălțimea taluzului până la 4m (și constituit din teren tare, cu stratul de pământ vegetal în grosime de 15cm)

lmp

6,526

7,963

0,15926

8,12226

56

SvA14h

îmbrăcarea taluzelor cu pământ vegetal^L^ 0 /V compactare în vederea consolidării, avâqd7^ înălțimea taluzului până la 4m (și ccmstifynt din teren foarte tare, cu stratul de păm^^t\iegef.aîîh grosime de 15cm)               Wq'

./.< 11

6,97

8,493

0,16986

8,66286
57

SvA15e

îmbrăcarea taluzelor cu pământ vegetal, cu compactare, în vederea consolidării, având înălțimea taluzului de la 4 - 8m (și constituit din teren ușor, cu stratul de pământ vegetal în grosime de 15cm)

lmp

5,673

7,078

0,14156

7,21956

58

SvA15f

îmbrăcarea taluzelor cu pământ vegetal, cu compactare, în vederea consolidării, având înălțimea taluzului de la 4 - 8m (și constituit din teren mijlociu, cu stratul de pământ vegetal în grosime de 15cm)

lmp

6,414

7,963

0,15926

8,12226

59

SvA15g

îmbrăcarea taluzelor cu pământ vegetal, cu compactare, în vederea consolidării, având înălțimea taluzului de la 4 - 8m (și constituit din teren tare, cu stratul de pământ vegetal în grosime de 15cm)

lmp

7,153

8,847

0,17694

9,02394

60

SvA15h

îmbrăcarea taluzelor cu pământ vegetal, cu compactare, în vederea consolidării, având înălțimea taluzului de la 4 - 8m (și constituit din teren foarte tare, cu stratul de pământ vegetal în grosime de 15cm)

lmp

7,551

9,201

0,18402

9,38502

61

SvA17a

Semănarea gazonului (pe suprafețe orizontale)

lOOmp

83,175

99,237

1,98474

101,22174

62

SvA17b

Semănarea gazonului (pe teren în pantă)

lOOmp

90,119

107,521

2,15042

109,67142

63

SvA17c

Semănarea gazonului în figuri (pe peluze în jurul clădirilor)

lOOmp

85,391

101,881

2,03762

103,91862

64

SvA17d

Semănarea gazonului (pe terenuri de sport)

lOOmp

89,824

107,169

2,14338

109,31238

65

SvA18a

însămințarea taluzelor gata pregătite (cu semințe de ierburi perene în vederea consolidării)

lmp

4,739

5,652

0,11304

5,76504

66

SvA19a

Extragerea brazdelor de iarbă (pentru brăzduirea terenului orizontal, bordurilor, chenarelor de dimensiuni 25x25x6cm

lmp

1,925

2,296

0,04592

2,34192

67

SvA19b

Extragerea brazdelor de iarbă (pentru brăzduirea terenurilor de sport și taluzelor de dimensiuni 25x25xl0cm

lmp

2,369

2,826

0,05652

2,88252

68

SvA20a

Brăzduirea obișnuită (în suprafețe continue, pe teren orizontal sau cu pantă până la 30%)

lmp

8,975

10,687

0,21374

10,90074

69

SvA20b

Brăzduirea obișnuită (în suprafețe continue, pe teren orizontal sau cu pantă peste la 30%)

lmp

13,463

16,03

0,3206

16,3506

70

SvA20c

Brăzduirea obișnuită (în benzi sau chenare pe teren orizontal sau în pantă până la 30% )

lmp

9,723

11,577

0,23154

11,80854

71

SvA20d

Brăzduirea obișnuită (în benzi sau chenare pe teren cu pantă peste 30% )

lmp

14,958

17,811

0,35622

18,16722

72

SvA21a

Brăzduirea de consolidare pe taluze, cu înălțimea până la 4m (cu brazde de iarba, așezate pe laț)

lmp

9,674

11,917

0,23834

12,15534

73

SvA21b

Brăzduirea de consolidare pe taluz^^ujrâfpi^a până la 4m (cu brazde de iarba/as^^t$LWLDCTi^

lmp

9,312

11,384

0,22768

11,61168

74

SvA21c

Brăzduirea de consolidare pe^lufef^îîrâlțihxe^. până la 4m (cu brazde de iarba, așezate /7 \ ; suprapuse)                        ’t

Xnp

r

18,463

23,418

0,46836

23,88636

75

SvA21d

Brăzduirea de consolidare pe taluze, cu înălțimea până la 4m (cu brazde de iarba, așezate pe muchie)

lmp

21,079

27,48

0,5496

28,0296

76

SvA22a

Brăzduirea de consolidare pe taluze, cu înălțimea între 4 - 8m (cu brazde de iarbă pe laț)

lmp

9,673

11,917

0,23834

12,15534

77

SvA22b

Brăzduirea de consolidare pe taluze, cu înălțimea între 4 - 8m (cu brazde de iarbă în benzi)

lmp

9,433

11,562

0,23124

11,79324

78

SvA22c

Brăzduirea de consolidare pe taluze, cu înălțimea între 4 - 8m (cu brazde de iarbă suprapuse)

lmp

18,039

21,289

0,42578

21,71478

79

SvA22d

Brăzduirea de consolidare pe taluze, cu înălțimea între 4 - 8m (cu brazde de iarbă pe muchie)

lmp

18,557

23,595

0,4719

24,0669

80

SvA24a

Udarea suprafețelor însămințate (cu iarbă sau brăzduite cu furtunul cu sită) pe teren orizontal, de la hidrant

lOOmp

17,502

19,699

0,39398

20,09298

81

SvA24b

Udarea suprafețelor însămințate (cu iarbă sau brăzduite cu furtunul cu sită) pe teren în pantă, de la hidrant

lOOmp

18,702

21,127

0,42254

21,54954

82

SvA24c

Udarea suprafețelor însămințate (cu iarbă sau brăzduite cu furtunul cu sită) pe orice teren de la cisternă

lOOmp

17,502

19,699

0,39398

20,09298

83

SvA25a

Administrarea manuală a îngrășămintelor organice (pe suprafețe orizontale sau taluze)

lto

63,425

93,6

1,872

95,472

84

SvA25b

Administrarea manuală a îngrășămintelor organice (în gropi de plantat)

lto

98,425

145,331

2,90662

148,23762

85

SvA26a

Administrarea manuală a îngrășămintelor chimice (pe suprafețe orizontale sau taluze)

lkg

1,032

1,232

0,02464

1,25664

86

SvA26b

Administrarea manuală a îngrășămintelor chimice (în gropi de plantat)

lkg

2,212

2,639

0,05278

2,69178

87

SvA27a

Prima cosire a gazonului răsărit (în teren orizontal sau pantă până la 20% când terenul este liber)

lOOmp

17,27

21,344

0,42688

21,77088

88

SvA27b

Prima cosire a gazonului răsărit (în teren orizontal sau pantă până la 20%, plantat cu arbori și arbuști)

lOOmp

20,195

24,936

0,49872

25,43472

89

SvA27c

Prima cosire a gazonului răsărit (în teren cu pantă de 21 - 50% când terenul este liber)

lOOmp

18,822

22,413

0,44826

22,86126

90

SvA27d

Prima cosire a gazonului răsărit (în teren cu pantă de 21 - 50%, plantat cu arbori și arbuști)

lOOmp

21,213

26,149

0,52298

26,67198

91

SvA27e

Prima cosire a gazonului răsărit (în teren cu pantă peste 50% când terenul este liber)

lOOmp

19,962

24,548

0,49096

25,03896

92

SvA27f

Prima cosire a gazonului răsărit (în teren cu pantă peste 50%, plantat cu ar^o4-șwbuști)

lOOmp

23,666

28,461

0,56922

29,03022

93

SvA28a

Cosirea manuală a gazonului^^e^o^^?î^ei cosiri) în teren orizontal șau pântă până l^^o\ când terenul este liber /            'Ti\ TL n

100 mp

13,013

16,009

0,32018

16,3291894

SvA28b

Cosirea manuală a gazonului (ulterioară primei cosiri) în teren orizontal sau pantă până la 20%, plantat cu arbori și arbuști

lOOmp

16,03

19,567

0,39134

19,95834

95

SvA28c

Cosirea manuală a gazonului (ulterioară primei cosiri) în teren cu pantă de 21 - 50% când terenul este liber

lOOmp

13,775

16,891

0,33782

17,22882

96

SvA28d

Cosirea manuală a gazonului (ulterioară primei cosiri) în teren cu pantă de 21 - 50%, plantat cu arbori și arbuști

lOOmp

17,434

20,634

0,41268

21,04668

97

SvA28e

Cosirea manuală a gazonului (ulterioară primei cosiri) în teren cu pantă peste 50% când terenul este liber

lOOmp

15,082

18,5

0,37

18,87

98

SvA28f

Cosirea manuală a gazonului (ulterioară primei cosiri) în teren cu pantă peste 50%, plantat cu arbori și arbuști

lOOmp

18,203

20,812

0,41624

21,22824

99

SvA30a

Tunderea manuală a gazonului (din borduri sau chenare)

lmp

1,484

1,769

0,03538

1,80438

100

SvA31a

Plivirea gazonului cu îmburuienare slabă

lOOmp

25,931

30,923

0,61846

31,54146

101

SvA31b

Plivirea gazonului cu îmburuienare mijlocie

lOOmp

40,748

48,593

0,97186

49,56486

102

SvA32a

Cosirea manuală a peluzelor semănate cu iarbă (în teren orizontal sau pantă până la 20% când terenul este liber)

lOOmp

13,792

16,888

0,33776

17,22576

103

SvA32b

Cosirea manuală a peluzelor semănate cu iarbă (în teren orizontal sau pantă până la 20% plantat cu arbori și arbuști)

lOOmp

16,694

20,443

0,40886

20,85186

104

SvA32c

Cosirea manuală a peluzelor semănate cu iarbă (în teren cu pantă de 21 - 50% când terenul este liber)

lOOmp

15,191

18,665

0,3733

19,0383

105

SvA32d

Cosirea manuală a peluzelor semănate cu iarbă (în teren cu pantă de 21 - 50%, plantat cu arbori și arbuști)

lOOmp

18,421

22,399

0,44798

22,84698

106

SvA32e

Cosirea manuală a peluzelor semănate cu iarbă (în teren cu pantă de peste 50% când terenul este liber)

lOOmp

16,753

20,621

0,41242

21,03342

107

SvA32f

Cosirea manuală a peluzelor semănate cu iarbă (în teren cu pantă de peste 50%, plantat cu arbori și arbuști)

lOOmp

20,147

24,532

0,49064

25,02264

108

SvA33a

Căratul grămezilor de gazon sau iarba cosite din peluze

lto

23,55

34,767

0,69534

35,46234

109

SvA34a

Rectificarea marginilor la peluze și rabate

lOOml

36,033

53,115

1,0623

54,1773

110

SvB3a

Săparea gropilor de plantare izolate, circulare cu păstrarea structurii solului și separarea pământului vegetal (cu diametrul = 0,40m și h = 0,30m în teren mijlociu)

lbuc

0,96

1,416

0,02832

1,44432

111

SvB3b

Săparea gropilor de plantare izolate, circulare cu păstrarea structurii solului și separarea pământului vegetal (cu diametrul = 0,40m și h = 0,30m în teren tare)

1 buc

1,801

2,655

0,0531

2,7081

112

SvB3c

Săparea gropilor de plantare izolate, cii^âTa^e^u'J păstrarea structurii solului și separareș < / pământului vegetal (cu diametrul = OifiOff/șihffi^ 0,40m în teren mijlociu)                 \ /

O.

\ 2,04

3,009

0,06018

3,06918

113

SvB3d

Săparea gropilor de plantare izolate, circulare cu păstrarea structurii solului și separarea pământului vegetal (cu diametrul = 0,50m și h = 0,40m în teren tare)

lbuc

3,602

5,31

0,1062

5,4162

114

SvB3e

Săparea gropilor de plantare izolate, circulare cu păstrarea structurii solului și separarea pământului vegetal (cu diametrul = 0,60m și h = 0,50m în teren mijlociu)

lbuc

3,96

5,839

0,11678

5,95578

115

SvB3f

Săparea gropilor de plantare izolate, circulare cu păstrarea structurii solului și separarea pământului vegetal (cu diametrul = 0,60m și h = 0,50m în teren tare)

lbuc

6,483

9,558

0,19116

9,74916

116

SvB3g

Săparea gropilor de plantare izolate, circulare cu păstrarea structurii solului și separarea pământului vegetal (cu diametrul = 0,80m și h = 0,60m în teren mijlociu)

lbuc

7,8

11,501

0,23002

11,73102

117

SvB3h

Săparea gropilor de plantare izolate, circulare cu păstrarea structurii solului și separarea pământului vegetal (cu diametrul = 0,80m și h = 0,60m în teren tare)

lbuc

13,807

20,355

0,4071

20,7621

118

SvB3i

Săparea gropilor de plantare izolate, circulare cu păstrarea structurii solului și separarea pământului vegetal (cu diametrul = lm și h = 0,80m în teren mijlociu)

lbuc

16,441

24,242

0,48484

24,72684

119

SvB3j

Săparea gropilor de plantare izolate, circulare cu păstrarea structurii solului și separarea pământului vegetal (cu diametrul = lm și h = 0,80m în teren tare)

lbuc

29,055

42,835

0,8567

43,6917

120

SvB3k

Săparea gropilor de plantare izolate, circulare cu păstrarea structurii solului și separarea pământului vegetal (cu diametrul = lm și h = lm în teren mijlociu)

lbuc

20,521

30,258

0,60516

30,86316

121

SvB3l

Săparea gropilor de plantare izolate, circulare cu păstrarea structurii solului și separarea pământului vegetal (cu diametrul = lm și h = lm în teren tare)

lbuc

36,379

53,632

1,07264

54,70464

122

SvB4a

Săparea gropilor izolate pentru plantarea arborilor cu balot cu păstrarea structurii solului și separarea pământului vegetal (în teren mijlociu )

lmc

28,815

42,481

0,84962

43,33062

123

SvB4b

Săparea gropilor izolate pentru plantarea arborilor cu balot cu păstrarea structurii solului și separarea pământului vegetal (în teren tare )

lmc

43,222

63,721

1,27442

64,99542

124

SvB5a

Extragerea fără balot a arbuștilor

lbuc

5,964

7,106

0,14212

7,24812

125

SvB5b

Extragerea fără balot a arbuștilor cu ghimpi și trandafiri

lbuc

6,71

7,994

0,15988

8,15388

126

SvB5c

Extragerea fără balot a puieților de arbori

lbuc

7,157

8,527

0,17054

8,69754

127

SvB6a

Pregătirea sistemului radicular la arborita^^j-; vederea transplantării ( cu diametrul ttilpînîi de 10-15cm)

^lbuot

1 \ \

34,368

47,147

0,94294

48,08994

128

SvB6b

Pregătirea sistemului radicular la arGorrîjh vederea transplantării ( cu diametru) tulpinii de 16 - 20cm )

</ ! =

lbuc .

| 55,685

76,284

1,52568

77,80968

129

SvB6c

Pregătirea sistemului radicular la arbori în vederea transplantării ( cu diametrul tulpinii de 21-25cm)

lbuc

94,097

131,753

2,63506

134,38806

130

SvB6d

Pregătirea sistemului radicular la arbori în vederea transplantării ( cu diametrul tulpinii de 26-30m)

lbuc

127,79

180,162

3,60324

183,76524

131

SvB7a

Extragerea manuală a tufelor de arbuști și a rășinoaselor (0,6 - 2m înălțime), având balot de pământ la rădăcină cu 0 = 0,50m și H = 0,40 ( ambalat în plasă de sârmă)

lbuc

40,767

52,983

1,05966

54,04266

132

SvB7b

Extragerea manuală a tufelor de arbuști și a rășinoaselor (0,6 - 2m înălțime), având balot de pământ la rădăcină cu 0 = 0,50m și H = 0,40 ( ambalat în pânză de sac)

lbuc

39,775

52,581

1,05162

53,63262

133

SvB8a

Extragerea mecanizată a arborilor cu balot de pământ înghețat și neambalat cu 0 tulpinii arborelui până la 10 cm

lbuc

98,557

124,88

2,4976

127,3776

134

SvB8b

Extragerea mecanizată a arborilor cu balot de pământ înghețat și neambalat cu 0 tulpinii arborelui până la 11 -15 cm

lbuc

130,86

166,27

3,3254

169,5954

135

SvB8c

Extragerea mecanizată a arborilor cu balot de pământ înghețat și neambalat cu 0 tulpinii arborelui până la 16 - 20 cm

lbuc

169,71

220,805

4,4161

225,2211

136

SvB9a

Extragerea mecanizată a arborilor cu 0 până la lOcm cu balot de pământ la rădăcină, ambalat (fără învelirea coroanei, când ambalarea balotului se face cu plasă de sârmă)

lbuc

95,711

119,551

2,39102

121,94202

137

SvBlOa

Extragerea mecanizată a arborilor cu 0 între 11 -15cm cu balot de pământ la rădăcină, ambalat în plasă de sârmă și doage fără protejarea coroanei

lbuc

142,53

177,639

3,55278

181,19178

138

SvBlOb

Extragerea mecanizată a arborilor cu 0 între 16 -20cm cu balot de pământ la rădăcină, ambalat în plasă de sârmă și doage fără protejarea coroanei

lbuc

167,48

214,055

4,2811

218,3361

139

SvBlOc

Extragerea mecanizată a arborilor cu 0 între 21 -25cm cu balot de pământ la rădăcină, ambalat în plasă de sârmă și doage fără protejarea coroanei

lbuc

206,18

272,498

5,44996

277,94796

140

SvBlOd

Extragerea mecanizată a arborilor cu 0 între 26 -30cm cu balot de pământ la rădăcină, ambalat în plasă de sârmă și doage fără protejarea coroanei

lbuc

252,87

337,514

6,75028

344,26428

141

SvBlla

Extragerea manuală de buxus forme cu balot de pământ la rădăcină, cu înălțimea plantei până la 50cm

lbuc

6,265

7,816

0,15632

7,97232

142

SvBllb

Extragerea manuală de buxus forme cu balotjlfi^ pământ la rădăcină, cu înălțimea plantpj^jSeșJefVj > 50cm                      // * /C

38,726

51,693

1,03386

52,72686

143

SvB12a

Stratificarea puieților de arbori foio&i     bĂlot

în vederea plantării

--A y \

77,26

95,582

1,91164

97,49364

144

SvB12b

Stratificarea puieților de arbuști sccfefj^^ălot în vederea plantării

42,079

53,101

1,06202

54,16302


145

SvB12c

Stratificarea puieților de arbuști cu ghimpi și a trandafirilor scoși fără balot în vederea plantării

lOObuc

45,53

58,411

1,16822

59,57922

146

SvB15a

Plantarea arbuștilor de talie mare (înălțimea peste 50cm ) fără balot de pământ la rădăcină

lbuc

4,498

5,353

0,10706

5,46006

147

SvB15b

Plantarea arbuștilor de talie mică (înălțimea până la 50cm ) fără balot de pământ la rădăcină

lbuc

6,006

7,147

0,14294

7,28994

148

SvB15c

Plantarea tufelor de arbuști, cu balot de pământ la rădăcină

lbuc

29,108

35,518

0,71036

36,22836

149

SvB16a

Plantarea trandafirilor si arbuștilor cu ghimpi ( pitici, semiurcători și urcători)

lbuc

5,263

6,262

0,12524

6,38724

150

SvB16b

Plantarea trandafirilor si arbuștilor cu ghimpi ( altoiți în coroană)

lbuc

6,752

8,035

0,1607

8,1957

151

SvB17a

Plantarea puieților de arbori foioși de talie mare fără balot de pământ la rădăcină (fără tutori)

lbuc

10,8

12,881

0,25762

13,13862

152

SvB17b

Plantarea puieților de arbori foioși de talie mare fără balot de pământ la rădăcină ( cu tutori)

lbuc

14,242

16,774

0,33548

17,10948

153

SvB18a

Plantarea arborilor cu 0 până la 10 cm cu balot de pământ la rădăcină, înghețat, neambalat

lbuc

45,158

54,853

1,09706

55,95006

154

SvB18b

Plantarea arborilor cu 0 11 -15 cm cu balot de pământ la rădăcină, înghețat, neambalat

lbuc

43,041

51,314

1,02628

52,34028

155

SvB18c

Plantarea arborilor cu 0 16 - 20 cm cu balot de pământ la rădăcină, înghețat, neambalat

lbuc

60,851

72,548

1,45096

73,99896

156

SvB19a

Plantarea arborilor cu diametrul până la lOcm cu balot de pământ la rădăcină (așezați manual)

lbuc

58,131

71,379

1,42758

72,80658

157

SvB19b

Plantarea arborilor cu diametrul până la lOcm cu balot de pământ la rădăcină (așezați cu macaraua )

lbuc

50,88

60,79

1,2158

62,0058

158

SvB20a

Plantarea cu macaraua a arborilor cu balot la rădăcină, ambalat în plasă de sârmă si doage (tulpina cu 0 11 -15 cm)

lbuc

71,349

86,205

1,7241

87,9291

159

SvB20b

Plantarea cu macaraua a arborilor cu balot la rădăcină, ambalat în plasă de sârmă si doage (tulpina cu 0 16 - 20 cm)

lbuc

98,481

119,219

2,38438

121,60338

160

SvB20c

Plantarea cu macaraua a arborilor cu balot la rădăcină, ambalat în plasă de sârmă si doage (tulpina cu 0 21 - 25 cm)

lbuc

125,14

151,252

3,02504

154,27704

161

SvB20d

Plantarea cu macaraua a arborilor cu balot la rădăcină, ambalat în plasă de sârmă si doage (tulpina cu 0 26 - 30 cm)

lbuc

163,83

197,339

3,94678

201,28578

162

SvB21a

Plantarea rășinoaselor până la 2m înălțime, cu balot de pământ la rădăcină

_lbuc

30,651

37,336

0,74672

38,08272

163

SvB22a

Plantarea de buxus forme cu balot de Q^m^o9|a rădăcină ( H < 50cm )               // < /

7,185 \

8,269

0,16538

8,43438

164

SvB22b

Plantarea de buxus forme cu balot dfe pâ^âjil^ rădăcină ( H > 50cm )              \\<<\ [

---

lbuc

| 28,981

33,874

0,67748

34,55148
165

SvB23a

Plantarea gardului viu cu arbuști de talie mică (H < 0,50m) la un rând cu interdistanța de 12cm

lml

6,454

7,749

0,15498

7,90398

166

SvB23b

Plantarea gardului viu cu arbuști de talie mică (H < 0,50m) la un rând cu interdistanța de 20cm

lml

5,574

6,684

0,13368

6,81768

167

SvB23c

Plantarea gardului viu cu arbuști de talie mică (H

< 0,50m) la două rânduri cu interdistanța de 20cm

lml

10,848

13,069

0,26138

13,33038

168

SvB23d

Plantarea gardului viu cu arbuști de talie mică (H

< 0,50m) la două rânduri cu interdistanța de 30cm

lml

10,172

12,238

0,24476

12,48276

169

SvB24a

Plantarea gardului viu cu arbuști de talie mare (H = 0,50 - l,2m) la un rând cu interdistanța de 30cm

lml

10,118

12,184

0,24368

12,42768

170

SvB24b

Plantarea gardului viu cu arbuști de talie mare (H = 0,50 - l,2m) la două rânduri cu interdistanța de 30cm

lml

17,588

21,196

0,42392

21,61992

171

SvB25a

Plantarea gardului viu cu rășinoase, la un rând cu interdistanța de 30cm

lml

7,672

9,214

0,18428

9,39828

172

SvB25b

Plantarea gardului viu cu rășinoase, la două rânduri cu interdistanța de 30cm

lml

12,149

14,616

0,29232

14,90832

173

SvB26a

Plantarea gardului viu cu buxus ( H = 10 - 25cm și 0 coroanei 7 - 8cm) la un rând cu interdistanța de 12cm

lml

5,451

6,561

0,13122

6,69222

174

SvB26b

Plantarea gardului viu cu buxus ( H = 10 - 25cm și 0 coroanei 7 - 8cm) la un rând cu interdistanța de 20cm

lml

4,574

5,499

0,10998

5,60898

175

SvB26c

Plantarea gardului viu cu buxus ( H = 10 - 25cm și 0 coroanei 7 - 8cm) la două rânduri cu interdistanța de 20cm

lml

9,963

11,999

0,23998

12,23898

176

SvB27a

Udatul plantațiilor cu furtunul până la 0,01mc apă/buc. puiet

lbuc

0,208

0,239

0,00478

0,24378

177

SvB27b

Udatul plantațiilor cu furtunul până la 0,02mc apă/buc. puiet

lbuc

0,415

0,477

0,00954

0,48654

178

SvB27c

Udatul plantațiilor cu furtunul până la 0,lmc apă/buc. puiet cu balot

lbuc

2,077

2,385

0,0477

2,4327

179

SvB27d

Udatul plantațiilor cu furtunul până la 0,5mc apă/buc. arbore cu balot

lbuc

10,383

11,925

0,2385

12,1635

180

SvB27e

Udatul plantațiilor cu furtunul până la lmc apă/buc. arbore cu balot

lbuc

20,767

23,851

0,47702

24,32802

181

SvB27f

Udatul plantațiilor cu găleata până la 0,01mc apă/buc. puiet

lbuc

0,796

0,95

0,019

0,969

182

SvB27g

Udatul plantațiilor cu găleata până la 0,02mc apă/buc. puiet

lbuc

1,591

1,899

0,03798

1,93698

183

IIIA5

Verificarea, ancorarea legăturilor, tutorilor și corectarea poziției arborilor

lbuc

1,916

2,287

0,04574

2,33274

184

SvB28a

Ancorarea după transplantare a arboriloHj0u, tulpinii < lOcm)                             Â A/,

x lbuc

18,953

22,605

0,4521

23,0571

185

SvB28b

Ancorarea după transplantare a a/bcftilorț 0 tulpinii > lOcm)                 /

37,018

44,15

0,883

45,033

186

SvB29a

Protejarea tulpinii arborilor tranl^lar^taii cu J1 rogojină de trestie ( 0 tulpinii <          ;

1 )l

//îbyc

_

18,57

22,164

0,44328

22,60728
187

SvB29b

Protejarea tulpinii arborilor transplantați cu rogojină de trestie ( 0 tulpinii > 15cm)

lbuc

23,58

28,145

0,5629

28,7079

188

SvB30a

Fixarea pe suporturi a plantelor urcătoare ( H < 2m )

lbuc

0,442

0,528

0,01056

0,53856

189

SvB30b

Fixarea pe suporturi a plantelor urcătoare ( H > 2m )

lbuc

0,59

0,704

0,01408

0,71808

190

IIIA4a

Tăierea de corecție, ameliorarea , limitarea și echilibrarea arbuștilor până la înălțimea de l,5m

lbuc

4,168

4,966

0,09932

5,06532

191

IIIA4b

Tăierea de corecție, ameliorarea , limitarea și echilibrarea arbuștilor cu înălțimea peste l,5m

lbuc

6,4

7,627

0,15254

7,77954

192

SvB31a

Tăieri de corecție la arbori până la 7m înălțime ( esențe moi)

lbuc

8,731

10,673

0,21346

10,88646

193

SvB31b

Tăieri de corecție la arbori până la 7m înălțime ( esențe tari)

lbuc

10,474

12,452

0,24904

12,70104

194

SvB32a

Tăieri de corecție la arbori peste 7m înălțime ( esențe moi)

lbuc

12,577

15,12

0,3024

15,4224

195

SvB32b

Tăieri de corecție la arbori peste 7m înălțime ( esențe tari)

lbuc

14,314

16,899

0,33798

17,23698

196

IIIA6

Tăierea lăstarilor lacomi și a ramurilor cu flori trecute la trandafiri

lOObuc

34,78

41,485

0,8297

42,3147

197

247

Tăiat drajoni la arbori și arbuști

lbuc

2,981

3,551

0,07102

3,62202

198

SvB33a

Tăieri de corecție la trandafiri ( pitici și semiurcători)

lbuc

0,74

0,883

0,01766

0,90066

199

SvB33b

Tăieri de corecție la trandafiri ( urcători)

lbuc

1,536

1,821

0,03642

1,85742

200

SvB34a

Tunderea gardurilor vii manual ( H < l,20m )

lmp

0,594

0,708

0,01416

0,72216

201

SvB34c

Tunderea gardurilor vii manual ( H > l,20m )

lmp

0,891

1,062

0,02124

1,08324

202

SvB35a

Tunderea bordurilor sau chenarelor de buxus cu trasee drepte

lml

2,226

2,654

0,05308

2,70708

203

SvB35b

Tunderea bordurilor sau chenarelor de buxus cu trasee curbe

lml

2,969

3,539

0,07078

3,60978

204

IFH07X

Plivitul și prășitul gardurilor vii

lml

0,742

0,885

0,0177

0,9027

205

IIIA2a

Plivit și prășit la arbori și arbuști

lOmp

4,749

5,662

0,11324

5,77524

206

IIIA2b

Plivit și prășit la trandafiri

lOOmp

35,766

42,641

0,85282

43,49382

207

218

Plivit lăstari de pe tulpina pomilor

lbuc

1,479

1,764

0,03528

1,79928

208

SvB36

Tunderea în forme a esențelor cu frunze persistente (exclus rășinoase)

lmp

1,039

1,239

0,02478

1,26378

209

SvB37a

Mușuroirea trandafirilor ( pitici și semiurcători)

lbuc

0,443

0,528

0,01056

0,53856

210

SvB37b

Mușuroirea trandafirilor ( altoiți în coroană)

lbuc

1,476

1,761

0,03522

1,79622

211

IIIB5

Așternutul stratului protector de paie sau frunze la plantele bienale, toamna

lObuc

1,551

2,291

0,04582

2,33682

212

IIIB6

Ridicarea stratului protector de paie sau frunze de pe plantele bienale, primăvara

lObuc

2,034

3,002

0,06004

3,06204

213

SvB38a

Desfacerea mușuroiului la trandafiri ( pitici și semiurcători)

lbuc

0,443

0,528

0,01056

0,53856

214

SvB38b

Desfacerea mușuroiului la trandafiri ( altoiți în coroană)

1,476

1,761

0,03522

1,79622

215

SvB39a

Refacerea farfuriilor ( șaibelor) la arbuști/f

i*              r

arbori plantați ( 0 < 0,8m )              1 \ /

WObue'

70,432

1,40864

71,84064

216

SvB39b

Refacerea farfuriilor ( șaibelor) la arbușii șiH l f arbori plantați ( 0 > 0,81m )

lOObuc

f7ils3

105,648

2,11296

107,76096217

282

Pregătit specii dendrologice în vederea iernării

lbuc

2,465

2,94

0,0588

2,9988

218

SvB40a

înlăturarea zăpezii de pe gardurile vii și rășinoase

lml

0,358

0,529

0,01058

0,53958

219

SvB41

înlăturarea zăpezii de pe conifere și tufe de arbuști izolați

lbuc

9,545

14,1

0,282

14,382

220

SI.A3a

Decapatul stratului vechi de pământ din spațiile verzi și transportul cu roaba

lmc

32,254

38,474

0,76948

39,24348

221

SI.A3C

Decapatul stratului vechi de pământ din spațiile verzi și transportul cu mijloace mecanizate

lmc

26,57

31,705

0,6341

32,3391

222

SI.Bla

Ciuruirea componentelor amestecului de pământ

lmc

17,282

25,538

0,51076

26,04876

223

SI.Blb

Ciuruirea componentelor amestecului de nisip

lmc

29,796

44,031

0,88062

44,91162

224

SI.Blc

Ciuruirea componentelor amestecului de mraniță, turbă și pământ de frunze

lmc

20,857

30,822

0,61644

31,43844

225

SI.B2

Pregătirea amestecului de pământ

lmc

25,074

29,924

0,59848

30,52248

226

Sl.Cla

Dezinfectarea amestecului de pământ cu soluție

lmc

25,054

29,904

0,59808

30,50208

227

Sl.Clb

Dezinfectarea amestecului de pământ cu prăfuire

lmc

28,761

34,324

0,68648

35,01048

228

SvCla

Plantarea florilor pe teren orizontal de talie mică (< 15cm), în grupe

lOObuc

25,993

30,957

0,61914

31,57614

229

SvClb

Plantarea florilor pe teren orizontal de talie mică (< 15cm), în rânduri

lOObuc

27,84

33,146

0,66292

33,80892

230

SvClc

Plantarea florilor pe teren orizontal de talie mijlocie (16 - 35cm), în grupe

lOObuc

33,436

39,741

0,79482

40,53582

231

SvCld

Plantarea florilor pe teren orizontal de talie mijlocie (16 - 35cm), în rânduri

lOObuc

43,874

52,204

1,04408

53,24808

232

SvCle

Plantarea florilor pe teren orizontal de talie mare (> 35cm), în grupe

lOObuc

179,97

229,974

4,59948

234,57348

233

SvC2a

Plantarea florilor pe teren în pantă de talie mică (< 15cm)

lOObuc

28,932

35,106

0,70212

35,80812

234

SvC2b

Plantarea florilor pe teren în pantă de talie mijlocie (> 15cm)

lOObuc

55,688

70,873

1,41746

72,29046

235

SvC3a

Plantarea florilor în jardiniere sau vase decorative (h = l,5m de la sol) flori talie mică până la 15cm

lObuc

5,216

6,215

0,1243

6,3393

236

SvC3b

Plantarea florilor în jardiniere sau vase decorative (h = l,5m de la sol) flori talie mijlocie până la 15cm

lObuc

6,701

7,984

0,15968

8,14368

237

SvC3c

Plantarea florilor în jardiniere sau vase decorative (h > l,5m de la sol) flori talie mică până la 15cm

lObuc

7,896

9,408

0,18816

9,59616

238

SvC3d

Plantarea florilor în jardiniere sau vase decorative (h > l,5m de la sol) flori talie mijlocie până la 15cm                    —

lObuc

8,913

10,596

0,21192

10,80792

239

SvC4a

Plantarea florilor cu ghivece în jaxJfFțiere sau vase decorative            // *      "'xV

•XlObuc

17,074

21,207

0,42414

21,63114

240

SvC4b

----------------------r—^7"-------—

'[ / \

Plantarea florilor cu ghivece pe peluze în rabate

!'l«buc

19,658

24,372

0,48744

24,85944

241

SvC5a

Plantarea florilor în mozaic pe plan orizontal

^mp

267,87

325,591

6,51182

332,10282

242

SvC5b

Plantarea florilor în mozaic pe plan vertical;

7 lmp

656,21

804,416

16,08832

820,50432

f'L LOv-Jx>

243

IIIC4

Tunderea vârfurilor florilor la plantațiile de mozaic și semimozaic

lOOmp

27,275

32,524

0,65048

33,17448

244

SvC6a

Plantarea plantelor perene cu balot

lOObuc

733,79

921,616

18,43232

940,04832

245

Sili.DII

Plantarea cepelor de flori în șanțuri

lOObuc

12,284

14,652

0,29304

14,94504

246

SIII.D12

Plantarea cepelor de flori în gropi

lOObuc

25,01

29,832

0,59664

30,42864

247

IlIBla

Udatul florilor cu furtunul de la hidrant

lOOmp

14,976

16,687

0,33374

17,02074

248

IIIBIb

Udatul florilor cu furtunul de la cisternă

lOOmp

11,258

12,257

0,24514

12,50214

249

IIIB2

Plivitul și săpălugitul rabatelor de flori

lOOmp

31,146

37,137

0,74274

37,87974

250

IIIB3

Copilitul și îndepărtarea florilor trecute din rabatele de flori

lOmp

3,7

4,413

0,08826

4,50126

251

SIV.A9

Plivirea selectivă

lOmp

12,979

15,49

0,3098

15,7998

252

SIII.D8

Scosul plantelor bulboase din teren

lmp

6,2

7,398

0,14796

" 7,54596

253

SIII.D9

Sortarea cepelor de flori

lOObuc

2,505

2,99

0,0598

3,0498

254

SIII.D10

Depozitarea și controlul cepelor puse la iernat

lOOObuc

13,615

16,24

0,3248

16,5648

255

SvD4a

îmbrăcăminte din pietriș de 7 -15mm a suprafețelor amenajate în parcuri și terenuri de joc pentru copii ( grosime 5 cm )

lmp

1,043

1,242

0,02484

1,26684

256

SvD4b

îmbrăcăminte din pietriș de 7 -15mm a suprafețelor amenajate în parcuri și terenuri de joc pentru copii ( grosime 10 cm )

lmp

2,085

2,485

0,0497

2,5347

257

SvD5a

îmbrăcăminte decorativă a suprafețelor amenajate în parcuri cu piatră spartă de 7 -20mm în strat de 5 cm

lmp

1,043

1,242

0,02484

1,26684

258

SvD5b

îmbrăcăminte decorativă a suprafețelor amenajate în parcuri cu mozaic granulat din marmură albă de 7 - 15mm în strat de 5 cm

lmp

1,043

1,242

0,02484

1,26684

259

SvFla

Pichetări de garduri vii ( contur drept)

100ml

67,084

85,455

1,7091

87,1641

260

SvFlb

Pichetări de garduri vii ( contur sinuos)

lOOml

73,25

92,547

1,85094

94,39794

261

SvF2a

Pichetarea rabatelor de flori ( cu desen ușor)

lOmp

67,961

86,164

1,72328

87,88728

262

SvF2b

Pichetarea rabatelor de flori ( cu desen dificil)

lOmp

135,71

172,328

3,44656

175,77456

263

SvF3a

Pichetarea plantațiilor de arbori și arbuști ( plantați în aliniament)

lOObuc

53,4

75,172

1,50344

76,67544

264

SvF3b

Pichetarea plantațiilor de arbori și arbuști ( exemplare izolate )

lOObuc

59,448

84,037

1,68074

85,71774

265

SvF3c

Pichetarea plantațiilor de arbori și arbuști ( plantați în grupuri)

lOObuc

64,533

90,242

1,80484

92,04684

266

SvF4

Protejarea arborilor cu corsete metalice

lbuc

5,197

6,195

0,1239

6,3189

267

IFC02X A

Confecționarea țărușilor din lemn brut rotund de foioase ( D = 4-8 cm)

lbuc

2,232

2,66

0,0532

2,7132

268

IFC02X E

Confecționarea țărușilor din lemn brut rotund de foioase ( D = 8-12 cm; L = 2 m )

lbuc

4,464

5,32

0,1064

5,4264

269

SvF5a

Combaterea bolilor și dăunătorilor în rabate și peluze cu vermorelul

lOOmp

7,65

9,077

0,18154

9,25854

270

SvF5b

Combaterea bolilor și dăunătorilor în rabate și peluze prin prăfuire

lOOmp

9,956

11,839

0,23678

12,07578

271

SvF6a

Combaterea bolilor și dăunătorik^iSpat^șlV^ peluze cu atomizorul         //

MOmp

\\

5,359

6,112

0,12224

6,23424

272

SvF7a

Combaterea bolilor și dăunătc /ilqf/in bSnia®il \ executată cu vermorelul     U             / /-

■ r

2,991

3,03

0,0606

3,0906

273

SvF8a

Combaterea bolilor și dăunăto^)(îțț^nltaț(i^5^ executată cu atomizorul

j

/lbuc

1,742

2,006

0,04012

2,04612


274

Combaterea bolilor și dăunătorilor în plantații, executată mecanic (tractor + pompa stropit)

lOOrnp

2,4

2,6

0,052

2,652

275

SvF9a

Extragerea rocilor dure pentru stîncăria ornamentală dimensiunile bucăților de rocă 80-150mm

lmc

50,732

65,705

1,3141

67,0191

276

SvF9b

Extragerea rocilor dure pentru stîncăria ornamentală dimensiunile bucăților de rocă 151-300mm

lmc

42,901

56,425

1,1285

57,5535

277

SvF9c

Extragerea rocilor dure pentru stîncăria ornamentală dimensiunile bucăților de rocă 301-500mm

lmc

47,304

63,664

1,27328

64,93728

278

SvFlOa

Extragerea stîncăriilor ornamentale cu piese izolate dimensiuni cuprinse între 80 - 150mm

lbuc

0,882

1,061

0,02122

1,08222

279

SvFlOb

Extragerea stîncăriilor ornamentale cu piese izolate dimensiuni cuprinse între 151 - 300mm

lbuc

3,084

3,89

0,0778

3,9678

280

SvFlOc

Extragerea stîncăriilor ornamentale cu piese izolate dimensiuni cuprinse între 301 - 500mm

lbuc

13,531

19,272

0,38544

19,65744

281

SvFlla

Extragerea în grupuri a stîncăriilor ornamentale

lmc

105,18

144,628

2,89256

147,52056

282

SvF12a

Extragerea în grupuri zidite a stîncăriilor

lmc

145,73

196,336

3,92672

200,26272

283

rSG13X/

Cosirea vegetației canalelor, digurilor, taluzelor și zonelor rutiere și feroviare ( vegetație ierboasă)

lOOrnp

11,929

14,211

0,28422

14,49522

284

FSG13XE

Cosirea vegetației canalelor, digurilor, taluzelor și zonelor rutiere și feroviare ( vegetație acvatică: papură, stuf, etc; în teren care s-a uscat)

lOOrnp

14,991

17,764

0,35528

18,11928

285

TSG13XC

Cosirea vegetației canalelor, digurilor, taluzelor și zonelor rutiere și feroviare ( vegetație acvatică: papură, stuf, etc; în teren cu apă )

lOOrnp

37,278

44,41

0,8882

45,2982

286

rSG13XC

Cosirea vegetației canalelor, digurilor, taluzelor și zonelor rutiere și feroviare ( vegetație a digurilor: taluze, zone rutiere și feroviare)

lOOrnp

5,964

7,106

0,14212

7,24812

287

RIA03XE

încărcarea manuală a materialelor grele în prafuri ( prin aruncare teren - auto )

lto

9,44

11,265

0,2253

11,4903

288

'RIA04XI

încărcarea manuală a materialelor ușoare și mărunte ( prin aruncare teren - auto )

lto

10,693

12,762

0,25524

13,01724

289

Lucrări cu automacara UAMT 18.5to

h

117,21

120,065

2,4013

122,4663

290

Deplasare automacara

km

5,243

5,357

0,10714

5,46414

291

Lucrări la inaltime cu autoscara ARO

h

50,506

53,359

1,06718

54,42618

292

Lucrări la inaltime cu platforma tip AERIAL K 13

h

30,85

35,058

0,70116

35,75916

293

Taiat si toaletat arbori cu mot9Jtefastrăirt\

h

24,819

27,767

0,55534

28,32234

294

Taiat si toaletat arbori cu motoXn^attaH32^5\

h

21,298

24,181

0,48362

24,66462

295

Tunderea gazonului cu M.TrG). /

h

24,172

27,025

0,5405

27,5655

296

Tunderea gazonului cu MUT; țk ().£

mp

0,088

0,099

0,00198

" 0,10098

297

Tunderea gazonului cu tractoruî^treder^X''' /]

XV * A' .   '/.< X .. 11'^        //

mp

0,1

0,11

0,0022

0,1122298

Tunderea gazonului cu tractorul Rieder

h

31,508

34,596

0,69192

35,28792

299

Cosirea mecanica a peluzelor si taluzelor semănate cu iarbă (motocoasa)

h

25,244

28,195

0,5639

28,7589

300

Cosirea mecanica a peluzelor si taluzelor semănate cu iarbă (motocoasa)

mp

0,107

0,12

0,0024

0,1224

301

Tunderea gardurilor vii mecanic cu motofoarfeca

h

22,08

25,036

0,50072

25,53672

302

Tunderea gardurilor vii mecanic cu motofoarfeca

mp

0,094

0,107

0,00214

0,10914

303

Aspirat in parcuri si alei cu aspiratorul Stihii

h

20,923

23,845

0,4769

24,3219

304

Aspirat in parcuri si alei cu aspiratorul Stihii

mp

0,07

0,079

0,00158

0,08058

305

Aspirat in parcuri si alei cu aspiratorul Glutton 2411

h

32,393

35,449

0,70898

36,15798

306

Aspirat in parcuri si alei cu aspiratorul Glutton 2411

mp

0,072

0,079

0,00158

0,08058

307

Transport marfa cu tractrorul+remorca

h

55,613

58,466

1,16932

59,63532

308

Transport marfa cu tractrorul+remorca

km

3,708

3,898

0,07796

3,97596

309

Prelucrarea solului cu motocultorul Honda 5.5 CP

h

28,117

31,079

0,62158

31,70058

310

Transport apa cu cisterna

h

85,435

91,164

1,82328

92,98728

311

Transport apa cu cisterna

km

2,848

3,039

0,06078

3,09978

312

Degajat zapada cu turbofrezafzapada afinata cu grosimea pana la 15cm)

h

26,575

29,537

0,59074

30,12774

313

Degajat zapada cu turbofreza(zapada afinata cu grosimea pana la 15cm)

mp

0,033

0,037

0,00074

0,03774

314

Degajat zapada cu turbofrezafzapada afinata cu grosimea intrel5-30cm)

h

26,575

29,537

0,59074

30,12774

315

Degajat zapada cu turbofrezafzapada afinata cu grosimea intrel5-30cm)

mp

0,076

0,084

0,00168

0,08568

316

Degajat zapada cu turbofreza HONDA(zapada afinata cu grosimea pana la 15cm)

h

31,016

33,984

0,67968

34,66368

317

Degajat zapada cu turbofreza HONDA(zapada afinata cu grosimea pana la 15cm)

mp

0,031

0,034

0,00068

0,03468

318

Degajat zapada cu turbofreza HONDA (zapada afinata cu grosimea intrel5-30cm)

h

31,016

33,984

0,67968

34,66368

319

Degajat zapada cu turbofreza HONDA (zapada afinata cu grosimea intrel5-30cm)

mp

0,041

0,045

0,0009

0,0459

320

Degajat zapada cu tractotul Rieder (zapada afinata cu grosimea pana la 15cm)

h

30,657

33,681

0,67362

34,35462

321

Degajat zapada cu tractotul Rieder (zapada afinata cu grosimea pana la 15cm)

mp

0,031

0,034

0,00068

0,03468

322

Degajat zapada cu tractotul Rieder (zapada afinata cu grosimea intre 15-30cm)

h

30,657

33,681

0,67362

34,35462

323

Degajat zapada cu tractotul Rieder (zapada afinata cu grosimea intre 15-30cm)

mp

0,068

0,075

0,0015

0,0765

324

lerbicidarea suprafețelor cu vermorelul

lOOmp

7,65

9,077

0,18154

9,25854

325

Confecționat jerba                    A

buc

14,755

17,607

0,35214

17,95914

326

Confecționat coroana

v buc

29,509

35,215

0,7043

35,9193

327

Confecționat aranjament florali

A buc

14,755

17,628

0,35256

17,98056

328

Confecționat ghirlande

| buc

14,755

17,607

0,35214

17,95914

329

Tocat resturi vegetale cu toc^t.oru|y montat pe tractor

Lo

87,702

93,423

1,86846

95,29146

330

Tocat resturi vegetale cu tocătorul „PZ" 140 montat pe tractor

h

43,851

46,712

0,93424

47,64624

331

Degajat teren de lemn si resturi vegetale lemnoase in urma tăierilor si toaletarilor de arbori

to

43,59

70,64

1,4128

72,0528

332

Degajat teren de lemn si resturi vegetale lemnoase in urma tăierilor si toaletarilor de arbori

h

14,53

17,66

0,3532

18,0132

333

Tocat resturi vegetale cu tocătorul „PZ" 140 montat pe UNIMOG- MERCEDES 408/10

to.

100,007

2,00014

102,00714

334

Tocat resturi vegetale cu tocătorul „PZ" 140 montat pe UNIMOG- MERCEDES 408/10

h

100,007

2,00014

102,00714

335

Combaterea bolilor și dăunătorilor în plantații, executată cu tun de pulverizare model TIFONE DL 26K300

h

37,676

0,75352

38,42952

336

Transport persoane si materiale pentru lucrări spatii verzi cu autoutilitara KIA

h

49,203

52,056

1,04112

53,09712

337

Transport persoane si materiale pentru lucrări spatii verzi cu autoutilitara KIA

km

1,525

1,62

0,0324

1,6524

338

Transport persoane si materiale pentru lucrări spatii verzi cu autoutilitara PEUGEOT

h

47,528

50,381

1,00762

51,38862

339

Transport persoane si materiale pentru lucrări spatii verzi cu autoutilitara PEUGEOT

km

1,605

1,687

0,03374

1,72074

340

Colectare si transport deșeuri cu autocompactoarea

h

129,1

149,383

2,98766

152,37066

341

Strâns resturi vegetalefdupa tunderea mecanica sau manuala a gazonului si tunderea mecanica a gardului viu)

lOOmp

3,696

4,41

0,0882

4,4982

342

Maturat manual cai publice

lOOOmp

24,9

29,2

0,584

29,784

343

Maturat manual cai publice

h

16,294

19,146

0,38292

19,52892

344

întreținere curățenie

lOOOmp

7,581

9,007

0,18014

9,18714

345

Dezinfectat coșuri de gunoi

buc

5,441

6,012

0,12024

6,13224

346

Spalat manual coșuri de gunoi

buc

8,164

9,591

0,19182

9,78282

347

Spalat manual banei

buc

5,284

6,235

0,1247

6,3597

348

Maturat mecanic cu Hako 2000

lOOOmp

14,8

15,1

0,302

15,402

349

Maturat mecanic cu Hako 2000

h

138,92

141,768

2,83536

144,60336

350

Curatat manual zapada afanata cu grosimea pana la 0.15m

mp

0,394

0,47

0,0094

0,4794

351

Curatat manual zapada afanata cu grosimea intre

0,15-0.30m

mp

0,473

0,564

0,01128

0,57528

352

Curatat manual zapada afanata cu grosimea mai mare de 0.30m

mp

0,788

0,94

0,0188

0,9588

353

Curatat manual zapada bătătorită cu grosimea pana la 0.15m

mp

0,591

0,705

0,0141

0,7191

354

Curatat manual zapada bătătorită cu grosimea intre 015-0.30m

mp

0,788

0,94

0,0188

0,9588

355

Curatat manual zapada bătătorită cu grosimea mai mare de 0.30m                -

mp

2,365

2,821

0,05642

2,87742

356

Curatatul manual al stratului de^fi^^oB grosimea pana la 0.03m     //

vp

1,478

1,763

0,03526

1,79826

357

Curatatul manual al stratului pe gheata. Cu . grosimea intre 0.03-0.05m   \

L

1,971

2,351

0,04702

2,39802

358

Curatatul manual al stratului &gh£aita^u> grosimea intre 0.05-0.07m

/ mp

2,956

3,527

0,07054

3,59754

359

Curatatul manual al stratului de gheata cu grosimea intre 0.7- O.lm

mp

5,912

7,053

0,14106

7,19406

360

Combatere polei cu răspândire antiderapant manual din depozite cu transport cu roaba la 25m si lopatare la 3m

to

21,608

25,773

0,51546

26,28846

361

Combatere polei cu răspândire antiderapant manual din depozite mici, prin lopatarea directa la 6m

to

2,509

2,994

0,05988

3,05388

362

Incarcat manual zapada

mc

4,726

5,639

0,11278

5,75178

363

Incarcat manual zapada

h

14,769

17,622

0,35244

17,97444

364

Deplasarea utilajului UNIMOG - MERCEDES 408/10

h

87,787

90,64

1,8128

92,4528

365

Deplasarea utilajului UNIMOG - MERCEDES 408/10

km

2,195

2,266

0,04532

2,31132

366

Deszăpezire cu lama si sararita montate pe UNIMOG - MERCEDES 408/10

h

146,69

149,545

2,9909

152,5359

367

Deszăpezire cu tractorul cu lama

h

57,233

60,085

1,2017

61,2867

368

Arat solul la adâncime de 25 cm

h

73,897

1,47794

75,37494

369

Arat solul la adâncime de 25 cm

ha

190,654

3,81308

194,46708

370

Pregătit pat germinativ prin discuire

h

68,203

1,36406

69,56706

371

Pregătit pat germinativ prin discuire

ha

69,567

1,39134

70,95834

372

Mobilizat solul cu rotosapa

h

37,803

0,75606

38,55906

373

Mobilizat solul cu rotosapa

ha

378,03

7,5606

385,5906

374

Afanat solul cu freza

h

40,864

0,81728

41,68128

375

Afanat solul cu freza

ha

130,764

2,61528

133,37928

376

Lucrat solul cu prasitoarea

h

48,198

0,96396

49,16196

377

Lucrat solul cu prasitoarea

ha

44,824

0,89648

45,72048

378

Transport persoane si materiale pentru lucrări spatii verzi cu autoutilitara IVECO

h

42,192

0,84384

43,03584

379

Transport persoane si materiale pentru lucrări spatii verzi cu autoutilitara IVECO

km.

1,587

0,03174

1,61874

380

Lucrări la inaltime cu autoscara NISSAN

h

61,932

1,23864

63,17064

381

Lucrări la inaltime cu autoscara NISSAN

km.

3,502

0,07004

3,57204

Anexa nr. 2 la HCL nr.Tarife pentru activitatea de măturat, spălat, stropit și întreținere a căilor publice, de curățare și transport a zăpezii de pe căile publice și de menținere în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț, precum și de igienizare și regularizare a cursurilor de apă-izvoare, pârâie, râuri - situate în intravilan din municipiul Pitești

Nr. crt.

Cod tarif

Denumire lucrare

UM

Tarif actual

Tarif propus

Redevență 2%

Total tarif cu redevență

1

lSa

Maturat manual cai publice

lOOOmp

21,5

33

0,66

33,66

2

lSb

Maturat manual cai publice

h

15,346

23,512

0,47024

23,98224

3

2S

Curatat manual rigore

ml

0,366

0,572

' 0,01144

0,58344

4

3Sa

Spalat manual cai publice

lOOOmp

40,1

52,2

1,044

53,244

5

3Sb

Spalat manual cai publice

h

42,593

55,46

1,1092

56,5692

6

4Sa

Incarcat manual deșeuri grele in prafuri

to

8,932

13,051

0,26102

13,31202

7

4Sb

Incarcat manual deșeuri grele in prafuri

h

13,952

20,386

0,40772

20,79372

8

5Sa

Incarcat manual materiale ușoare si mărunte

to

10,158

14,823

0,29646

15,11946

9

5Sb

Incarcat manual materiale ușoare si mărunte

h

14,008

20,441

0,40882

20,84982

10

6S

Dezinfectat coșuri de gunoi

buc

5,258

6,545

0,1309

6,6759

11

7S

Spalat mecanizat coșuri de gunoi

buc

10,806

12,093

0,24186

12,33486

12

8S

Spalat manual banei

buc

4,98

7,124

0,14248

7,26648

13

9S

Montat coșuri de gunoi

buc

9,259

11,404

0,22808

11,63208

14

10S

Curatat afișe si inscripții

mp

11,101

16,248

0,32496

16,57296

15

11S

întreținere curățenie

lOOOmp

7,702

11,785

0,2357

12,0207

16

12Sa

Maturat mecanic cu Scarab Iveco

lOOOmp

25,612

30,041

0,60082

30,64182

17

12Sb

Maturat mecanic cu Scarab Iveco

h

240,11

281,635

5,6327

287,2677

18

13Sa

Maturat mecanic cu Scarab Daf

lOOOmp

22,178

26,608

0,53216

27,14016

19

13Sb

Maturat mecanic cu Scarab Daf

h

207,92

249,445

4,9889

254,4339

20

14Sa

Maturat mecanic cu Hako 300

lOOOmp

13,356

17,841

0,35682

18,19782

21

14Sb

Maturat mecanic cu Hako 300

h

87,645

117,074

2,34148

119,41548

22

15Sa

Maturat mecanic cu Multicar

lOOOmp

21,533

27,909

0,55818

28,46718

23

15Sb

Maturat mecanic cu Multicar

h

121,13

156,988

3,13976

160,12776

24

16Sa

Maturat mecanic cu Mathieu

lOOOmp

16,188

20,112

0,40224

20,51424

25

16Sb

Maturat mecanic cu Mathieu

h

121,41

150,843

3,01686

153,85986

26

17Sa

Maturat mecanic cu Hako 2000

lOOOmp

14,7

18,9

0,378

19,278

27

17Sb

Maturat mecanic cu Hako 2000

h

137,97

177,319

3,54638

180,86538

28

18Sa

Stropit cai publice cu autocisterna

lOOOmp

3,998

4,196

0,08392

4,27992

29

18Sb

Stropit cai publice cu autocisterna

h

129,93

136,359

2,72718

139,08618

30

18Sc

Stropit cai publice cu autocisterna ABROLLKIPPER- MAN

lOOOmp

4,03

4,169

0,08338

4,25238

31

18Sd

Stropit cai publice cu autocisterna ABROLLKIPPER - MAN

h

186,38

192,816

3,85632

196,67232

32

19Sa

Spalat mecanic

lOOOmp

32,821

34,621

0,69242

35,31342

33

19Sb

Spalat mecanic

h

117,34

123,77

2,4754

126,2454

34

19Sc

Spalat cai publice cu autocisterna      "

ABROLLKIPPER - MAN

4$&Qmp

33,692

35,046

0,70092

35,74692

35

19Sd

Spalat cai publice cu autocisterna^ ABROLLKIPPER-MAN      lln-K

Od

160,04

166,47

3,3294

169,7994

36

20Sa

Incarcat mecanic deseuri(KRAiylER) \

8,644

9,401

0,18802

9,58902

37

20Sb

Incarcat mecanic deseuri(KRAIvi^R) <

73,475

79,909

1,59818

81,50718

38

20Sc

Incarcat mecanic deseurifLOCUST L 752)

to

12,491

13,778

0,27556

14,05356

39

20Sd

Incarcat mecanic deseuri(LOCUST L 752)

h

62,455

68,889

1,37778

70,26678

40

20Se

Incarcat mecanic deșeuri cu VOLA

to

10,619

11,376

0,22752

11,60352

41

20Sf

Incarcat mecanic deșeuri cu VOLA

h

90,263

96,697

1,93394

98,63094

42

21Sa

Transport mărfuri (deșeuri - zapada) cu tractorul + remorca

h

56,861

63,294

1,26588

64,55988

43

21Sb

Transport mărfuri (deșeuri - zapada) cu tractorul + remorca

km

3,791

4,22

0,0844

4,3044

44

22Sa

Transport mărfuri (deșeuri - zapada) cu autobasculanta

h

130,19

136,625

2,7325

139,3575

45

22Sb

Transport mărfuri (deșeuri - zapada) cu autobasculanta

km

4,339

4,55

0,091

4,641

46

23Sa

Incarcat manual zapada

mc

4,434

6,493

0,12986

6,62286

47

23Sb

Incarcat manual zapada

h

13,856

20,29

0,4058

20,6958

48

24Sa

Incarcat mecanic zapada(KRAMER)

h

73,475

79,909

1,59818

81,50718

49

24Sb

Incarcat mecanic zapada cu VOLA

h

90,263

96,697

1,93394

98,63094

50

24Sc

Incarcat mecanic zapada(LOCUST L 752)

h

62,455

68,889

1,37778

70,26678

51

25Sa

Deszăpezire cu lama si sararita montate pe autobasculanta

h

128,22

134,65

2,693

137,343

52

25Sb

Deszăpezire cu lama si sararita montate pe UNIMOG-MERCEDES

h

111,7

118,133

2,36266

120,49566

53

25Sc

Deszăpezire cu lama si sararita montate pe ABROLLKIPPER- MAN

h

127

133,437

2,66874

136,10574

54

25Sd

Deszăpezire cu lama si sararita montate pe Motocar

h

78,17

84,604

1,69208

86,29608

55

26S

Deszăpezire cu tractorul cu lama

h

56,285

62,719

1,25438

63,97338

56

27Sa

Curatat manual zapada afanata cu grosimea pana la 0.15m

mp

0,37

0,541

0,01082

0,55182

57

27Sb

Curatat manual zapada afanata cu grosimea intre 0,15-0.30m

mp

0,444

0,65

0,013

0,663

58

27Sc

Curatat manual zapada afanata cu grosimea mai mare de 0.30m

mp

0,74

1,083

0,02166

1,10466

59

28Sa

Curatat manual zapada bătătorită cu grosimea pana la 0.15m

mp

0,555

0,812

0,01624

0,82824

60

28Sb

Curatat manual zapada bătătorită cu grosimea intre 015-0.30m

mp

0,74

1,083

0,02166

1,10466

61

28Sc

Curatat manual zapada bătătorită cu grosimea mai mare de 0.30m

mp

2,219

3,248

0,06496

3,31296

62

29Sa

Curatat - încărcatul in tomberon si transportul manual al stratului de gheata cu grosimea pana la 0-0.03m

mp

1,41

2,053

0,04106

2,09406

63

29Sb

Curatat - încărcatul in tomberon si transportul manual al stratului de gheata cu grosimea intre 0,03 - 0,05m

mp

1,88

2,738

0,05476

2,79276

64

29Sc

Curatat - încărcatul in tomberon si transportul manual al stratului de gheata cu grosimea intre 0.5-0.07m

mp

2,82

4,106

0,08212

4,18812

65

29Sd

Curatat - încărcatul in tomberojrsj^ transportul manual al stratului de gheata cu grosimea intre 0,0/-

mp

5,64

8,213

0,16426

8,37726

66

30Sa

Maturat mecanic fana coTgct^re cu"" UNIMOG - MERCEDES.            )J

1 h

122,96

129,395

2,5879

131,9829

67

30Sb

Maturat mecanic fan^cplj^t^recu/ UNIMOG - MERCEDES^       //

lOOOmp

6,148

6,47

0,1294

6,5994

68

31Sa

Deplasarea utilajului UNIMOG - MERCEDES

h

89,616

96,05

1,921

97,971

69

31Sb

Deplasarea utilajului UNIMOG - MERCEDES

km

2,24

2,401

0,04802

2,44902

70

32Sa

Deplasarea utilajului Scarab Iveco

h

156,09

162,52

3,2504

165,7704

71

32Sb

Deplasarea utilajului Scarab Iveco

km

3,902

4,063

0,08126

4,14426

72

33Sa

Deplasarea utilajului Scarab Daf

h

115,35

121,783

2,43566

124,21866

73

33Sb

Deplasarea utilajului Scarab Daf

km

2,884

3,045

0,0609

3,1059

74

34Sa

Deplasarea utilajului Hako 300

h

61,935

68,368

1,36736

69,73536

75

34Sb

Deplasarea utilajului Hako 300

km

2,477

2,735

0,0547

2,7897

76

35Sa

Deplasarea utilajului Multicar

h

76,796

83,229

1,66458

84,89358

77

35Sb

Deplasarea utilajului Multicar

km

2,56

2,774

0,05548

2,82948

78

36Sa

Deplasarea utilajului Mathieu

h

80,411

86,844

1,73688

88,58088

79

36Sb

Deplasarea utilajului Mathieu

km

2,68

2,895

0,0579

2,9529

80

37Sa

Deplasarea utilajului Hako 2000

h

105,64

112,073

2,24146

114,31446

81

37Sb

Deplasarea utilajului Hako 2000

km

2,641

2,802

0,05604

2,85804

82

38Sa

Deplasarea utilajului ABROLLKIPPER - MAN

h

176,57

182,998

3,65996

186,65796

83

38Sb

Deplasarea utilajului ABROLLKIPPER - MAN

km

4,414

4,575

0,0915

4,6665

84

39Sa

Colectare si transport deșeuri cu autocompactoarea

h

127,99

134,426

2,68852

137,11452

85

40Sa

Transport apa cu autocisterna

h

116,27

122,707

2,45414

125,16114

86

40Sb

Transport apa cu autocisterna

km

2,907

3,068

0,06136

3,12936

87

40Sc

Transport apa cu ABROLLKIPPER - MAN

h

176,57

182,998

3,65996

186,65796

88

40Sd

Transport apa cu ABROLLKIPPER - MAN

km

4,414

4,575

0,0915

4,6665

89

DI13B

Combatere polei cu răspândire antiderapant manual din camion

h

144,03

156,901

3,13802

160,03902

90

DI13C

antiderapant manual din depozite cu transport cu roaba la 25m si lopatare la 3m

to

20,276

29,669

0,59338

30,26238

91

DI13D

Combatere polei cu răspândire antiderapant manual din depozite mici, prin lopatarea directa la 6m

to

2,353

3,447

0,06894

3,51594

92

DH08A

Curatarea platformei drumului de materiale aduse de viituri

mc

35,768

52,238

1,04476

53,28276

93

DH12A

Curatarea manuala a acostamentului de noroi,pamant si iarba

mp

0,977

1,428

0,02856

1,45656

94

DH14A

Curatarea manuala a șanțurilor

ml

3,703

5,479

0,10958

5,58858

95

DH15A

Desfundarea manuala a șanțurilor si canalelor de scurgere

mc

26,6

38,952

0,77904

39,73104

96

DH16A

Desfundarea si curatarea camerelor de cădere si a albiei de sub podețe de potmol

mc

62,344

91,294

1,82588

93,11988