Hotărârea nr. 146/2017

HCL privind aprobarea Programului de imbunatatire a eficientei energetice

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind aprobarea „Programului de îmbunătățire a eficienței energetice pentru municipiul Pitești”

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

  • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

  • - Raportul nr.14487/28.03.2017 al Direcției Tehnice;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 18938/2017, nr. 18939/2017, nr. 18940/2017, nr.18941/2017 și nr. 18942/2017;

Văzând prevederile art. 36 alin. (4) lit. “d“ din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă „Programul de îmbunătățire a eficienței energetice pentru municipiul Pitești”, anexă la prezenta hotărâre.

Art.2. - Documentația prevăzută la art. 1 se arhivează la Biroul Investiții din cadrul Primăriei Municipiului Pitești.

Art.3. - Direcția Tehnică, Direcția Economică și Direcția Dezvoltare Locală vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora de către Secretarul Municipiului Pitești.

Pitești

Nr. 146 din 27.04.2017