Hotărârea nr. 145/2017

HCL privind modificarea HCL nr. 110-2017 privind Programul minimal Centrul Cultural


JUDEȚUL ARGEȘ

MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 110/30.03.2017 privind aprobarea programului minimal de activități aferent anului 2017 realizat de către Centrul Cultural al Municipiului Pitești

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară; Având în vedere:

  • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

  • - Raportul nr. 17264/12.04.2017 al Direcției de Dezvoltare Locală;

  • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 18938/2017, nr. 18939/2017, nr. 18940/2017, nr.18941/2017 și nr. 18942/2017;

  • - Adresa Centrului Cultural al Municipiului Pitești nr.535/12.04.2017, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr. 17187/12.04.2017;

Văzând prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată;

în temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (1) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Se modifică și se completează CAP. II „Acțiuni culturale” din anexa la H.C.L.nr. 110/30.03.2017 privind aprobarea programului minimal de activități aferent anului 2017 realizat de către Centrul Cultural al Municipiului Pitești, după cum urmează:

  • a) la poziția cu numărul 24 se înlocuiește suma de 254 mii lei cu suma de 234 mii lei;

  • b)  se introduce poziția cu numărul 25, având următorul cuprins: Festivalul Internațional Coral „Emanoil Popescu”- ediția I, cu un buget în sumă de 20 mii lei.

Art. II. Toate celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 110/30.03.2017 sunt și rămân valabile.

Art. III. Direcția Dezvoltare Locală și Centrul Cultural al Municipiului Pitești vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora de Secretarul Municipiului Pitești.


Contrasemnează:


Pitești

Nr. 145 din 27.04.2017