Hotărârea nr. 143/2017

HCL privind aprobarea Programului anual privind finantarea nerambursabila

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE pentru aprobarea Programului anual privind finanțarea nerambursabilă din fondurile bugetului local al municipiului Pitești, pentru activități nonprofit de interes general, aferent anului 2017

Consiliul Local al Municipiului Pitești întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

  • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

  • - Raportul nr. 17126/12.04.2017 al Direcției Dezvoltare Locală;

  • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 18938/2017, nr. 18939/2017, nr. 18940/2017, nr.18941/2017 și nr. 18942/2017;

Văzând prevederile Legii administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale H.C.L. nr.71/30.03.2017 privind aprobarea bugetului municipiului Pitești pe anul 2017;

A

In temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă Programul anual privind finanțarea nerambursabilă din fondurile bugetului local al municipiului Pitești, pentru activități nonprofit de interes general, aferent anului 2017, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Pitești, Direcția Dezvoltare Locală și Direcția Economică vor aduce la îndeplinire prezenta hotărâre, care va fi comunicată acestora de către Secretarul Municipiului Pitești.Pitești

Nr. 143 din 27.04.2017

Anexa la HCL nr.

Programul anual privind finanțarea nerambursabilă din fondurile bugetului local al municipiului Pitești, pentru activități nonprofît de interes general, aferent anului 2017

Nr. crt.

Domeniul de activitate finanțat

Suma (mii lei)

Nr. sesiuni de selecție

1.

Finanțare culte

9

250

1

TOTAL

250