Hotărârea nr. 142/2017

HCL privind aprobarea Reg. de organizare si functionare Autiritatea Urbana

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Regulamentului de organizare si funcționare a Autorității Urbane

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

-H.C.L. nr. 136/05.04.2017 privind constituirea, la nivelul municipiului Pitești, a Autorității Urbane - Organism Intermediar de nivel II al Programului Operațional Regional 2014-2020;

-Raportul nr. 17066/ 11.04.2017 al Direcției Tehnice;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 18938/2017, nr. 18939/2017, nr. 18940/2017, nr. 18941/2017 și nr. 18942/2017;

Văzând prevederile art. 7 alin. (4) din Regulamentul (UE) nr. 1301/2013 al Parlamentului European și al Consiliului si art. 123, alin. 6 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului, ale H.G.R nr. 398/27.05.2015 pentru stabilirea cadrului instituțional de coordonare și gestionare a fondurilor europene structurale și de investiții și pentru asigurarea continuității cadrului instituțional de coordonare și gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013, modificată si completată prin H.G.R nr. 904/2016, precum și ale Ordinului ministrului Dezvoltării Regionale Administrației Publice și Fondurilor Europene nr. 112/20.01.2017 pentru aprobarea Documentului Cadru de Implementare a Dezvoltării Urbane Durabile - Axa Prioritara 4 „Sprijinirea Dezvoltării Urbane Durabile”;

Având în vedere prevederile art.36 alin. (6) lit. ”a” pct.l 1 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Autorității Urbane, denumit în continuare “Regulament”, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Dispozițiile prezentei hotărâri se completează cu procedurile de lucru aferente Autorității Urbane în formatul pus la dispoziție de către Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 și metodologia și criteriile de selectare strategică aprobate de Comitetul de Monitorizare al Programului Operațional Regional 2014-2020.

Art.3. Direcția Tehnică și Autoritatea Urbană vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora de către Secretarul Municipiului Pitești.

Pitești

Nr. 142 din 27.04.2017Contrasemnează:

Anexa

......./.^A.!?.Z.;..2O17


REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCȚIONARE A

AUTORITĂȚII URBANE

Capitolul 1. Dispoziții generale

Art. 1.(1) In temeiul art. 7 alin. 4 din Regulamentul (UE) nr. 1301/2013 al Parlamentului European și al Consiliului si art. 123. alin. 6 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European si al Consiliului, a H.G.R nr. 398/27.05.2015 pentru stabilirea cadrului instituțional de coordonare si gestionare a fondurilor europene structurale si de investiții si pentru asigurarea continuității cadrului instituțional de coordonare si gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013, modificata si completata prin H.G.R nr. 904/2016, Ordinului ministrului Dezvoltării Regionale Administrației Publice și Fondurilor Europene nr. 112/20.01.2017 pentru aprobarea Documentului Cadru de Implementare a Dezvoltării Urbane Durabile - Axa Prioritara 4 „Sprijinirea Dezvoltării Urbane Durabile”, Autoritatea Urbană este Organism Intermediar secundar (de nivel II) si va fi parte integranta din sistemul de management si control al POR 2014-2020.

 • (2) Autoritatea urbană este o structura funcțională, din cadrul Municipiului Pitești, care are responsabilitatea îndeplinirii atribuției de selectare strategică a fișelor de proiecte, propuse spre finanțare în cadrul Axei prioritare 4 - Sprijinirea Dezvoltării Urbane Durabile a Programului Operațional Regional 2014-2020, aferente Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a municipiului Pitești, atribuție delegată acesteia de către Autoritatea de Management pentru POR prin Acordul de delegare a atribuției de selectare strategică a fiselor de proiecte propuse spre finanțare în cadrul Axei prioritare 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile a Programului Operațional Regional 2014-2020.

 • (3) Pentru desemnarea Autorității Urbane sunt aplicabile procedurile prevăzute de art. 124 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, cu privire la atribuția delegată, completate cu dispozițiile art. 7 din Regulamentul (UE) nr. 1301/2013, potrivit cărora aceasta structura se supune in timpul implementării programului, auditurilor de sistem si auditului operațiunilor efectuate de Autoritatea de Audit, precum si auditurilor realizate de Comisia Europeana sau de Curtea de Conturi Europeana.

Obiectul de activitate

Art. 2 Selectarea proiectelor prioritare finanțabile prin intermediul Axei prioritare 4 a POR în baza unei metodologii si a unor criterii de selecție elaborate de către AM POR si aprobate de către Comitetul de Monitorizare al POR 2014-2020, cu respectarea unei proceduri specifice elaborate în acest sens.

Capitolul 2. Structura organizatorica

(1) Art. 3 In conformitate cu prevederile art. 1 alin (1) din prezentul Reg


mi. a ni cumul im late cu picvcuuiiic cui. i ami    uni piuz^viuui              ^-toritatea de

Management pentru Programul Operațional Regional (AM POR) delgâgăi Pitești atribuția de selectare strategica a proiectelor finanțabile prin intermedia! prioritara 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile prin Autorități Intermediar secundar (de nivel II);
-“2020, Axa

J. \\ z


Orttamsm


 • (2) Autoritatea Urbana se compune din 3 membri, din care unul va fi Coordonatorul Autorității Urbane;

 • (3) Componenta Autorității Urbane se stabilește prin dispoziție de primar; pot fi membri in cadrul Autorității Urbane, specialiști din cadrul aparatului de specialitate și/sau din cadrul instituțiilor si serviciilor publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Pitești;

 • (4) In activitatea sa, Autoritatea Urbană va fi sprijinita de un secretariat, desemnat din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Pitești, care va avea rolul de a asigura suportul necesar pentru desfășurarea procesului de prioritizare și selecție, organizând reuniunile de lucru si punând la dispoziția membrilor Autorității Urbane documentele necesare pentru parcugerea procesului de prioritizare si selecție a proiectelor; secretariatul Autorității Urbane nu este parte componenta a acesteia si nu poate participa la procesul de prioritizare si selecție, neavând drept de vot;

 • (5) Stabilirea numărului persoanelor care vor asigura secretariatul Autorității Urbane si nominalizarea acestora se va realiza prin dispoziție, de către primar;

 • (6) Pentru a preveni situațiile de conflict de interese, membrii Autorității Urbane completează o declarație privind conflictul de interese in conformitate cu prevederile art. 57 din Regulamentul (UE) nr. 966/2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1605/2002 al Consiliului. Modelul declarației privind conflictul de interese este prevăzut in documentul Orientări privind Axa prioritara 4 a POR 2014-2020 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile.

 • (7) Persoanele nominalizate, prin dispoziție de către primar, sa facă parte din Autoritatea Urbana nu pot fi implicate in activitățile de pregătire/implementare a proiectelor finanțabile in cadrul Axei prioritare 4 a POR 2014-2020, deoarece implicarea membrilor Autorității Urbane in pregătirea/implementarea proiectelor precizate anterior constituie o încălcare a principiului separării funcțiilor in cadrul unui sistem de management si control.

Capitolul 3. Atribuții

Art. 4. Autoritatea Urbana are următoarele atribuții:

 • a) Aplică metodologia și criteriile pentru selectarea strategică a fiselor de proiecte din Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a municipiului Pitești, inclusiv din scenariul selectat din Planul de Mobilitate Urbană Durabilă al municipiului Pitești, cu respectarea metodologiei și a criteriilor de selectare strategică aprobate de Comitetul de Monitorizare a POR;

 • b) Asigură cadrul organizatoric, procedural și metodologic, conform dispozițiilor regulamentelor europene si legislației naționale relevante în acest sens, beneficiind, din partea Autorității de Management pentru POR, de îndrumare metodologică și asistență de specialitate necesare elaborării manualelor de proceduri interne și derulării activităților specifice Autorității Urbane;

 • c) Organizează procesul de selectare strategică a fișelor de proiecte la nivel local si asigură transparenta și imparțialitatea acestuia, în conformitate cu prevederile procedurale, cu prevederile Documentului cadru de implementare a dezvoltării urbane durabile - Axa prioritară 4 Sprijinirea dezvoltării urbane durabile si/sau ale ghidurilor specifice elaborate de Autoritatea de Management pentru POR și răspunde de desfășurarea acestui proces. Selectarea fiselor de proiecte se realizează în baza metodologiei furnizate prin Documentul cadru de implementare a dezvoltării urbane durabile -Axa prioritară 4 Sprijinirea dezvoltării urbane durabile;

 • d) Transpune toate instrucțiunile privind implementarea POR emise de Autoritatea de Management pentru POR, în condițiile legii, precum și obligația aplicării lor în condițiile și termenele

  stabilite; Autoritatea de Management pentru POR poate consulta Autori elaborare al acestor instrucțiuni;

  e) Transmite Autorității de Management pentru POR rapoarte cu strategică a fiselor de proiecte;yr^ajța>$ț^procesul de

 • f) Solicita Autorității de Management pentru POR informații suplimentare și clarificări exclusiv pentru buna îndeplinire a atribuției delegate prin Acordul de delegare a atribuției de selectare strategică a fiselor de proiecte propuse spre finanțare în cadrul Axei prioritare 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile a Programului Operațional Regional 2014-2020;

 • g) Permite accesul reprezentanților Autorității de Management pentru POR și al altor instituții cu atribuții de verificare/ auditare/ control la sediul său, în baza comunicării transmise de către acestea, în termenul și cu respectarea condițiilor stabilite prin Acordul de delegare a atribuției de selectare strategică a fișelor de proiecte propuse spre finanțare în cadrul Axei prioritare 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile a Programului Operațional Regional 2014-2020; pune la dispoziția acestora documentele solicitate și ia toate măsurile necesare pentru a asigura buna desfășurare a activităților de verificare/ auditare/ control derulate;

 • h) în cazul în care, ca urmare a verificării modului de realizare a activităților aferente atribuției delegate, Autoritatea de Management pentru POR formulează recomandări, Autoritatea Urbană elaborează un Plan de acțiuni în scopul remedierii deficiențelor constatate, asigură implementarea în termen a acțiunilor prevăzute în plan și comunică stadiul implementării acestora până la remedierea deficientelor, confirmată de Autoritatea de Management pentru POR;

 • i)  în cazul în care organismele de audit ale UE sau naționale formulează recomandări care vizează organizarea și activitatea Autorității Urbane, aceasta cooperează cu Autoritatea de Management pentru POR în formularea răspunsului la proiectul raportului de audit și asigură implementarea în termen a recomandărilor;

 • j) își autosuspendă temporar activitatea doar după obținerea avizării Documentului Justificativ FESI de către Autoritatea de Management pentru POR si după obținerea acordului prealabil al Autorității de Management pentru POR;

 • k) La solicitarea Autorității de Management pentru POR, reverifică procesul de selectare strategică a fișelor de proiecte propuse spre finanțare în cadrul Axei prioritare 4 a POR - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, în conformitate cu prevederile procedurale privind verificarea atribuției delegate și/sau procesul de selectare strategică a fișelor de proiecte, precum și cu recomandările cuprinse în cadrul rapoartelor emise de structurile/ instituțiile cu atribuții de verificare/ auditare/ control;

 • l) Aduce la îndeplinire, în mod corespunzător, atribuțiile și obligațiile/ responsabilitățile ce îi revin în baza Acordului de delegare a atribuției de selectare strategică a fișelor de proiecte propuse spre finanțare în cadrul Axei prioritare 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile a Programului Operațional Regional 2014-2020, cu respectarea principiilor transparenței, parteneriatului și a unui management adecvat, în conformitate cu prevederile Acordului, ale legislației naționale și comunitare aplicabile și ale procedurilor interne de lucru;

 • m) Informează Autoritatea de Management pentru POR, periodic, asupra activităților derulate în executarea Acordului de delegare a atribuției de selectare strategică a fișelor de proiecte propuse spre finanțare în cadrul Axei prioritare 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile a Programului Operațional Regional 2014-2020 și organizează întâlniri ori de câte ori este nevoie, în scopul analizării oricăror aspecte legate de executarea Acordului;

 • n) Se interzice utilizarea informațiilor și documentelor obținute sau la care are acces în perioada de funcționare a Autorității Urbane în alt scop decât acela de a-și îndeplini obligațiile ce îi revin conform Acordului și legislației naționale și comunitare în vigoare (cu respectarea prevederilor legale privind transparența, accesul la informații, precum și protecția datelor cu caracter personal);

 • o) Se angajează să nu utilizeze informațiile și documentele obținute sau la care are acces în perioada de funcționare a Autorității Urbane în alt scop decât acela de a-și îndeplini obligațiile ce îi


revin conform Acordului și legislației naționale și comunitare în vigoape^^Șjp^V prevederilor legale privind transparența, accesul la informații, precum și personal;

espectarea caracter


 • p) Ține o evidență cu privire la toate datele, rapoartele, corespondența 5 executarea Acordului, așa cum este reglementat de legislația comunitară rdjeyl

corespunzătoare a acestora; documentele sunt proprietatea entității publice și trebuie păstrate pe o perioada de 3 ani de la data încheierii oficiale a Programului Operațional Regional 2014-2020;

 • q) Permite efectuarea de misiuni de verificare și control din partea Comisiei Europene, DLAF, OLAF, Autorității de Audit și Curții Europene de Conturi, precum și oricăror alte instituții legal abilitate în acest sens, conform atribuțiilor specifice fiecărei instituții.

Art. 4. Coordonatorul Autorității Urbane are următoarele atribuții:

 • a) reprezintă Autoritatea Urbană în relația cu Autoritatea de Management pentru POR;

 • b) asigură respectarea și aplicarea prevederilor din cadrul Acordului de delegare a atribuției de selectare strategică a fișelor de proiecte propuse spre finanțare în cadrul Axei prioritare 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile a Programului Operațional Regional 2014-2020;

 • c) planifică și coordonează activitatea Autorității Urbane;

 • d) aprobă procedurile de lucru aferente Autorității Urbane în formatul pus la dispoziție de către Autoritatea de Management pentru POR;

 • e) aplică metodologia și criteriile pentru selectarea strategică a fișelor de proiecte din Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a municipiului Pitești, inclusiv din scenariul selectat din Planul de Mobilitate Urbană Durabilă al municipiului Pitești, cu respectarea metodologiei și a criteriilor de selectare strategică aprobate de Comitetul de Monitorizare POR;

 • f) participă, prin vot, la procesul de selectare strategică a fișelor de proiecte propuse spre finanțare în cadrul Axei prioritare 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile a Programului Operațional Regional 2014-2020;

 • g) se asigură că personalul propriu cunoaște și pune în aplicare prevederile procedurilor interne pentru implementarea POR, în vederea îndeplinirii corespunzătoare a atribuției delegate.

Art. 5. Membrii Autorității Urbane au următoarele atribuții:

 • a) aplică metodologia și criteriile pentru selectarea strategică a fișelor de proiecte din Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a municipiului Pitești, inclusiv din scenariul selectat din Planul de Mobilitate Urbană Durabilă al municipiului Pitești, cu respectarea metodologiei și a criteriilor de selectare strategică aprobate de Comitetul de Monitorizare POR;

 • b) participă, prin vot, la procesul de selectare strategică a fișelor de proiecte propuse spre finanțare în cadrul Axei prioritare 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile a Programului Operațional Regional 2014-2020.

Art. 6. Secretariatul Autorității Urbane are următoarele atribuții:

 • a) primirea, înregistrarea, distribuirea corespondentei și întocmirea convocatoarelor pentru întâlnirile dispuse de Coordonatorul Autorității Urbane precum și a Proceselor Verbale de ședință;

 • b) transmiterea în timp util a documentelor către alte instituții;

 • c) sistematizarea, clasarea și arhivarea documentelor, astfel încât să furnizeze operativ orice informație solicitată;

 • d) asigurarea sprijinului logistic pentru organizarea întâlnirilor de lucru;

 • e) multiplicarea documentelor necesare pentru desfășurarea activității Autorității Urbane;

 • f) păstrarea secretului corespondenței;

 • g) păstrarea în bune condiții a registrelor de intrare și ieșire a corespondenței zilnice;


Art. 7. Sfera relaționala a Autorității Urbane

(1) Sfera relațională internă:

Relații funcționale de colaborare: cu celelalte Direcții/Servicii/Birouri/Compartimente din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Pitești și/sau din cadrul instituțiilor și serviciilor publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Pitești.

(2) Sfera relațională externă:

 • (a) Cu Autoritatea de Management pentru POR, în baza Acordului de delegare a atribuției de selectare strategică a fișelor de proiecte propuse spre finanțare în cadrul Axei prioritare 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile a Programului Operațional Regional 2014-2020;

 • (b) Cu ADR Sud Muntenia, respectiv cu Structura pentru sprijinirea dezvoltării urbane durabile (SSDU), în baza Documentului Cadru de Implementare a Dezvoltării Urbane Durabile - Axa 4; Structura pentru sprijinirea dezvoltării urbane durabile (SSDU) va sprijini Autoritatea Urbană în:

 • 1) acreditarea și funcționarea Autorității Urbane, inclusiv implementarea recomandărilor anuale ale misiunilor de audit;

 • 2) elaborarea procedurilor interne de lucru ale Autorității Urbane pentru funcția delegată de la nivelul AM POR;

 • 3) implementarea Acordului de delegare a atribuției de selectare strategică a fișelor de proiecte propuse spre finanțare în cadrul Axei prioritare 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile a Programului Operațional Regional 2014-2020.

Capitolul 4. Reglementări de lucru

Art. 8. Activitatea Autorității Urbane se desfășoară pe baza procedurilor de lucru în formatul pus la dispoziție de către Autoritatea de Management pentru POR, aprobate de Coordonatorul Autorității Urbane și Primarul Municipiului Pitești.

Art. 9. Dispoziții finale

 • (1)    Prezentul regulament poate fi completat sau modificat, la propunerea Coordonatorului Autorității Urbane, de către Consiliului Local al Municipiului Pitești.

 • (2)    Prevederile prezentului Regulament de Organizare și Funcționare sunt corelate cu prevederile Acordului de delegare a atribuției de selectare strategică a fiselor de proiecte propuse spre finanțare în cadrul Axei prioritare 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile a Programului Operațional Regional 2014-2020 și se vor modifica în acord cu eventualele modificări ale acestuia.