Hotărârea nr. 141/2017

HCL prelungirea unor contracte de asociere si inchiriere teren

JUDEȚUL ARGEȘ

MUNICIPIUL PITEȘTI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind prelungirea unor contracte de asociere și a unor contracte de închiriere teren aparținând domeniului public al municipiului Pitești ocupat de construcții provizorii, autorizate în condițiile legii, situate în stațiile de transport public local de călători

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

  • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

  • - Raportul nr. 15985/05.04.2017 al Direcției Administrație Publică Locală;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 18938/2017,nr. 18939/2017, nr. 18940/2017, nr. 18941/2017 și nr. 18942/2017;

-Adresa nr.3067/03.03.2017 a Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești, înregistrată sub nr. 10773/06.03.2017 la Primăria Municipiului Pitești precum și solicitările chiriașilor;

-Programul de investiții al Municipiului Pitești pe anul 2017 aprobat prin H.C.L. nr.71/30.03.2017;

Văzând și prevederile art. 36 alin. (2) lit."c" din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

H OTĂRĂȘTE:

Art.l.(l) Prelungirea, până la data începerii realizării obiectivului de investiții „Stații așteptare călători transport urban în zona municipiului Pitești”, dar nu mai târziu de 30.04.2018, a contractelor de asociere cu agenții economici pentru exploatarea în comun a unor stații de transport public local de călători, potrivit anexei nr. 1.

  • (2) Prelungirea, până la data începerii realizării obiectivului de investiții „Stații așteptare călători transport urban în zona municipiului Pitești”, dar nu mai târziu de 30.04.2018, a contractelor de închiriere teren, situat în stații de transport local de călători, potrivit anexei nr.2.

Anexele nr. 1 și nr.2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

  • (3) Modificarea contractelor prevăzute la alin.(l) și alin.(2), în sensul că în articolul cu privire la plata obligațiilor sintagma „la data plății” se înlocuiește cu sintagma „la data facturării”.

  • (4) Modificarea contractelor prevăzute la alin. (1) și alin. (2) se face prin act adițional semnat în numele și pentru locator de către Primarul Municipiului Pitești, care se împuternicește în acest sens.

Art.2. Primarul Municipiului Pitești și Direcția Administrație Publică Locală, vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care le va fi comunicată acestora, precum și Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești, de către Secretarul Municipiului Pitești.Pitești

Nr. 141 din 27.04.2017

Anexa nr.l la HCL nr.m.../.p?Z-/?r.,.2O17 LISTA

Contractelor de asociere care se prelungesc

Contractele de asociere care se prelungesc

Nr crt

Denumirea locatarului

Data contractului

Amplasament

Suprafața

mp

Chirie Euro/ mp/lună inclusiv T.V.A.

Obiect de activitate

1

SC Geonik Logistic Spedition SRL

29313/30.06.2005

Str. N.Vodă

bl.L6

28,5

5

Produse alimentare preambalate și produse nealimentare

2

SC Valmaledi

SRL

29311/30.06.2005

Craiovei spre Bradu

20

5

Produse alimentare preambalate și produse nealimentare

3

SC Oneyl Expres 2004

SRL

29317/30.06.2005

Trivale complex 1

12

5

Produse alimentare preambalate și produse nealimentare

4

SC Durom

Comexim

SRL

29309/30.06.2005

Exercițiu -Fortuna Tineret

24

5

Produse alimentare preambalate și produse nealimentare

5

SC Dar Cris Commerce Business

29308/30.06.2005

Str. N. Vodă

bl.Al

9

5

Produse alimentare preambalate și produse nealimentare

SRL

6

SC Antilopa

SRL

29318/30.06.2005

Trivale complex II

54

5

Preoduse alimentare preambalate și produse nealimentare

7

SC Catali Star Divers SRL

29305/30.06.2005

Trivale complex I

12

5

Produse alimentare preambalate și produse nealimentare

8

SC Catali Star Divers SRL

29304/30.06.2005

Trivale complex I

6,2

5

(

imitare

și produse ntpre

1 y*

/ **•

9

SC Entry

SRL

29306/30.06.2005

Războieni

25

4 \

m ba la te

ipientare 'șLproduse

&

Anexa nr.2       >

la HCL nrX7.Z..../.^Z.^t.2017

LISTA

Contractelor de închiriere care se prelungesc

Nr crt

Denumirea locatarului

Data contractului

Amplasament

Suprafața

mp

Chirie Euro/ mp/lună

Inclusive T.V.A.

Obiect de activitate

1

SC Cosmin

Com Dinasty

SRL

45419/16.08.2007

Prundu

Complex II

25

6

Produse alimentare preambalate și produse nealimentare

2

SC Group Mano

SRL

29114/30.06.2005

Str. Libertății bl.P7

14

6

Produse alimentare preambalate și produse nealimentare

3

SC Nico’s Century

SRL

29315/30.06.2005

Gavana lângă

bl.N3

16

6

Produse alimentare preambalate și produse nealimentare

4

SC Daria Cristal

SRL

1037/10.01.2005

Craiovei Boema

30

4,26

Produse alimentare preambalate și produse nealimentare