Hotărârea nr. 14/2017

HCL privind repartizarea unui spatiu -Catalin Marian Radulescu

JUDEȚUL ARGEȘ

MUNICIPIUL PITEȘTI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind repartizarea, în vederea închirierii fără licitație publică, a unui spațiu „Cabinetului Parlamentar Cătălin Marian Rădulescu”

pentru organizarea biroului parlamentar

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

  • -  Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

  • -  Raportul nr.2490/17.01.2017 al Direcției Administrație Publică Locală;

  • -  Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.3058/2017, nr.3059/2017, nr.3060/2017, nr.3061/2017 și nr.3063/2017;

  • - Adresa nr. 18368/28.12.2016 a Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr.59735/28.12.2016;

Văzând prevederile art.40 alin. (1) din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art.36 alin. (2), lit.”c” coroborat cu alin. (5) lit.”a” din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul dispozițiilor art.45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. (1) Se aprobă repartizarea, în vederea închirierii fără licitație publică, a spațiului situat Pitești, str.G-ral Constantin Cristescu nr.2, construcția C5, parter, cu datele de identificare prevăzute în anexa la prezenta hotărâre, „Cabinetului Parlamentar Cătălin Marian Rădulescu”, pentru organizarea biroului parlamentar.

  • (2) Intrarea în imobil se va realiza prin str. General Cristescu nr.2.

  • (3) Prin intrarea secundară dinspre b-dul Republicii se va permite accesul numai pentru spațiul existent la etajul 1 din construcția C5.

  • (4) Contractul de închiriere va fi încheiat pe perioada mandatului de parlamentar.

  • (5) Se împuternicește directorul Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești să încheie, în condițiile legii, contractul de închiriere.

  • (6) Finanțarea cheltuielilor cu plata utilităților și a celor de întreținere a imobilului cad în sarcina chiriașului.

Art.2. Direcția Administrație Publică Locală și Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești, vor aduce la îndeplinire prezenta hotărâre care va fi comunicată acestora de către Secretarul Municipiului Pitești, precum și „Cabinetului Parlamentar Cătălin Marian Rădulescu”.Pitești

Nr.14 din 26.01.2017


^Wjructii

1 Nr.    Număr

j Crt.

Destinația construcției

* Suprafața Situației (mp) • juridica;

Observații / Referințe


AII

89097-C1

•;

construcții administrative si social culturale

Din acte.450, ‘1asurata:29<

Cu acte

)

Grădiniță - an constr. 1969, P+l, cărămidă, construcția nu deține certificat de performanta energetic

-

89097-G£- •

• ■'», kUZ1*-.?

construcții anexa

Dm acte:75; Masurata: 75

Cu acte

Magazie alimente - an constr. 1969, P, cărămidă, construcția nu deține certificat de performanta energetic

ĂI3

89097-C3

construcții anexa

Din acte 271, Masurata:44

Cu acte

Vestiare - an constr. 1969, P,cărămidă - construcția nu deține certificat de performanta energetic

Al,4

y; .

89097 -C4

construct'i anexa

Dm acte:29; Masurata. 2$

Cu acte

Magazie alimente - an constr. 1969,P + 1,cărămidă, construcția nu deține certificat de performanta energetic


te date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.


Padina 7 riin **