Hotărârea nr. 135/2017

HCL privind avizarea cumpararii unui imobil

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE

privind avizarea cumpărării unui imobil - construcție

Consiliul Local al Municipiului Pitești întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

 • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

 • - Raportul nr. 10331/06.03.2017 al Direcției Administrație Publică Locală;

 • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 13918/2017, nr. 13919/2017, nr. 13920/2017, nr. 13921/2017 și nr. 13922/2017;

 • - Raportul nr.53171/15.11.2016 privind analizarea adresei înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr.44734/26.09.2016

Văzând prevederile art.36 alin.(2) lit. „c” din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art. 45, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1.(1) Se avizează cumpărarea imobilului-construcție proprietatea Prestarea Societate Cooperativă Meșteșugărească, situat în municipiul Pitești, str. Costache Negri nr.30, în suprafață totală de 2844 mp.

 • (2) Datele de identificare ale imobilului - construcție propus spre a fi cumpărat sunt cele prevăzute în anexele nr.l, nr.2, nr.3 și nr.4, anexe care fac parte din prezenta hotărâre.

 • (3) Terenul aferent, în suprafață de 7000 mp este proprietatea municipiului Pitești, potrivit sentinței civile nr.2769/2001 pronunțată de Judecătoria Pitești, irevocabilă prin decizia civilă nr.3427/2005 a înaltei Curți de Casație și Justiție.

Art.2.(l) Se constituie comisia de negociere a prețului de vânzare cumpărare a imobilului-construcție în următoarea componență:

 • -  Bănică Iuliu-Radu   - consilier local

 • -  Dinu Dănuț          - consilier local

 • -  Duțulescu Gheorghe - consilier local

 • (2) Comisia prevăzută la alin.(l) se completează cu doi specialiști din cadrul aparatului de specialitate, desemnați prin Dispoziția Primarului Municipiului Pitești.

 • (3) Comisia va negocia prețul de vânzare cumpărare în baza raportului de evaluare întocmit prin grija Direcției Dezvoltare Locală.

 • (4) Prețul negociat va fi aprobat prin hotărâre de către Consiliul Local al Municipiului Pitești.

Art.3. Primarul Municipiului Pitești, Direcția Administrație Publică Locală și Direcția Dezvoltare Locală vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora de către Secretarul Municipiului Pitești precum și către Prestarea Societate Cooperativă Meșteșugărească, situat în municipiul Pitești, str.Costache Negri nr.30.

Pitești

Nr. 135 din 30.03.2017

ANCPI

Aga* ia National* de cadastru ii

Pubiouie imobiliara


^/zexc nr. /    /

fa /£_C_L^ \2L[_ 2^

Nr. Cerere 3819

Ziua 31

Luna 01

Anul 2017

OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARĂ AR BIROUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARĂ P

EXTRAS DE CARTE FUNCIARA Pentru INFORMARE


Cartea funciara cu nr.73 N

A. Partea I-a

Nr. crt.

Nr. cadastral

Descrierea imobilului

t

Suprafața

Observații

1.

138

imobil situat in str. Costache Negri nr.30, compus dintr-o singura clădire structurata in parter + 2 etaje

parter- 1500 m.p compus din hol acces,sala sport, sala popice, restaurant, magazie si vestiare

etaj I - 800 m.p- sala sah, sala tenis, holuri de acces

etaj II- 544 m.p- birouri

i

B. Partea a II-a

Nr. crt.

Observații

1

SOCOM PRESTAREA

Hotarirea nr.93/1999

incheiere 143 din 16.07.1999


C. partea a IlI-a

Nr. crt.

înscrieri privitoare Ia sarcini

Observații

Fara sarcini

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciara originală, păstrată de acest birou. Prezentul extras de carte funciara nu este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor  juridice prin care se sting drepturile reale precum si pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii..S-a achitat tariful de 20 RON, bon fis/al/cHitanta nr. 81595/2017 , pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr.272


NEACȘU TINfeLA

r''               .>7

: ASISTAT REGISTRE


XC. Jooon tvejTyttB* ffrzșri J/r. Cbs&cte JJcffri ne 30 i

tocu/nenfaO'e

cfe.ștecAt2'6te

Z^e/evJtT-

rnff.njîorKji c

Jaen*-

4t4<x>

02.2 OOf

GOirtcvptonparter

Fi?nțjt ne

5

besenrf

iogR/Jorta C

SWl’-f


DO □□


fam tâ. 4

HC6 J3^3e> -03-pA

------2^<

a

2,575

l55

2 575

‘ 1

(475

90

90

90


—r-—X—


oonfaM-se/

S»H6â^

fioo/ev/n


2.90


2.925


Secretos/*/ S’1538*r J/fiOfevm


o <5

8

l_Ti

Ș

8

o ao

LA

8

8

3

o VO

8

LA cxi kO

O O

CD

in

3

8


Gweve

S.-av-eun CD


K> un

un


un


un


un


oo


jo un -j

un
un un


un


QD


to un

unun QD


ro un

un


la /•/.£