Hotărârea nr. 127/2017

HCL aprobarea inchirierii prin licitatie publica suprafete teren strada Tudor vladimirescu-terase

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind aprobarea închirierii, prin licitație publică, a unor suprafețe de teren aparținând domeniului public al municipiului Pitești, situate în incinta plajei descoperite din str. Tudor Vladimirescu, pentru amenajarea de terase pentru alimentație publică

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

 • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

 • - Raportul nr. 14299/27.03.2017 al Direcției Administrație Publică Locală;

 • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 15043/2017, nr. 15044/2017, nr. 15046/2017, nr. 15048/2017 și nr. 15057/2017;

 • - Adresa nr.4195/24.03.2017 a Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești, înregistrată sub nr. 14047/24.03.2017 la Primăria Municipiului Pitești.

Văzând prevederile art. 36 alin. (2) lit. ”c" și alin. (5) lit. "a", ale art. 123 din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. (1) Se aprobă scoaterea la licitație publică, în vederea închirierii, a terenului în suprafață totală de 220 m.p. teren, situat în incinta plajei descoperite din strada Tudor Vladimirescu, aparținând domeniului public al municipiului Pitești, în vederea amenajării de terase pentru alimentație publică.

 • (2) Se aprobă documentația pentru organizarea și desfășurarea licitației publice privind închirierea terenului prevăzut la art.l alin.(l), potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • (3) Prețul de pornire al licitației este de 1 leu/mp/zi, iar pasul de 0,5 lei/mp/zi.

Art. 2. (1) Licitația va avea loc la sediul Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești, va fi organizată de către o comisie constituită prin Dispoziția Primarului municipiului Pitești, din reprezentanți ai serviciului public anterior menționat, precum și din reprezentanți din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Pitești.

(2) Contestațiile formulate cu privire la modul de desfășurare a licitației se depun la Biroul Juridic al Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești, în termen de 24 de ore de la data licitației și se soluționează de către o comisie constituită prin Dispoziția Primarului Municipiului Pitești, în termen de 5 zile de la înregistrarea contestației.

Art.3. (1) Se împuternicește directorul Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești să semneze contractele de închiriere, potrivit prezentei hotărâri.

(2) în contractul de închiriere vor fi prevăzute clauze cu privire la obținerea autorizației în conformitate cu prevederile Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, precum și la respectarea normelor legale privind igiena și sănătatea publică.

Art.4. (1) Stabilirea amplasamentelor șezlongurilor din incinta plajei descoperite din str. Tudor Vladimirescu, precum și numărul maxim al acestora se face de către Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești.

(2) Tariful pentru amplasarea șezlongurilor este de 1,5 lei/mp./zi/loc/șezlong aprobat prin H.C.L. nr.332/31.08.2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5. Primarul Municipiului Pitești, Direcția Administrație Publică Locală și Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care le va fi comunicată acestora de către Secretarul municipiului Pitești.


Pitești

Nr. 127 din 30.03.2017

ANEXA LA HCL NR._

DOCUMENTAȚIE CAIET DE SARCINI

PRIVIND ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA LICITAȚIEI PUBLICE PENTRU

ÎNCHIRIEREA UNOR SUPRAFEȚE DE TEREN SITUATE ÎN INCINTA PLAJEI DESCOPERITE DIN STR. TUDOR VLADIMIRESCU ÎN VEDEREA AMENAJĂRII DE TERASE PENTRU ALIMENTAȚIE PUBLICĂ

2017
INFORMAȚII GENERALE

9

1. OBIECTUL LICITAȚIEI:

 • •  închiriere terenuri situate în incinta plajei descoperite din str. Tudor Vladimirescu, aparținând domeniului public al municipiului Pitești, aflate în administrarea Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești pentru amenajarea de terase pentru alimentație publică.

 • •  Se vor licita 3 amplasamente, cu următoarele suprafețe:

 • -  amplasamentul nr. 1 - 60 mp amplasamentul nr. 2 - 60 mp

 • -  amplasamentul nr. 3 - 100 mp

Planul de situație al amplasamentelor este prevăzut în anexa la prezenta documentație

2. FORMA DE LICITAȚIE :

 • •  Licitație publică deschisă cu strigare.

3. ORGANIZATORUL LICITAȚIEI:

 • •  Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești, în calitate de Administrator.

 • •  Sediul: Pitești, str. Calea București, bl. U 3, parter, tel. 0248/210380, fax 0248/210280.

 • •  CUI: 18812396

4. BAZA LEGALĂ:

 • •  Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

 • •  Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia.

REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE A LICITAȚIEI PRIVIND ÎNCHIRIEREA UNOR SUPRAFEȚE DE TEREN

CAPITOLUL I

CERINȚE IMPUSE DE ORGANIZATOR

 • 1.     Ofertanții pot fi persoane juridice române sau străine, precum și persoane fizice autorizate,întreprinderi familiale și întreprinderi individuale, înregistrate ca atare, potrivit legii.

 • 2.     Ofertanții vor prezenta anterior desfășurării licitației, următoarele documente, în caz contrar nefiind admiși:

 • a)     Dovada achitării caietului de sarcini și a taxei de participare la licitație;

 • b)     Dovada achitării garanției de participare la licitație, prin scrisoare de

garanție bancară de participare la licitație sau chitanța de depunere în numerar, la casieria Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești care reprezintă chiria minimă datorată pentru o perioadă de 2 luni, calculată astfel:

Garanția = suprafața spațiului (mp) x prețul minim de pornire (lei/mp/lună) x 2 luni.

Scrisoarea de garanție bancară trebuie să fie valabilă cel puțin 35 zile de la data licitației, ori de 20 zile calendaristice, calculate de la data repetării licitației;

 • c)     Certificat constatator, emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă tribunalul din jurisdicția sediului ofertantului, din care să rezulte că firma nu se află în procedura falimentului sau reorganizării judiciare și că asociații nu au comis infracțiuni specifice activităților economice;

 • d)     Certificat de atestare fiscală pentru persoane fizice sau juridice, emis de Direcția Generală Finanțelor Publice pentru îndeplinirea obligațiilor de plată;

 • e)     Certificat pentru îndeplinirea obligațiilor de plată, a taxelor și impozitelor locale, eliberat de primăria localității în care ofertantul își are sediul;

 • f)      Certificat de atestare fiscală pentru îndeplinirea obligațiilor de plată a impozitelor locale, eliberat de Primăria Municipiului Pitești;

 • g)     Declarație pe propria răspundere cu toate conturile deschise la bănci comerciale;

 • h)     Certificate de bonitate emise de banca/băncile la care ofertantul are cont deschis și declarație pe propria răspundere că nu are alte conturi bancare deschise decât cele declarate;

 • i)      Copii ale certificatului de înregistrare emis de Oficiul Registrului Comerțului din care să rezulte și codul unic de înregistrare;

 • j)     Copie a ultimului bilanț contabil, înregistrat la D.G.F.P. pentru societăți comerciale sau a ultimei declarații de venit global și a fișei de impunere pentru P.F.A.,I.I. și I.F.

 • 3. Nu vor fi admiși la licitație ofertanții care:

 • a) au datorii restante față de instituțiile emitente ale certificatelor mai sus enunțate, bănci și față de Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești, indiferent dacă acestea reprezintă debite, dobânzi, sau penalități de întârziere pentru neplata în termen a obligațiilor;

 • b) nu prezintă întreaga documentație solicitată sau prezintă vreunul din documente cu termenul de valabilitate expirat;

 • c) nu fac dovada depunerii garanției de participare la licitație, a achitării caietului de sarcini;

TERMENELE LICITAȚIEI

 • 1. Documentele prevăzute la capitolul anterior se vor depune la sediul SERVICIULUI

PUBLIC DE EXPLOATARE A PATRIMONIULUI MUNICIPIULUI PITEȘTI, până cel târziu în data_____________________, ora

 • 2. Licitația va avea loc la sediul Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului

Municipiului Pitești, din strada Calea București, bl. U3, parter, în data de

ora

Pentru motive temeinic justificate se poate modifica, în condițiile legii, data licitației, însă nu mai devreme de cea inițială. Noua dată se va afișa la loc vizibil, la sediul organizatorului.

 • 3. In caz de modificare a datei licitației, în perioada de amânare, nu se pot depune alte dosare de participare de către ofertanți.

 • 4. Actele depuse, în cazul amânării licitației, nu trebuie să fie refăcute, chiar dacă perioada lor de valabilitate a expirat. Excepție face scrisoarea de garanție bancară de participare la licitație, al cărei termen de valabilitate trebuie să respecte condițiile stabilite la pct. 2 lit. b) din Capitolul I.

 • 5. Ofertanții asociați nu au dreptul de a depune alte documentații de licitație în mod individual, pentru același spațiu licitat.

CAPITOLUL III

DESFĂȘURAREA LICITAȚIEI

 • 1.    La data de______________,ora_______, la sediul SERVICIULUI PUBLIC DE

EXPLOATARE A PATRIMONIULUI MUNICIPIULUI PITEȘTI, vor fi prezenți membrii Comisiei de licitație și ofertanții. Persoanele fizice vor prezenta o delegație din partea firmei pe care o reprezintă, dacă nu sunt asociați sau administratori.

 • 2.     Eventualele obiecțiuni legate de modul de organizare vor fi formulate înainte de deschiderea ședinței de licitație și vor fi soluționate pe loc.

 • 3.     Comisia de licitație va cerceta documentația depusă și va încheia un proces-verbal al ședinței de licitație, precizând ofertanții admiși și respinși, motivele care au stat la baza respingerii.

Contestațiile formulate cu privire la modul de desfășurare a licitației se depun la Biroul Juridic al Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești, în termen de 24 de ore de la data licitației și se soluționează de către o comisie constituită prin Dispoziția Primarului Municipiului Pitești, în termen de 5 zile de la înregistrarea contestației.

 • 4.     La licitație pot participa doar ofertanții declarați admiși. Licitația va continua dacă sunt minim 2 ofertanți pentru același spațiu, declarați admiși, selectați în urma verificării documentației depuse. în caz contrar, se va proceda la repetarea ședinței de licitație în termen de 15 zile.

 • 5.     Dacă și la repetarea ședinței de licitație se prezintă un singur ofertant, se va proceda la negocierea directă cu acesta.

  6.

  7.


Modul de desfășurare a licitației se va menționa în procesul verbal al ședinței.

Procesul verbal al ședinței va fi semnat de către membrii Comisiei de licitație și de către participanții la licitație.

 • 8.     Ofertantul care oferă cel mai mare preț va fi declarat câștigător.

 • 9.     Comisia de licitație va preciza în încheierea procesului verbal ofertantul câștigător si suma in lei, cu care s-a adjudecat licitația precum si valoarea garanției de buna execuție.

  inte la sediul

  A in


 • 10.    Ofertantul declarat câștigător are obligația ca, în termen de 15 zile, sa se SERVICIULUI PUBLIC DE EXPLOATARE Â PATRIMONIULUI MUNIC


vederea încheierii contractului de închiriere. Termenul mai sus precizat eăț^unul de^d^ nerespectarea lui ducând atât la pierderea dreptului de a încheia contractul* *participare depuse.

REPETAREA LICITAȚIEI

 • 1. Procedura licitației se va repeta in următoarele situații:

 • a. in termen de 15 zile de la data licitației, daca la primul termen nu au fost minimum 2 ofertanți;

 • b. in termen de 15 zile de la data limita impusa ofertantului in drept a încheia contractul de închiriere cu Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești, daca acesta nu a înțeles sa încheie contractul de închiriere.

 • 2. Daca la repetarea licitației s-a prezentat un singur ofertant care îndeplinește condițiile de eligibilitate, Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești va putea proceda la atribuirea folosinței spațiilor comerciale prin negociere directa. Negocierea se va purta intre ofertant si comisia de licitație, prevăzuta la Cap. III.

 • 3. Procedura licitației publice sau negocierii directe (funcție de numărul ofertanților) se va repeta periodic, din 2 in 2 săptămâni, pana la adjudecarea acesteia, cu respectarea prevederilor pct. 5 - Caietul de sarcini din Secțiunea III.

 • 4. Participarea la negocierea directa obliga ofertantul la îndeplinirea acelorași cerințe ce sunt impuse in cazul licitației publice.

 • 5. Prețul minim de pornire la negocierea directa este același ca la licitație.

 • 6. In procesul verbal de negociere, comisia va enunța si modul de desfășurare a negocierii.

CAPITOLUL V

DISPOZIȚII SPECIALE

9

 • 1. Contractul va fi încheiat pe o perioadă de 3 luni (iunie, iulie, august), cu posibilitatea prelungirii, pentru perioade din același an 2017, prin act adițional.

In situația în care procedura de licitație se încheie mai devreme de 1 mai 2017, la solicitarea câștigătorului licitației, contractul se va încheia începând cu data de 1 mai 2017.

 • 2. Ofertanții declarați câștigători vor prezenta, la încheierea contractului, o declarație dată pe propria răspundere, din care să rezulte că se obligă să părăsească spațiul în termen de 7 zile de la primirea notificării din partea Serviciului Public de Exploatare a Pitești, in caz contrar locatorul putând proceda la evacuarea silită p executare fără a mai fi necesară sesizarea instanțelor de judecată.


CAPITOLUL VI

ALTE DISPOZIȚII

 • 1. Scrisoarea de garanție bancara se va returna participanților astfel:

 • a) celor care nu au întrunit condițiile de eligibilitate si celor care nu au fost declarați câștigători - in termen de 15 zile de la data depunerii cererii de restituire la sediul Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești;

 • b) ofertanților declarați câștigători in termen de 7 zile de la data depunerii scrisorii de garanție de buna execuție .

 • 2. Câștigătorul licitației este obligat sa încheie contractul de închiriere cu Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești și să depună garanția de bună execuție a contractului, in termen de 5 zile de la încheierea contractului.

Garanția de buna execuție = suprafața spațiului (mp) x chiria stabilita prin licitație (lei/mp/luna) x 2 luni, inclusiv TVA.

 • 3. Plata chiriei se va face lunar, până în ultima zi a fiecărei luni pentru luna expirată.

 • 4. Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești nu se obliga a furniza si alte utilități in afara celor la care spatiile in cauza sunt deja racordate. Furnizarea utilităților către spatiile comerciale se va face in baza contractului de închiriere, urmând ca acest lucru să fie detaliat în contract.

CAPITOLUL VII

ALTE INFORMAȚII

 • ■ Prețul minim de pornire este de 1 leu / m.p. / zi pentru spațiile comerciale din incinta plajei descoperite din cartier Tudor Vladimirescu, TVA-ul nefiind inclus.

 • ■ Procesul licitației :

în timpul desfășurării licitațiilor, prețul de pornire va fi mărit în trepte egale cu 0,5 lei / m.p. / zi și multipli ai acestuia.

 • ■ în urma licitației, între Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești și ofertantul câștigător se va încheia un contract de închiriere, pe o perioada de 3 luni, cu posibilitatea prelungirii, sub condiția îndeplinirii obligațiilor asumate prin contract.

 • ■ Perioada de valabilitate a ofertelor : 30 de zile calendaristice de la data înregistrării ofertei.