Hotărârea nr. 116/2017

HCL completare HCL 318-2014 ROF aparat specialitate primar

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind completarea H.C.L. nr. 318/28.08.2014 referitoare la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a aparatului de specialitate al primarului municipiului Pitești, cu modificările și completările ulterioare

Consiliul Local al Municipiului Pitești întrunit în ședință ordinară; Având în vedere:

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

-Raportul nr. 13213/21.03.2017 al Biroului Management Resurse Umane;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele

nr. 13918/2017, nr. 13919/2017, nr. 13920/2017, nr. 13921/2017 și nr. 13922/2017;

Văzând prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art. 45 alin (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.I Anexa la H.C.L. nr. 318/28.08.2014 referitoare la aprobarea Regulamentului de Organizare și funcționare a aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Pitești, cu modificările și completările ulterioare, se modifică în sensul că atribuțiile Direcției Arhitect șef se modifică și se completează, după cum urmează:

  • 1.  La articolul 27 alineatul (2) litera i. va avea următorul cuprins:

”i. aplică sancțiuni și dispune măsuri pentru intrarea în legalitate privind disciplina în construcții, în colaborare cu compartimentul de specialitate din cadrul Poliției Locale a Municipiului Pitești; transmite la Poliția Locală a Municipiului Pitești procesele-verbale de aplicare a sancțiunilor;”

  • 2.  La articolul 28 se introduce o nouă literă, litera u., cu următorul cuprins:

”u. la solicitarea primarului sau viceprimarilor, participă la acțiunile de control efectuate de Poliția Locală a Municipiului Pitești în domeniul disciplinei în construcții”.

  • 3.  La art. 29 alin. (1) se introduce o nouă literă, litera e., cu următorul cuprins:

"e. transmite Poliției Locale a Municipiului Pitești situația privind agenții economici care nu dețin autorizație pentru desfășurarea activității de alimentație publică sau care nu este vizată la zi."

Art.II Direcția Arhitect Șef va aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri care va fi comunicată acesteia, domnului Viceprimar Sorin Apostoliceanu, Poliției Locale a Municipiului Pitești și Biroului Management Resurse Umane, de către Secretarul Municipiului Pitești.Pitești

Nr. 116 din 30.03.2017