Hotărârea nr. 113/2017

HCL PUD teren bulevardul Fratii Golesti 15A

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru un teren situat în intravilanul municipiului Pitești, bulevardul Frații Golești nr. 15A, în vederea construirii „Clădire locuințe colective Ds+P+2E”

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședința ordinară;

Având în vedere:

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

-Raportul nr.13 570 din 22.03.2017 al Arhitectului Șef

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 13918/2017, nr. 13919/2017, nr. 13920/2017, nr. 13921/2017 și nr. 13922/2017;

Văzând prevederile art. 36 alin. (5) lit. “ c “ din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 48, art. 56 alin (7) și anexa nr. 1, litera B, din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Hotărârii Consiliului Local nr. 428/2007 privind unele măsuri referitoare la asigurarea locurilor de parcare pentru construcțiile și amenajările autorizate pe raza administrativ - teritorială a municipiului Pitești;

In temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru terenul în suprafață de 240 m.p., situat în intravilanul municipiul Pitești, bulevardul Frații Golești nr.l5A, proprietatea SC Alexim Construct Ama S.R.L., anexă la prezenta hotărâre.

Art.2. (1) Documentația de urbanism aprobată prin prezenta hotărâre este valabilă timp de 3 ani.

(2) Termenul de 3 ani curge de la data adoptării prezentei hotărâri.

Art.3. Arhitectul Șef și Serviciul Urbanism și Autorizații de Construire vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora și solicitantei, S.C. Alexim Construct Ama S.R.L., cu sediul în municipiul Curtea de Argeș

reprezentată de domnul


de către Secretarul Municipiului

Pitești.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Laurentiu-Marian Zidaru

9

Pitești

Nr. 113 din 30.03.2017