Hotărârea nr. 111/2017

HCL aprobare deviz general actualizat pentru obiectiv Reabilitare termica imobil GPP Castelul Fermecat

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Reabilitare termică imobil - Grădinița cu program prelungit Castelul Fermecat” din municipiul Pitești

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

  • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

  • - Raportul nr. 13516/ 22.03.2017 al Direcției Tehnice;

  • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 13918/2017, nr. 13919/2017, nr. 13920/2017, nr.13921/2017 și nr. 13922/2017;

Văzând prevederile art. 36 alin. (4) lit. “d“ din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 44 alin. (1) din Legea nr. 2006 privind finanțele publice locale, ale art. 15 din H.G.R. nr. 907/ 2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentației tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE

Art.l. Se aprobă Devizul General actualizat privind cheltuielile necesare realizării investiției „Reabilitare termică imobil - Grădinița cu program prelungit Castelul Fermecat” din municipiul Pitești, cu o valoare totală estimată de 280.230 lei, inclusiv T.V.A.

Art.2. Devizul general actualizat prevăzut la art. 1 se arhivează la Serviciul Dezvoltare și Managementul Proiectelor din cadrul Primăriei Municipiului Pitești.

Art.3. Direcția Tehnică și Direcția Economică vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora de către Secretarul Municipiului Pitești.

Pitești

Nr. 111 din 30.03.2017