Hotărârea nr. 110/2017

HCL aprobare program minimal activitati Centrul Cultural

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea programului minimal de activități aferent anului 2017 realizat de către Centrul Cultural al Municipiului Pitești

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

  • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

  • - Raportul nr.13271/21.03.2017 al Direcției de Dezvoltare Locală;

  • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 13918/2017, nr. 13919/2017, nr. 13920/2017, nr.13921/2017 și nr. 13922/2017;

  • - Adresa Centrului Cultural al Municipiului Pitești nr. 375/21.03.2017, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr.13258/21.03.2017;

Văzând prevederile art.36 alin.6 lit. „a” pct.4 din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale O.G. nr.9/1996 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a instituțiilor publice de cultură finanțate din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale H.C.L. nr. 246/19.06.2014 privind Regulamentul de organizare și funcționare a Centrului Cultural al Municipiului Pitești;

în temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (1) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. (1) Aprobă Programul minimal de activități aferent anului 2017 al Centrului Cultural al Municipiului Pitești, potrivit anexei care face parte integrantă la prezenta hotărâre.

(2) Finanțarea cheltuielilor pentru realizarea programului prevăzut la alin.(l) se face, în condițiile legii, din sume alocate de la bugetul Centrului Cultural al Municipiului Pitești, pe anul 2017.

A

Art.2. In situația în care Programul minimal stabilit potrivit art.l alin.(l) nu este realizat, Primarul Municipiului Pitești, în calitate de ordonator principal de credite bugetare, poate diminua alocația bugetară stabilită inițial.

Art.3. Direcția Dezvoltare Locală și Centrul Cultural al Municipiului Pitești vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora de Secretarul Municipiului Pitești.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,Pitești

Nr. 110 din 30.03.2017

ANEXA

LA H.CL. NR. y/0 / 30 03. aZo/^-

PROGRAMUL MINIMAL DE ACTIVITATI AL CENTRULUI CULTURAL PITEȘTI PE ANUL 2017

Art. 20.30.30-mii lei-

NATURA ACTIVITĂȚII

APROBAT BUGET

CAP. I PUBLICAȚII

1

Ziarul Informația Piteștenilor (lunar social-cultural al Primăriei Municipiului Pitești și Consiliului Local Pitești)

9

2

Revista de cultură Argeș (lunară)

10

3

Revista de literatură Cafeneaua Literară (lunară)

10

4

Revista - document „Restituiri-PiteȘti” (trimestrială)

5

5

Revista de literatură Carpatica-(trimestrială)

3

6

Ghidul Cultural al Municipiului Pitești

8

7

Cartea electronică „Istoria Bisericii Domnești din Pitești” - autor Octavian Dârmănescu

5

8

Album de prezentare Pitești

20

Total publicații

70

1

CAP. II ACȚIUNI CULTURALE                                                                 O   M

2

Simfonia Lalelelor - ediția a 40 - a                                                                                      f/ &               “7 A

300

3

Zilele Municipiului Pitești                                                                                                         //                  | \ * \\

200

4

Ziua Internațională a Copilului

1= 1

10

5

Festivalul „Toamna Piteșteană”

L1L

W ii 1

100

6

Ziua Internațională a Persoanelor de Vârsta a III - a                                                                             \\ # *z\

7/

10

7

Sărbătorile de lamă                                                                                                        b

110

8

Festivalul Național de Muzică Lăutărească Veche Zavaidoc - ediția a XH-a                                                    ^Ss?// i\\\ 0^2^

50

9

Festivalul Național de Muzică Folk „Trivale Fest” - ediția a IlI-a

40

10

Concursul Municipal de Balet și Gimnastică ritmică - ediția I

20

11

Tabăra Națională de Pictură și Grafică,, Ion Gheorghe Vrăneanțu” - ediția a IlI-a

20

12

Concursul de fotografie - Piteștiul Meu - ediția a Il-a

4

13

Festivalul Internațional de Folclor Carpați

20

14

Festivalul Internațional de Muzică Corală „D. G. Kiriac”

25

15

Manifestări prilejuite de Ziua Basarabiei

2

16

Concursul Național de Poezie Leoaică tânără, iubirea... ediția a XVII-a

3

17

Concursul județean de recitare a poeziei, scenetă și monolog „Pe aripile poeziei”, ediția a XIII- a

1

18

Festivalul Național de Dans Sportiv „Dansul Florilor” - ediția a XXIX-a

15

19

Spectacole de muzică Folk și Rock sub genericul „Seri de muzică La Fântână”

30

20

Taraful Zavaidoc (Contracte drepturi de autor conform Legii 8/1996, impozitul și contribuțiile aferente)

35

21

Festivalul Internațional al Teatrelor de Studio

1

22

Servicii de promovare a principalelor manifestări cultural artistice organizate de Centrul Cultural Pitești și de municipalitate

80

23

Servicii de promovare a proiectelor de dezvoltare a Municipiului Pitești

400

24

Alte Activități Culturale (Convenții civile și drepturi de autor conform Legii 8/1996, impozitul și contribuțiile aferente și alte activități neprevăzute)

254

Total Acțiuni culturale

1.730

TOTAL GENERAL

1.800