Hotărârea nr. 10/2017

HCL privind aprobarea Raportului de evaluare nr.2708-2016

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind aprobarea Raportului de evaluare nr.2708/2016 aferent activelor fixe de natura clădirilor aparținând domeniului public al municipiului Pitești, care fac obiectul Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu

Apă și de Canalizare nr. 1/26.03.2010

Consiliul Local al Municipiului Pitești întrunit în ședință ordinară;


Având în vedere:

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

-Raportul nr.2080/16.01.2017 al Direcției Dezvoltare Locală;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.3058/2017, nr.3059/2017, nr.3060/2017, nr.3061/2017 și nr.3063/2017;

-Adresa S.C. Apă Canal 2000 S.A., nr.287/13.01.2017, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr. 1889/13.01.2017;

Văzând prevederile art.36 alin.(2) lit.”c” și art.63 alin.(5) lit.”d” din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, ale O.G. nr.81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului ministrului finațelor publice nr. 1.917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.241/2006 a serviciului de alimentare cu apă și canalizare, republicată, ale Ordinului ministrului economiei și finanțelor nr.3471/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice, ale Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale H.C.L. nr. 141/27.10.2016 privind acordarea unui mandat S.C. Apă Canal 2000 S.A.;

în temeiul dispozițiilor art.45 alin.(l) din Legea admin                       ;


nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioar»

HOTĂRĂȘTE:


Art.l. Aprobă Raportul de evaluare nr.2708/2016 aferent a^ti clădirilor aparținând domeniului public al municipiului Pitești,


Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă și de Canalizare nr. 1/26.03.2010, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. (1) Diferențele din reevaluare rezultate potrivit art.l vor fi operate în evidența contabilă a Primăriei Municipiului Pitești și în evidența extracontabilă a S.C. Apă Canal 2000 S.A. Pitești.

(2) Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 1/26.03.2010 se modifică în mod corespunzător, cu influențele ce decurg din aplicarea prezentei hotărâri, prin grija Direcției Dezvoltare Locală din cadrul Primăriei Municipiului Pitești, de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Argeș.

Art.3. Direcția Dezvoltare Locală, Direcția Economică, S.C. Apă Canal 2000 S.A. și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Argeș vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora de către Secretarul Municipiului Pitești.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,Pitești

Nr.10 din 26.01.2017