JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

PROCES -VERBAL

Încheiat azi, 24.10.2012, cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Pitești.

Ședința a fost convocată de primarul municipiului Pitești, convocatorul fiind înregistrat sub nr. 45330 din 18.10.2012.

La ședință participă de drept:

 • - dl. Tudor Pendiuc          - primarul municipiului Pitești;

 • - dl. Iosiv Cerbureanu        - secretarul municipiului Pitești.

Participă ca invitați: directorii executivi ai direcțiilor și șefii compartimentelor independente din cadrul aparatului de specialitate al primarului, directorii și reprezentanții societăților comerciale aflate sub autoritatea consiliului local.

La ședința consiliului local participă reprezentanți ai mass-media locală.

Domnul secretar Iosiv Cerbureanu face prezența consilierilor, constatându-se:

 • - consilieri în funcție - 23;

 • - consilieri prezenți - 21;

 • - consilieri absenți - 2 (doamna consilier Anitte-Michaelle Ionescu și domnul consilier Radu-Valeriu Perianu).

Președinte de ședință este domnul consilier Adrian Mihai Prodănel.

Domnul președinte de ședință supune la vot motivarea absențelor consilierilor locali Tiberiu Cristian Avrămescu, Cristian Gentea, Anitte-Michaelle Ionescu, Radu-Valeriu Perianu, Nicolae-Valeriu Zărnescu, Maria-Gabriela Zoană de la ședința extraordinară din data de 03.10.2012, care se aprobă în unanimitate de voturi.

Domnul președinte de ședință supune la vot procesele-verbale ale ședințelor din data de 26.07.2012, 16.08.2012, 30.08.2012, care se aprobă în unanimitate de voturi.

Domnul consilier Mariean Neacșu: „Să nu se mai prezinte procesele-verbale la o perioadă de trei luni de la data desfășurării ședințelor. Corect este să se predea lunar întrucât se uită ce s-a discutat”.

Executivul precizează că sunt următoarele modificări și completări la ordinea de zi:

„I. În conformitate cu prevederile art.43 alin.(1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se introduc pe ordinea de zi următoarele materiale:

 • - la punctul nr.27 - „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind neexercitarea dreptului de preemțiune pentru achiziționarea imobilului monument istoric - “Casele Marinescu”, situat în municipiul Pitești, str. Teilor nr.13, județul Argeș”;

 • - la punctul nr.28 - „Proiect de hotărâre inițiat de domnii consilieri Avrămescu Tiberiu Cristian, Moșteanu Florentin Andrei și Perianu Radu Valeriu privind acordarea unui mandat”;

 • - la punctul nr.29 - “Informare cu privire la situația juridică a terenului situat în zona Stadionului Nicolae Dobrin”.

 • II. Punctul nr.7 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești” se modifică și se completează astfel:

 • - Anexa nr. 2 referitoare la Statul de funcții al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești se modifică în sensul că o funcție publică de execuție vacantă de inspector clasa I, grad profesional asistent din cadrul Serviciului Beneficii Sociale și Politici Familiale se transformă în funcție publică de execuție de inspector, clasa I, grad profesional principal.

 • III. Punctul nr.22 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea și completarea HCL nr.194/02.09.1999 privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Pitești” se modifică și se completează astfel:

 • - Se completează art.I cu un nou alineat, alin.(3), care va avea următorul cuprins:

(3) Bunurile care fac obiectul prezentei hotărâri se înscriu în evidențele contabile și fiscale, după caz, cu datele de identificare rezultate din măsurătorile cadastrale.

 • - Se modifică și completează art.II care va avea următorul cuprins:

Art.II. Direcția Economică și Direcția Administrație Publică Locală vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora, precum și Consiliului Județean Argeș, de către Secretarul Municipiului Pitești.

 • IV. Punctul nr.25 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind preluarea, cu titlu gratuit, a rețelei de alimentare cu apă potabilă și de canalizare la domeniul public al Municipiului Pitești” se completează cu valoarea de inventar a rețelei de alimentare cu apă și canalizare care este de 153.000 lei, fără TVA, conform adresei nr.3301/250/24.10.2012 emisă de către S.C. Omnium Distribution S.R.L., înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr.46147/24.10.2012.”

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul ordinii de zi, cu modificările și completările aduse de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 1 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind rectificarea bugetului municipiului Pitești pe anul 2012”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul consilier Mariean Neacșu: „La această rectificare de buget se merge pe ideea suplimentării cheltuielilor și reducerii lucrărilor de investiții. Cred că nu este corect să suplimentăm aceste cheltuieli pe partea de consum și să reducem cheltuielile pentru investiții; mă refer și la blocul G1 scara A. Se face o rectificare de 1.600 mii lei, cauzele acesteia fiind puerile, cum ar fi aceea că nu s-a putut face devierea conductelor electrice. În campania electorală ne-am angajat că vom face 177 de locuințe sociale.

Un al doilea punct la care vreau să fac referire este Capitolul „Combustibili și energie”. Dacă vă amintiți, în luna februarie 2012 când s-a dezbătut bugetul, am avut o discuție cu domnul primar, care a acceptat să introducem o poziție de investiții privind reabilitarea rețelei de distribuție la CT 610, fiind vorba de suma de 355 mii lei. Acest obiectiv dispare în totalitate din cadrul programului de investiții. Domnule viceprimar Ionică, nu cred că este corect să renunțăm la lucrări de investiții. Cred că știm toți ce pierderi sunt pe rețelele de transport și distribuție și noi nu realizăm nicio investiție care să ducă la diminuarea acestor pierderi.”

Domnul viceprimar Constantin-Cornel Ionică: „Cu privire la blocul G1, domnul consilier Neacșu a făcut o remarcă corectă. Directorul Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești, care gestionează problema investiției respective, spunea că nu a fost cazul să venim cu o altă formulă decât cea prezentată aici întrucât a fost nevoie să se schimbe branșamentul general de medie tensiune care a durat aprox. o lună și jumătate. Ne încadrăm în banii prevăzuți și termenele propuse.

Cu privire la al doilea punct, costurile depășesc cu mult 10 mld. lei vechi. Noi ne-am gândit la 3 - 4 mld. lei și vom vedea în viitor ce se poate face în acest sens.”

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat cu 18 voturi „pentru” și 3 „abțineri” (doamna consilier Sanda-Cristina Fulga și domnii consilieri Mircea Dinu și Mariean Neacșu), devenind

Hotărârea nr. 130/24.10.2012.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 2 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind rectificarea activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2012”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 131/24.10.2012.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 3 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea execuției bugetului municipiului Pitești la data de 30.09.2012”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul președinte de ședință dă citire amendamentului formulat de domnul consilier Mariean Neacșu: „Art.2 va avea următoarea formulare: Trimestrial se va prezenta situația realizării execuțiilor (fizic și valoric), cauzele nerealizării și persoanele responsabile. Art.2 va deveni art.3.”

Domnul consilier Mariean Neacșu: „Raportat la primele nouă luni, cheltuielile de capital - investiții sunt realizate în procent de 64% și raportat la cheltuielile aprobate pentru întregul an sunt realizate în procent de aprox. 53%”.

Doamna Mariana Boncea - Director Executiv Direcția Economică: „Influența cea mai mare vine de la investițiile care sunt parțial finanțate din fonduri europene. Prevederile au fost incluse în buget dar am prezentat câteva cauze și, dacă îmi amintesc bine, am dat un exemplu: de când a început licitația pentru execuție la unul dintre aceste proiecte, din cauza repetatelor contestații, foarte târziu s-a reușit încheierea contractului.”

Domnul viceprimar Constantin-Cornel Ionică: „Ca o completare, aș vrea să vă dau un exemplu: la reabilitarea Podului peste Râul Doamnei ar fi trebuit să înceapă lucrările și să se încheie contractul în luna iunie însă s-a întârziat datorită contestațiilor la licitație. În ceea ce privește ADP-ul, deși lucrările au început cu mult mai târziu față de programul inițial, credem că le vom încheia în proporție de aprox. 90%, întrucât aceste raportări sunt făcute până la data de 30 septembrie.”

Domnul consilier Mariean Neacșu: „Nu este vorba numai despre lucrările care se realizează din fonduri europene ci și de cele care se realizează din fonduri de la bugetul local. De exemplu, realizăm centrale termice - nu știu exact, 19 sau 20 - și nu ar fi corect să știm care este stadiul de realizare, fizic și valoric, al acestora? La 1 noiembrie se va da drumul la căldură și noi nu știm câte centrale funcționează”.

Domnul președinte de ședință: „Este un punct de vedere pertinent”.

Domnul viceprimar Constantin-Cornel Ionică: „La acest moment sunt date în funcțiune 32 de centrale și urmează încă o serie, astfel încât, până la data de 10 noiembrie, să avem 52 de centrale puse în funcțiune”.

Domnul consilier Tiberiu Cristian Avrămescu: „Sunt parțial de acord cu amendamentul domnului consilier Neacșu. Mi se pare foarte important să avem situația realizării investițiilor. Personal, nu impun un raport scris ci sunt mulțumit dacă doamna director Boncea ne prezintă un raport la fiecare ședință când discutăm execuția bugetară, cum s-a întâmplat astăzi. Nu sunt însă de acord să căutăm noi persoanele responsabile. Sunt de acord să discutăm despre cauze, despre stadiul realizării însă nu cred că este atributul consiliului local să caute responsabilii. Fiecare are șefi și este datoria acestora să ia măsurile ce se impun cu privire la acest aspect”.

Domnul viceprimar Constantin-Cornel Ionică: „Prezentarea execuției bugetare se face potrivit prevederilor legale în materie. În situația în care un consilier dorește precizări suplimentare i le putem pune la dispoziție, însă acest proiect respectă forma aprobată de lege”.

Domnul președinte de ședință supune la vot amendamentul domnului consilier Mariean Neacșu care este respins cu 6 voturi „pentru” (doamna consilier Sanda-Cristina Fulga și domnii consilieri Radu-Iuliu Bănică, Mircea Dinu, Gheorghe Mălacu, Mariean Neacșu, Mihail Tudor), 2 voturi „împotrivă” (domnii consilieri Marin Preda și Dumitru Tudosoiu) și 13 „abțineri”.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat cu 15 voturi „pentru”, 1 vot „împotrivă” (domnul consilier Gheorghe Mălacu) și 5 „abțineri” (doamna consilier Sanda-Cristina Fulga și domnii consilieri Iuliu-Radu Bănică, Mircea Dinu, Mariean Neacșu și Mihail Tudor), devenind

Hotărârea nr. 132/24.10.2012.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 4 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea HCL nr.78/2011 referitoare la constituirea, organizarea și funcționarea Comisiei Locale de Ordine Publică a Municipiului Pitești”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Se fac propuneri pentru desemnarea unui reprezentant al consiliului local în cadrul Comisiei Locale de Ordine Publică a Municipiului Pitești.

Domnul președinte de ședință precizează că a fost propus domnul consilier Mihail Tudor.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 5 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea și completarea HCL nr.51/2012 referitoare la aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Poliției Locale a Municipiului Pitești, cu modificările și completările ulterioare”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 133/24.10.2012.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 6 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea HCL nr.50/2012 referitoare la aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Filarmonicii Pitești, cu modificările și completările ulterioare”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 134/24.10.2012.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 7 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

- comisia nr.1 - avizeaz ă favorabil proiectul de hot ă râre;

- comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.3 - avizeaz ă favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.4 - avizeaz ă favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.5 - avizeaz ă favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, cu modificările și completările propuse de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 135/24.10.2012.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 8 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea statului de funcții al Serviciului Public «Creșe»”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 136/24.10.2012.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 9 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind cuantumul burselor acordate elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Pitești, în anul școlar 2012-2013”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 137/24.10.2012.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 10 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea numărului de burse speciale de merit pentru elevii și studenții unităților de învățământ, cursuri de zi, din municipiul Pitești, finanțate de la bugetul local”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.2 - avizeaz ă favorabil proiectul de hot ă râre;

- comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.4 - avizeaz ă favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.5 - avizeaz ă favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 138/24.10.2012.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 11 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar pentru modificarea HCL nr.18/26.07.2012 privind aprobarea modelului legitimației pentru aleșii locali și a modelului semnului distinctiv al calității acestora”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 139/24.10.2012.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 12 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind unele măsuri pentru organizarea sărbătorilor de iarnă 2012-2013”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 140/24.10.2012.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 13 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind transmiterea din domeniul public al municipiului Pitești și din administrarea consiliului local în administrarea Centrului Cultural Pitești a imobilului «Casa Cărții» situat în strada Craiovei nr.2, bloc G1”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.5 - avizeaz ă favorabil proiectul de hot ă râre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 141/24.10.2012.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 14 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind participarea municipiului Pitești la proiectul «Proiect Urban - Reabilitare Infrastructură Urbană în Municipiul Pitești»”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 142/24.10.2012.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 15 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind conferirea Diplomei de fidelitate”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 143/24.10.2012.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 16 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Înțelegerii de Cooperare dintre Municipiul Pitești și Orașul Gyumri - Armenia”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 144/24.10.2012.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 17 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea studiului de oportunitate pentru concesionarea unui teren aparținând domeniului public al municipiului Pitești în vederea construirii unor platforme pentru încastrare lift”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 145/24.10.2012.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 18 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea și completarea HCL nr.417/2011, privind zonarea cimitirului «Sf. Gheorghe» Pitești și aprobarea unor tarife”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 146/24.10.2012.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 19 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea și completarea HCL nr.358/2011, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la aprobarea tarifelor de concesionare pentru locurile de înhumare în cimitirul Găvana din municipiul Pitești”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 147/24.10.2012.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 20 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea HCL nr.77/30.08.2012 referitoare la aprobarea proiectului câștigător și a finanțării acestuia de la bugetul local prin programul «Promovarea sportului de performanță»”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

- comisia nr.1 - avizeaz ă favorabil proiectul de hot ă râre;

- comisia nr.2 - avizeaz ă favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.3 - avizeaz ă favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.4 - avizeaz ă favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.5 - avizeaz ă favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 148/24.10.2012.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 21 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind instituirea unei căi de acces”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 149/24.10.2012.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 22 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea și completarea HCL nr.194/02.09.1999 privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Pitești”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, cu modificările și completările aduse de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 150/24.10.2012.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 23 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea și completarea HCL nr.344/21.09.2010 referitoare la aprobarea vânzării unui imobil - teren situat în intravilanul municipiului Pitești, str. Calea București, Bl.U3, către actualul chiriaș”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.2 - avizeaz ă favorabil proiectul de hot ă râre;

- comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.4 - avizeaz ă favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.5 - avizeaz ă favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 151/24.10.2012.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 24 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 152/24.10.2012.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 25 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind preluarea, cu titlu gratuit, a rețelei de alimentare cu apă potabilă și de canalizare la domeniul public al Municipiului Pitești”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, cu modificările și completările aduse de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 153/24.10.2012.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 26 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind Rețeaua școlară a unităților de învățământ preuniversitar, de stat și particular, din municipiul Pitești, în anul școlar 2013-2014”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.5 - avizeaz ă favorabil proiectul de hot ă râre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 154/24.10.2012.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 27 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind neexercitarea dreptului de preemțiune pentru achiziționarea imobilului monument istoric - «Casele Marinescu», situat în municipiul Pitești, str. Teilor nr.13, județul Argeș”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 155/24.10.2012.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 28 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de domnii consilieri Avrămescu Tiberiu Cristian, Moșteanu Florentin Andrei și Perianu Radu Valeriu privind acordarea unui mandat”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul consilier Tiberiu Cristian Avrămescu: „Este un proiect de hotărâre prin care vă cerem permisiunea de a-l mandata pe domnul primar să ia toate măsurile pentru inițierea demersurilor în vederea accesării de fonduri europene pentru domeniul major de intervenție 1.2. «Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe». Unul dintre motivele inițierii acestui proiect este urgența: am solicitat să fie introdus pe ordinea de zi în regim de urgență deoarece pe data de 15 noiembrie se deschide competiția pentru depunerea acestor proiecte. La nivelul Regiunii Sud-Muntenia sunt alocați 22,8 milioane euro și, făcând un calcul, Municipiului Pitești i-ar reveni aproximativ 3,25 milioane de euro. Consider că acest proiect este următorul ca importanță după cel referitor la centralele de cartier. Trebuie făcute mai multe lucruri cu privire la această chestiune: proiectul nu poate fi pus în practică fără o colaborare foarte strânsă între primărie și asociațiile de locatari, trebuie să inițiem un proiect de hotărâre prin care să ne asumăm cofinanțarea, trebuie să avizăm documentația tehnico-economică, să depunem proiectul.”

Domnul primar Tudor Pendiuc: „Știți că această chestiune nu depinde numai de noi; depinde și de asociațiile de proprietari. Până acum avem 8 cereri de la asociațiile de proprietari și vom vedea dacă îndeplinesc condițiile pentru a putea începe demersurile. Dacă nu vor fi însă demersuri și din partea dumnealor, nu vom putea face nimic.”

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 156/24.10.2012.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 29 de pe ordinea de zi: „Informare cu privire la situația juridică a terenului situat în zona Stadionului Nicolae Dobrin”.

Domnul primar Tudor Pendiuc: „Este o informare privind situația juridică a unor terenuri din zona Stadionului «Nicolae Dobrin». Sunt terenuri care au fost puse în posesie prin hotărâre judecătorească și această situație efectiv «mutilează» zona respectivă. O să vă dau un exemplu: a fost o punere în posesie prin hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă în anul 2007 cu privire la parcarea din fața Sălii Sporturilor și mai sunt și alte situații. Am făcut această informare pentru a vă aduce și dumneavoastră la cunoștință. Încercăm să găsim soluții și poate vom putea face un schimb de terenuri cu proprietarii respectivi. Mai există o hotărâre judecătorească - cu această ocazie adresez domnului secretar rugămintea de a aduce data viitoare toate hotărârile judecătorești definitive și irevocabile care au afectat domeniul public - cu privire la un teren a cărui destinație nu poate fi schimbată în cazul în care se va dori să se construiască ceva, întrucât este teren de sport. Am dorit să vă aduc aceste lucruri la cunoștință pentru a nu exista întrebări ulterioare”.

Consiliul local a luat la cunoștință conținutul informării.

Se trece la procedura de vot secret pentru desemnarea unui reprezentant al consiliului local în cadrul Comisiei Locale de Ordine Publică a Municipiului Pitești.

Urmare votului exprimat, președintele comisiei de validare, domnul Cristian Gentea, anunță rezultatul comisiei de validare, și anume domnul consilier Mihail Tudor.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 157/24.10.2012.

Domnul președinte de ședință declară închise lucrările ședinței.

Drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Adrian-Mihai Prodănel

SECRETAR, Iosiv Cerbureanu

Red.Bianca-Maria Nițu

1ex.