JUDEȚUL ARGEȘ

MUNICIPIUL PITEȘTI

CONSILIUL LOCAL

PROCES -VERBAL

Încheiat azi, 20.12.2012, cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Pitești.

Ședința a fost convocată de primarul municipiului Pitești, convocatorul fiind înregistrat sub nr. 53846 din 17.12.2012.

La ședință participă de drept:

 • - dl. Tudor Pendiuc          - primarul municipiului Pitești;

 • - dl. Iosiv Cerbureanu        - secretarul municipiului Pitești.

Participă ca invitați: directorii executivi ai direcțiilor și șefii compartimentelor independente din cadrul aparatului de specialitate al primarului, directorii și reprezentanții societăților comerciale aflate sub autoritatea consiliului local.

La ședința consiliului local participă reprezentanți ai mass-media locală.

Domnul secretar Iosiv Cerbureanu face prezența consilierilor, constatându-se:

 • - consilieri în funcție - 23;

 • - consilieri prezenți - 22;

 • - consilieri absenți - 1 (domnul consilier Andrei Florentin Moșteanu).

Președinte de ședință este domnul consilier Dumitru Tudosoiu.

Domnul președinte de ș edință supune la vot motivarea absențelor doamnelor consilieri Anitte-Michaelle Ionescu și Maria-Gabriela Zoană și a domnului consilier Nicolae-Valeriu Zărnescu de la ședința extraordinară de consiliu local din data de 13.12.2012, care se aprobă în unanimitate de voturi.

Domnul președinte de ședință supune la vot aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare din data de 29.11.2012, care se aprobă în unanimitate de voturi.

În conformitate cu prevederile art.43 alin.(1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se introduc pe ordinea de zi următoarele materiale:

 • - la punctul nr.1: Proiect de hotărâre inițiat de primar privind rectificarea bugetului municipiului Pitești pe anul 2012.

 • - la punctul nr.2: Proiect de hotărâre inițiat de primar privind rectificarea bugetului activităților finanț ate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2012.

Punctele nr.1 - nr.34 se renumerotează, devenind punctele nr.3 - nr.36.

 • - la punctul nr.37: Proiect de hotărâre inițiat de primar privind participarea municipiului Pitești la proiectul: Realizare centru multifuncțional.

 • - la punctul nr.38: Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea unui tarif.

 • - la punctul nr.39: Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea contractării de către Direcția de Asistență Socială a Municipiului Pitești de servicii sociale și alte servicii destinate funcționării Adăpostului de urgență pe timp de noapte, construit din sume alocate de la bugetul municipiului Pitești.

 • - la punctul nr.40: Proiect de hotărâre inițiat de primar privind schimbarea sediului Poliției Locale a Municipiului Pitești.

 • - la punctul nr.41: Proiect de hotărâre inițiat de primar privind premierea echipei de baschet masculin U23, a Sport Club Municipal Pitești și a conducerii tehnice a acesteia pentru câștigarea Campionatului Național, sezonul 2011-2012.

 • - la punctul nr.42: Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea proiectului câștigător și a finanțării acestuia de la bugetul local prin programul “Promovarea sportului de performanță”.

Raportul privind realizarea unui obiectiv de investiții și punctul Diverse se renumerotează, devenind punctele nr.43 și nr.44.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul ordinii de zi, cu modificările și completările propuse de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi.

Domnul primar Tudor Pendiuc: „Este posibil să mai avem o ședință extraordinară în data de 27 sau 28 decembrie întrucât nu au apărut încă reglementările privind taxele și impozitele locale. Este vorba de indexarea cu coeficientul de inflație pe ultimii 3 ani de zile, respectiv 16,05%. Acest lucru este prevăzut de Legea nr.343/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal potrivit căreia indexarea se face o data la 3 ani, ținând cont de evoluția ratei inflației. Nu este vorba de mărire ci de indexare. Vom vedea când va apărea hotărârea de Guvern care permite consiliilor locale să micșoreze sau să majoreze taxele și impozitele locale - ținem seama că indexând, cresc taxele și impozitele. În acest moment, reglementările respective nu au apărut în Monitorul Oficial.”

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 1 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind rectificarea bugetului municipiului Pitești pe anul 2012”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 199/20.12.2012.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 2 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind rectificarea bugetului activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2012”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 200/20.12.2012.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 3 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea execuției estimate a bugetului municipiului Pitești la data de 31.12.2012”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul președinte de ș edință: „Există un amendament al domnului consilier Mariean Neacșu: Cu ocazia analizei anuale a bugetului de venituri și cheltuieli să se prezinte o situație defalcată pentru venituri realizate din surse și cheltuieli realizate pe lucrări de investiții. O s ă vă rog, domnule consilier, să vă susțineți amendamentul însă voi avea și eu o scurtă intervenție cu privire la acesta.”

Domnul consilier Mariean Neacșu: „În luna februarie am aprobat bugetul la o valoare de 281 mil. Prin execuția bugetară pe 12 luni se prezintă valoarea de 352 mil. Este un lucru foarte bun, este o creștere de aprox. 90%, lucru care pe mine mă surprinde. Sunt totuși câteva deficiențe care trebuie comentate. Proiectele cu finanțare din fonduri externe nerambursabile se realizează în proporție de 75%, având astfel un deficit de 25%. Au fost prevăzute cheltuieli de 42.932 mii lei și se realizează o estimare de 29.520 mii lei. Aceste sunt datele din material. Cu privire la cheltuielile de capital, pentru mine stă sub semnul întrebării realizarea acestui indicator în proporție de 99, 91%.”

Domnul președinte de ședință: „Pentru toți cei prezenți în sala de ședință și mai ales pentru cei de la presă, trebuie să se știe un lucru: aceste proiecte de pe ordinea de zi au fost discutate în cadrul ședințelor comisiilor de specialitate ale consiliului local. În cadrul acestor ședințe, aparatul de specialitate al primarului v-a oferit, domnule consilier, orice informație pe care ați solicitat-o. Nu înțeleg de ce mai urmăm încă o dată aceeași procedură. Vă rog respectuos continuați-vă ideea și încercați să fiți mai scurt.”

Sosește în sala de ședință domnul consilier Andrei Florentin Moșteanu. Consilieri prezenți: 23.

Domnul consilier Mariean Neacșu: „În cadrul ședințelor comisiilor am discutat toate aceste probleme cu doamna Director Executiv al Direcției Economice. Dumneaei a fost de acord să formulez acest amendament cu privire la prezentarea unei situații defalcate, cu ocazia analizei anuale a bugetului de venituri și cheltuieli respectiv, sursele de venituri care au dus la creșterea bugetului și cheltuielile realizate pe lucrări de investiții”.

Domnul primar tudor Pendiuc: „Sursele de venit le aveți prezentate în materialul pe care l-ați primit”.

Domnul consilier Mariean Neacșu: „Sunt estimate”.

Domnul primar Tudor Pendiuc: „Nici nu putem altfel la acest moment. De ce ne cere legiuitorul să prezentăm un buget estimat? Pentru ca atunci când îl vom prezenta pe cel real să putem vedea sursele de diferență.

Cât privește creșterea acelor venituri, este normal pentru că, după cum știți, noi plătim în avans pentru Uniunea Europeană, urmând ca aceasta să ne ramburseze cheltuielile făcute. Spuneați că avem un deficit. Nu este așa ci este vorba despre o întârziere în estimarea timpului de începere a lucrărilor pe fonduri europene, întrucât am deblocat, de aprox. 6-7 luni de zile, 8 proiecte cu finanț are european ă, unele fiind depuse din anul 2009.”

Domnul consilier Nicolae-Valeriu Zărnescu: „Acest tip de amendament la un asemenea act normativ nu are sens. Ceea ce hotărâm aici este aprobarea unei execuții bugetare, deci chestiuni care țin de trecut. Ceea ce propuneți dumneavoastră sunt chestiuni care țin de viitor și care nu își pot găsi locul, din punct de vedere al tehnicii normative, într-un astfel de proiect de hotărâre. Acest gen de amendament își găsește locul în proiectul cu privire la buget, poate, dar în proiectul prin care se aprobă execuția bugetară, acesta nu are ce să caute.”

Domnul consilier Marin Preda: „Acest proiect l-am discutat în cadrul ședinței comisiei nr.1 și doamna director Mariana Boncea i-a oferit domnului consilier Neacșu lămuririle necesare. Toat ă situația este estimată și amendamentul a fost inclus în ideea de a prezenta în viitor ceea ce solicită domnia sa. Nu înțeleg de ce trebuie neapărat la ședințe să reluăm ce am discutat la comisii.”

Domnul consilier Mariean Neacșu: „În legătură cu ceea ce au spus cei doi colegi consilieri, amendamentul se referă la execuția bugetară estimată iar ceea ce am solicitat este pentru când se va discuta execuția finală în luna mai 2013; așa am stabilit și cu Direcția Economică.

De data aceasta, la acest material, nu ni s-a prezentat programul de investiții. La execuțiile din trimestrele 2 și 3 sunt prezentate programele de investiții”.

Domnul primar Tudor Pendiuc: „Am realizat în ultimele 2-3 luni multe rectificări pe investiții. Dacă veți lua ultima listă de investiții veți găsi investițiile, sumele consumate, totul foarte precis.”

Doamna Director Executiv Mariana Boncea: „În cadrul comisiei am spus că nu va fi un procent de 99% motivat de faptul că sumele de la Uniunea Europeană nu au sosit. Acești bani ni se vor da în anul 2013. V-am precizat că nu acesta va fi procentul de realizare a investițiilor și v-am explicat că, în urmă cu ceva timp, am mărit de la bugetul local partea de credite pentru aceste lucrări de investiții realizate și din fonduri europene, pentru a putea face plățile în numele Uniunii Europene. Această execuție este estimată pe anul 2012, primul motiv pentru care legiuitorul a cerut ca aceasta să se facă în luna decembrie fiind tocmai pentru a se vedea dacă sunt cheltuieli neacoperite, caz în care consiliul local, la propunerea ordonatorului principal de credite, să aprobe mutările sumelor necesare pentru reglementarea situației. Execuția bugetară va fi aprobată până în luna mai 2013.”

Domnul președinte de ședință: „Domnule consilier Neacșu, consider amendamentul, așa cum este trecut aici, o propunere și vă recomand tuturor să fiți de acord. Va fi prezentat în procesul-verbal dar să nu-l considerăm amendament deoarece nu face obiectul proiectului de astăzi”.

Domnul viceprimar Constantin-Cornel Ionică: „Conform Regulamentului acest lucru trebuie supus la vot”.

Domnul președinte de ședință: „Dacă îl considerăm amendament atunci îl vom supune la vot”.

Domnul președinte de ședință supune la vot amendamentul domnului consilier Mariean Neacșu care este respins cu 3 voturi „pentru” (doamna consilier Sanda-Cristina Fulga și domnii consilieri Mircea Dinu și Mariean Neacșu), 3 „abțineri” (doamna consilier Maria-Gabriela Zoană și domnii consilieri Adrian-Mihai Prodănel și Dumitru Tudosoiu) și 17 voturi „împotrivă”.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 201/20.12.2012.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 4 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2013”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 202/20.12.2012.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 5 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Centrului Cultural al Municipiului Pitești”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 203/20.12.2012.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 6 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Poliției Locale a Municipiului Pitești”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 204/20.12.2012.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 7 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind alegerea președintelui de ș edință”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 205/20.12.2012.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 8 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind atribuirea de denumire unei artere de circulație din municipiul Pitești, cartier Găvana II - zona străzii Balotești”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 206/20.12.2012.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 9 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind disponibilizarea unor bunuri concesionate SC Apă Canal 2000 SA, trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Pitești, precum și scoaterea din funcțiune și casarea acestora”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 207/20.12.2012.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 10 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea nivelurilor minime ale unor chirii și tarife ce urmează să fie negociate, respectiv practicate în anul 2013 de unitățile de învățământ preuniversitar din municipiul Pitești”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 208/20.12.2012.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 11 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea unui proces-verbal de negociere”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 209/20.12.2012.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 12 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind unele măsuri pentru accesarea fondurilor europene nerambursabile în anul 2013”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 210/20.12.2012.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 13 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea introducerii ca obiectiv și criteriu de performanță pentru salarizarea Directorilor Generali ai SC Publitrans 2000 SA, SC Salubritate 2000 SA și SC Termo Calor Confort SA, în anul 2013, a îndeplinirii criteriilor de eligibilitate pentru accesarea fondurilor europene nerambursabile”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

- comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hot ărâre;

- comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hot ărâre;

- comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hot ărâre;

- comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hot ărâre;

- comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hot ărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 211/20.12.2012.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 14 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea tarifelor pentru accesul la spectacolele susținute de Filarmonica Pitești în semestrul I al anului 2013”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Tudor Pendiuc: „Prețul biletelor acoperă doar aprox. 10% din necesarul funcționării Filarmonicii. Trebuie să se știe foarte bine că actul cultural este susținut din bugetul municipiului Pitești aprobat de consiliul local. De asemenea, privind activitatea culturală, avem 4 reviste culturale editate de noi.”

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, (1 consilier local nu participă la vot potrivit art.46 alin.(1) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare) devenind

Hotărârea nr. 212/20.12.2012.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 15 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind participarea municipiului Pitești la proiectul «Extinderea și Reabilitarea Termică a Școlii nr.19» din Pitești”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 213/20.12.2012.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 16 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru imobilul proprietate privată situat în intravilanul municipiului Pitești, bulevardul Petrochimiștilor nr.2”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

- comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hot ărâre;

- comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hot ărâre;

- comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hot ărâre;

- comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hot ărâre;

- comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hot ărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 214/20.12.2012.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 17 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind conferirea Diplomei de Fidelitate”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 215/20.12.2012.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 18 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind conferirea Diplomei de Fidelitate -nunta de diamant”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 216/20.12.2012.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 19 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea unei oferte de donație imobiliară”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hot ărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 217/20.12.2012.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 20 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea admiterii recepției la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții «Amenajare zona Turcești» -canalizare menajeră și alimentare cu apă”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul președinte de ședință: „Domnul consilier Gheorghe M ălacu are un amendament: «Este necesară realizarea la standardele drumurilor publice a str. Turcești».”

Domnul consilier Gheorghe Mălacu: „În zona străzii Aurel Vlaicu, unde este canalizarea în partea de sus, s-a produs o denivelare fo arte mare; s-a încercat și o plombare la un moment dat”.

Domnul primar Tudor Pendiuc: „În zona respectivă s-a făcut și o lucrare, care a fost recepționată, deoarece podul începuse să se prăbușească; am făcut un zid de susținere în partea de jos, altfel toate casele ar fi fost inundate. Pământul s-a tot lăsat și a fost nevoie să-l stabilizăm însă, până la terminarea acestei operațiuni, straturile de sus au afectat zona de care vorbiți dumneavoastră. S-a considerat că stabilizarea necesită o perioadă, după care se va încerca operațiunea de plombare.”

Domnul consilier Gheorghe Mălacu: „În afară de canalizare menajeră și alimentare cu apă, există și o altă etapă de finisare; cine va face reparațiile dacă acestea sunt necesare?”.

Domnul primar Tudor Pendiuc: „Dacă lucrarea este necorespunzătoare există termen de garanție. Dacă altcineva intervine, pentru alte lucrări, va trebui să refacă întocmai suprafața asfaltului.”

Domnul președinte de ședință: „Domnule consilier Mălacu, considerați că din cele spuse de domnul primar formularea amendamentului este însușită de către executiv și se va reface situația din zona respectivă? Mai este nevoie să supunem amendamentul la vot?”.

Domnul consilier Gheorghe Mălacu: „Nu mai este nevoie.”

Domnul președinte de ședință: „Dacă amendamentul a fost însușit de către executiv, bănuiesc că nu este nicio problemă”.

Domnul consilier Mihail Tudor: „Dacă noi facem recepția acum, nu cumva în primăvară reparația să fie făcută de ADP; să se facă de către firma respectivă și pe banii acesteia.”

Domnul președinte de ședință: „Acest lucru l-a spus domnul primar mai devreme”.

Domnul primar Tudor Pendiuc: „De la recepție urmează perioada de garanție. Garanția nu va fi pe banii constructorului; fiind vorba de canalizare este implicată SC Apă canal 2000 SA”.

Domnul consilier Mariean Neacșu: „Garanția de bună execuție la cât se ridică procentual?”.

Domnul pri mar Tudor Pendiuc: „8-10%”.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 218/20.12.2012.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 21 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea admiterii recepției la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții «Combatere alunecări de teren - str. Aurel Vlaicu, zona Turcești»”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 219/20.12.2012.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 22 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea admiterii recepției la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții «Extindere și reabilitare spațiu Școala nr.1 pentru amenajare Grădiniță» - Amenajare corp nou”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 220/20.12.2012.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 23 de pe ordinea de zi: „Proiect de hot ărâre inițiat de primar privind criteriile și punctajul pentru repartizarea locuințelor sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele retrocedate în natură foștilor proprietari, aflate în patrimoniul Municipiului Pitești și în administrarea Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești pentru anii 2013 și 2014”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

- comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hot ărâre;

- comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hot ărâre;

- comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hot ărâre;

- comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hot ărâre;

- comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hot ărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 221/20.12.2012.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 24 de pe ordinea de zi: „Proiect de hot ărâre inițiat de primar privind criteriile și punctajul pentru repartizarea locuințelor sociale și a locuințelor din fondul locativ aflate în patrimoniul Municipiului Pitești și în administrarea Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești, pentru anii 2013 și 2014”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 222/20.12.2012.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 25 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea HCL nr.51/16.08.2012 privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Pitești în Adunarea Generală a Acționarilor SC Termo Calor Confort SA”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Se fac propuneri pentru numirea unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Pitești în calitate de membru în Adunarea Generală a Acționarilor S.C. Termo Calor Confort S.A.

Domnul președinte de ședință precizează că a fost propusă doamna consilier Anitte-Michaelle Ionescu.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 26 de pe ordinea de zi: „Proiect de hot ărâre inițiat de primar privind transmiterea imobilului, situat în Pitești, Piața Vasile Milea, bl. Centru Vest, aparținând domeniului public al Municipiului Pitești, în administrarea Uniunii Artiștilor Plastici din România - Filiala Pitești”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

- comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hot ărâre;

- comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hot ărâre;

- comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hot ărâre;

- comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hot ărâre;

- comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hot ărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 223/20.12.2012.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 27 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea unor reglementări cu privire la accesul și deplasarea vehiculelor trase sau împinse cu mâna, în Municipiul Pitești”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 224/20.12.2012.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 28 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea și completarea HCL nr.425/2009 referitoare la circulația autovehiculelor destinate transportului rutier de mărfuri și a utilajelor cu masă maximă autorizată mai mare de 3,5 tone în municipiul Pitești”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 225/20.12.2012.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 29 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind transmiterea unor spații situate în piețele Municipiului Pitești, în administrarea Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Argeș”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hot ărâre;

- comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hot ărâre;

- comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hot ărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 226/20.12.2012.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 30 de pe ordinea de zi: „Proiect de hot ărâre inițiat de primar privind transmiterea imobilului, situat în Pitești, B-dul I.C. Brătianu, bl. B3 - parter, aparținând domeniului public al Municipiului Pitești, în administrarea Organizației neguvernamentale de utilitate publică, non-profit, «Salvați Copiii» România, Filiala Argeș”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 227/20.12.2012.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 31 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea încheierii unui contract de închiriere pentru un teren ocupat de un garaj autorizat”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul consilier Mariean Neacșu: „La ce valoare se închiriază pe mp?”.

Domnul președinte de ședință: „Toate garajele care au fost închiriate s-au dat spre închiriere prin hotărâre a consiliului local prin care s-a stabilit și valoarea”.

Domnul viceprimar Constantin.Cornel Ionică: „Este vorba de 5 lei/mp/lună conform hotărârii consiliului local”.

Domnul secretar Iosiv Cerbureanu: „Mă gândesc să facem și precizarea referitoare la chiria care se calculează potrivit hotărârii de consiliu respective”.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, cu modificările și completările aduse, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 228/20.12.2012.

Domnul președinte de ședință îi solicită domnului consilier Mariean Neacșu să respecte regulamentul de organizare și funcționare a consiliului local întrucât domnia sa obișnuiește să întrerupă, să intervină în momentul în care alte persoane au luat cuvântul în cadrul ședinței.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 32 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind datele de identificare ale spațiului repartizat drept sediu pentru Asociația de Dezvoltare Intercomunitară «Zona Metropolitană Pitești»”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul consilier Mihail Tudor: „Mi se pare că suprafaț a de 10 mp pentru o asemenea asociație este foarte mică.”

Domnul viceprimar Constantin-Cornel Ionică: „Așa este dar este un spațiu folosit în comun și cu alte persoane. Pentru moment această structură este în organizare și avem și spațiu de rezervă, în funcție de solicitarea și necesitățile asociației”.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 229/20.12.2012.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 33 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind avizarea vânzării, prin licitație publică, a unui imobil, construcție și teren aferent, situat în strada Târgul din Vale nr.24”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 230/20.12.2012.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 34 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind transmiterea unor imobile - terenuri tenis din componența „Bazei sportive și de agrement” a Municipiului Pitești, în administrarea Liceului cu Program Sportiv «Viitorul» - Secția Tenis de câmp”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 231/20.12.2012.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 35 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea art.2 la HCL nr.192/2012 privind aprobarea asocierii municipiului Pitești cu unele unități administrativ-teritoriale din județul Argeș în vederea înființării Asociației de Dezvoltare Intercomunitară «ZONA METROPOLITANĂ PITEȘ TI»”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 232/20.12.2012.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 36 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea bilanțului energetic pe rețelele de transport și distribuție aflate în exploatarea SC Termo Calor Confort SA”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul consilier Mariean Neacșu: „Aprobăm astăzi pierderile reale care. incluse în prețul total. Aceste pierderi de 45% se vehiculează de câțiva ani de zile și nu au scăzut aproape deloc, cu toate că s-au făcut atâtea centrale. Am următoarea propunere: la bugetul pe anul 2013 să se includă măsura pe care o inclusesem și anul acesta dar a fost scoasă respectiv reabilitarea și modernizarea rețelelor de distribuție. Degeaba facem centrale de cartier dacă pierderile de la aceste centrale la consumatori au rămas aceleași. Aș avea rugămintea ca domnul director Aurelian Niță să ne explice câte centrale funcționează la data actuală care produc căldură și câte vor produce până la sfârșitul anului. S-a vehiculat că funcționează 30 de centrale, 40, 52 sau 60. Aș dori să se știe exact.”

Domnul viceprimar Constantin-Cornel Ionică: „ Într-un ziar am citit un articol în care domnul consilier Neacșu, printre altele, vorbește și despre SC Termo Calor Confort SA în sensul că populația va plăti anumite sume, că nimeni nu se implică iar investițiile sunt stagnate și probabil în anul electoral 2016 vor fi reluate lucrările de modernizare ale sistemului de distribuție. SC Termo Calor Confort SA necesită într-adevăr mulți bani, este o mare preocupare a noastră și avem mereu ședințe pentru găsirea unor soluții; mergem până la elaborarea unui studiu ca să vedem managementul, strategia pentru anul viitor. Insist ca domnul director Niță să spună concret și să vină și cu cifre, dacă veți considera că este cazul, cu privire la ce-au însemnat aceste centrale termice care funcționează și adevăratul beneficiu, având în vedere investiția și randamentul echipamentelor.”

Domnul consilier Mariean Neacșu: „Din câte știu, din anul 2006 sau 2007 s-au făcut 4 studii de fezabilitate privind reabilitarea sistemului de distribuție și niciunul nu sa pus în aplicare. Eu am solicitat ca această modernizare să fie condiție distinctă în bugetul anului 2013. L-am întrebat pe domnul viceprimar câte centrale produc la ora actuală căldură. Trebuie lămurite toate aceste lucruri”.

Domnul primar Tudor Pendiuc: „Propunerea dumneavoastră a fost luată în considerare la aprobarea bugetului, la începutul anului, însă nu au fost bani. Câte centrale termice funcționează ne va spune domnul director Niță prezent aici și anume 32. Mai sunt gata încă 10; au fost probleme cu cei de la GDF Suez, cu racordarea la gaze. De asemenea, vă anunț cu bucurie că de anul viitor nu vom mai avea treabă cu CET-ul Nord, posibil chiar și mai devreme”.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat cu 21 voturi „pentru”, 1 „abținere” (domnul consilier Mariean Neacșu), domnul consilier Sorin Apostoliceanu nu participă la vot potrivit art.46 alin.(1) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, devenind

Hotărârea nr. 233/20.12.2012.

Domnul primar Tudor Pendiuc: „S-a tot scris și prin ziare și am și eu ceva cunoștințe de intenția anumitor firme care vor să investească în sistemul nostru de termoficare. Printre ele este și CEZ-ul. Doamna consilier Anitte Ionescu, manager în cadrul CEZ-ului, a fost propusă ca membru în cadrul Consiliului de Administrație al SC termo Calor Confort SA. Dacă dumneavoastră considerați că este vreun interes al doamnei sau al altei persoane ca dumneaei să facă parte din consiliu, nu va intra ca membru al acestui forum. Având în vedere experiența managerială și în domeniul respectiv, am rugat-o pe doamna consilier Ionescu să intre în acest consiliu; domnia sa nu este convinsă că acesta este un lucru bun.”

Doamna consilier Anitte-Michaelle Ionescu: „Vreau să ajut dar dacă se pot face anumite speculații pentru mine este o problemă; drept pentru care, vă mulțumesc pentru încrederea pe care mi-ați acordat-o dar nu cred că pot face parte din acest consiliu deocamdată.”

Domnul consilier Adrian-Mihai Prodănel: „Sper că nu s-a luat decizia de a da acest serviciu altei entități, mai ales în momentul în care toate aceste investiții își vor aduce contribuția în sistemul municipal de termoficare și în cel al producerii de energie. Părerea mea ar fi să cântărim extrem de bine înainte să facem pasul de a da acest serviciu către o altă entitate. Din experiențele pe care le-am avut sau alte municipii le-au avut, acest lucru se va repercuta foarte negativ asupra populației cu creșteri de tarife și altele asemenea. Deci trebuie multă precauție în abordarea acestei probleme”.

Domnul consilier Cristian Gentea: „Domnule președinte, cum proiectul de hotărâre prevede numirea unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Pitești în calitate de membru în Adunarea Generală a Acționarilor S.C. Termo Calor Confort S.A. vă propun pe dumneavoastră”.

Domnul președinte de ședință: „Vă mulțumesc”.

Domnul consilier Radu-Valeriu Perianu: „Domnul consilier Prodănel vorbea de precauție; evident că trebuie să existe foarte multă precauție. Îmi amintesc că am făcut parte dintr-o comisie, împreună cu domnul consilier Neacșu, când a existat intenția de a delega gestiunea și cu foarte mare precauție am analizat, am discutat cu executivul și am declinat oferta. Precauția trebuie să existe și evident că o decizie de delegare a acestei gestiuni nu trebuie s ă aparțină doar comisiei respective ci trebuie luată într-un cadru mult mai larg”.

Domnul secretar Iosiv Cerbureanu: „Dumneavoastră ați aprobat printr-o hotărâre de consiliu să se facă un studiu prin care să ni se spună ce soluție ar fi mai bună pentru termoficare, după care să se vină în consiliu și să fie luată o hotărâre. Ce vorbim acum este pentru viitor”.

Domnul consilier Mihail Tudor: „De 11 ani tot facem studii la termoficare și am fost atât de precauți încât știm ce situații au fost. Nu o să vină nimeni să ne facă o ofertă foarte bună pentru un asemenea sistem.”

Domnul consilier Mariean Neacșu: „Consider că la această societate Termo Calor Confort să fie cadre de specialitate: ingineri, economiști sau juriști. Îl propun pe domnul consilier Marin preda”.

Domnul președinte de ședință: „Lista de propuneri s-a încheiat. Doamna consilier Ionescu nu a vrut să facă parte din acest consiliu, am fost propus eu și am acceptat. Când v-am dat cuvântul să faceți propuneri, s-a făcut o singură propunere”.

Domnul primar Tudor Pendiuc: „Domnul consilier Preda este deja”.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 37 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind participarea municipiului Pitești la proiectul: Realizare centru multifuncțional”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 234/20.12.2012.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 38 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea unui tarif”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 235/20.12.2012.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 39 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea contractării de către Direcția de Asistență Socială a Municipiului Pitești de servicii sociale și alte servicii destinate funcționării Adăpostului de urgență pe timp de noapte, construit din sume alocate de la bugetul municipiului Pitești”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 236/20.12.2012.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 40 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind schimbarea sediului Poliției Locale a Municipiului Pitești”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 237/20.12.2012.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 41 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind premierea echipei de baschet masculin U23, a Sport Club Municipal Pitești și a conducerii tehnice a acesteia pentru câștigarea Campionatului Național, sezonul 2011-2012”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 238/20.12.2012.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 42 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea proiectului câștigător și a finanțării acestuia de la bugetul local prin programul «Promovarea sportului de performanță»”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

- comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hot ărâre;

- comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hot ărâre;

- comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hot ărâre;

- comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hot ărâre;

- comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hot ărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 239/20.12.2012.

Domnul consilier Tiberiu-Cristian Avrămescu părăsește sala de ședință. Consilieri prezenți: 22.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 43 de pe ordinea de zi: „Raport privind realizarea unui obiectiv de investiții”.

Domnul viceprimar Constantin-Cornel Ionică: „Cei care s-au arătat interesați să se asocieze cu noi în vederea realizării acestui obiectiv cât și concluziile comisiilor cu care s-au întâlnit fac referire la faptul că trebuie să analizăm o formulă mai bună care va reieși din studiul de prefezabilitate și de oportunitate”.

Domnul primar Tudor Pendiuc: „Acest punct face parte din programul nostru de investiții în perioada 2012-2016.”

Domnul președinte de ședință supune la vot raportul, care este aprobat în unanimitate de voturi.

Se trece la procedura de vot secret pentru numirea unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Pitești în calitate de membru în Adunarea Generală a Acționarilor S.C. Termo Calor Confort S.A.

Urmare votului exprimat, președintele comisiei de validare, domnul consilier Cristian Gentea, anunță rezultatul comisiei de validare, și anume domnul consilier Dumitru Tudosoiu.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat cu 21 de voturi „pentru” și 1 consilier local (domnul Sorin Apostoliceanu) nu participă la vot potrivit art.46 alin.(1) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, devenind

Hotărârea nr. 240/20.12.2012.

Domnul președinte de ședință declară închise lucrările ședinței.

Drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Dumitru Tudosoiu

SECRETAR, Iosiv Cerbureanu

Red.Bianca-Maria Nițu

1ex.