JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI

CONSILIUL LOCAL

PROCES - VERBAL

Încheiat azi, 29.12.2010, cu ocazia ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Pitești.

Ședința a fost convocată de Primarul Municipiului Pitești, convocatorul fiind înregistrat sub nr. 61261/27.12.2010.

La ședință participă de drept:

 • - dl. Tudor Pendiuc - primarul municipiului Pitești;

 • - dl. Iosiv Cerbureanu - secretarul municipiului Pitești

Participă ca invitați: directorii executivi ai direcțiilor și șefii compartimentelor independente din cadrul aparatului de specialitate al primarului, directorii și reprezentanții societăților comerciale aflate sub autoritatea consiliului local.

La ședința consiliului local participă reprezentanți ai mass - media locală.

Domnul secretar Iosiv Crebureanu face prezența consilierilor, constatându-se:

 • - consilieri în funcție - 23;

 • - consilieri prezenți - 16;

 • - consilieri absenți - 7 (domnii consilieri Anca - Ștefania Barbu, Ștefan -Romeo Ciocănel, Iulian Corbu, Gheorghe Frătoaica, Mariean Neacșu, Ecaterina Popescu și Adrian - Mihai Prodănel).

Președinte de ședință este domnul consilier Mihai Zaharia.

Domnul președinte de ședință Mihai Zaharia supune la vot proiectul ordinii de zi, care este aprobat în unanimitate de voturi.

Domnul președinte de ședință Mihai Zaharia supune dezbaterii punctul 1 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind rectificarea bugetului municipiului Pitești pe anul 2010.”

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 505/29.12.2010.

Domnul președinte de ședință Mihai Zaharia supune dezbaterii punctul 2 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 260/2010 referitoare la aprobarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului municipiului Pitești, cu modificările și completările ulterioare.”

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 506/29.12.2010.

Domnul președinte de ședință Mihai Zaharia supune dezbaterii punctul 3 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea H.C.L. nr. 264/2010 referitoare la aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor al Municipiului Pitești, cu modificările și completările ulterioare.”

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 507/29.12.2010.

Domnul președinte de ședință Mihai Zaharia supune dezbaterii punctul 4 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea H.C.L. nr. 259/2010 referitoare la aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești, cu modificările și completările ulterioare.”

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 508/29.12.2010.

Domnul președinte de ședință Mihai Zaharia supune dezbaterii punctul 5 de pe ordinea de zi: „Raport privind aprobarea transmiterii comunicării rezultatului procedurii de atribuire a contractului de concesiune având ca obiect concesionarea terenului în suprafață de 612,75 m.p. situat în intravilanul municipiului Pitești, str. Victoriei nr. 12.”

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - aviz favorabil;

 • - comisia nr.2 - aviz favorabil;

 • - comisia nr.3 - aviz favorabil;

- comisia nr.4 - aviz favorabil;

- comisia nr.5 - aviz favorabil.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot raportul, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi.

Domnul președinte de ședință Mihai Zaharia supune dezbaterii punctul 6 de pe ordinea de zi: „Adresa nr. 1116480/3/08.12.2010 a Ministerului Administrației și Internelor-Direcția Generală Logistică, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr. 60895/22.12.2010. ”

Domnul secretar Iosiv Cerbureanu precizează că, urmare a solicitării adresate Ministerului Administrației și Internelor de a transmite în patrimoniul municipiului Pitești și partea din blocul G1 din cartierul Tudor Vladimirescu asupra căreia ministerul exercită dreptul de proprietate, a fost primită la Primăria Municipiului Pitești o adresă în care a fost formulată o ofertă exagerată. Având în vedere cele expuse, domnul secretar solicită aprobarea consiliului local de a împuternici Primarul Municipiului Pitești să negocieze, în numele consiliului local, în vederea obținerii unei oferte mai bune.

Domnul primar Tudor Pendiuc face unele mențiuni cu privire la măsurile adoptate prin Hotărârea Guvernului nr.1378/28.12.2010 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2010, pentru județul Cluj și prin Hotărârea Guvernului nr.1379/28.12.2010 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2010, pentru unele unități administrativ-teritoriale, subliniind faptul că mai multe municipii, orașe, comune, etc., au primit sume importante.

Domnul președinte de ședință Mihai Zaharia supune la vot propunerea de împuternicire a Primarului Municipiului Pitești de a negocia, în numele consiliului local, cu reprezentanții Ministerului Administrației și Internelor în vederea obținerii unei oferte mai bune, propunere aprobată în unanimitate de voturi.

Consiliul local a luat la cunoștință de conținutul adresei.

Domnul președinte de ședință Mihai Zaharia declară închise lucrările ședinței. Drept pentru care am încheiat prezentul proces - verbal.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Mihai Zaharia

SECRETAR,

Iosiv Cerbureanu

Red. Alina - Mihaela Saioc 1ex.