JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

PROCES -VERBAL

Încheiat azi, 29.04.2010, cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Pitești.

Ședința a fost convocată de primarul municipiului Pitești, convocatorul fiind înregistrat sub nr. 22253 din 23.04.2010.

La ședință participă de drept:

 • - dl. Tudor Pendiuc           - primarul municipiului Pitești;

 • - dl. Iosiv Cerbureanu        - secretarul municipiului Pitești.

Participă ca invitați: directorii executivi ai direcțiilor și șefii compartimentelor independente din cadrul aparatului de specialitate al primarului, directorii și reprezentanții societăților comerciale aflate sub autoritatea consiliului local.

La ședința consiliului local participă reprezentanți ai mass-media locală.

Domnul secretar Iosiv Cerbureanu face prezența consilierilor, constatându-se:

 • - consilieri în funcție - 23;

 • - consilieri prezenți - 19;

 • - consilieri absenți - 4 (domnii consilieri Radu-Cristian Nistor, Radu-Valeriu Perianu, Adrian-Mihai Prodănel, Vasile-Dorin Voicu).

Președinte de vârstă este domnul consilier Gheorghe Oprea, întrucât domnul președinte de ședință Radu-Cristian Nistor nu este prezent.

Se supune la vot motivarea absențelor doamnelor consilieri Liliana-Angela Gagiu și Anitte-Michaelle Ionescu de la ședința extraordinară a consiliului local din data de 25.03.2010, care se aprobă în unanimitate de voturi.

Se supune la vot aprobarea procesului-verbal al ședinței consiliului local din data de 24.02.2010, care se aprobă în unanimitate de voturi.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul ordinii de zi, în forma promovată de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 1 de pe ordinea de zi: „Informare privind starea economică, socială și de mediu a municipiului Pitești în anul 2009”.

Consiliul local a luat la cunoștință de conținutul informării.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 2 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind validarea Dispoziției Primarului Municipiului Pitești nr.873/15.04.2010”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 111/29.04.2010.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 3 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind rectificarea bugetului municipiului Pitești pe anul 2010”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Inițiatorul proiectului modifică art.4 lit. “b” astfel: b) 43 mii lei la titlul 20 “Bunuri și servicii”, articolul 20.01 “Bunuri și servicii” - 5 mii lei, articolul 20.04 “Medicamente și materiale sanitare” - 36 mii lei, articolul 20.30 “Alte cheltuieli” - 2 mii lei.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, cu modificările aduse de către inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 112/29.04.2010.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 4 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor al Municipiului Pitești”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 113/29.04.2010.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 5 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Studiului de prefezabilitate pentru obiectivul de investiții «Cimitir municipal-zona Găvana», din municipiul Pitești”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 114/29.04.2010.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 6 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind prelungirea duratei contractelor de închiriere pentru locuințele sociale situate în blocul nr.1, Bulevardul Petrochimiștilor km.5, Pitești”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 115/29.04.2010.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 7 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea numărului de burse speciale de merit pentru elevii și studenții unităților de învățământ, cursuri de zi, din municipiul Pitești, finanțate de la bugetul local”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 116/29.04.2010.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 8 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind finanțarea unor activități sportive din sume alocate de la bugetul municipiului Pitești pe anul 2010”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 117/29.04.2010.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 9 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind îndreptarea unor erori materiale survenite în redactarea anexei nr.4 la HCL nr.73/10.03.2010 privind aprobarea bugetului municipiului Pitești pe anul 2010”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 118/29.04.2010.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 10 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind atribuirea de denumire unor artere de circulație din municipiul Pitești, cartier Calea Câmpulung”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 119/29.04.2010.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 11 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea închirierii, prin licitație publică, a unor suprafețe de teren aparținând domeniului public al municipiului Pitești, situate în incinta plajei descoperite din str. Costache Negri, pentru amenajarea de terase pentru alimentație publică”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Inițiatorul priectului aduce următoarele modificări„La punctele nr. 11, 12, 13, 35, 36 de pe ordinea de zi, la anexe («Documentație Caiet de Sarcini»), la Secțiunea II, Cap. I, pct. 2, lit. .«j» se modifică și va avea următorul cuprins: «copia statutului societății din care să reiasă și obiectul de activitate»; similar la Secțiunea III, pct.4, lit.«j».

De asemenea, art.1 alin.(1) din cadrul proiectelor de la punctele menționate se completează, la final, cu sintagma «autorizate în condițiile legii»”.

Domnul viceprimar Constantin-Cornel Ionică: „La punctul nr.36 Comisia nr.2 propune scoaterea la licitație publică a încă două amplasamente. De asemenea, adresăm rugămintea de a nu mai face în fiecare an reamplasarea pe aceste locații ci, de exemplu, la trei ani”.

Domnul consilier Mariean Neacșu: „Prețul de pornire al licitației este în concordanță cu suma care s-a stabilit pentru impozitarea terenurilor din zona respectivă?. Din câte știu, impozitarea la terenurile din zona A este de aprox. 60 de lei/mp/lună. Asta vreau să știu: dacă s-a ținut cont de aceste valori”.

Domnul primar Tudor Pendiuc: „Nu este niciun impozit pe lună sau pe zi, toate impozitele fiind stabilite pe an. Făcând un calcul, la 1leu/mp/zi vom avea 365 lei/mp/an”.

Domnul consilier Mariean Neacșu precizează că impozitele sunt stabilite pe lună, conform HCL nr.411/2009 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2010.

Domnul primar Tudor Pendiuc: „În anexa la HCL nr.411/2009 este prevăzută o taxă pentru ocuparea temporară a terenului de 1 leu/mp/zi. Dacă vă referiți la impozit, acesta este stabilit pe ha, pe an. Bănuiesc însă, că dumneavoastră faceți referire la ocuparea temporară a terenurilor”.

Domnul consilier Mariean Neacșu: „Construcțiile provizorii sunt tot temporare. Există o locație la limita zonei A sau între zona A și zona B pentru care s-a stabilit prin hotărâre de consiliu suma de 60 de lei/mp/lună”.

Doamna viceprimar Liliana-Angela Gagiu: „Ceea ce știți dumneavoastră sunt contracte pe trei ani. Aici este vorba de ocuparea temporară a domeniului public, pentru o perioadă de trei luni - iunie, iulie, august”.

Domnul consilier Mariean Neacșu: „Toate au fost temporare și s-au încheiat contracte pe cinci ani, apoi s-au prelungit pentru o perioadă de cinci ani etc. Nu puteam stabili un preț de 2 lei/mp/zi fiind zona A? În proiect este prevăzut 1 leu/mp/zi”.

Domnul viceprimar Constantin-Cornel Ionică: „Fiind licitație publică, se poate ajunge și la 5 lei/mp/zi”.

Domnul consilier Mariean Neacșu: „Sunt de acord dar prețul de pornire putea fi stabilit la 2 lei/mp/zi și de aceea, propun ca acesta să fie stabilit în concordanță cu impozitul prevăzut pentru zona respectivă”.

Domnul președinte de ședință Gheorghe Oprea supune amendamentul domnului consilier Mariean Neacșu la vot, care este respins cu 4 voturi „pentru” (domnii consilieri Ștefan-Romeo Ciocănel, Iulian Corbu, Gheorghe Frătoaica, Mariean Neacșu) și 15 voturi „împotrivă”.

Domnul primar Tudor Pendiuc: „Cu privire la termenul de trei ani, sunt de părere să rămână un an, cu posibilitatea prelungirii în funcție de cum au fost respectate condițiile contractuale.

Aici este și o inadvertență: prețul de pornire al licitației este de 1 leu/mp/zi în str. Costache Negri unde avem și bazin cu apă încălzită, iar în str. Tudor Vladimirescu, unde nu avem așa ceva, este 2 lei/mp/zi. Cine credeți că o să închirieze cu 1 leu/mp/zi pentru tot anul, în contextul în care va avea profit doar 2-3 luni de zile? Cred că ar trebui să avem 1 leu/mp/zi pe durata sezonului (1 iunie-30 septembrie) și alt preț în afara sezonului”.

Domnul secretar Iosiv Cerbureanu: „Termenul de trei ani care s-a propus s-a referit doar la sezon (cele trei luni de vară)”.

Domnul primar Tudor Pendiuc: „Propun să inversăm: prețul de pornire al licitației să fie 2 lei/mp/zi în str. Costache Negri și 1 leu/mp/zi în str. Tudor Vladimirescu.

Totuși, luând în calcul situația financiară actuală, propun 1,5 lei/mp/zi în str. Costache Negri. Va rămâne prețul de 1 leu/mp/zi în str Tudor Vladimirescu și 2 lei/mp/zi în centrul municipiului”.

Domnul secretar Iosiv Cerbureanu: „În cazul în care sezonul se prelungește, puteți să-l împuterniciți pe domnul primar Tudor Pendiuc să aprobe prelungirea contractului de închiriere”.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, cu modificările și completările aduse, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 120/29.04.2010.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 12 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea închirierii, prin licitație publică, a unor suprafețe de teren aparținând domeniului public al municipiului Pitești, situate în incinta plajei descoperite din str. Tudor Vladimirescu, pentru amenajarea de terase pentru alimentație publică”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, cu modificările și completările aduse în cadrul discuțiilor de la punctul 11, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 121/29.04.2010.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 13 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea închirierii, prin licitație publică, a unei suprafețe de teren aparținând domeniului public al municipiului Pitești, situate în incinta Parcului Ștrand din str. Costache Negri, pentru amenajarea unei terase pentru alimentație publică”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, cu modificările și completările aduse în cadrul discuțiilor de la punctul 11, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 122/29.04.2010.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 14 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții «Amenajare platou Prundu -canalizare menajeră și canalizare pluvială» din municipiul Pitești”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 123/29.04.2010.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 15 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru un teren proprietate privată, situat în intravilanul municipiului Pitești, Calea Craiovei fn (fost nr.97)”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 124/29.04.2010.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 16 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind prelungirea unor contracte de închiriere teren aparținând domeniului public al municipiului Pitești ocupat de construcții provizorii, autorizate în condițiile legii”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 125/29.04.2010.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 17 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind scoaterea la licitație publică, în vederea închirierii, a unor terenuri situate în piețele municipiului Pitești și Târgul Săptămânal”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

- comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 126/29.04.2010.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 18 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar pentru modificarea și completarea HCL nr.14/28.01.2010 privind stabilirea chiriei pe anul 2010, pentru suprafețele de teren ocupate cu garaje autorizate”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 127/29.04.2010.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 19 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind prelungirea unor contracte de închiriere spații comerciale și terenuri situate în piețele municipiului Pitești”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 128/29.04.2010.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 20 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind însușirea Protocolului încheiat între municipiul Pitești și RADEF «România Film» pentru preluarea cinematografului «București»”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 129/29.04.2010.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 21 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind preluarea la domeniul public al municipiului Pitești a terenului aferent imobilului-construcție cunoscut sub denumirea de «Cinematograful București», situat în Pitești, Calea București nr.2”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 130/29.04.2010.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 22 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea schimbării titularului dreptului de administrare a imobilului cunoscut sub denumirea de «Cinematograful București», situat în Pitești, Calea București nr.2”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 131/29.04.2010.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 23 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea proceselor-verbale de recepție a unor bunuri și lucrări realizate din sumele defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru retehnologizarea, modernizarea și dezvoltarea sistemelor centralizate de producere și distribuție a energiei termice”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 132/29.04.2010.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 24 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar pentru modificarea și completarea HCL nr.194/1999 privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Pitești. (SPLT)”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 133/29.04.2010.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 25 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Pitești a unor bunuri”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 134/29.04.2010.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 26 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind conferirea Diplomei de fidelitate”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 135/29.04.2010.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 27 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea inventarului bunurilor aparținând domeniului public al municipiului Pitești, aprobat prin HCL nr.194/1999. (Centrul de Transfuzie Sanguină)”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 136/29.04.2010.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 28 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind prelungirea unor contracte de asociere și a unor contracte de închiriere teren aparținând domeniului public al municipiului Pitești ocupat de construcții provizorii, autorizate în condițiile legii”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Tudor Pendiuc: „Cred că ar trebui prevăzute în hotărâre anumite modificări de ordin estetic cu privire la aceste construcții. În acest sens, ar trebui precizat că respectivele contracte se prelungesc cu îndeplinirea condițiilor de ordin estetic solicitate de noi”.

Doamna consilier Anca-Ștefania Barbu: „Am discutat la un moment dat ca toate aceste construcții să aibă un aspect asemănător, atât cât se poate”.

Domnul primar Tudor Pendiuc: „Aveți dreptate, însă în condițiile actuale de criză economică este greu de presupus că vor putea fi îndeplinite toate cerințele la acele stații de autobuz care ar trebui modificate ca formă aproape în totalitate. Totuși, anumite modificări vor trebui făcute, la o valoare mai mică acum, urmând ca în anii următorii să fie parcurși pașii necesari cu privire la acest aspect. În contract va trebui să prevedem și posibilitatea încetării contractului urmare unei solicitări făcute cu 30 de zile înainte”.

Domnul președinte de ședință Gheorghe Oprea: „Dimensiunea acestora nu poate fi modificată, însă ar putea fi luate măsuri cu privire la decorare”.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, cu modificările și completările aduse de executiv, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 137/29.04.2010.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 29 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea și completarea HCL 11 nr.91/2010 privind aprobarea protocolului de colaborare dintre Municipiul Pitești și SC Fotbal Club Argeș SA”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul secretar Iosiv Cerbureanu: „La acest proiect de hotărâre, menționăm următoarele modificări: SC Fotbal Club Argeș SA va achita o taxă pentru folosirea stadionului în cuantum de 1500 lei pentru fiecare meci oficial de fotbal, de la Cap. III pct.1 «Obligațiile SC Fotbal Club Argeș SA» se radiază lit. «f», iar la pct. 2 «Obligațiile Municipiului Pitești», lit. «b» se modifică și se completează și va avea următorul cuprins: «Finanțarea cheltuielilor de personal pentru paza pe timp de zi și pe timp de noapte a stadionului, precum și a cheltuielilor pentru plata utilităților: apă, canal, energie electrică și altele asemenea»”.

Domnul consilier Dumitru Tudosoiu: „Am câteva propuneri, cu permisiunea dumneavoastră: dumnealor să suporte cheltuielile pentru echipele de copii și juniori, acesta fiind un sprijin al respectivei societăți pentru tinerii piteșteni care practică sportul; am observat că protocolul se încheie pentru o perioadă de 3 ani, însă anul calendaristic nefiind același cu anul competițional, propun ca perioada să fie de 2 ani, astfel încât nu vor avea probleme și vor putea obține licența; cu privire la taxa pentru folosirea stadionului pentru fiecare meci oficial de fotbal, aceasta să fie 2000 lei”.

Domnul consilier Mariean Neacșu: „Mi se pare inexplicabil: am aprobat luna trecută protocolul de colaborare iar acum, datorită unei adrese înaintate de domnul administrator Stancu, prin care ni se aduce la cunoștință că societatea respectivă nu este de acord cu anumite puncte din protocolul aprobat, noi reacționăm prompt. Mă voi abține la acest proiect de hotărâre, însă fac următoarele precizări: teatrul „Al. Davila” percepe o chirie de 250 lei pe oră pentru închirierea sălii de spectacole, Filarmonica Pitești plătește chirie anual, pentru 58 de spectacole, aprox. 240000 lei, iar noi purtăm atâtea discuții pentru o sumă de 1500 lei. Sunt de acord cu suma de 2000 de lei propusă de domnul consilier Dumitru Tudosoiu ca un semn de susținere a echipei. Referitor la cheltuielile pe care primăria și le însușește, ce comentarii mai pot fi? Și în anul 2007 situația a fost similară celei de acum. Însă, pentru sprijinirea echipei, vom fi de acord, eu și colegii din Partidul Democrat-Liberal, și cu suma de 1500 lei”.

Domnul consilier Sevastian Tudor: „Este vorba, în principal, de brandul FC Argeș. Vă propun, însă, să nu mai avem preocupări legate de echipă, să o privăm de ajutorul primăriei, al consiliului local; echipa se va desființa iar noi vom fi «groparii» acesteia”.

Domnul primar Tudor Pendiuc: „Înțeleg supărarea domnului consilier dar nu cred că se va pune astfel problema întrucât, până acum, echipa a beneficiat de facilitățile acordate de consiliul local. Însă, în vremurile actuale de criză s-au impus unele măsuri de existență chiar a unor activități finanțate de noi.

Cu privire la ceea ce spunea domnul consilier Mariean Neacșu, inițierea acestui proiect de hotărâre s-a datorat faptului că dumnealor au venit cu o contestație la anumite prevederi din cuprinsul HCL nr.91/2010. A trebuit să dezbatem această situație 12

în prima ședință și pentru că așa este legal și pentru că dumnealor trebuie să depună documentele pentru obținerea licenței mâine.

În ceea ce privește cuantumul, în alte condiții financiare, aș fi spus să fie zero, însă, pentru acum, consider că 1000-1500 lei reprezintă o sumă suficientă. La Centrul de copii și juniori cred, de asemenea, că ar trebui intervenit. Niciodată consiliul local, în calitate de acționar al FC Argeș, nu a intervenit în politica clubului. Managementul a aparținut în totalitate finanțatorului, ceea ce mi se pare un lucru corect. Sunt și alți acționari acolo care, în afară de acele acțiuni, nu au contribuit cu nimic. Deci, vă propun un cuantum de 1000-1500 lei”.

Domnul consilier Mariean Neacșu: „Trebuia să faceți referire și la comportamentul pe care FC Argeș l-a avut față de consiliul local. Nu au binevoit niciodată să vină să discute cu noi. În ceea ce mă privește, FC Argeș și Girexim-CNCD sunt societățile care au avut un alt gen de atitudine față de consiliul local, întrucât, de fiecare dată când au fost invitați, în mod civilizat, la discuții, nu au binevoit să participe”.

Domnul președinte de ședință Gheorghe Oprea: „De data aceasta, reprezentanții FC Argeș sunt în sală”.

Domnul consilier Mariean Neacșu: „Clubul Universitatea Craiova este în anchetă cu tot ce s-a închiriat (terenuri) și dacă reprezentanții FC Argeș doresc să ia cuvântul, să ne informeze cu privire la această anchetă”.

Domnul viceprimar Constantin-Cornel Ionică: „Cu privire la anchetă, FC Argeș este pe locul I, iar Universitatea Craiova pe locul al II-lea. Oricum, niciun efort nu este prea mare însă nu sunt de acord cu exprimarea domnului consilier Sevastian Tudor când s-a referit la faptul că suntem «groparii» acestei echipe. Dacă cineva va dori să afle despre cuantumul cheltuielilor pe care le-am avut pentru FC Argeș, va avea aceste informații oricând dorește. Cheltuielile respective înseamnă miliarde și au fost făcute numai pentru FC Argeș. De aceea, nefiind prea târziu să mai întindem o mână de ajutor în interesul performanței, să rămânem la cuantumul de 1500 lei, protocolul să fie încheiat pentru o perioadă de 2 ani, iar cheltuielile de personal pentru asigurarea pazei și cheltuielile pentru plata utilităților să le suportăm noi”.

Domnul consilier Sevastian Tudor: „Îmi pare rău că nu am fost înțeles. Nu am spus că suntem «groparii» echipei dar am putea deveni dacă nu vom acorda niciun sprijin”.

Domnul consilier Ștefan-Romeo Ciocănel: „Suma (1000-1500 lei) este oricum derizorie în comparație cu nivelul cheltuielilor pe care le suportăm (170 mil. lei). Însă, interesant ar fi, în contul acestor cheltuieli, să negociați ca brandul să revină la Consiliul Local al Municipiului Pitești. Cu privire la chirie, deja este comparată cu cea de la cabinetele medicale.

Propun chiar să fie gratis decât 1000 de lei în comparație cu cheltuielile pe care noi le suportăm”.

Domnul viceprimar Constantin-Cornel Ionică: „Vor plăti și dumnealor 1500 lei, sumă cu care sunt de acord, vor suporta plata utilităților la Centrul de copii și juniori, iar restul cheltuielilor ne revin”.

Domnul consilier Ștefan-Romeo Ciocănel: „Repet, propunerea mea este 0 lei”.

Doamna consilier Anitte-Michaelle Ionescu precizează că în cadrul ședinței anterioare au fost discutate și stabilite toate modificările, rămânând ca în cadrul acestei ședințe să fie promovată hotărârea în forma stabilită. Domnia sa este contrariată de faptul că discuțiile au fost reluate fără a se ajunge la o înțelegere.

Domnul primar Tudor Pendiuc: „Acei 4 euro/mp reprezentând chiria la cabinetele medicale, sunt în conformitate cu legislația în vigoare și nu se datorează consiliului local. Cu privire la clubul FC Argeș, au fost divergențe de opinie cu privire la cuantum, domnul consilier Mariean Neacșu spunând 2000 de lei, domnul consilier Ștefan-Romeo Ciocănel propunând 0 lei; eu am spus de la început 0. Sunteți de acord, domnule consilier Neacșu?”.

Domnul consilier Mariean Neacșu: „Mă abțin”.

Domnul secretar Iosiv Cerbureanu: „Nu este posibilă atribuirea în folosință gratuită. Modul de organizare al FC Argeș nu permite acest lucru. Este o structură sportivă care nu este de utilitate publică în integralitatea ei. De aceea, am făcut protocol de colaborare”.

Domnul consilier Ștefan-Romeo Ciocănel: „Înțeleg că la cabinetele medicale chiria nu poate fi mai mică decât 4 euro/mp, însă la sport se poate stabili și 1000 de lei. Nu este aceeași legislație și pentru stabilirea cuantumului chiriei la cabinetele medicale? Consiliul Județean are 1 euro/mp, noi avem stabiliți 4 euro/mp”.

Domnul secretar Iosiv Cerbureanu: „Consiliul Județean a aprobat o redevență de 1 leu/mp/lună, cu toate că HGR nr.884/2004, cu modificările și completările ulterioare, prevede un alt mod de calcul al redevenței, pe care Consiliul Local al Municipiului Pitești l-a respectat. Acest mod de calcul pornește de la raportul de evaluare al spațiului/mp, ceea ce am și făcut. Consider că am luat toate măsurile necesare care să conducă la posibilitatea consiliului local de a reduce prețul concesiunii/mp; acest fapt ar fi posibil numai prin modificarea HGR nr.884/2004, cu modificările și completările ulterioare. Am sesizat în acest sens Ministerul Sănătății. Ar fi oportun dacă și dumneavoastră ne-ați sprijini în demersul nostru de modificare a actului normativ invocat mai sus”.

Domnul primar Tudor Pendiuc: „La momentul dezbaterii situației cabinetelor medicale, dumneavoastră veți hotărî cum veți dori: dacă doriți 1 euro, stabiliți 1 euro, dacă doriți 0.5 euro, atunci stabiliți acest preț. Ca om dar și ca autoritate sunt de acord cu dumneavoastră însă, baza legală este alta. În cazul în care credeți că este bine, veniți cu modificările dorite.

Referitor la FC Argeș, vă propun să nu suporte plata utilităților la Centrul de copii și juniori până la începutul campionatului și, în funcție de performanța clubului, vom stabili la momentul respectiv cui vor reveni aceste cheltuieli. Consider că este un mod de stimulare a performanței. Dacă nu vor promova, noi vom discuta oricum la începutul campionatului”.

Doamna consilier Anca-Ștefania Barbu: „Profit de ocazie că s-a deschis discuția despre cabinetele medicale. Nu este normal că am amărit cuantumul chiriei așa de mult și greșeala este că ne-am însușit un raport de evaluare asupra prețului de închiriere al zonei. Deoarece fac parte din acea comisie de negociere a redevenței, i-am sfătuit pe medici să atace la instanța de contencios administrativ hotărârea de consiliu în cauză, aceasta putând fi modificată. Ne putem folosi de faptul că prețul de închiriere este peste prețul zonei și nu s-a pus problema că este vorba de servicii medicale.

Referitor la FC Argeș, sunt de acord să ajutăm echipa dar nu trebuie trecută cu vederea nici propunerea domnului consilier Ștefan Ciocănel. Cred că ar trebui să-l împuternicim pe domnul primar Tudor Pendiuc să negocieze pentru păstrarea brandului de către municipalitate”.

Domnul consilier Silviu Marinescu: „Aș propune 1000 de lei pentru un meci nul acasă și 2500 de lei pentru un meci pierdut acasă”.

Domnul consilier Dumitru Tudosoiu precizează că echipa trebuie ajutată însă, propunerea domniei sale cu privire la Centrul de copii și juniori să fie reținută.

Domnul secretar Iosiv Cerbureanu: „Am prevăzut în hotărâre anumite măsuri de precauție și vă dau ca exemplu: «Renegocierea se poate face pentru motive temeinic justificate, din inițiativa Municipiului Pitești; în situația în care S.C. Fotbal Club Argeș S.A. nu respectă obligațiile prevăzute la Cap. III, pct.1, prezentul protocol încetează de deplin drept, fără vreo somație și fără vreo altă formalitate, în baza constatărilor făcute de Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești»”.

Domnul Cătălin Barbu (reprezentant FC Argeș): „Vreau să vă mulțumesc pentru invitație și pentru înțelegerea dumneavoastră. Chiar dacă au mai fost și greșeli, dorința mea este ca managementul să fie de acum înainte de o bună calitate. Cred că 1500 de lei reprezintă o sumă rezonabilă și vă mulțumim pentru sprijin. Interesul nostru este promovarea și vor fi depuse toate eforturile în acest sens”.

Domnul primar Tudor Pendiuc: „Vă propun să recapitulăm modificările: clubul nu va plăti utilitățile la Centrul de copii și juniori până la începutul campionatului, moment în care vom discuta și vom analiza în cadrul consiliului local cum va decurge situația în continuare, cuantumul va fi de 1500 lei pentru fiecare meci oficial iar protocolul va fi valabil pentru o perioadă de 2 ani”.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, cu modificările și completările aduse, care este aprobat cu 18 voturi „pentru” și o „abținere” (domnul consilier Mariean Neacșu), devenind

Hotărârea nr. 138/29.04.2010.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 30 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind preluarea la domeniul public al municipiului Pitești a terenului în suprafață de 618 mp, situat în Pitești, Aleea Spitalului nr.2”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 139/29.04.2010.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 31 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea și completarea contractului de colaborare nr.36206/25.10.2000”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul consilier Mariean Neacșu propune să fie renegociată chiria la începutul anul 2011, executivul fiind de acord.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 140/29.04.2010.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 32 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind avizarea unui schimb de terenuri”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul consilier Ștefan-Romeo Ciocănel: „Am solicitat ca țeava folosită pentru deviere să aibă diametrul interior de cel puțin 1000 mm”.

Executivul este de acord cu amendamentul respectiv.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, cu amendamentul adus de domnul consilier Ștefan-Romeo Ciocănel, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 141/29.04.2010.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 33 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea normativului pentru consumul lunar de carburant pentru autoturismul Centrului Cultural al Municipiului Pitești și al Filarmonicii Pitești”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 142/29.04.2010.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 34 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea HCL nr.468/26.11.2009 referitoare la aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Executivul precizează că există următoarele modificări și completări: în tot cuprinsul hotărârii, sintagma “HCL nr.468/26.11.2009 referitoare la aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești” se înlocuiește cu sintagma “HCL nr.287/25.06.2009 referitoare la aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești, cu modificările și completările ulterioare”.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, cu modificările aduse de executiv, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 143/29.04.2010.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 35 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea închirierii, prin licitație publică, a unor suprafețe de teren aparținând domeniului public al municipiului Pitești, situate în zona centrală cuprinsă între Piața Primăriei și Piața Vasile Milea, pentru amplasare rulote auto special amenajate pentru alimentație publică - produse de tip înghețată”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, cu modificările și completările aduse în cadrul discuțiilor de la punctul nr.11, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 144/29.04.2010.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 36 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea închirierii, prin licitație publică, a unor suprafețe de teren aparținând domeniului public al municipiului Pitești, situate în zona centrală cuprinsă între Piața Primăriei și Piața Vasile Milea, pentru amenajarea de terase pentru alimentație publică”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul consilier Cristian Gentea: „Comisia nr.2 propune scoaterea la licitație publică a încă două locații, pentru a da posibilitatea la cât mai mulți comercianți să înființeze terase în conformitate cu legea”.

Domnul director Constantin Zichil: „Cele două amplasamente vor fi prevăzute în zona Cercului Militar Pitești (partea vecină cu Parcul 1907) și respectiv, în zona Teatrului «Al. Davila»”.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, cu modificările și completările aduse în cadrul discuțiilor de la punctul nr. 11 precum și cu amendamentul Comisiei nr.2, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 145/29.04.2010.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 37 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea și completarea HCL nr.290/2009 privind înființarea și organizarea Serviciului Public Local de Termoficare al Municipiului Pitești”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 146/29.04.2010.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 38 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Procedurii de deconectare/debranșare de la sistemul centralizat de alimentare cu energie termică din municipiul Pitești”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează negativ proiectul de hotărâre.

Executivul precizează că anexa la HCL se modifică și se completează după cum urmează:

„Cap.4 Acte normative care au stat la baza elaborării procedurii

4.1

Legea nr.325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică;

4.2

Ordinul 91/2007 al ANRSC pentru aprobarea Regulamentului- cadru al serviciului public de alimentare cu energie termică;

4.3

Legea nr.230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari;

4.4

HG nr.1588/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.230/2007;

4.5

Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcții;

4.6

HCL Pitești nr.290/2009 privind înființarea și organizarea SPLT Pitești, etc.

Cap.5 Formulare pentru deconectare

 • 5.1

Anexa 1 - anunț intenție de deconectare

 • 5.2

Anexa 2 - cerere pentru deconectare

 • 5.3

Anexa 3- cerere deconectare consumator

 • 5.4

Anexa 4- declarație vecini

 • 5.5

Anexa 5- adeverință de plată

 • 5.6

Anexa 6- cerere de debranșare pentru întreg condominiul.

 • 5.7

Anexa 7-Cerere de debransare a unui spațiu altul decât cel de condominiu”.

Domnul consilier Ștefan-Romeo Ciocănel: „Jumătate din populația Piteștiului este debranșată în fapt. Cetățenii respectivi au contracte de repartitoare, au robineți, însă îi țin închiși. Pentru persoanele care doresc să fie în legalitate am inventat hârtii, iar pentru cei care stau cu robineții închiși nu este nicio problemă, nu se întâmplă nimic. Mi se pare normal ca Serviciul Public Local de Termoficare să se bazeze totuși pe o clientelă. Ar trebui să existe anumite programe însemnate ca cetățeanul să fie de acord să stea branșat pe următorii zece ani, iar în cazul debranșării, să se aibă în vedere investițiile făcute și să se stabilească o anumită plată. Însă, nu este normal ca hotărârea să vizeze pe toată lumea. Eu, în calitate de cetățean, pot cumpăra energie de unde doresc”.

Domnul director Aurelian Niță: „Vă înțeleg punctul de vedere însă, făcând o medie, la 10 puncte termice, inclusiv centrala termică 1216, au fost investiții de 3,5 mil. euro și debranșări de aprox. 46%. Potrivit legislației actuale, consumatorului racordat la sistemul de alimentare centralizată trebuie să i se asigure un serviciu de calitate, transparent și pe care să-l poată plăti. Prin modul de debranșare folosit până acum s-au creat multe deservicii majorității piteștenilor, încât îmi este greu să anticipez ce se va întâmpla iarna următoare dacă nu vom lua măsuri radicale. Toate aceste probleme cad pe umerii domnului primar Tudor Pendiuc. Dacă ar fi posibil ca acest consiliu să pună la dispoziția piteștenilor 60 de milioane de euro, sumă necesară pentru montarea de centrale în 40.000 de apartamente, s-ar rezolva problema. Eu vă stau la dispoziție și vă invit la sediul Serviciului Public Local de Termoficare pentru a vă oferi datele necesare luării unor decizii în cunoștință de cauză. Dacă ar fi posibile debranșarea și montarea rapidă a acestor centrale individuale era totul bine dar populația nu dispune de banii necesari”.

Domnul consilier Ștefan-Romeo Ciocănel: „De ce nu-i lăsați pe cetățeni să hotărască? Trebuie să hotărâm noi pentru că dumnealor nu pot lua singuri această decizie?”.

Domnul director Aurelian Niță precizează că foarte mulți cetățeni s-au prezentat în audiență atât la primărie cât și la furnizorul serviciului, sesizând costurile mari la încălzire. Domnia sa face mențiunea că aceste costuri se datorează, în special, debranșărilor haotice care conduc la dezechilibre hidraulice în instalațiile interioare de încălzire.

Domnul consilier Ștefan-Romeo Ciocănel prezintă următoarea situație: într-un bloc cu zece apartamente, nouă dintre acestea au robineții închiși iar al zecelea apartament nu este debranșat și are robineții deschiși. Costurile în cele două situații se vor prezenta astfel: la apartamentele cu robineții închiși - zero, consumul acumulându-se la apartamentul cu robineții deschiși.

Domnul primar Tudor Pendiuc: „Din punct de vedere financiar pentru municipalitate, din punct de vedere al libertății de opțiune sunt de acord cu dumneavoastră. Dacă erau debranșări începând cu șapte-opt ani în urmă și ajungeam asemănător multor municipii din țară ar fi fost excelent iar consiliul local nu ar mai fi dat 200-300 mld lei vechi subvenție. Acum însă avem următoarea problemă: sunt dezechilibre în sistem cauzate de acele debranșări. Privitor la calculele pe care dumneavoastră le susțineți, vă propun să le discutați ulterior cu domnul director Aurelian Niță. Acum suntem în situația în care va trebui să realizăm investiții care presupun anumite costuri. Investițiile vor fi făcute, probabil, în unele zone pentru un anumit număr de cetățeni care nu sunt debranșați însă, în alte zone, nu vor putea fi realizate. Acestea fiind problemele, este o decizie greu de luat. Să nu luăm nicio decizie și fiecare să se debranșeze cum dorește? Ce facem însă cu investițiile care vor fi realizate? Le mai facem sau nu? În cazul în care vom realiza aceste investiții, ne putem găsi, la un moment dat, în situația în care să constatăm că au fost făcute în van. Vă propun să amânăm luarea unei decizii până la ședința viitoare. În acest răgaz, poate fi făcută o analiză atât de către dumneavoastră cât și de alți specialiști, pentru a găsi soluția cea mai bună.

Din punct de vedere financiar ar fi mai bine pentru municipiu să subvenționăm o dată acele centrale de scară sau de apartament, însă nu avem legislație în acest sens. Am discutat deja cu domnul ministru Vasile Blaga însă fac un apel și la dumneavoastră, în speranța că veți putea influența în vreun fel ca noi să putem subvenționa acele centrale termice. În acest fel, vom subvenționa anul acesta și poate anul viitor, scăpând apoi de aceste subvenții”.

Domnul consilier Mariean Neacșu: „Uniunea Europeană scoate subvenția din anul 2011”.

Domnul primar Tudor Pendiuc: „Statul nu va mai subvenționa dar comunitatea locală va menține subvenția”.

Domnul consilier Mariean Neacșu: „Sunt de acord că se realizează investiții care implică anumite cheltuieli dar credeți că venim să lămurim populația că aceste investiții duc la costuri ale gcal. mai mici decât cele din sistemul privat?”.

Domnul primar Tudor Pendiuc: „Această întrebare mă frământă de ceva vreme. Vă spun cu toată responsabilitatea că iarna trecută, care a fost foarte grea, sistemul a funcționat bine, având doar două întreruperi majore. Cetățeanul a fost însă nemulțumit datorită faptului că patru zile nu a avut apă caldă și căldură și la încă două-20

trei evenimente de acest gen va alege să se debranșeze. Astfel, întrebarea este ce vom face?

Retrag proiectul de hotărâre de pe ordinea de zi cu acordul dumneavoastră de a găsi o soluție. De asemenea, mai este o problemă: veți vedea ce înseamnă condiționările de mediu, emisiile (vor fi stabilite taxe)”.

Domnul consilier Gheorghe Frătoaica părăsește sala de ședință. Consilieri prezenți: 18.

Domnul consilier Nicolae-Valeriu Zărnescu: „Retragerea proiectului de hotărâre în scopul reflectării ne permite să avem un răgaz în care trebuie să avem în vedere și faptul că, prin Legea nr.325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică este prevăzută ca obiectiv asigurarea continuității acestui serviciu public de alimentare cu energie termică, având o importanță strategică pentru economia națională. Să spunem că lăsăm libertate și asigurăm o totală debranșare: în acesl moment sistemul centralizat piere. Dacă alimentarea cu energie termică făcută în mod individual în condominiu se va dovedi că nu este viabilă, nu vă rog decât să reflectați la posibilitatea întoarcerii la sistem care, în acel moment, devine și vizează imposibilul”.

Doamna consilier Anca-Ștefania Barbu: „Este sigur că în următorii ani sistemul individual de încălzire nu va mai fi posibil, întrucât vor fi reglementări ale Uniunii Europene care vor împiedica existența unui număr mare de coșuri la un imobil. De aceea, trebuie să ne gândim la o modalitate ca sistemul de încălzire să fie mai flexibil și cum am putea noi, în calitate de consilieri locali, să ajutăm cetățenii pentru ca într-un imobil să fie instalată o singură centrală și nu 50. Este și o chestiune de legislație, însă trebuie găsită o cale mai flexibilă care să implice costuri mai mici”.

Proiectul de hotărâre este retras de pe ordinea de zi de către inițiator.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 39 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al serviciului public Administrația Domeniului Public al Municipiului Pitești”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Tudor Pendiuc: „La art.9 din Regulamentul de organizare și funcționare se face referire la prestările de servicii către terți. Este posibil să ajungem în situația în care ADP-ul va realiza foarte multe lucrări pentru terți, fiindcă le execută la prețuri mici și bune calitativ, iar programele nostre de lucrări vor fi afectate. De aceea, se va preciza că, prin activități către terți, nu se înțelege efectuarea de asfaltări decât în situații de avarii. Riscăm altfel să transformăm ADP-ul într-un prestator de servicii către terți în situația în care acest serviciu public oricum nu dispune de forța necesară desfășurării altor lucrări. Un venit sigur de la terți ar putea fi obținut din valorificarea prin vânzare a excedentului de material dendro-floricol”.

Doamna consilier Anitte-Michaelle Ionescu: „Eram interesată, dar între timp explicațiile domnului primar m-au lămurit, dacă nu putem chiar să ne dezvoltăm și să utilizăm forța existentă la ADP contra cost privitor la spațiile verzi”.

Domnul primar Tudor Pendiuc: „Angajări nu se pot face iar forța de muncă de la Administrația Domeniului Public este și așa insuficientă spațiului municipiului Pitești. De asemenea, vreau să vă aduc la cunoștință că vom veni și cu criterii pentru selectarea agenților economici care să refacă pe domeniul public suprafețele asfaltice respective”.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, cu modificările aduse de executiv, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 147/29.04.2010.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 40 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind prelungirea duratei contractului de închiriere pentru unitatea locativă situată în Municipiul Pitești, cartier Războieni, Bl. J12, sc.C, ap.20”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 148/29.04.2010.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 41 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea vânzării unei părți din imobilul-construcție situat în intravilanul municipiului Pitești, str. I.C. Brătianu nr.38, către actualul chiriaș”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 149/29.04.2010.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 42 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind transmiterea în folosință gratuită Palatului Copiilor Pitești a unor imobile-terenuri”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 150/29.04.2010.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 43 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind transmiterea în folosință gratuită Clubului Sportiv Municipal Pitești a unui imobil teren”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 151/29.04.2010.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 44 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind transmiterea în folosință gratuită Liceului cu Program Sportiv Pitești a unor imobile-terenuri”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 152/29.04.2010.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 45 de pe ordinea de zi: „Raport cu privire la un schimb de imobile”.

Domnul consilier Mariean Neacșu: „Sunt de acord cu cererea de schimb a domnului Rainea Alin, însă nu și cu solicitarea domnului Moiceanu Gabriel. Propun să se facă o evaluare a îmbunătățirilor pe care le-a făcut la apartament care să fie în compensare cu chiria pe care trebuia să o plătească din momentul în care nu a mai fost salariat la SC Salubritate 2000 SA (chiria la prețul pieței)”.

Domnul primar Tudor Pendiuc: „Nu cred că poate cineva să ne spună acum dacă apartamentul a avut sau nu vreo îmbunătățire la început. De altfel, nu l-a obligat nimeni pe domnul Moiceanu Gabriel să aducă îmbunătățiri apartamentului respectiv. De ce să mai plătim acum experți, să facem evaluare? Cu privire la domnul Rainea Alin, consider că propunerea dumnealui este elegantă, fără probleme. Referitor la situația domnului Moiceanu Gabriel propun să-i acordăm un termen de 1-2 luni de zile pentru a cumpăra un apartament pe care să ni-l dea la schimb”.

Domnul consilier Mariean Neacșu: „Dar cum va rămâne situația referitoare la chirie?”

Domnul primar Tudor Pendiuc precizează că în raport se prevede că evaluarea se va face la schimb și nu la îmbunătățiri.

Domnul consilier Nicolae-Valeriu Zărnescu: „În raport sunt propuse două variante: «1. Avizarea schimbului de imobile sub condiția ca datele de identificare ale apartamentelor să fie similare. Schimbul urmează să fie aprobat după întocmirea rapoartelor de evaluare pentru imobilele ce fac obiectul schimbului. Cheltuielile aferente întocmirii rapoartelor vor fi suportate de către coschimbași; 2.Respingerea cererilor de schimb, urmând ca apartamentele proprietate a Municipiului Pitești, să fie predate acestuia de către SC Salubritate 2000 SA Pitești».

Domnul secretar Iosiv Cerbureanu: „Aceste rapoarte sunt întocmite pentru ca domniile voastre să puteți stabili ce cale trebuie să urmăm. Domnii respectivi doresc un schimb: să nu predea apartamentele care le au, ci altele similare, la schimb. Este evident că, în cazul în care vom alege opțiunea schimbului, trebuie întocmite rapoarte de evaluare, pentru a stabili ce valoare au apartamentele pe care le dăm și ce valoare au cele pe care le primim. Trebuie votată una dintre variantele: ne predau apartamentele inițiale sau altele similare, la schimb. Vor fi promovate ulterior proiecte de hotărâri distincte, pentru fiecare solicitant în parte. Este evident că domnul Moiceanu Gabriel va trebui să găsească o soluție în timp util, întrucât nu putem aștepta pe termen nelimitat”.

Domnul președinte de ședință supune la vot raportul, în forma promovată de inițiator, care este aprobat cu varianta nr.1, cu unanimitate de voturi.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 46 de pe ordinea de zi: „Raport privind realizarea obiectivelor și criteriilor de performanță pentru salarizarea directorilor generali ai societăților comerciale de interes local și criteriilor de performanță ale directorilor serviciilor publice de interes local din municipiul Pitești”.

Domnul primar Tudor Pendiuc: „La criteriile de performanță noi am uitat de fiecare dată un lucru foarte important: refacerea suprafețelor afectate de lucrări. Astfel, la Serviciul Public Local de Termoficare al Municipiului Pitești și la SC Apă Canal 2000 SA v-aș propune să introducem și acest criteriu de performanță. De asemenea, dacă sunteți de acord, ne puteți împuternici pe noi să stabilim procentul de penalitate, urmând ca în ședința următoare să promovăm proiecte de hotărâri pentru cele două cazuri”.

Domnul președinte de ședință supune la vot raportul, în forma promovată de inițiator, care este aprobat cu unanimitate de voturi.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 47 de pe ordinea de zi: „Raport privind realizarea indicatorilor de performanță de către serviciile publice și societățile comerciale de interes local din municipiul Pitești”.

Domnul președinte de ședință supune la vot raportul, în forma promovată de inițiator, care este aprobat cu unanimitate de voturi.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 48 de pe ordinea de zi: „Informare privind stadiul implementării măsurii Ex-ISPA nr.2003/RO/16/P/PE/026 «Reabilitarea stației de epurare a apelor uzate, a sistemului de canalizare și a rețelei de alimentare cu apă potabilă în municipiul Pitești, județul Argeș, România» la data de 31.03.2010”.

Domnul consilier Mariean Neacșu: „Este posibil ca lucrările care se execută în cadrul măsurii Ex-ISPA să nu fie finalizate în totalitate până la sfârșitul anului. Pentru 24

lucrările care nu sunt finalizate până la sfârșitul anului 2010 datorită unor motive obiective, persoanele să nu fie trase la răspundere, însă pentru celelalte cazuri, întrucât se pierd fondurile eligibile, să fie trași la răspundere cei care și-au însușit sporuri de 75% fiindcă au gestionat aceste fonduri europene”.

Domnul primar Tudor Pendiuc: „Propunerea dumneavoastră mi se pare foarte bună și trebuie să o cuantificăm încă de acum. De aceea, cred că ar trebui să o corelăm cu criteriile de performanță despre care am discutat mai devreme”.

Consiliul local a luat la cunoștință de conținutul informării.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 49 de pe ordinea de zi: „Informare privind rapoartele de activitate ale comisiilor de specialitate ale consiliului local pe anul 2009”.

Consiliul local a luat la cunoștință de conținutul informării.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 50 de pe ordinea de zi: „Adresa Consiliului Județean Argeș nr.109/2010, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr.13124/2010 referitoare la Măsura ISPA nr.2005/RO/16/P/PE/001 «Managementul integrat al deșeurilor solide în județul Argeș»”.

Consiliul local a luat la cunoștință de conținutul adresei.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 51 de pe ordinea de zi: „Punct de vedere cu privire la plângerea prealabilă formulată de SC Apă Canal 2000 SA”.

Domnul primar Tudor Pendiuc: „În ședința din luna martie am promovat un proiect de hotărâre (HCL nr.104/2010) prin care mi s-a părut normal ca, în cazul în care există anumite divergențe între entități aflate sub autoritatea consiliului local, să încercăm întâi noi să realizăm o mediere, o conciliere și după aceea să se apeleze la instanță. SC Apă Canal 2000 SA nu este de acord cu inițiativa noastră. Nu mi se pare logic și nici normal ca noi să ne judecăm tot cu noi. Sunt de părere să menținem hotărârea respectivă, dacă nu este nicio problemă din punct de vedere juridic, ca terminologie. Dacă dumnelor vor dori să meargă mai departe, decizia le aparține. Mi se pare însă rea-credință. Care este problema că dorim o mediere?”.

Domnul consilier Nicolae-Valeriu Zărnescu precizează că procedura prealabilă respectivă invocă o îngrădire a accesului liber la justiție. Domnia sa consideră că este vorba doar de o condiționare a acestuia, având în vedere și apartenența la o anumită structură pe care o are entitatea respectivă, necesitatea concilierii fiind reglementată și de legislație. Domnul consilier Nicolae-Valeriu Zărnescu menționează că împărtășește punctul de vedere formulat de către executiv.

Domnul secretar Iosiv Cerbureanu: „Consider că nu ar trebui să ne aflăm în astfel de situații pentru diverse probleme care ar putea fi rezolvate prin purtarea unor discuții. Avem trei societăți comerciale și 8 servicii publice - persoane juridice. Există diferende însă, în proporție de 99%, ar putea fi rezolvate în acest mod. Au existat situații în care nu ne-am putut aduna să discutăm la aceeași masă, probabil datorită orgoliilor. Astfel, încercăm acum să preîntâmpinăm eventualele conflicte care nu ar face decât deliciul presei.

Cine credeți că poate împiedica o persoană juridică să se adreseze instanței de judecată? Noi am încercat doar să evităm să mai ajungem în fața instanței. Punctul meu de vedere este să menținem HCL nr.104/2010 și vom vedea și ce va hotărî instanța”.

Doamna consilier Anca-Ștefania Barbu: „Cred că reprezentanții SC Apă Canal 2000 SA se referă la faptul că medierea se face de către o entitate care este exterioară celor două entități aflate în conflict. Poate exprimarea folosită în cuprinsul hotărârii nu a avut acuratețea necesară. Anterior oricărei acțiuni în instanță ar trebui să găsim o rezolvare pe cale amiabilă și să nu folosim termenul «mediere» care presupune instituția mediatorului”.

Domnul secretar Iosiv Cerbureanu: „Noi nu am motivat hotărârea în baza Legii nr.192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator, cu modificările și completările ulterioare. Evident că mediatorul trebuie să fie o persoană autorizată în acest sens, primarul neavând calitatea de mediator în sensul legii menționate. În ședința următoare de consiliu, putem explica ce am înțeles noi prin termenul «mediere»”.

Domnul primar Tudor Pendiuc: „Vă propun să menținem hotărârea, cu amendamentul ca în ședința viitoare să explicăm anumiți termeni folosiți în cuprinsul acesteia, pentru acuratețe”.

Domnul președinte de ședință supune la vot punctul de vedere, cu amendamentul adus de inițiator, care este aprobat cu unanimitate de voturi.

DIVERSE

Domnul consilier Ștefan-Romeo Ciocănel dorește să știe dacă Spitalul Județean va fi sau nu preluat de Consiliul Local al Municipiului Pitești.

Domnul primar Tudor Pendiuc: „Am înaintat o adresă Ministerului Administrației și Internelor, Ministerului Sănătății și Instituției Prefectului-Județul Argeș în care mi-am exprimat părerea de a fi menținută situația actuală și anume, Spitalul Județean și Spitalul de Pediatrie să fie sub autoritatea Consiliului Județean, întrucât aceste entități deservesc cetățeni din întreg județul și nu numai. Singura legătură pe care acestea o au cu Municipiul Pitești este suprafața pe care sunt amplasate”.

Domnul consilier Ștefan-Romeo Ciocănel: „Cred că ar fi trebuit și un vot al consiliului local cu privire la acest aspect”.

Domnul primar Tudor Pendiuc: „Pentru a vota în această problemă este necesar un proiect de hotărâre, pe care îl putem promova fără nicio problemă. Însă, pentru a hotărî ca cele două entități să fie sub autoritatea noastră, trebuie făcut un studiu pe baza căruia să stabilim dacă putem suporta cheltuielile necesare întreținerii acestora. În perioada 1997-1998 Spitalul Județean și Centrul de Diagnostic au fost sub autoritatea noastră și am investit mult atunci. În condițiile actuale, vă dați seama însă ce ar însemna acest lucru pentru Municipiul Pitești”.

Domnul consilier Ștefan-Romeo Ciocănel: „La Spitalul de Pediatrie nu s-a făcut nimic nou în ultimii cinci ani, deci cheltuielile de funcționare sunt zero. Totuși, la Spitalul Județean s-au făcut investiții.

Aș vrea să supun atenției dumneavoastră problema locației spitalului TBC, mai exact mutarea acestuia în incinta Spitalului Bălcescu, în locul secției de neurologie, care va fi mutată în cadrul Spitalului Județean. Consider că mutarea Spitalului TBC în centrul orașului, lângă Expo Parc este o acțiune inconștientă. Aș dori să exprimăm o părere oficială și în fața Consiliului Județean”.

Domnul președinte de ședință Gheorghe Oprea precizează că ar trebui întocmit un punct de vedere cu privire la această situație.

Domnul primar Tudor Pendiuc: „În toate județele, Spitalul Județean este sub autoritatea Consiliului Județean. Cu privire la Spitalul de Pediatrie, aveți dreptate că nu s-au mai alocat bani. Mulți cetățeni mi-au spus despre situația critică de acolo: te duci pentru a te trata de-o boală și pleci cu două.

Cu privire la Spitalul TBC mi se pare inoportun să mutăm secția din Craiovei în centrul Piteștiului. Cred că se uită obiectul activității și anume bolnavul. Unde ar fi bine să fie acesta dus: în centrul unui oraș, unde va avea parte de zgomot, mai multă poluare sau într-o zonă mai liniștită, mai curată? Dar aici este o altă problemă: cea a personalului. Consider că spitalul ar trebui mutat într-o altă locație decît municipiul Pitești iar cadrele medicale care nu se vor putea deplasa acolo să rămână la dispoziția Spitalului Județean, Direcției de Sănătate Publică. Sunt foarte multe cadre medicale cu același salariu, a căror activitate este într-o anumită măsură comparabilă, din punct de vedere al complexității, cu activitatea de la Spitalul TBC. De aici pornește problema: cadrele medicale nu vor vrea să facă naveta în altă parte.

Vă propun să vă înaintați punctul de vedere la miniștrii respectivi, ca filială a Partidului Democrat-Liberal. Eu îmi asum punctul de vedere dar cu următoarea mențiune: menținerea personalului, în activitate, în cadrul Spitalului Județean sau Direcției de Sănătate Publică Pitești, cu salariul respectiv.”

Domnul consilier Ștefan-Romeo Ciocănel: „Ați putea redacta o adresă către ministru, în numele consiliului local, pe care eventual să o supunem la vot, prin care ne exprimăm punctul de vedere cu privire la faptul că nu suntem de acord cu mutarea Spitalului TBC în centrul Piteștiului?”.

Domnul primar Tudor Pendiuc: „Eu mi-am exprimat punctul de vedere și nu consider că este oportun amestecul consiliului local în această problemă”.

Doamna consilier Anca-Ștefania Barbu: „Ar trebui să ne gândim și să găsim o cale de rezolvare a situației salariilor extraordinar de mici ale funcționarilor publici din cadrul Primăriei Municipiului Pitești”.

Domnul primar Tudor Pendiuc: „Am căutat și căutăm în continuare soluții în acest sens însă nu am găsit. Desigur, este total injust față de importanța activității, de caracterul social și altele asemenea. Am discutat și cu sindicatul salariaților, am fost si la Direcția Muncii și o să vă arătăm adresele înaintate și răspunsurile primite. Am făcut toate demersurile și le vom face și în continuare. Am declarat și într-un ziar că un absolvent de studii superioare are salariul net de aprox. 530 lei”.

Doamna consilier Anca-Ștefania Barbu întreabă dacă situația este diferită în cazul altor primării în ceea ce privește veniturile.

Domnul primar Tudor Pendiuc: „Nu cunosc cazuri în care situația să fie diferită în cadrul altor primării. Oricum, avem în primărie specialiști care sunt peste media la nivelul țării în ceea ce privește și resursa umană și financiară și legislativă. Am să vă prezint însă o situație: conform legislației în vigoare, personalul de la impozite și taxe poate beneficia de un procent din executările silite, însă nu și personalul din cadrul celorlalte servicii. Anul acesta am acordat două luni consecutiv aceste stimulente, ca și în anii precedenți. Funcționarii care nu au beneficiat de aceste stimulente au avut pe site exprimări care au lăsat mult de dorit. Pentru eliminarea acestor situații, am hotărât să nu mai acord aceste stimulente personalului respectiv. În situația în care funcționarii în cauză vor fi nemulțumiți de decizia mea le voi aminti că nu și-au exprimat punctul de vedere la momentul respectiv. Acordarea stimulentelor respective rămâne la latitudinea mea”.

Doamna consilier Anca-Ștefania Barbu: „Am primit o sesizare de la cetățeni cu domiciliul pe str. Victoriei, cu rugămintea să se repare nu numai porțiunea de la poliție către primărie ci și porțiunea în sens invers, de la primărie către poliție.

O altă problemă se referă la un incident pe care l-am avut ieri în pădurea Trivale. Fiind cu bicicleta, am suferit o căzătură datorită unei denivelări de aprox. 1 metru care există în zona din apropierea Grotei și strada principală (Teilor)”.

Domnul președinte de ședință Gheorghe Oprea: „Înainte de a încheia ședința aș vrea să vă reamintesc că ați primit o solicitare cu privire la un ajutor financiar”.

Domnul primar Tudor Pendiuc: „Doamna Badea Constanța, mamă de gemeni, singură, pensionară, se află în condiții financiare deosebit de grele. Ambii copii sunt diagnosticați cu handicap de gradul I. În fiecare an, doamna Badea trebuie să meargă cu cei doi copii la tratament în Republica Moldova, la Chișinău. Doamna a venit în audiență la mine solicitînd sprijin financiar, întrucât are nevoie de aprox. 2000 de euro.

Domnul președinte de ședință declară închise lucrările ședinței. Am dispus acordarea a 2000 lei, sumă maximă prevăzută la buget pentru luna aceasta. De aceea, facem un apel umanitar pentru acordarea unui sprijin doamnei Badea, din partea fiecăruia dintre noi”.

Domnul consilier Corbu Iulian precizează că fiecare consilier local, membru PDL, va oferi doamnei Badea câte 100 de lei.

Domnul consilier Nicolae-Valeriu Zărnescu: „Voi vorbi cu personalul de la Serviciul Contabilitate ca indemnizația mea de consilier municipal pe luna aprilie 2010 să fie donată doamnei Badea Constanța pentru copiii dumneaei”.

Domnul președinte de ședință Gheorghe Oprea: „Alte sume de bani pentru sprijinirea doamnei Badea se vor strânge la cabinetul doamnei viceprimar Liliana-Angela Gagiu”.

Drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Gheorghe Oprea

SECRETAR,

Iosiv Cerbureanu

Red.Bianca Nițu 1ex.