JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

PROCES -VERBAL

Încheiat azi, 28.10.2010, cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Pitești.

Ședința a fost convocată de primarul municipiului Pitești, convocatorul fiind înregistrat sub nr. 52933 din 22.10.2010.

La ședință participă de drept:

 • - dl. Tudor Pendiuc          - primarul municipiului Pitești;

 • - dl. Iosiv Cerbureanu        - secretarul municipiului Pitești.

Participă ca invitați: directorii executivi ai direcțiilor și șefii compartimentelor independente din cadrul aparatului de specialitate al primarului, directorii și reprezentanții societăților comerciale aflate sub autoritatea consiliului local.

La ședința consiliului local participă reprezentanți ai mass-media locală.

Domnul secretar Iosiv Cerbureanu face prezența consilierilor, constatându-se:

 • - consilieri în funcție - 23;

 • - consilieri prezenți - 19;

 • -  consilieri absenți - 4 (domnii consilieri Radu-Cristian Nistor, Adrian-Mihai Prodănel, Sevastian Tudor, Vasile-Dorin Voicu).

Președinte de ședință este domnul consilier Dumitru Tudosoiu.

Se supune la vot motivarea absenței doamnei consilier Anitte-Michaelle Ionescu și a absenței domnului viceprimar Constantin-Cornel Ionică de la ședința ordinară din data de 21.09.2010, care se aprobă în unanimitate de voturi.

Se supune la vot aprobarea proceselor-verbale ale ședințelor consiliului local din 29.07.2010, 12.08.2010, 26.08.2010, 14.09.2010 și 21.09.2010, care se aprobă în unanimitate de voturi.

Executivul precizează că sunt modificări și completări la două puncte de pe ordinea de zi, astfel:

 • - la punctul nr.6 de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea HCL nr.259/2010 referitoare la aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești” se aduce următoarea modificare: în tot cuprinsul hotărârii sintagma “Serviciul Medical Comunitar” se înlocuiește cu sintagma “Serviciul de Asistență Medicală”;

 • - La punctul nr.29 din ordinea de zi, se fac următoarele modificări și completări:

 • •  Preambulul hotărârii se completează cu documentația înregistrată la SC Termo Calor Confort SA sub nr.3001/28.10.2010, la SC Termoficare 2000 SA - societate în faliment sub nr.1182/28.10.2010 și sub nr.53606/28.10.2010 la Primăria Municipiului Pitești, referitoare la modificarea și completarea Raportului de evaluare a unor bunuri aprobat prin HCL nr.466/2009.

 • •  Art.I se completează cu alin.(2) care va avea următorul cuprins:

„(2) Anexa nr.1 la Raportul de evaluare pentru mijloace fixe instalat, puse în funcțiune în punctele termice din municipiul Pitești, aprobat prin HCL nr.466/26.11.2009 se completează cu pozițiile următoare:

Nr. crt.

Nr.curent Raport de evaluare

Nr. inventar

Denumire

Valoare estimată

1.

1750

351080

CONTOR DN40 ET SPX,BL D33/B,S

296109990

301

2.

1751

351081

CONTOR DN40 ET SPX,BL D33/C,S

296109993

301

3.

1752

351167

CONTOR Mein DN80-INC,bl.D6, s.9318043

363

4.

1753

351240

CONTOR Zenner DN32,bl.D2/C,s.98322722

11

5.

1754

351241

CONTOR Zenner DN32,bl.D2/D,s.20438560

11

6.

1755

351312

ContorMeinDN200-inc,PT404,s.9280667

723

7.

1756

351376

ContorDN32,Wehrle,bl.P3/A,s.1098329

20

8.

1757

351378

ContorDN32,Wehrle,bl.P3/D,s.1098178

20

9.

1758

351379

ContorDN40,Hydro,bl.P3/C,s.22393141

20

10.

1759

351415

SISTEM DE AUTOMATIZARE

18.801

11.

1760

351438

ContorWehDN40,bl.P5a/A,s.1095276

66

12.

1761

351505

ContSPXDN40-inc,bl.P3/B,s.1233

355

13.

1762

351540

ContMeinDN50-inc,bl.D1/B,s.9408742

558

14.

1763

351541

ContMeinDN50-inc,bl.D1/C,s.9408750

558

15.

1764

351555

ContSPXDN32-inc,bl.P5/B,s.14188

104

16.

1765

351571

ContSPXDN40-inc,s4805,bl.P7/A

396

17.

1766

351614

ContHydromDN50-inc,s20921448,bl.D3

543

18.

1767

351693

ContMeinDN50-inc,bl.D25,s8108098

35

19.

1768

351698

ContMeinDN50-inc,bl.P4/AB,s9408748

558

20.

1769

372727

ContDN50-inc,bl.U4,s.9406553

1.854

21.

1770

451184

TRANSPALETA MANUALA

98

22.

1771

21171270

Deviz montaj (nri.public.271815)

Electropompa VOGEL incalzire LMN 125-

2.081

250 UINN 1504

23.

1772

21171271

Deviz montaj (nri.public.271816)

Electropompa VOGEL incalzire LMN 125250 UINN 1504

2.081

24.

1773

21171401

Motopompa HONDA tip WB 30 seria G CABT-2224559

1.161

25.

1774

22420194

MD contori ACM bl.D4 s.22393131

BM116/08.04.08

1.669

26.

1775

22420372

MD contori ACM bl.U4 s.562507 BM 471 /25.08.08

1.763

27.

1776

22420544

Contor ET DN32-PT 404- Recirculatie s.07483915 BM199/iul.2009

928

28.

1777

127061

Platforma adm.PUNCT TERMIC Colonia

ACH

1.356

29.

1778

250123

SCP ACM V45/37 P=0,8G.CAL S.0012/2001

2.733

30.

1779

372735

ContDN50-acm, ColoniaACH,s .9096427

2.862

31.

1780

372736

ContDN80-inc,ColoniaACH,s.9392199

2.802

32.

1781

21171222

SCP SIGMA 66 SCL cu 63 placi seria 4789

22.798

33.

1782

127162

Constructie cladire pt.modul termic

12.080

TOTAL

80.010

Art.II se modifică și se completează, urmând să aibă următorul conținut:

„B. Mijloace fixe, prevăzute în anexa la raportul de evaluare.

Valoarea mijloacelor fixe este de 9.800.408 lei = 2.296.791 euro, fără TVA.

Valoarea totală a bunurilor potrivit raportului de evaluare pe care Consiliul Local și-l însușește este de 12.608.508 lei, fără TVA.

Rapoartele de evaluare pentru fiecare imobil și pentru mijloacele fixe, care se însușesc de către consiliul local sunt prevăzute în anexele 1- 6.”

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul ordinii de zi, cu modificările și completările prezentate, care este aprobat în unanimitate de voturi.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 1 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind rectificarea bugetului municipiului Pitești pe anul 2010”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Tudor Pendiuc: „Vom suplimenta cu suma de 20 mii lei lista de investiții, întrucât la Colegiul Național I.C. Brătianu sunt necesare reparații capitale la generatorul de aer cald, la sala de sport. Banii îi vom lua din fondul de rezervă.”

Domnul consilier Mariean Neacșu: „Sunt de acord cu cele precizate în raportul de specialitate, fiind vorba de lucrări care necesită a fi executate. Am însă o propunere: execuția bugetară să fie analizată semestrial în consiliul local”.

Domnul primar Tudor Pendiuc: „Vom da curs solicitării dumneavoastră începând cu anul 2011”.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, cu modificările și completările aduse de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 367/28.10.2010.

Domnul primar Tudor Pendiuc: „După cum ați observat, am suplimentat cu suma de 3500 mii lei, bani repartizați Municipiului Pitești prin Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 218/2010. Potrivit HGR nr.1033/2010 privind unele măsuri în domeniul finanțării din bugetul Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului pe anul 2010 a unor cheltuieli de capital pentru unități și instituții de învățământ la nivelul județului Argeș sunt prevăzuți 1550 mii lei, la nivelul județului Arad - 3240 mii lei, la nivelul Municipiului Pitești -460 mii lei iar la nivelul Municipiului Brașov - 1580 mii lei. Aceasta este echitatea existentă în România.”

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 2 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea «Listei obiectivelor de investiții a Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor al Municipiului Pitești finanțată din venituri proprii și subvenții de la bugetul local pe anul 2010»”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.,

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 368/28.10.2010.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 3 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Administrației Domeniului Public Pitești”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 369/28.10.2010.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 4 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea și completarea HCL nr.263/2010 referitoare la aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Poliției Comunitare a Municipiului Pitești, cu modificările și completările ulterioare”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

- comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.2 - avizeaz ă favorabil proiectul de hotă râre;

- comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 370/28.10.2010.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 5 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea HCL nr.258/2010 referitoare la înființarea Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 371/28.10.2010.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 6 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea HCL nr.259/2010 referitoare la aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, cu modificarea prezentată de inițiator la începutul ședinței, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 372/28.10.2010.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 7 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind neexercitarea dreptului de preempțiune pentru achiziționarea imobilului monument istoric, grupa B - Casa Rădulescu, situat în municipiul Pitești, b-dul Victoriei nr.52, județul Argeș. (Uță Octavian)”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul consilier Radu-Valeriu Perianu: „Privitor la aceste proiecte de hotărâri precum și la cel având ca obiect închirierea imobilului cunoscut sub denumirea de „Casa Căsătoriilor”, nu am putea avea în vedere achiziționarea unui imobil situat tot în apropierea primăriei, respectiv pe str. Victoriei? Având în vedere chiria destul de mare pe care urmează să o plătim pentru închirierea Casei Căsătoriilor, am putea renunța la aceasta, cu riscul prejudiciului de imagine care s-ar putea crea și am putea accesa un credit destul de mare, luând în calcul chiria lunară de 2000 de euro ca rată de rambursare.”

Domnul primar Tudor Pendiuc: „Am în vedere găsirea unei soluții. Mă gândisem inițial, și încă nu am renunțat la această idee, la clădirea de pe str. Victoriei, loc în care s-a desfășurat activitatea Întreprinderii Cinematografice, clădire achiziționată de noi de la SC Termoficare 2000 SA. Problema este că, pentru moment, aceasta nu corespunde desfășurării activității stării civile. Mă gândesc de asemenea la faptul că, la un moment dat, am putea să achiziționăm imobilul „Casa Căsătoriilor”.

Până la urmă, cred că ar trebui ca anul viitor să începem extinderea primăriei și să avem o casă a căsătoriilor a noastră. O altă variantă ar fi clădirea Liceului de Artă „Dinu Lipatti” de lângă primărie pe care am putea să o achiziționăm”.

Sosește în sala de ședință domnul consilier Adrian-Mihai Prodănel. Consilieri prezenți: 20.

Domnul consilier Nicolae-Valeriu Zărnescu: „Referitor la chiria destul de mare la care a făcut referire domnul consilier Perianu, aceasta este rezultatul unor îndelungi discuții purtate de către comisia de negociere, din care am făcut parte, cu proprietarii imobilului care, inițial, propuseseră suma de 3500 euro/lunar. În ceea ce privește vânzarea imobilului, nu cred că vom ajunge la o înțelegere cu domniile lor, prețul propus de noi fiind mult inferior prețului dorit de dumnealor. Este de preferat să avem în vedere ideea de mutare a sediului Casei Căsătoriilor, întrucât nu se poate ști cum vor reacționa anul viitor proprietarii, ținând cont de faptul că au acceptat foarte greu chiria de 2000 de euro/lunar și au venit cu diferite motivații în scopul măririi acesteia.

Sosește în sala de ședință domnul consilier Radu-Cristian Nistor. Consilieri prezenți: 21.

Domnul consilier Radu-Valeriu Perianu: „Nu am criticat nicio clipă prețul obținut de comisia de negociere. Am făcut parte din multe comisii de acest gen ca să știu că fiecare proprietar ar dori să nu mai aibă nicio grijă toată viața cu privire la venituri. Eu mă gândeam la accesarea unui credit, pornind de la următoarea logică: dacă suma de 2000 de euro, reprezentând chiria actuală, ar fi rata lunară la bancă pentru următorii douăzeci de ani, de exemplu, creditul pe care l-am putea obține ne-ar oferi posibilitatea să abordăm în alt mod problema de schimbare a sediului „Casei Căsătoriilor”.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 373/28.10.2010.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 8 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind neexercitarea dreptului de preempțiune pentru achiziționarea imobilului monument istoric, grupa B - Casa Rădulescu, situat în municipiul Pitești, b-dul Victoriei nr.52, județul Argeș. (Stuart Katerine)”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 374/28.10.2010.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 9 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea și completarea HCL nr.281/12.08.2010 referitoare la înființarea societății comerciale pe acțiuni SC Salpitflor Green SA”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 375/28.10.2010.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 10 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea unui proces-verbal de negociere”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 376/28.10.2010.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 11 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar pentru modificarea HCL nr.306/31.08.2006 privind întreținerea și exploatarea unor locuri de parcare din municipiul Pitești”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de inițiator, care este aprobat cu 20 de voturi „pentru” și o „abținere” (domnul consilier Gheorghe Frătoaica), devenind

Hotărârea nr. 377/28.10.2010.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 12 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții „Centrală termică PT 608” din municipiul Pitești”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 378/28.10.2010.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 13 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții „Centrală termică PT 1005” din municipiul Pitești”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 379/28.10.2010.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 14 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea numărului de burse speciale de merit pentru elevii și studenții unităților de învățământ, cursuri de zi, din municipiul Pitești, finanțate de la bugetul local”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 380/28.10.2010.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 15 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind atribuirea în folosință gratuită a unui spațiu”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.5 - avizeaz ă favorabil proiectul de hotă râre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 381/28.10.2010.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 16 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea tarifelor și prețurilor pentru unele activități desfășurate de SC Salpitflor Green SA”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 382/28.10.2010.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 17 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea și completarea HCL nr.356/2010 referitoare la aprobarea unor prețuri și tarife pentru activitățile desfășurate de SC Salpitflor Green SA”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 383/28.10.2010.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 18 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea HCL nr.15/29.01.2009 pentru aprobarea unor tarife pentru serviciile de agrement prestate de Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Tudor Pendiuc: „La anexa Hotărârii Consiliului Local nr.15/2009 am următoarele modificări și completări:

 • -  Închiriere culoar unități învățământ din Pitești-10 lei/oră/culoar;

 • -  Închiriere culoar unități învățământ din afara Piteștiului-15 lei/oră/culoar;

 • -  Închiriere culoar societăți comerciale cu sediul social în Pitești-20 lei/oră/culoar;

 • -  Închiriere culoar societăți comerciale cu sediul social în afara Piteștiului-25 lei/oră/culoar;

 • -  Închiriere culoar cluburi sportive cu sediul în Pitești-15 lei/oră/culoar;

 • -  Închiriere culoar cluburi sportive cu sediul în afara Piteștiului-20 lei/oră/culoar;

 • -  Închiriere culoar cluburi sportive universitare cu sediul în Pitești-10 lei/oră/culoar.

Vă propun, de asemenea, ca echipei de fotbal fete să i se pună la dispoziție, în mod gratuit, terenul sintetic de fotbal, având în vedere că acest sport este destul de rar la nivel feminin. Vom încuraja, în acest fel, practicarea acestui sport de către fete.”

Domnul președinte de ședință: „Subscriu și eu celor spuse de domnul primar, mai ales cu privire la cluburile sportive universitare. Este o idee foarte bună încurajarea acestora”.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, cu modificările și completările aduse de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 384/28.10.2010.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 19 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind constituirea comisiei de evaluare și selecționare a asociațiilor și fundațiilor în vederea acordării subvențiilor de la bugetul local, stabilirea grilei de evaluare a asociațiilor și fundațiilor în vederea acordării subvenției și a liniei de subvenționare prioritară în domeniul asistenței sociale pe anul 2011”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Se fac propuneri pentru desemnarea unor consilieri locali în cadrul comisiei de evaluare și selecționare a asociațiilor și fundațiilor în vederea acordării subvențiilor de la bugetul local.

Domnul președinte de ședință precizează că au fost propuși următorii consilieri: Badea Ana, Gheorghe Frătoaica, Radu-Valeriu Perianu.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 20 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind conferirea Diplomei de fidelitate”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 385/28.10.2010.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 21 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar pentru modificarea și completarea art.1 din HCL nr.27/2009 privind constituirea Comisiei de repartizare a locuințelor sociale și a locuințelor din fondul locativ aflate în patrimoniul municipiului Pitești și administrarea Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești, cu modificările și completările ulterioare”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

- comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.3 - avizeaz ă favorabil proiectul de hotă râre;

- comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 386/28.10.2010.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 22 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind mandatarea specială și prealabilă a reprezentantului Municipiului Pitești pentru susținerea intereselor Municipiului Pitești în cadrul Adunării Generale a Asociației Termoserv Argeș, în sensul votului acordat aderării Comunei Mărăcineni la Asociația Termoserv Argeș”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 387/28.10.2010.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 23 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind completarea HCL nr.6/20.01.2000, cu modificările ulterioare, referitoare la conferirea Diplomei de Fidelitate”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 388/28.10.2010.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 24 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea și completarea HCL nr. 283/2010 privind participarea municipiului Pitești, ca acționar, la constituirea operatorului regional S.C. Termo Calor Confort S.A. și delegarea gestiunii serviciului de producere, transport, distribuție și furnizare de energie termică în sistem centralizat în municipiul Pitești”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 389/28.10.2010.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 25 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea și completarea HCL nr. 280/2010 privind preluarea în evidența contabilă a Primăriei Municipiului Pitești a unor bunuri aflate în evidența contabilă și administrarea unor servicii publice din municipiul Pitești, respectiv Administrația Domeniului Public, Piețe Agroalimentare și Salubritate Stradală, Serviciul Public Local de Termoficare, modificată și completată prin HCL nr. 358/2010”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 390/28.10.2010.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 26 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea și completarea HCL nr. 351/2010 privind modificarea și completarea anexelor nr. 2, nr. 11 și nr. 13 la HCL nr. 282/2010 privind delegarea gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul președinte de ședință precizează că există un amendament din partea Comisiei nr.2.

Domnul consilier Ștefan-Romeo Ciocănel: „La art.I avem modificarea și completarea art.4 alin.(1) «Delegatul datorează delegatarului pentru anul 2010 o redevență(...)». Propunem să fie inclus și anul 2011 iar redevența să fie calculată astfel: pentru lunile noiembrie-aprilie suma de 50 mii lei/lună și pentru lunile mai-octombrie suma de 80 mii lei/lună. Redevența este destul de mică dar starea piețelor la momentul actual nu este bună pentru că nu prea au existat investiții în vederea modernizării piețelor vechi”.

Domnul primar Tudor Pendiuc: „Este prevăzut un procent de 25% din cifra de afaceri. Neavând cifră de afaceri iarna, redevența nu este mare. Într-adevăr, piețele respective nu se prezintă într-o stare foarte bună din diferite motive însă, fiind mijloacele noastre fixe, trebuie să facem modernizări. Acestea le vom efectua din venituri proprii, completate și cu redevența menționată. Putem renunța la redevență, nu este nicio problemă. Nu pot estima acum dacă procentul de 25% este mic sau mare dar am zis să încercăm așa pentru început. Piețele sunt mijloace fixe pe care le dăm unei societăți comerciale să le exploateze și, în schimb, societatea respectivă plătește o redevență”.

Domnul consilier Adrian-Mihai Prodănel: „Am avut o discuție în cadrul ședinței Comisiei nr.2 despre această redevență care, într-o primă fază, mi s-a părut mare. Din datele pe care le aveam reieșeau venituri lunare la această nouă societate de 400 mii lei. A stabili un procent de 25% ar însemna că această societate va fi în pierdere încă din primele luni de activitate, ceea ce nu ar fi în interesul nostru întrucât ea este subordonată consiliului local. Problema este că nu știm acum exact ce venituri vor fi, ce cheltuieli vor fi și cum va fi administrată această societate. De aceea am convenit să stabilim redevența pentru anii 2010 și 2011, putând aduce oricând modificări pe parcursul anului 2011, în cazul în care am vedea că societatea ne-ar putea plăti o redevență mai mare. Nu este bine pentru noi să avem o societate nou înființată care să fie în pierdere încă de la început. Astfel, după cum a precizat și domnul consilier Ștefan Ciocănel, am propus o redevență scăzută pentru perioada de iarnă, când nu sunt venituri mari și o redevență de 80 mii lei în perioada de vară, care înseamnă un procent mai mic de 20% din cifra de afaceri”.

Domnul secretar Iosiv Cerbureanu: „Pentru a putea fundamenta corect redevența pentru anul 2011, am considerat că este bine să o stabilim doar pentru anul acesta ca procent din venituri. Dacă dumneavostră considerați că este mare o putem micșora însă, a stabili acum redevența pentru anul 2011 mi se pare inoportun pentru că la art.I alin.(6) am prevăzut următoarele: «Redevența pentru anul 2011 se va aproba de către consiliul local în ședința ordinară din luna decembrie 2010, în funcție de rezultatele economico-financiare înregistrate de către societate și poate fi modificată anual cu acordul părților».”

Domnul consilier Mariean Neacșu: „În data de 12 august 2010 am aprobat Hotărârea nr.282 în care se stipula că redevența, pe care S.C. Salpitflor Green S.A. are obligația să o plătească către delegatar și cuantumul garanției de bună execuție a contractului, pe care delegatul are obligația să o constituie, se supun aprobării consiliului local în termen de 30 de zile de la data aprobării hotărârii respective. Pentru anul 2010, redevența, reprezentând un procent de 35% din cifra de afaceri, nu putea fi mai mică de 700.000 lei. Propun să nu aducem modificări până la sfârșitul anului”.

Domnul consilier Adrian-Mihai Prodănel: „Sunt de acord cu ce a spus domnul secretar Cerbureanu mai devreme și poate este mai bine ca hotărârea să rămână sub forma adusă, până la sfârșitul anului 2010. Vă spun însă, că nu vor fi relevante cifrele pe care le va obține acestă societate până la finele anului încât să putem formula anumite concluzii. Nu pot fi de acord cu ceea ce a spun domnul consilier Mariean Neacșu, întrucât 35% este enorm. Dacă era vorba să pornim cu acest procent din profit era altceva însă, din cifra de afaceri nu este indicat. În cadrul Comisiei nr.2 am avut o întreagă dezbatere cu privire la această redevență și am căzut de acord că aceasta ar trebui să fie într-un cuantum suportabil de noua societate. Aș putea propune ca redevența să fie 1 leu cel puțin peste amortizarea pe care o avem pentru activele respective”.

Domnul consilier Ștefan-Romeo Ciocănel: „Interesul nostru este ca această societate să aibă indicatori buni iar cu privire la redevență, îmi susțin amendamentul anterior exprimat, cu posibilitatea ca aceasta să poată fi corectată la fiecare sfârșit de an, dacă executivul consideră oportun acest lucru. Oricum, redevența din cifra de afaceri este o noțiune absurdă. De asemenea, la art.II din prezentul proiect de hotărâre se prevede o garanție de bună execuție a contractului în sumă de 500.000 lei. Nu înțeleg de ce trebuie să oblig societatea mea să-mi depună mie garanție”.

Domnul consilier Radu-Valeriu Perianu: „Proiectul de hotărâre, în forma prezentată, îmbină cel mai bine elementele necesare. Nu uitați motivul principal pentru care am înființat această societate. Nu cred că am analizat noi piața și ne-am dat seama că ar trebui să înființăm o astfel de societate pentru a înregistra un super profit. Această societate a fost o metodă ingenioasă de a nu trimite oamenii în șomaj. Pe de altă parte, este normal să ne dorim un profit bun dar societatea se află de abia la început. Prin urmare, impunerea unor cifre fixe cu titlu de redevență pune semne de întrebare: este sau nu este bine?. Din acest motiv, o redevență stabilită din cifra de afaceri, în procente, mi se pare cea mai apropiată de posibilitățile de realizare a obiectului de activitate a societății respective. Pe de altă parte, nu știu dacă în vreun loc din țara asta, o astfel de societate poate fi previzionată pe un an și jumătate. Fiind la început de drum, dacă ne axăm doar pe anul acesta, vom avea indicatori suficienți încât să putem discuta de redevență pentru anul viitor.”

Domnul primar Tudor Pendiuc: „Stimați colegi, v-am spus de la început că nici eu nu pot estima acum dacă 25% este mult sau puțin. Este un procent pe care să-l experimentăm. V-aș propune însă un procent de 20%, pentru a putea lăsa o marjă. Cu privire la garanția de bună execuție, aceasta reprezintă garanția că va plăti redevența. Dacă vor fi probleme de un anumit gen, vor fi expuse în cadrul ședinței consiliului local și vom găsi soluții. Vă propun să stabilim 20% și vom vedea în luna decembrie ce vom face în anul 2011”.

Domnul consilier Mariean Neacșu: „Îmi pare rău că renunțăm de la început la calitățile de bun manager ale domnului director Becheanu. Domnia sa a dovedit la SC Salubritate 2000 SA, când am analizat în primul semestru, că a avut un profit extraordinar. Haideți să-i dăm șansa, pentru două luni de zile, să-și demonstreze capacitatea de conducător la SC «Salpitflor Green» SA, iar în cazul în care rezultatele nu vor fi cele așteptate, vom stabili de urmează”.

Domnul consilier Radu-Cristian Nistor părăsește sala de ședință. Consilieri prezenți: 20.

Domnul președinte de ședință supune la vot amedamentul Comisiei nr.2, susținut de domnul consilier Ștefan-Romeo Ciocănel, care este respins cu 4 voturi „pentru” (domnii consilieri Ștefan-Romeo Ciocănel, Iulian Corbu, Gheorghe Frătoaica, Mariean Neacșu) și 16 „abțineri”.

Domnul primar Tudor Pendiuc: „La art.II, garanția de bună execuție a contractului va fi de 300.000 lei și nu de 500.000 lei”.

Domnul președinte de ședință supune la vot amedamentul domnului consilier Mariean Neacșu cu privire la menținerea procentului de 35% care este respins cu 1 vot „pentru” (domnul consilier Mariean Neacșu) și 19 voturi „împotrivă”.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, cu amendamentul inițiatorului (procent de 20% și garanția de bună execuție de 300.000 lei), care este aprobat cu 16 voturi „pentru” și 4 voturi „împotrivă” (domnii consilieri Ștefan-Romeo Ciocănel, Iulian Corbu, Gheorghe Frătoaica, Mariean Neacșu), devenind

Hotărârea nr. 391/28.10.2010.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 27 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea și completarea HCL nr. 282/2010 privind delegarea gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 392/28.10.2010.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 28 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind unele măsuri pentru reglementarea situației juridice a unor bunuri, urmare a reorganizării în societate comercială a Serviciului Public Administrația Domeniului Public Pitești”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 393/28.10.2010.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 29 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar pentru modificarea și completarea HCL nr.466/26.11.2009 privind achiziționarea unor bunuri imobile de către Serviciul Public Local de Termoficare al Municipiului Pitești, cu modificările și completările ulterioare”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, cu modificarea prezentată de inițiator la începutul ședinței, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 394/28.10.2010.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 30 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind validarea unor modificări la Actul constitutiv al SC Apă Canal 2000 SA”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 395/28.10.2010.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 31 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind unele măsuri de întocmire a documentațiilor de carte funciară pentru unele imobile, terenuri și construcții aparținând domeniului public al municipiului Pitești, concesionate SC Apă Canal 2000 SA”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

- comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.5 - avizeaz ă favorabil proiectul de hotă râre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 396/28.10.2010.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 32 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea și completarea HCL nr. 314/23.07.2009 referitoare la aprobarea vânzării, fără licitație publică, a terenului aferent construcției situate în str. Egalității nr. 6, proprietatea numiților Marinică Relli și Marin”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul consilier Mariean Neacșu: „Domnule secretar, am o nelămurire: este vorba despre terenul de sub casă?”.

Domnul secretar Iosiv Cerbureanu: „Se referă la terenul din curte”.

Domnul consilier Mariean Neacșu: „De ce nu-l scoatem la licitație? Trebuia să fie o schiță anexată pentru a ne exprima fiecare părerea. Cred că este un preț foarte mic”.

Domnul secretar Iosiv Cerbureanu: „Există raport de evaluare care se regăsește în dosarul președinților comisiilor de specialitate”.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de inițiator, care este aprobat cu 16 voturi „pentru” și 4 „abțineri” (domnii consilieri Ștefan-Romeo Ciocănel, Iulian Corbu, Gheorghe Frătoaica, Mariean Neacșu), devenind Hotărârea nr. 397/28.10.2010.

Domnul consilier Adrian-Mihai Prodănel părăsește sala de ședință. Consilieri prezenți: 19.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 33 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea și completarea HCL nr.192/2008, cu modificările și completările ulterioare, privind zonarea cimitirului „Sf. Gheorghe” Pitești și aprobarea unor tarife”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 398/28.10.2010.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 34 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea și completarea HCL nr.491/2006, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la aprobarea tarifelor de concesionare pentru locurile de înhumare în cimitirul Prundu din municipiul Pitești”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 399/28.10.2010.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 35 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind asocierea municipiului Pitești cu Consiliul Județean Argeș și comuna Moșoaia în vederea realizării în comun a unor lucrări de interes public local”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 400/28.10.2010.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 36 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind alocarea unor sume de la bugetul local al municipiului Pitești pe anul 2010, pentru finanțări nerambursabile”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 401/28.10.2010.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 37 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea vânzării terenului situat în Municipiul Pitești, str. Câmpineanu nr.8”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 402/28.10.2010.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 38 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar referitor la modificarea și completarea H.C.L. nr. 282/2010 privind delegarea gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat (grafice de lucrări)”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul secretar Iosiv Cerbureanu: „La art.VI nu este vorba de republicare ci de modificare prin act adițional.”

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, cu modificarea adusă de executiv, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 403/28.10.2010.

Se trece la procedura de vot secret pentru desemnarea reprezentanților în comisia de evaluare și selecționare a asociațiilor și fundațiilor în vederea acordării subvențiilor de la bugetul local.

Urmare votului exprimat, președintele comisiei de validare, domnul consilier Oprea Gheorghe, anunță rezultatul comisiei de validare și anume:

 • 1. Ana Badea

 • 2. Gheorghe Frătoaica

 • 3. Radu-Valeriu Perianu

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, cu modificarea adusă în urma votului, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 404/28.10.2010.

DIVERSE:

Domnul primar Tudor Pendiuc: „Referitor la discuția despre «Casa Căsătoriilor», vă propun să includem pe lista de investiții acum și proiectarea extinderii primăriei, pentru a putea demara procedurile aferente proiectării”.

Domnul consilier Iulian Corbu: „Prin acest lucru înseamnă că eliminăm varianta cumpărării clădirii liceului «Dinu Lipatti». Dacă extindem primăria și pentru o altă activitate sunt de acord însă, dacă extindem numai pentru activitatea de la «Casa Căsătoriilor», ar trebui să vedem dacă este mai rentabil să cumpărăm clădirea respectivă”.

Domnul primar Tudor Pendiuc: „Extinderea primăriei nu o propun numai pentru activitatea desfășurată la «Casa Căsătoriilor». Avem și Direcția de Asistență Socială a Municipiului Pitești precum și alte activități. Cu privire la «Casa Căsătoriilor», aceasta se va rezuma la o sală, căreia îi vom da și alte funcționalități. Cât privește clădirea de care vorbeați, aceasta arată bine în exterior însă, în interior, sunt necesare mai multe modificări, consolidări, riscând să cheltuim mai mult decât pentru o clădire nouă.”

Domnul consilier Mariean Neacșu: „Propuneți un studiu de prefezabilitatea pentru a vedea despre ce valoare este vorba”.

Domnul primar Tudor Pendiuc: „Propun derularea primelor faze ale acestei investiții”.

Domnul consilier Iulian Corbu: „Aveți idee ce sumă ar presupune achiziția clădirii liceului respectiv?”.

Domnul viceprimar Constantin-Cornel Ionică precizează că trebuie avut în vedere și un studiu cu privire la reabilitarea acestuia pentru a cunoaște suma.

Domnul președinte de ședință supune la vot propunerea domnului primar Tudor Pendiuc care este aprobată în unanimitate de voturi.

Domnul consilier Mariean Neacșu: „În calitate de consilier local, am fost solicitat de doamna Bădescu Elena, domiciliată pe str. Teiuleanu, în legătură cu retragerea unui atestat de administrator al doamnei Geboilă Niculina. A invocat și faptul că are o serie de hotărâri judecătorești irevocabile care nu sunt puse în executare de către serviciul de termoficare și SC Apă Canal 2000 SA. A făcut un memoriu și către dumneavoastră săptămâna trecută. Dumneaei se află în proces de 10-12 ani cu mai multe instituții. Rugămintea este să-i dăm un răspuns în termen de 30 de zile.”

Doamna consilier Anca-Ștefania Barbu: „În perioada când lucram la Inspectoratul Școlar Județean, doamna în cauză solicita să nu mai poată ieși elevii în pauză deoarece o deranjau comportamentul acestora, limbajul folosit”.

Domnul primar Tudor Pendiuc: „Este un conflict mai vechi. Dumneaei a venit și în audiență. Lucrurile sunt în funcție de cine asculți: dacă o asculți pe doamna Bădescu, îi dai dreptate, dacă o asculți pe doamna Gebelea, îi dai dreptate.”

Domnul consilier Mariean Neacșu: „Doamna Bădescu are hotărâri judecătorești irevocabile”.

Domnul primar Tudor Pendiuc: „Acest lucru nu ține de competența noastră. Dumneaei va trebui să și le pună în aplicare”.

Drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Dumitru Tudosoiu

SECRETAR,

Iosiv Cerbureanu

Red.Bianca Nițu 1ex.