JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

PROCES - VERBAL

Încheiat azi, 28.01.2010, cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Pitești.

Ședința a fost convocată de primarul municipiului Pitești, convocatorul fiind înregistrat sub nr. 4130 din 22.01.2010.

La ședință participă de drept:

 • - dl. Tudor Pendiuc           - primarul municipiului Pitești;

 • - dl. Iosiv Cerbureanu        - secretarul municipiului Pitești.

Participă ca invitați: directorii executivi ai direcțiilor și șefii compartimentelor independente din cadrul aparatului de specialitate al primarului, directorii și reprezentanții societăților comerciale aflate sub autoritatea consiliului local.

La ședința consiliului local participă reprezentanți ai mass-media locală.

Domnul secretar Iosiv Cerbureanu face prezența consilierilor, constatându-se:

 • - consilieri în funcție - 23;

 • - consilieri prezenți - 21;

 • - consilieri absenți - 2 (domnii consilieri Gheorghe Codrescu și Radu-Cristian Nistor).

Președinte de ședință este domnul viceprimar Cornel-Constantin Ionică.

Sosește în sala de ședință domnul consilier Radu-Cristian Nistor. Consilieri prezenți: 22.

Se supune la vot motivarea absențelor doamnei consilier Anca-Ștefania Barbu și a domnului consilier Vasile-Dorin Voicu de la ședința ordinară a consiliului local din data de 22.12.2009, care este aprobată în unanimitate de voturi.

Se supune la vot procesul-verbal al ședinței consiliului local din data de 22.12.2009, care este aprobat în unanimitate de voturi.

Sunt distribuite doamnelor și domnilor consilieri, modificările aduse de inițiator la punctele nr. 19 și nr. 34 de pe ordinea de zi, precum și proiectele cu care se suplimentează ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului tehnic și a Detaliilor de execuție pentru obiectivul de investiții «Centrală termică P.T. 602 -cartier Trivale, din Municipiul Pitești»”, „Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului tehnic și a Detaliilor de execuție pentru obiectivul de investiții «Centrală termică P.T. 610 - cartier Trivale, din Municipiul Pitești»”, „Proiect de hotărâre privind participarea Municipiului Pitești, în calitate de Beneficiar Local al investițiilor prioritare finanțate din Fondul de Coeziune, la susținerea finanțării elaborării Aplicației de Finanțare pe Fondul de Coeziune (AFC), a Documentelor Suport (DS) și a funcționării Unității de Implementare a Proiectului (UIP Coeziune)”, „Proiect de hotărâre privind validarea unor procese - verbale de renegociere” și „Adresa nr. 779/28.01.2010 a Serviciului Public Local de Termoficare, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr. 4893/28.01.2010 referitoare la funcționarea sistemului de alimentare centralizată cu energie temică în municipiul Pitești”.

Domnul viceprimar Cornel-Constantin Ionică: “Avem două modificări și anume: la punctul nr. 19 - “Proiect de hotărâre inițiat de primar privind participarea municipiului Pitești la proiectul «Modernizare Parc Ștrand»”, la art. 1. sumele prevăzute la alin. (4) și alin. (5) se înlocuiesc cu următoarele sume: 1.054.769,23 lei și respectiv, 6.674.935,72 lei și la punctul nr. 34 - „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea documentației privind organizarea și desfășurarea licitațiilor publice pentru închirierea spațiilor și terenurilor în vederea amplasării de construcții provizorii în scopul desfășurării de activități comerciale, situate în piețele și Târgul Săptămânal al municipiului Pitești” sunt următoarele modificări:

 • - la caietul de sarcini Secțiunea II, punctul 5 va deveni punctul 4;

 • - la Subcapitolul IV „Negocierea directă”, punctul 4, literele menționate vor fi de la d-k;

 • - la contractul de spațiu la art.10 se va adăuga punctul „m” din contractul de închiriere teren;

 • - la fiecare din cele două modele de contracte de închiriere (spațiu comercial/teren) alin.1 art.2. capitolul III,, Termenul” va avea următorul cuprins:

,, Contractul de închiriere (spațiu comercial/teren) se încheie pe o perioadă de ani de la data de și până la data de........cu posibilitatea

prelungirii prin act adițional cu aprobarea Consiliului Local.”

 • - la fiecare din cele două contracte de închiriere (spațiu comercial/teren), după capitolul X. “Răspunderea contractuală. Litigii” se introduce capitolul XI “Forța Majoră”, care va avea următorul cuprins:

„XI FORȚA MAJORĂ

Art. 19 Prin Forța Majoră se înțeleg toate evenimentele și/sau împrejurările independente de voința părții care invocă Forța Majoră, imprevizibile și de neînlăturat, și care, survenind după încheierea prezentului contract, împiedică sau întârzie, total sau parțial, îndeplinirea obligațiilor izvorând din prezentul contract. Forța Majoră include și orice act normativ sau individual al administrației publice sau orice alt act cu putere obligatorie, lege sau ordonanță a guvernului României, ce ar avea ca efect imposibilitatea realizării obiectului prezentului contract.

Art. 20 Partea care invocă Forța Majoră va fi exonerată de răspundere, dar numai în măsura și pentru perioada în care îndeplinirea obligațiilor este împiedicată sau întârziată de situația de Forță Majoră.

Art. 21 Partea care invocă Forța Majoră este obligată să notifice cealaltă parte prin e-mail/fax și/sau scrisoare recomandată, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la începerea evenimentelor sau împrejurărilor considerate drept Forță Majoră, trimițând totodată un act confirmativ eliberat de Camera de Comerț ori altă autoritate competentă din județul Argeș, prin care să se certifice realitatea și exactitatea faptelor, datelor și împrejurărilor cuprinse în notificarea menționată.

La primirea notificării și confirmării menționate mai sus, ambele părți se vor consulta de îndată și vor conveni în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare asupra acțiunilor și/sau măsurilor de întreprins în interesul ambelor părți, în scopul limitării sau depășirii efectelor situației de Forță Majoră.

Art. 22 Pentru orice întârziere sau neîndeplinire a obligațiilor contractuale de către oricare dintre părți, ca urmare a situației de Forță Majoră, cealaltă parte nu este îndreptățită să pretindă penalități, dobânzi sau despăgubiri care altfel ar fi fost plătibile.

Dacă un eveniment de Forță Majoră durează mai mult de 30 (treizeci) zile calendaristice, fiecare parte are dreptul să rezilieze contractul, fără compensație sau obligație de justificare.”

 • - la fiecare din cele două contracte de închiriere, capitolul XI. Clauze Speciale devine capitolul XII. Clauze Speciale; articolul 19 devine articolul 23; articolul 20 devine articolul 24”.

Doamna consilier Anca-Ștefania Barbu propune o modificare la ordinea de zi și anume, dezbaterea proiectului de la punctul nr. 23 înaintea proiectului de la punctul nr. 16 și totodată radierea din lista cu spații destinate cabinetelor medicale a Cabinetului Medical Individual Dr. Popa Dan Gabriel.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul ordinii de zi, cu completările și modificările aduse, care este aprobat în unanimitate de voturi.

Domnul consilier Ștefan-Romeo Ciocănel: „Vreau să vă anunț că nu voi vota la punctele cu aprobarea proiectelor tehnice și de detalii de la centralele termice, una dintre lucrări fiind câștigată de o firmă a mea, consider că este o incompatibilitate”.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 1 de pe ordinea de zi : „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea H.C.L. nr. 169/2009 referitoare la aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Poliției Comunitare a Municipiului Pitești, cu modificările și completările ulterioare”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 1/28.01.2010.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 2 de pe ordinea de zi : „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Proiectului tehnic și a Detaliilor de execuție pentru obiectivul de investiții „Centrală termică P.T. 603 -cartier Trivale, din Municipiul Pitești”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul consilier Mariean Neacșu: „Aprobăm documentația, aprobăm detaliile de execuție, dar aș dori să știu dacă pentru execuție și realizare, admitem termene clare și precise și asta pentru că, toate investițiile la punctele termice au suferit modificări sau nu au fost finalizate la timp. Ar trebui să stabilim termene precise, cu sancțiuni, pentru nerealizarea lor”.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 2/28.01.2010.

În conformitate cu art. 46 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare, domnul consilier Ștefan-Romeo Ciocănel nu participă la procesul de votare al acestui proiect de hotărâre.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 3 de pe ordinea de zi : „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Proiectului tehnic și a Detaliilor de execuție pentru obiectivul de investiții „Centrală termică P.T. 601 -cartier Trivale, din Municipiul Pitești”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 3/28.01.2010.

În conformitate cu art. 46 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare, domnul consilier Ștefan-Romeo Ciocănel nu participă la procesul de votare al acestui proiect de hotărâre.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 4 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții «Extindere canalizare menajeră - zona Codrii Cosminului» din municipiul Pitești”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 4/28.01.2010.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 5 de pe ordinea de zi : „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea componenței Comisiei de repartizare a locuințelor sociale și a locuințelor din fondul locativ aflate în patrimoniul Municipiului Pitești și administrarea Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești constituită prin H.C.L. nr. 27/2009”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

- comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre (cu amendament -comisia să fie formată din 7 membri);

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre (cu amendament -reducerea numărului de membri ai comisiei de la 9 la 7).

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, cu amendamentul propus de comisia nr. 5, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 5/28.01.2010.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 6 de pe ordinea de zi : „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții «Amenajare spații bloc G1- bulevardul Republicii» din municipiul Pitești”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 6/28.01.2010.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 7 de pe ordinea de zi : „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea principalelor manifestări cultural - artistice, sportive și sociale care se organizează în municipiul Pitești în anul 2010”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 7/28.01.2010.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 8 de pe ordinea de zi : „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind prelungirea unor contracte de închiriere spații comerciale și teren în piețele municipiului Pitești”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

- comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 8/28.01.2010.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 9 de pe ordinea de zi : „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind avizarea vânzării unei părți din imobilul - construcție situat în intravilanul municipiului Pitești, str. I.C. Brătianu nr. 38, către actualul chiriaș”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 9/28.01.2010.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 10 de pe ordinea de zi : „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea proceselor - verbale de recepție a unor bunuri și lucrări realizate din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru retehnologizarea, modernizarea și dezvoltarea sistemelor centralizate de producere și distribuție a energiei termice”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul consilier Mariean Neacșu: „Vreau să știu dacă lucrările executate au avut efectul scontat”.

Domnul director Aurelian Niță: „Lucrările care s-au executat au avut cu siguranță rezultatele pe care ni le doream, eliminând totodată și pierderile din rețeaua primară”.

Domnul consilier Mariean Neacșu: „Are eficiență noul serviciu?”.

Domnul director Aurelian Niță: „Categoric, că da!”.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 10/28.01.2010.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 11 de pe ordinea de zi : „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 194/1999 privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Pitești”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 11/28.01.2010.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 12 de pe ordinea de zi : „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenuri proprietate privată, situate în intravilanul municipiului Pitești, Calea Craiovei nr. 151”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - nu este luat în discuție;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - nu este luat în discuție;

 • - comisia nr.4 - nu este luat în discuție;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 12/28.01.2010.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 13 de pe ordinea de zi : „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind preluarea unor bunuri imobile la domeniul public al municipiului Pitești”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Doamna consilier Anca-Ștefania Barbu: „Care este destinația spațiului din strada Victoriei nr. 42?”

Domnul primar Tudor Pendiuc: „Atunci când l-am preluat, ne-am gândit la două variante: Casa Căsătoriilor sau Serviciul Social. Încă analizăm, urmează să stabilim”.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 13/28.01.2010.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 14 de pe ordinea de zi : „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind stabilirea chiriei pe anul 2010, pentru suprafețele de teren ocupate de garaje autorizate”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre cu amendament.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 14/28.01.2010.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 15 de pe ordinea de zi : „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea și completarea unor contracte”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 15/28.01.2010.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 16 de pe ordinea de zi : „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 74/28.08.2008 referitoare la aprobarea «Listei spațiilor aflate în patrimoniul privat al municipiului Pitești, cu destinația de cabinete medicale, care se vând acualilor deținători sau codeținători»”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre cu amendament;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 16/28.01.2010.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 17 de pe ordinea de zi : „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Documentației tehnice «Delimitarea și marcarea hotarelor administrative ale municipiului Pitești, județul Argeș»”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 17/28.01.2010.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 18 de pe ordinea de zi : „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind conferirea Diplomei de fidelitate”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 18/28.01.2010.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 19 de pe ordinea de zi : „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind participarea municipiului Pitești la proiectul «Modernizare Parc Ștrand»”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul consilier Mariean Neacșu: „În ce stadiu se află documentația? A fost înaintată, a fost aprobată?”

Domnul primar Tudor Pendiuc: „Documentația este întocmită și transmisă la Agenția de Dezvoltare Regională Sud Muntenia pentru a fi verificată din punct de vedere tehnic, după care va fi depusă la Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru a fi constatată eligibilitatea”.

Domnul consilier Mariean Neacșu: „Din cele 38 milioane cât am presupus noi, ar putea fi aprobate și 10 milioane și 15 milioane?”.

Domnul primar Tudor Pendiuc: „Toți banii sunt 38 de milioane, de aceea ne-am gândit să mergem cu mai multe proiecte, însă problema este timpul. De exemplu, numai la ADR Muntenia proiectele au stat 3 luni, iar la Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului sunt sute de dosare depuse. Din punctul nostru de vedere, am făcut tot ce se putea face”.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, cu modificările aduse de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 19/28.01.2010.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 20 de pe ordinea de zi : „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 50/2008, cu modificările și completările ulterioare, privind circulația prin municipiul Pitești a autovehiculelor destinate transportului rutier de persoane prin curse regulate, regulat speciale, județene și în cont propriu”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 20/28.01.2010.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 21 de pe ordinea de zi : „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Actului adițional nr. 3 la Contractul de concesiune nr. 8286/1879/2001, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Pitești și S.C. Apă Canal 2000 S.A.”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 21/28.01.2010.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 22 de pe ordinea de zi : „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Proiectului tehnic și a Detaliilor de execuție pentru obiectivul de investiții «Centrală termică P.T. 604 -cartier Trivale, din municipiul Pitești»”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 22/28.01.2010.

În conformitate cu art. 46 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare, domnul consilier Ștefan-Romeo Ciocănel nu participă la procesul de votare al acestui proiect de hotărâre.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 23 de pe ordinea de zi : „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind stabilirea nivelului minim al redevenței pentru concesionarea unor spații cu destinația de cabinete medicale”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Doamna consilier Anca-Ștefania Barbu: „Propun executivului să omitem de la art. 1 și art. 3 strada Negru Vodă - Complex Ciocârlia, în baza celor hotărâte la punctul 16 de pe ordinea de zi”.

Domnul consilier Ștefan-Romeo Ciocănel: „Ne aflăm într-o situație delicată, Consiliul Județean Argeș a aprobat tariful de 1 euro/mp/an pentru cabinetele medicale și vom fi în situația în care vor fi cabinete care vor plăti 4 euro pe lună și cabinete care vor plăti mii de euro pe an”.

Domnul secretar Iosiv Cerbureanu: „Acest proiect a mai fost retras de pe ordinea de zi în luna noiembrie pentru a găsi o soluție mai ușoară decât cea pe care o propuneam noi, însă legea este clară și din păcate nu putem să facem nimic în privința aceasta.”

Domnul consilier Ștefan-Romeo Ciocănel: „Și totuși, cum a ajuns consiliul județean la prețul de 1 euro?”

Domnul viceprimar Cornel-Constantin Ionică: „Nu ne-am propus să știgăm bani din chiriile pentru cabinetele medicale. Eu vă propun să-l votăm așa cum este și să rămână în continuare să căutăm soluții mai bune”.

Domnul primar Tudor Pendiuc: „Așa cum a precizat și domnul viceprimar, nu chiria pentru cabinetele medicale rezolvă lipsa banilor din municipiul nostru, însă, vă propun și eu să votăm proiectul în forma aceasta, vedem pe ce s-a bazat consiliul județean din punct de vedere legal atunci când a stabilit acea chirie de 1 euro și luăm măsurile necesare”.

Doamna consilier Anca-Ștefania Barbu: „Am și eu aceeași propunere, să votăm proiectul în această formă și să rămână la latitudinea comisiei de negociere cu medicii”.

Domnul consilier Gheorghe Frătoaica: „Aș vrea să se țină cont de faptul că aceste spații au destinația de cabinete medicale, nu de societăți care să obțină profit”.

Domnul consiler Adrian-Mihai Prodănel: „Sunt de acord cu propunerea doamnei consilier Anca Barbu și cred că ar trebui să ținem cont că, votând această hotărâre îi ajutăm și pe medicii care activează în aceste cabinete. Dumnealor sunt informați de acest tarif și chiar doresc să incheie aceste contracte”.

Domnul secretar Iosiv Cerbureanu: „Cabinetele medicale au fost concesionate conform Hotărârii de Guvern nr. 884/2004 pe 5 ani, termenul încheindu-se în luna noiembrie a anului 2009. De aceea, aș dori să vă citesc textul de lege: «După primii 5 ani, nivelul minim al redevenței se va stabili de către concedent, pornind de la prețul pieței sub care redevența nu poate fi acceptată». S-a făcut un raport, s-a discutat cu persoana care a întocmit acest raport și care ne-a confirmat că prețul stabilit este cel minim”.

Domnul viceprimar Cornel-Constantin Ionică: „Să votăm proiectul așa cum este acum și rămâne să luăm un punct de vedere și de la consiliul județean”.

Domnul președinte de ședință precizează că au fost propuși următorii consilieri: Anca-Ștefania Barbu, Silviu Marinescu și Mihai Zaharia.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 24 de pe ordinea de zi : „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea și completarea inventarului bunurilor domeniului public al municipiului Pitești, aprobat prin H.C.L. nr. 194/1999”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 23/28.01.2010.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 25 de pe ordinea de zi : „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Pitești a unor bunuri”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 24/28.01.2010.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 26 de pe ordinea de zi : „Proiect de hotărâre inițiat de primar pentru modificarea H.C.L. nr. 514/22.12.2009 privind aprobarea prețurilor locale de producere pe bază de gaze naturale în centrale termice de cvartal (CT 1216 și CT 1217) și pentru serviciile de distribuție și furnizare a energiei termice din municipiul Pitești prestate de către Serviciul Public Local de Termoficare al Municipiului Pitești”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

- comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 25/28.01.2010.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 27 de pe ordinea de zi : „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea H.C.L. nr. 360/27.08.2009 privind întreținerea și exploatarea unor locuri de parcare din municipiul Pitești”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 26/28.01.2010.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 28 de pe ordinea de zi : „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 330/24.12.2002 privind unele măsuri pentru arondarea pe străzi și inscripționarea imobilelor din municipiul Pitești”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Doamna consilier Anca-Ștefania Barbu: „Cred că este o mică eroare în hotărârea de consiliu din anul 2002, pentru că, în mod normal, nu proprietarii imobilelor, persoane fizice, juridice inclusiv asociațiile de proprietari sau locatari trebuie să inscripționeze imobilele cu denumirea străzii, ci doar cu numărul imobilului”.

Domnul viceprimar Cornel-Constantin Ionică: „Este corect ceea ce spuneți, o să facem rectificarea de rigoare”.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 27/28.01.2010.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 29 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 479/26.11.2009 referitoare la preluarea la domeniul privat al municipiului Pitești a unor suprafețe de teren”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 28/28.01.2010.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 30 de pe ordinea de zi : „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea unui schimb de terenuri”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează negativ proiectul de hotărâre.

Doamna consilier Anca-Ștefnia Barbu: „Vreau să vă anunț că din motive personale, nu voi participa la vot”.

Domnul consilier Radu-Cristian Nistor: „Aș vrea să motivez avizul negativ pe care l-am dat acestui proiect și anume: terenul pe care-l primim la schimb nu are o formă regulată, nu are acces la stradă, iar prețul este foarte mare. ”.

Domnul consilier Iulian Corbu: „Vreau să felicit că s-a ținut cont și de părerea noastră în ceea ce privește spațiul verde. Legat de cele două rapoarte, consider că evaluatorul a tras cât a putut ca să apropie cele două sume”.

Domnul consilier Adrian-Mihai Prodănel: „Rolul nostru în acest consiliu, nu este numai de a vedea proiectele pe termen scurt, ci și la dezvoltarea municipiului nostru în perspectiva viitorului. Cred că aceste proiecte pot aduce valoare cetățenilor din acea zonă, poate crea locuri de muncă și poate să securizeze parte din veniturile acestei primării, pe termen scurt, mediu și lung. Am să mă explic: dincâte am înțeles, valoare investiției se ridică undeva la 30 milioane euro. Acest lucru ar genera între 500 și 800 de locuri de muncă. Dacă facem un calcul simplu, la ce cuantum sunt impozitele pe clădiri la ora actuală, rezultă că Girexim sau firma care urmează să investească acolo, va plăti către primărie în următorii 10 ani, peste 5 milioane de euro, iar pe următorii 20 de ani, se strâng evident, de două ori mai mult. Avem de ales: între a lăsa un teren așa cum este sau a da drumul la o investiție care poate să aducă beneficii atât primăriei cât și economiei din acest municipiu. Faptul că se discută aici despre deschiderea la stradă a unui teren, eu am rugămintea să vă mai uitați încă o dată pe acest triunghi pe care-l solicită Girexim și-o să vedeți că are o latură de 9 m. Oare ce-am putea să construim noi vreodată acolo? Nici măcar loc de parcare nu se poate face acolo. Cum arată zona în acest monent? Cum poate să arate peste un an, doi? Gândiți-vă cât a pierdut municipalitatea din contribuția salariaților de pe raza acestui municipiu, la bugetul local. Amintiți-vă de platforma de nord, Rolast și concedierile masive de la toate societățile din zona de nord. Noi trebuie să recâștigăm forță de muncă, astfel putem să securizăm din ce în ce mai mult bugetul municipilui Pitești pe următorii ani. Avem investiții de făcut și tot vin proiecte. Consider că acesta este rolul nostru, de a ajuta și la dezvoltarea acestui municipiu. Din punctul meu de vedere, municipialitatea, pentru o asemenea investiție, ar fi putut concesiona acest teren cu o redevență de 1 euro pe an, aproape în folosință gratuită. Dar dacdă dânșii au propus acest schimb de terenuri, cu atât mai bine pentru noi. Rugămintea mea este să analizați bine și să votați pentru binele acestui municipiu”.

Domnul consilier Iulian Corbu: „Nu cred că vorbim despre același teren, pentru că aici nu scrie nimic de nicio investiție, ci doar de schimbul acesta de terenuri. Poate dânsul are mai multe informații”.

Domnul consilier Mariean Neacșu: „Mă bucur când aud vorbe atât de frumoase, dar acestea trebuie să aibă și suport. Părerea mea este că există interese în schimbul acestor terenuri, dar voi vota. Am să vă spun și de ce: la ora actuală, municipiul Pitești se află pe locul 2 pe țară, privind suprafața comercială raportată la mia de locuitori. Politica noastră a fost să aducem cât mai multe investiții comerciale. Municipiul nostru care era pe locul 4 pe țară în industrie, unde a ajuns acum? Cred că cel mai bine era să concesionăm pe 50 ani, nu pe 1 euro, ci pe 2-3 euro sau dacă primăria venea cu un parteneriat cu această firmă. De ce numai supermarket-uri?”.

Domnul viceprimar Cornel-Constantin Ionică: „Oamenii de afaceri sunt absolut liberi să-și aleagă obiectul de activitate”.

Domnul consilier Radu-Cristian Nistor: „Dacă un om de afaceri cumpără un teren cu 20 euro/mp și noi primăria îl luăm de 280 de ori mai scump, înseamnă că este un om de afaceri foarte bun. Terenul a fost cumpărat cu 20 euro și este evaluat acum la 2000 euro mp”.

Domnul viceprimar Cornel-Constantin Ionică: „Domnul consilier Adrian-Mihai Prodănel a spus foarte bine că trebuie să gândim în perspectivă. Acolo nu se va construi nimic, îl ia terenul în scopul de a menține un parc, așa cum prevăd legile. Poate pierdem anul acesta, dar anii următori vom câștiga însutit”.

Domnul primar Tudor Pendiuc: „Sunt de acord că în municipiul Pitești s-a construit altceva decât industrie. Trebuie să creem locuri de muncă nu numai pentru cei care nu au servici, ci și pentru cei care produc. Așa cum ați văzut peste tot în țară, orașele au zonele industriale la periferie. Aceasta este logica pentru care în Pitești, investitorii au venit cu investiții de genul acesta de birouri, de supermarket-uri, de spații comerciale etc mai aproape de centru. De aceea, am venit cu o propunere acum cîțiva ani de zile, de a înființa acea zonă metropolitană pentru a putea oferi investitorilor zonele adiacente municipiului nostru, pentru industrie”.

Domnul consilier Adrian-Mihai Prodănel: „Mai am ceva de adăugat și anume, singurul teren proprietatea municipalității, în acest moment, este fosta platformă CET SUD.Dacă am elibera acel teren și l-am pune la dispoziția investitorilor, ar fi un lucru extraordinar”.

Domnul primar Tudor Pendiuc: „Până în luna martie voi veni cu un proiect de hotărâre pentru acest spațiu, avem deja solicitări pentru industrie în acel loc”.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de inițiator, care este aprobat cu 20 voturi „pentru” și 1 vot „împotrivă” (domnul consilier Radu-Cristian Nistor), devenind

Hotărârea nr. 29/28.01.2010.

În conformitate cu art. 46 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare, doamna consilier Anca-Ștefania Barbu nu participă la procesul de votare al acestui proiect de hotărâre.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 31 de pe ordinea de zi : „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea normativului pentru dotarea cu autovehicule și a consumului lunar de carburanți pentru Consiliul Local al Municipiului Pitești”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 30/28.01.2010.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 32 de pe ordinea de zi : „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 348/19.08.2009 privind aprobarea prețurilor și tarifelor locale de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice ce vor fi practicate de către Serviciul Public Local de Termoficare al Municipiului Pitești”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul consilier Marien Neacșu: „Aș dori să fie analizată următoarea propunere: subvenția pentru populație, să fie diferențiată în funcție de veniturile pe care le realizează fiecare familie în parte”.

Domnul primar Tudor Pendiuc: „Este o problemă care mă frământă și pe mine, doar că legea nu ne permite să facem mai multe”.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 31/28.01.2010.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 33 de pe ordinea de zi : „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea unor tarife pentru prestări servicii efectuate de Serviciul Public Piețe Agroalimentare și Salubritate Stradală”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

- comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul consilier Mariean Neacșu: „Domnul director a uitat că am aprobat două prețuri diferite: un preț pentru producătorii direcți și un alt preț pentru comercianti”.

Domnul viceprimar Cornel-Constantin Ionică: „Nu a uitat, doar că, în vremurile acestea de criză, am ajuns să ne rugăm noi de comercianți. Avem foarte multe spații comerciale libere”.

Domnul consilier Mariean Neacșu: „Pentru că este iarnă, însă la primăvară se va schimba situația și vor ajunge să se roage dumnealor de noi”.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 32/28.01.2010.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 34 de pe ordinea de zi : „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea documentației privind organizarea și desfășurarea licitațiilor publice pentru închirierea spațiilor și terenurilor în vederea amplasării de construcții provizorii în scopul desfășurării de activități comerciale, situate în piețele și Târgul Săptămânal al municipiului Pitești”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul secretar Iosiv Cerbureanu: „Avem niște modificări la documentație pe care vi le propunem și vă asigurăm că îmbunătățesc proiectul de hotărâre”.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, cu modificările aduse de către inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 33/28.01.2010.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 35 de pe ordinea de zi : „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Proiectului tehnic și a Detaliilor de execuție pentru obiectivul de investiții «Centrală termică P.T. 602 -cartier Trivale, din municipiul Pitești»”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 34/28.01.2010.

În conformitate cu art. 46 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare, domnul consilier Ștefan-Romeo Ciocănel nu participă la procesul de votare al acestui proiect de hotărâre.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 36 de pe ordinea de zi : „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Proiectului tehnic și a Detaliilor de execuție pentru obiectivul de investiții «Centrală termică P.T. 610 -cartier Trivale, din municipiul Pitești»”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 35/28.01.2010.

În conformitate cu art. 46 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare, domnul consilier Ștefan-Romeo Ciocănel nu participă la procesul de votare al acestui proiect de hotărâre.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 37 de pe ordinea de zi : „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind participarea Municipiului Pitești, în calitate de Beneficiar Local al investițiilor prioritare finanțate din Fondul de Coeziune, la susținerea finanțării elaborării Aplicației de Finanțare pe Fondul de Coeziune (AFC), a Documentelor Suport (DS) și a funcționării Unității de Implementare a Proiectului (UIP Coeziune)”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 36/28.01.2010.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 38 de pe ordinea de zi : „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind validarea unor procese - verbale de renegociere”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 37/28.01.2010.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 39 de pe ordinea de zi : „Raport privind transparența decizională în anul 2009”.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot raportul, care este aprobat în unanimitate de voturi.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 40 de pe ordinea de zi : „Raport privind aplicarea Legii nr. 544/2001 referitoare la liberul acces la informațiile de interes public”.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot raportul, care este aprobat în unanimitate de voturi.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 41 de pe ordinea de zi : „Raport privind activitatea asistenților personali ai persoanelor cu handicat grav în semestrul II al anului 2009”.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot raportul, care este aprobat în unanimitate de voturi.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 42 de pe ordinea de zi : „Raport privind acordarea serviciilor de asistență și utilizarea subvenției în anul 2009 de către Asociația de Sprijin a Copiilor Handicapați Fizic România - Filiala Argeș”.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot raportul, care este aprobat în unanimitate de voturi.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 43 de pe ordinea de zi : „Adresa nr. 349/2010 a S.C. Apă Canal 2000 S.A., înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr. 2900/2010 referitoare la Declarația privind depozitele constituite și retragerile efectuate din fondul IID”.

Consiliul local a luat la cunoștință de conținutul informării.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 44 de pe ordinea de zi : „Adresa nr. 779/2010 a Serviciului Public Local de Termoficare al Municipiului Pitești, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr. 4893/2010 referitoare la funcționarea sistemului de alimentare centralizată cu energie termică în municipiul Pitești”.

Consiliul local a luat la cunoștință de conținutul informării.

Se trece la procedura de vot secret pentru desemnarea comisiei de negociere a redevenței pentru spațiile cu destinația de cabinete medicale.

Urmare votului exprimat, președintele comisiei de validare, domnul consilier Gheorghe Oprea, anunță rezultatul comisiei de validare și anume, doamna consilier Anca-Ștefania Barbu, domnii consilieri Silviu Marinescu și Mihai Zaharia.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 38/28.01.2010.

Domnul președinte de ședință declară închise lucrările ședinței.

Drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Cornel-Constantin Ionică

SECRETAR, Iosiv Cerbureanu

Red. ISP 1ex.