JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

PROCES - VERBAL

Încheiat azi, 26.08.2010, cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Pitești.

Ședința a fost convocată de primarul municipiului Pitești, convocatorul fiind înregistrat sub nr. 43577 din 20.08.2010.

La ședință participă de drept:

 • - dl. Tudor Pendiuc           - primarul municipiului Pitești;

 • - dl. Iosiv Cerbureanu        - secretarul municipiului Pitești.

Participă ca invitați: directorii executivi ai direcțiilor și șefii compartimentelor independente din cadrul aparatului de specialitate al primarului, directorii și reprezentanții societăților comerciale aflate sub autoritatea consiliului local.

La ședința consiliului local participă reprezentanți ai mass-media locală.

Domnul secretar Iosiv Cerbureanu face prezența consilierilor, constatându-se:

 • - consilieri în funcție - 23;

 • - consilieri prezenți - 18;

 • - consilieri absenți - 5 (domnii consilieri Ștefan-Romeo Ciocănel, Gheorghe Frătoaica, Silviu Marinescu, Radu-Cristian Nistor și Vasile-Dorin Voicu).

Președinte de ședință este domnul consilier Adrian-Mihai Prodănel.

Se supune la vot procesul-verbal al ședinței consiliului local din data de 08.07.2010, care este aprobat în unanimitate de voturi.

Sunt distribuite doamnelor și domnilor consilieri, modificările aduse de inițiator la punctul nr. 18 de pe ordinea de zi, precum și proiectele cu care se propune suplimentarea ordinei de zi și anume: “Proiect de hotărâre inițiat de primar pentru modificarea H.C.L. nr. 279/12.08.2010 privind rectificarea bugetului Serviciului Public Local de Termoficare al Municipiului Pitești pe anul 2010“, “Proiect de hotărâre inițiat de primar privind acordarea unei împuteniciri”, „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea raportului de evaluare a unor bunuri aparținând domeniului privat al Municipiului Pitești și care fac parte din sistemul de alimentare centralizată cu energie termică (SACET), ce urmează a fi valorificate”, „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind repartizarea unei sume din fondul de rezervă prevăzut în bugetul municipiului Pitești pe anul 2010” și „Sesizarea înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr. 44267/25.08.2010”.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul ordinii de zi, cu modificările și completările aduse, care este aprobat în unanimitate de voturi.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 1 de pe ordinea de zi : „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 260/2010 referitoare la aprobarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al primarului municipiului Pitești”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

- comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 298/26.08.2010.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 2 de pe ordinea de zi : „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 263/2010 referitoare la aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Poliției Comunitare a Municipiului Pitești”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 299/26.08.2010.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 3 de pe ordinea de zi : „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea anexei nr. 2 la H.C.L. nr. 264/2010 referitoare la aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor al Municipiului Pitești”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 300/26.08.2010.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 4 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 281/2010 referitoare la înființarea societății comerciale pe acțiuni “Salpitflor Green” S.A.”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

Domnul președinte de ședință precizează că au fost propuse următoarele persoane:

 • 1.  pentru comisia de cenzori: Orășanu Floarea, Oprea-Barac Luminița-Tatiana și Puiu Marius-Cristian;

 • 2.  pentru consiliul de administrație: Diaconescu Adrian-Dorin, Sabie Gheorghe-Gabriel și Becheanu Romi-Ilie.

Doamna consilier Anca-Ștefania Barbu: „Foștii directori ai societăților, pot face parte din aceste consilii de administrație?”.

Domnul primar Tudor Pendiuc: „Toți cei care au fost directori, sunt în continuare și în noua formă de organizare a societăților”.

Domnul consilier Mariean Neacșu dorește să cunoască pregătirea profesională, dar și experiența celor propuși pentru a face parte din aceste comisii.

Domnul primar Tudor Pendiuc face precizarea că cei propuși sunt ingineri, directori, iar cenzorii sunt toți experți contabili, cu experiență.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 5 de pe ordinea de zi : „Proiect de hotărâre inițiat de primar pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 297/12.08.2010 privind aprobarea studiului de oportunitate pentru concesionarea unui imobil”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 301/26.08.2010.

Sosește în sala de ședință domnul consilier Radu-Cristian Nistor. Consilieri prezenți : 19.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 6 de pe ordinea de zi : „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea concesionării, prin licitație publică, a terenului în suprafață de 612,75 mp, situat în intravilanul municipiului Pitești, str. Victoriei nr. 12 - în spatele centrului comercial Trivale”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 302/26.08.2010.

Sosesc în sala de ședință domnii consilieri Ștefan-Romeo Ciocănel și Vasile-Dorin Voicu. Consilieri prezenți : 21. Se supune la vot motivarea absenței domnului consilier Vasile-Dorin Voicu de la ședința extraordinară a consiliului local din data de 12.08.2010, care este aprobată în unanimitate de voturi.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 7 de pe ordinea de zi : „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor depuse la procedura de atribuire, prin licitație publică, a contractului de concesiune pentru terenul în suprafață de 612,75 mp, situat în intravilanul municipiului Pitești, str. Victoriei nr.12 - în spatele centrului comercial «Trivale»”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul președinte de ședință precizează că au fost propuși următorii consilieri: Ionică Constantin-Cornel, Nistor Radu-Cristian, Oprea Gheorghe, Perianu Radu-Valeriu, Prodănel Adrian-Mihai, Zărnescu Nicolae-Valeriu.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 8 de pe ordinea de zi : „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor de alimentare cu apă și canalizare către SC Apă Canal 2000 SA Pitești, aprobat prin H.C.L. nr. 173/19.05.2010”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Executivul precizează că sunt necesare completări la prezentul proiect, în sensul că, hotărârea va avea un ultim paragraf și anume: “Anexa nr. 11 la H.C.L. nr. 282/2010 se modifică corespunzător”.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, cu completările aduse de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 303/26.08.2010.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 9 de pe ordinea de zi : „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind scoaterea la licitație publică, în vederea închirierii, a unui teren aparținând domeniului public al municipiului Pitești în vederea amplasării unei construcții provizorii autorizată, în condițiile legii”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 304/26.08.2010.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 10 de pe ordinea de zi : „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții «Extindere canalizare menajeră zona Codrii Cosminului» din municipiul Pitești”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 305/26.08.2010.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 11 de pe ordinea de zi : „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții «Reparații capitale clădire Primărie» - Etapa a II - a din municipiul Pitești”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 306/26.08.2010.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 12 de pe ordinea de zi : „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind preluarea la domeniul privat al municipiului Pitești și avizarea vânzării unei suprafețe de teren situată în str. Prelungirea I.C. Brătianu nr. 1, aferentă construcției proprietatea doamnei Marinescu Alexandra”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 307/26.08.2010.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 13 de pe ordinea de zi : „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind avizarea vânzării unui imobil (PNDC)”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 308/26.08.2010.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 14 de pe ordinea de zi : „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind validarea unui proces-verbal de renegociere (S.C. News Outdoor România S.R.L.)”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 309/26.08.2010.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 15 de pe ordinea de zi : „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind neexercitarea dreptului de preemțiune pentru achiziționarea imobilului - monument istoric „Casa Dumitru Dima”, situat în municipiul Pitești, str. Sfânta Vineri nr. 49, județul Argeș”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 310/26.08.2010.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 16 de pe ordinea de zi : „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind avizarea vânzării imobilului situat în intravilanul municipiului Pitești, str. Crinului nr. 3, către actualul chiriaș, Ciobănea Maria”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 311/26.08.2010.

Domnul primar Tudor Pendiuc: „Dacă-mi permiteți, legat de punctul 13 de pe ordinea de zi și anume «Proiect de hotărâre inițiat de primar privind avizarea vânzării unui imobil (PNDC)», acesta a fost votat, doar că avem niște informații de ultimă oră și va trebui să mergem la fața locului să facem verificări, urmând ca într-o ședință viitoare să venim și să vă confirmăm sau să vă infirmăm vânzarea acestui imobil. Oricum, avem două soluții: 1. nu semnăm contractul de vânzare-cumpărare sau 2. venim cu modificările care se impun”.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 17 de pe ordinea de zi : „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind avizarea vânzării imobilului situat în intravilanul municipiului Pitești, str. Crinului nr. 3, către actualul chiriaș, Rădulescu Radu Mugurel”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 312/26.08.2010.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 18 de pe ordinea de zi : „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea efectuării unui schimb de proprietăți imobiliare (Rainea Alin)”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Executivul precizează că sunt necesare modificări la prezentul proiect de hotărâre și anume: „La art. 2 alin. (1) lit. a) suprafața utilă a proprietății imobiliare predate de municipiul Pitești d-lui Rainea Alin este de 65,11 m.p. în loc de 67,64 m.p. ”

Suprafața de 65,11 mp a fost determinată în urma măsurătorilor cadastrale efectuate de persoane autorizate și a fost luată în considerare de evaluator, conform adresei acestuia nr. 585/23.08.2010, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr. 44143/24.08.2010, după ședința comisiilor de specialitate din data de 19.08.2010.

Modificarea de mai sus nu influențează valoarea determinată inițial a apartamentului.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, cu modificarea adusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 313/26.08.2010.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 19 de pe ordinea de zi : „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea efectuării unui schimb de proprietăți imobiliare (Moiceanu Gabriel)”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 314/26.08.2010.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 20 de pe ordinea de zi : „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind avizarea ofertei de donație pentru un teren în surafață de 817 m.p., situat în intravilanul municipiului Pitești, str. Schitului nr. 66, 68, 70, 72 și 76, proprietatea numiților Chirițescu Mirela, Chirițescu Octavian, Mohor-Dumitriță Alexandra și Mohor-Dumitriță Ion”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 315/26.08.2010.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 21 de pe ordinea de zi : „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind avizarea ofertei de donație pentru un teren în suprafață de 759 m.p., situat în intravilanul municipiului Pitești, zona Aleea Stadionului f.n., proprietatea doamnei Istrătescu Georgeta”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 316/26.08.2010.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 22 de pe ordinea de zi : „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea inventarului bunurilor aparținând domeniului public al municipiului Pitești, aprobat prin H.C.L. nr. 194/1999”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 317/26.08.2010.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 23 de pe ordinea de zi : „Proiect de hotărâre inițiat de primar pentru modificarea H.C.L. nr. 306/31.08.2006 privind întreținerea și exploatarea unor locuri de parcare din municipiul Pitești”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 318/26.08.2010.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 24 de pe ordinea de zi : „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind alegerea președintelui de ședință”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

- comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 319/26.08.2010.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 25 de pe ordinea de zi : „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind conferirea Diplomei de fidelitate”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 320/26.08.2010.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 26 de pe ordinea de zi : „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind numirea unui reprezentant al municipiului Pitești în consiliul de administrație al Spitalului Militar de Urgență «Dr. Ion Jianu» Pitești”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul președinte de ședință precizează că au fost propuși următorii consilieri:

 • 1. pentru titular - Frătoaica Gheorghe și Ionică Constantin-Cornel;

 • 2. pentru supleant - Zărnescu Nicolae-Valeriu.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 27 de pe ordinea de zi : „Proiect de hotărâre inițiat de primar pentru modificarea H.C.L. nr. 279/12.08.2010 privind rectificarea bugetului Serviciului Public Local de Termoficare al Municipiului Pitești pe anul 2010”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, cu completările aduse de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 321/26.08.2010.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 28 de pe ordinea de zi : „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind acordarea unei împuterniciri”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 322/26.08.2010.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 29 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea raportului de evaluare a unor bunuri aparținând domeniului privat al municipiului Pitești și care fac parte din sistemul de alimentare centralizată cu energie termică (SACET), ce urmează a fi valorificate”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 323/26.08.2010.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 30 de pe ordinea de zi : „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind repartizarea unei sume din fondul de rezervă prevăzut în bugetul municipiului Pitești pe anul 2010”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 324/26.08.2010.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 31 de pe ordinea de zi : „Raport privind activitatea asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav în semestrul I al anului 2010”.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot raportul, care este aprobat în unanimitate de voturi.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 32 de pe ordinea de zi : „Adresa nr. 6072/14.07.2010 a S.C. Apă Canal 2000 S.A., înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr. 37614/14.07.2010”.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Consiliul local a luat la cunoștință de conținutul adresei.

Domnul consilier Radu-Valeriu Perianu: „În Anexa nr. 1, Cheltuieli neeligibile potrivit art. 5 lit. c) - Semestrul I 2010, la nr. crt. 3 - comisioane Inspecția în construcții, avem suma de 257,575.14 lei. Ce reprezintă aceste comisioane?”.

Domnul director general Gelu Mujea: „La fiecare autorizație, beneficiarul achită o cotă parte din valoare investiției către Inspectoratul de stat în construcții, conform prevederilor legale în vigoare”.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 33 de pe ordinea de zi : „Sesizarea înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr. 44267/25.08.2010”.

Domnul Spiridon Vasile, reprezentantul celor 48 de disponibilizați din Poliția Comunitară a Municipiului Pitești ne face o scurtă prezentare a sesizării:

„În numele celor 48 de disponibilizați ai Poliției Comunitare, vă rog să anulați lista, deoarece nu s-a întocmit conform legii în vigoare cât și a Codului Muncii. Precizăm că sindicatul nu a fost implicat și întrebat despre întocmirea acestei liste, iar domnul director Dumitrescu se afla în concediu de odihnă.

Propunem ca din comisia ce se va înființa, să facă parte câte un reprezentant de la toate instituțiile statului și să se întocmească o nouă listă, corectă de această dată”.

Consiliul local a luat notă de această sesizare.

Domnul consilier Radu-Cristian Nistor: „Cum s-au făcut aceste disponibilizări? Să ni se comunice de către Poliția Comunitară care au fost criteriile care au stat la baza acestor disponibilizări, altfel este dificil să analizăm cele sesizate”.

Se trece la procedura de vot secret pentru desemnarea membrilor care vor face parte din Comisia de cenzori și din Consiliul de Administrație al S.C. „Salpitflor Green” S.A. Pitești.

Urmare votului exprimat, președintele comisiei de validare, domnul consilier Gheorghe Oprea, anunță rezultatul comisiei de validare și anume:

 • 1.  pentru Comisia de cenzori: Orășanu Floarea, Oprea-Barac Luminița-Tatiana și Puiu Marius-Cristian;

 • 2.  pentru Consiliul de Administrație: Diaconescu Adrian-Dorin, Sabie Gheorghe-Gabriel și Becheanu Romi-Ilie.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 325/26.08.2010.

Se trece la procedura de vot secret pentru desemnarea membrilor care vor face parte din comisia de evaluare a ofertelor depuse la procedura de atribuire, prin licitație publică, a contractului de concesiune pentru terenul în suprafață de 612,75 m.p. situat în str. Victoriei nr. 12.

Urmare votului exprimat, președintele comisiei de validare, domnul consilier Gheorghe Oprea, anunță rezultatul comisiei de validare și anume: Ionică Constantin-Cornel, Nistor Radu-Cristian, Oprea Gheorghe, Perianu Radu-Valeriu, Prodănel Adrian-Mihai, Zărnescu Nicolae-Valeriu.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 326/26.08.2010.

Se trece la procedura de vot secret pentru desemnarea membrilor care vor face parte din Consiliul de Administrație al Spitalului Militar de Urgență „Dr. Ion Jianu” Pitești.

Urmare votului exprimat, președintele comisiei de validare, domnul consilier Gheorghe Oprea, anunță rezultatul comisiei de validare și anume:

 • 1. pentru titular - Ionică Constantin-Cornel;

 • 2. pentru supleant - Zărnescu Nicolae-Valeriu.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 327/26.08.2010.

Domnul președinte de ședință declară închise lucrările ședinței.

Drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Adrian - Mihai Prodănel

SECRETAR,

Iosiv Cerbureanu

Red. Simina Bolbea 1ex.