JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

PROCES - VERBAL

Încheiat azi, 25.11.2010, cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Pitești.

Ședința a fost convocată de Primarul Municipiului Pitești, convocatorul fiind înregistrat sub nr. 56418 din 19.11.2010.

La ședință participă de drept:

 • - dl. Tudor Pendiuc          - Primarul Municipiului Pitești;

 • - dl. Iosiv Cerbureanu        - Secretarul Municipiului Pitești.

Participă ca invitați: directorii executivi ai direcțiilor și șefii compartimentelor independente din cadrul aparatului de specialitate al primarului, directorii și reprezentanții societăților comerciale aflate sub autoritatea consiliului local.

La ședința consiliului local participă reprezentanți ai mass-media locală.

Domnul secretar Iosiv Cerbureanu face prezența consilierilor, constatându-se:

 • - consilieri în funcție - 23;

 • - consilieri prezenți - 19;

 • - consilieri absenți - 4 (doamna consilier Barbu Anca-Ștefania și domnii consilieri: Nistor Radu-Cristian, Perianu Radu-Valeriu și Voicu Vasile - Dorin).

Întrucât preș edintele de ședință, domnul Voicu Vasile - Dorin lipsește, domnul consilier Gheorghe Oprea va fi președinte de vârstă.

Se supune la vot motivarea absenței domnului consilier Sevastian Tudor, de la ședința ordinară a consiliului local din data de 28.10.2010, care este aprobată în unanimitate de voturi.

Sunt distribuite doamnelor și domnilor consilieri, modificările aduse de inițiator la punctele nr. 1 și nr. 2 de pe ordinea de zi, precum și materialele cu care se propune suplimentarea ordinei de zi și anume: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea procesului-verbal de recepție finală pentru obiectivul de investiții Statuie I.C. Brătianu din municipiul Pitești”, „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind avizarea folosirii Cet SUD 1 de către S.C. Termo Calor Confort S.A.”, „Raport privind demararea procedurilor în vederea achiziționrării unui imobil cu destinația de bloc de locuințe” și „Adresa înregistrată la Primăria Municpiului Pitești sub nr. 53554/28.10.2010 a S.C. Caroli Foods Group S.R.L.”.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul ordinii de zi, cu modificările și completările aduse, care este aprobat în unanimitate de voturi.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 1 de pe ordinea de zi : „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind înființarea Clubului Sportiv «Sport Club Municipal Pitești»”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hot ărâre;

- comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hot ărâre;

- comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hot ărâre;

- comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hot ărâre.

Executivul precizează că sunt necesare modificări la prezentul proiect de hotărâre și anume:

“Art. 1 se completează cu alineatele (3), (4) ,(5) și (6), care vor avea următorul cuprins:

alin. (3) - Se transmite în administrarea Sport Club Municipal Pitești terenurile și construcțiile ce compun Baza Sportivă și de Agrement a Municipiului Pitești, situată în bulevardul Petrochimiștilor nr. 127, cu datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 109/31.03.2009 și în procesul - verbal de predare - preluare a imobilelor încheiat la 31.08.2009.”

alin. (4) - Sunt și rămân valabile dispozițiile H.C.L. nr. 150/29.04.2010 privind transmiterea în folosință gratuită Palatului Copiilor a unor imobile - terenuri, precum și ale H.C.L. nr. 152/29.04.2010 privind transmiterea în folosință gratuită Liceului cu Program Sportiv Pitești a unor imobile - terenuri.”

alin. (5) - Orice dispoziție contrară își încetează aplicabilitatea cu data adoptării prezentei hotărâri.”

alin. (6) - Predarea - preluarea imobilelor prevăzute la alin. (3) se face pe bază de protocol încheiat între deținătorul actual, Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești și Sport Club Municipal Pitești.”

Art. 5 se completează cu alin. (2), care va avea următorul cuprins:

alin. (2) - Subvențiile de la bugetul local se vor acorda după ce Sport Club Municipal Pitești va dovedi înscrierea în Registrul Sportiv prin prezentarea numărului de identificare și a Certificatului de Identitate Sportivă.”

În cuprinsul anexei nr. 3 a prezentului proiect de hotărâre funcția de secretar dactilograf se va înlocui cu funcția de referent studii medii treapta IA..

Anexa nr. 4 se înlocuiește în totalitate cu prezenta anexă.”

Totodată, executivul aduce la cunoștință domnilor consilieri și faptul că regulamentul se va revizui, capitolele vor fi rearanjate, precum și articolele, dar fără a se umbla la conținut.

Domnul consilier Ștefan-Romeo Ciocănel: „Care este utilitatea acestui club, având în vedere că avem și clubul sportiv CSM Pitești?”

Domnul primar Tudor Pendiuc: „Utilitatea este implicită. Sunt sigur că v-ați interesat și ați aflat că CSM Pitești finanțează o parte din sporturi, cum ar fi natația, dar sporturile de echipă cum ar fi handbal, baschet, volei, rugby, șah și altele, nu le mai finanț ează. În Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare, CSM Pitești nu poate finanța salariile și în momentul în care nu mai sunt bani de salarii, se desființează.

Din momentul promovării în divizia națională, Consiliul Local al Municipiului Pitești s-a ocupat de finanțare, asta în ceea ce privește cheltuielile materiale, însă, de cheltuielile salariale, m-am ocupat eu și alte câteva persoane și anume: dl. George Ziguli - antrenor, dl. Sorin Căprărescu - antrenor secund, prezent aici în sală și alte 2-3 persoane. Această echipă există datorită nouă. De 3 luni de zile nu s-au mai plătit salariile. De aceea, prin această formă de club, formă pe care o au ca organizare și alte municipii din țară (Craiova, Târgu Mureș, Cluj, Brașov etc), rezolvăm problema cheltuielilor salariale. De handbal se ocupă Consiliul Județean Argeș, la volei am dat noi bani, dar foarte puțini, iar de rugby tot noi ne-am ocupat. Înființarea Clubului Sportiv «Sport Club Municipal Pitești» este singura soluție ca baschetul să reziste, handbalul și voleiul să revină acolo unde au fost cândva, dar să promovăm și alte sporturi. Utilitatea vine din existența în continuare a acestor ramuri sportive. Este o hotărâre foarte importantă care implică alocarea de fonduri și acum și-n viitor.”

Domnul consilier Ștefan-Romeo Ciocănel: „Echipele pot fi finanțate și de Clubul Sportiv Municipal dacă sumele de bani sunt disponibile, iar înființarea unei noi entități, ne duce doar la alte cheltuieli din banul public. Există un director, resurse umane, administrativ.”

Domnul primar Tudor Pendiuc: „Înțelegeți că nu se pot plăti salariile sportivilor. Ce facem, desființăm sportul? Propun să-l chemăm aici pe domnul director Drigă să vă explice.”

Domnul consilier Ștefan-Romeo Ciocănel: „L-am întrebat și a spus că se poate.”

Domnul primar Tudor Pendiuc: „Dacă se poate, atunci de ce nu plătește salariile sportivilor? Nu vedeți că se duce în jos sportul? Am susținut cât am putut sportul, de asemenea domnul George Ziguli, BCM U Pitești. Aș dori, dacă se poate, să-i dați cuvântul domnului Sorin Căprărescu, antrenor secund BCM U Pitești, să vă spună și dânsul care este situația echipei.”

Domnul Sorin Căprărescu - antrenor secund BCM U Pitești: „Echipa de baschet nu este finanțată, din punct de vedere al salariilor, de la Clubul Sportiv Municipal. Finanțările sunt doar pentru cheltuieli materiale și sunt foarte mici. Cea care a venit în sprijinul nostru a fost primăria Pitești. Vreau și eu să subliniez faptul că nu se pot plăti salariile sportivilor prin CSM Pitești pentru că nu există bază legală.”

Domnul primar Tudor Pendiuc: „Pentru sport au fost alocați bani, dar numai pentru completarea cheltuielilor materiale, nu și pentru partea salarială.”

Sosește în sala de ședință domnul consilier Radu-Valeriu Perianu. Consilieri prezenți: 20.

Domnul consilier Mariean Neacșu: „Am fost una dintre persoanele care s-a interesat și a ajutat echipa de baschet. Dacă cei din conducerea CSM Pitești s-ar mobiliza să găsească sponsori, dar sponsori care să fie interesați să ducă sportul la un nivel înalt de performanță, ar fi o mare realizare.

Aș vrea să știu, domnule primar, înființăm acest nou club pentru sportul de mas ă sau pentru performanță?”

Domnul primar Tudor Pendiuc: „În primul rând pentru performanță și în al doilea rând pentru sportul de masă. Ce vreau să înțelegeți, este faptul că nu se înființează o structură nouă, se vor redistribui persoanele care se ocupau de sport la actualul Serviciu Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești, deci nu este o cheltuială în plus, doar că am găsit această soluție pentru a putea asigura salariile sportivilor.”

Domnul consilier Dumitru Tudosoiu: „Inițiativa domnului primar Tudor Pendiuc este una foarte bună, acest nou club este binevenit pentru sportul piteștean Dacă nu facem ceva, sportul se va duce de râpă și este păcat pentru că am avut și rezultate foarte bune, după cum bine știți.”

Domnul consilier Nicolae-Valeriu Zărnescu: „Eu consider că pentru înființarea acestui club, atât din punct de vedere legal, cât și din punct de vedere al oportunității, nu există nici un impediment. Nu văd de ce două cluburi sportive în municipiul Pitești ar trebui să fie o problemă.”

Domnul consilier Sevastian Tudor: „Dacă ne uităm mai bine la sportul piteștean, ne dăm seama că aste aproape terminat, trăiește doar din amintiri și din ajutoare. Suntem un oraș mare și avem doar o singură echipă în prima ligă, vorbesc aici de echipa de baschet fostă campioană național ă, pe când oraș e mult mai mici decât Pitești, au mult mai multe echipe. Municipiul nostru trăiește prin baschet. Din păcate, au început s ă ne plece sportivi buni și asta din cauza finanțării. Ceea ce este îngrijorător pentru noi.”

Domnul consilier Silviu Marinescu: „Susțin și salut această inițiativă și vin și întreb dacă nu ar fi bine să avem, pe lângă cele 4 secții propuse și secția de tenis de câmp, având în vedere că există și logistica necesară, dar și o tradiție bogată.”

Sosește în sala de ședință domnul consilier Radu-Cristian Nistor. Consilieri prezenți: 21.

Domnul consilier Gheorghe Frătoaica: „S-a spus că acest club va promova și sportul de masă și sportul de performanță. Acum ceva timp, domnul primar Tudor Pendiuc, promitea panouri de baschet în cartierele din municipiul Pitești, constat că nu s-a făcut nimic, în schimb se dorește înființarea unui nou club, nu că aș avea ceva împotrivă.”

Domnul primar Tudor Pendiuc: „Am pus coșuri de baschet în Găvana, Prundu, Negru Vodă, puteam avea mult mai multe, dacă persoana care ni le-a promis se șținea de cuvânt, la Colegiul I.C. Brătianu am dotat sala de sport cu coșuri de baschet, cu tabelă, în Piața Primăriei, atunci când sunt concursuri, se montează coșuri de baschet.

În ceea ce privește sportul școlar, știți foarte bine că toată baza material ă este susținută de consiliul local.

Observ că a ajuns și domnul Sergiu Driga, de aceea, aș vrea să-l întreb cum este cu finanțarea salarială din partea CSM Pitești, dacă se poate bsau nu să plătească salariile sportivilor și vorbim aici de echipa de baschet. Și o altă chestiune, dacă fondurile primite de la nivel național au fost suficiente.”

Domnul Sergiu Drigă - Director Club Sportiv Municipal Pitești - „Da, fondurile au ajuns și s-au împărțit la toate secțiile sportive. Ce mă deranjează pe mine este faptul că, sunt alocate sume de bani de la consiliul local, doar pentru baschet. De ce nu vreți să susțineți și alte sporturi?”

Domnul primar Tudor Pendiuc: „Știți foarte bine că am finanțat și celelalte sporturi, că am venit și cu bani în completare pentru cheltuieli materiale.”

Domnul Sergiu Drigă - Director Club Sportiv Municipal Pitești - „Ce anume club înființați? Ce secții va avea?”

Domnul primar Tudor Pendiuc: „Vor fi secții de baschet, handbal, volei, rugby, șah.

De fapt, v-am chemat aici pentru a ne lămuri în privința salariilor sportivilor. Le puteți plăti?”

Domnul Sergiu Drigă - Director Club Sportiv Municipal Pitești - „Nu, nu le putem plăti noi salariile, nu am cum.”

Domnul primar Tudor Pendiuc: „Exact cum v-am spus, nu are bază legală.”

Domnul consilier Nicolae-Valeriu Zărnescu: „Domnilor consilieri, există un club sportiv care nu este al municipalității și există un club pe care municipalitatea dorește să-l înființeze. Eu cred că este pe deplin loc în municipiul Pitești pentru un club al municipalității.”

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, cu modificările aduse de inițiator, care este aprobat cu 16 voturi "pentru" și 5 "abțineri" (domnii consilieri Ciocănel Ștefan-Romeo, Corbu Iulian, Frătoaica Gheorghe, Nistor Radu-Cristian și Neacșu Mariean), devenind

Hotărârea nr. 405/25.11.2010.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 2 de pe ordinea de zi : „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind rectificarea bugetului municipiului Pitești pe anul 2010”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Executivul precizează că sunt necesare modificări la prezentul proiect de hotărâre și anume:

Anexa nr. 1 se modifică și se completează după cum urmează:

 • - la rândul Primăria Municipiului Pitești, cod capitol 51.02, cod subcapitol 01, cod paragraf 03, cod articol 20.30”, valoarea diminuării se modifică și va fi de 135 mii lei;

 • - se completează cu rândul Primăria Municipiului Pitești, cod capitol 65.02, cod subcapitol 50, cod articol 20.30” cu o valoare a suplimentării de 15 mii lei și cu rândul “cod articol 59.01” cu o valoare a suplimentării de 20 mii lei”.

Domnul consilier Mariean Neacșu: “Din fondul de rezervă, veniți cu o suplimentare pentru subvenția la combustibil și energie. La începutul anului, noi am aprobat bugetul cu o anumită sumă pentru această subvenție. De ce se vine cu această suplimentare în situația în care au avut loc o serie de debranșări, nu s-a majorat tariful la gaze, iar celelalte servicii care au fost prestate de noul serviciu de termoficare, au rămas la nivelul la care erau anul trecut?”

Domnul primar Tudor Pendiuc: “Guvernul ar fi trebuit să ne dea 100 lei/Gkal, însă ne-a dat doar 42 lei/Gkal. Dacă nu se dau bani de la Guvern, trebuie să dăm noi. Vă reaminatesc că, datoria statului față de municipiul nostru, la ora actuală, este de 80 miliarde lei”.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, cu modificările aduse de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 406/25.11.2010.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 3 de pe ordinea de zi : „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind rectificarea bugetului Filarmonicii Pitești pe anul 2010”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hot ărâre;

- comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hot ărâre.

Domnul consilier Gheorghe Frătoaica: “De ce pentru o instituție atât de importantă, avem un buget atât de mic? Ar trebui să atragem cât mai mulți muzicieni pentru Filarmonică. Chiar nu se găsește o soluție pentru aceasta?”.

Domnul primar Tudor Pendiuc: “Avem un număr de persoane stabilite prin O.U.G. nr. 63/2010 pe care nu-l putem depăși. Mulți dintre instrumentiști pleacă datorită salariilor foarte mici, între 400-600 ron”.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovat ă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 407/25.11.2010.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 4 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind rectificarea bugetului Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor al Municipiului Pitești pe anul 2010”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 408/12.08.2010.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 5 de pe ordinea de zi : „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 261/2010 referitoare la aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Filarmonicii Pitești”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovat ă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 409/25.11.2010.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 6 de pe ordinea de zi : „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 265/2010 referitoare la aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

- comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hot ărâre;

- comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hot ărâre;

- comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hot ărâre;

- comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hot ărâre;

- comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hot ărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovat ă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 410/25.11.2010.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 7 de pe ordinea de zi : „Proiect de hot ărâre inițiat de primar privind conferirea titlului de «Cetățean de onoare al municipiului Pitești»”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, cu modificările aduse de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 411/25.11.2010.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 8 de pe ordinea de zi : „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind alegerea președintelui de ședință”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovat ă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 412/25.11.2010.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 9 de pe ordinea de zi : „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind disponibilizarea unui bun concesionat S.C. Apă Canal 2000 S.A., precum și trecerea acestuia din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Pitești, în vederea valorificării”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovat ă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 413/25.11.2010.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 10 de pe ordinea de zi : „Proiect de hotărâre inițiat de primar unele măsuri pentru organizarea sărbătorilor de iarnă 2010-2011”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul consilier Mariean Neacșu: “Care este suma care urmează a fi cheltuită? Cu aproximație.”

Domnul primar Tudor Pendiuc: “Avem bani din sponsorizări și din venituri proprii, dar sponsorizările pot fi și în produse. În buget avem aprobate acțiunile și o sumă globală pentru toate acestea, sumă care nu o putem depăși.”

Domnul consilier Mariean Neacșu: “Orice document financiar se aprobă cu o valoare.”

Domnul primar Tudor Pendiuc: “La cap. 67.03 avem o sumă rămasă la această dată când aprobăm hotărârea.”

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovat ă de inițiator, care este aprobat cu 16 voturi "pentru" și 5 "abțineri" (domnii consilieri Ciocănel Ștefan-Romeo, Corbu Iulian, Frătoaica Gheorghe, Nistor Radu-Cristian și Neacșu Mariean), devenind

Hotărârea nr. 414/25.11.2010.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 11 de pe ordinea de zi : „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții „Centrală termică PT 601” din municipiul Pitești”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovat ă de inițiator, care este aprobat cu 20 voturi "pentru" și 1 "abținere" (domnul consilier Ștefan-Romeo Ciocănel), devenind

Hotărârea nr. 415/25.11.2010.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 12 de pe ordinea de zi : „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții „Amenajare zona Turcești” - rețea de alimentare cu apă, din municipiul Pitești”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovat ă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 416/25.11.2010.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 13 de pe ordinea de zi : „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea procesului-verbal de recepție finală pentru obiectivul de investiții „Iluminat arhitectural” din municipiul Pitești”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovat ă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 417/25.11.2010.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 14 de pe ordinea de zi : „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea procesului-verbal de recepție finală pentru obiectivul de investiții „Mărirea capacității energiei electrice Bazin descoperit Tudor Vladimirescu” din municipiul Pitești”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovat ă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 418/25.11.2010.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 15 de pe ordinea de zi : „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea procesului-verbal de recepție finală pentru obiectivul de investiții „Scări rulante Pasaj Sfânta Vineri” din municipiul Pitești”.

- comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hot ărâre;

- comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hot ărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovat ă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 419/25.11.2010.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 16 de pe ordinea de zi : „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea procesului-verbal de recepție finală pentru obiectivul de investiții „Amenajare loc de joacă pentru copii Bazin descoperit Tudor Vladimirescu” din municipiul Pitești”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovat ă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 420/25.11.2010.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 17 de pe ordinea de zi : „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea procesului-verbal de recepție finală pentru obiectivul de investiții „Post transformare alimentare cu energie electrică” din municipiul Pitești”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovat ă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 421/25.11.2010.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 18 de pe ordinea de zi : „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții „Extindere și modernizare Bloc G1 - Tronson C - Cartier Războieni” din municipiul Pitești”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovat ă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 422/25.11.2010.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 19 de pe ordinea de zi : „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind participarea municipiului Pitești la proiectul: Creare parc Lunca Argeșului”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul consilier Mariean Neacșu: „38,8 milioane euro pentru investiții sunt bani de care beneficiem sau doar bani pe care ni dorim noi?”

Donul primar Tudor Pendiuc: „Prin hotărâre de Guvern am fost desemnați poli de dezvoltare urbană, 38,8 milioane euro sunt banii alocați municipiului nostru, bani care se investesc în proiecte. Cel pe care îl dezbatem la acest punct, este un astfel de proiect, proiect care se află la Ministerul Dezvoltării și Turismului de luni bune. Sper că va fi deblocat în câteva zile, după care se va semna contractul, urmează licitația pentru partea de execuție și după toate acestea vom ști care este valoarea acestui proiect. Acești bani, 38,8 milioane euro, pot fi sau nu deblocați în totalitate, dar poate fi și o sumă mai mică.”

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovat ă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 423/25.11.2010.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 20 de pe ordinea de zi : „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind participarea municipiului Pitești la proiectul Modernizare străzi: Lânăriei, Târgul din Vale, Costache Negri”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovat ă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 424/25.11.2010.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 21 de pe ordinea de zi : „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind participarea municipiului Pitești la proiectul „Proiect Urban - Reabilitare infrastructură urbană în municipiul Pitești”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovat ă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 425/25.11.2010.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 22 de pe ordinea de zi : „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind participarea municipiului Pitești la proiectul: Sistem de supraveghere pentru creșterea siguranței și prevenirea criminalității în zona Podul Viilor-Parcul Ștrand”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovat ă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 426/25.11.2010.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 23 de pe ordinea de zi : „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru un teren proprietate privată, situat în intravilanul municipiului Pitești, strada Gheorghe Doja nr. 50-52”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - nu este luat în discuție;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - nu este luat în discuție;

 • - comisia nr.4 - nu este luat în discuție;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovat ă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 427/25.11.2010.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 24 de pe ordinea de zi : „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind conferirea Diplomei de fidelitate”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

- comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hot ărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovat ă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 428/25.11.2010.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 25 de pe ordinea de zi : „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind unele măsuri pentru realizarea de accese pe terenuri aparținând domeniului public și/sau privat al Municipiului Pitești, la spațiile cu altă destinație decât cea de locuit”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovat ă de inițiator, care este aprobat cu 16 voturi "pentru" și 5 "abțineri" (domnii consilieri Ciocănel Ștefan-Romeo, Corbu Iulian, Frătoaica Gheorghe, Nistor Radu-Cristian și Neacșu Mariean), devenind

Hotărârea nr. 429/25.11.2010.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 26 de pe ordinea de zi : „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Actului adițional nr. 1 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 1/26.03.2010, încheiat între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Argeș și S.C. Apă Canal 2000 S.A.”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovat ă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 430/25.11.2010.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 27 de pe ordinea de zi : „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind prelungirea atribuirii în folosință gratuită Direcției Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Argeș a unor spații”.

- comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hot ărâre;

- comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hot ărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovat ă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 431/25.11.2010.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 28 de pe ordinea de zi : „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind prelungirea atribuirii în folosință gratuită a unor imobile”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovat ă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 432/25.11.2010.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 29 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind prelungirea atribuirii în folosință gratuită Poliției Comunitare a Municipiului Pitești a unor spații”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovat ă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 433/25.11.2010.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 30 de pe ordinea de zi : „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind prelungirea transmiterii în folosință gratuită Liceului cu Program Sportiv Pitești a unor imobile-terenuri”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hot ărâre;

- comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hot ărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovat ă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 434/25.11.2010.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 31 de pe ordinea de zi : „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind prelungirea transmiterii în folosință gratuită Palatului Copiilor Pitești a unor imobile-terenuri”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovat ă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 435/25.11.2010.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 32 de pe ordinea de zi : „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind avizarea unui schimb de terenuri”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovat ă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 436/25.11.2010.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 33 de pe ordinea de zi : „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind prelungirea atribuirii în folosință gratuită a unui spațiu Consiliului Județean Argeș”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovat ă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 437/25.11.2010.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 34 de pe ordinea de zi : „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind prelungirea atribuirii în folosință gratuită a unui spațiu”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovat ă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 438/25.11.2010.

Domnul președinte de ș edință supune dezbaterii punctul 35 de pe ordinea de zi : „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind unele măsuri pentru reglementarea situației juridice a unităților locative situate în blocul G1, tronson C, cartier Războieni”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovat ă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 439/25.11.2010.

Domnul președinte de ș edință supune dezbaterii punctul 36 de pe ordinea de zi : „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind unele măsuri referitoare la vânzarea spațiului medical situat în municipiul Pitești, str. Negru Vodă, Complex Ciocârlia”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul consilier Gheorghe Frătoaica: „Mi se pare enorm pentru un asemenea spațiu care are ca destinație cabinet medical.”

Domnul primar Tudor Pendiuc: „Sunt de aceeași părere, l-am văzut și eu, doar că legiuitorul nu permite altfel.”

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovat ă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 440/25.11.2010.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 37 de pe ordinea de zi : „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 307/26.08.2010 referitoare la preluarea la domeniul privat al municipiului Pitești și avizarea vânzării unei suprafețe de teren situată în str. Prelungirea I.C. Brătianu nr. 1, aferentă construcției proprietatea doamnei Marinescu Alexandra”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovat ă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 441/25.11.2010.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 38 de pe ordinea de zi : „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea vânzării unei suprafețe de teren situată în str. Prelungirea I.C. Brătianu nr. 1, aferentă construcției proprietatea doamnei Marinescu Alexandra”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovat ă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 442/25.11.2010.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 39 de pe ordinea de zi : „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea vânzării unui imobil”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul consilier Ștefan-Romeo Ciocănel: „Putem să vindem fără cererea partidului?”.

Domnul primar Tudor Pendiuc: „Avem adresă din partea partidului, este în raportul de evaluare, raport ce se găsește în dosarul de ședință al președinților comisiilor de specialitate ale consiliului local.”

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovat ă de inițiator, care este aprobat cu 18 voturi "pentru" și 3 "abțineri" (domnii consilieri Ciocănel Ștefan-Romeo, Corbu Iulian și Nistor Radu-Cristian), devenind Hotărârea nr. 443/25.11.2010.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 40 de pe ordinea de zi : „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind îndreptarea unei erori materiale”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovat ă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 444/25.11.2010.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 41 de pe ordinea de zi : „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind dezmembrarea unei suprafețe de teren aparținând domeniului privat al municipiului Pitești (b-dul Petrochimiștilor)”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovat ă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 445/25.11.2010.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 42 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind dezmembrarea unei suprafețe de teren aparținând domeniului privat al municipiului Pitești (cartier Negru Vodă)”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovat ă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 446/25.11.2010.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 43 de pe ordinea de zi : „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind dezmembrarea unei suprafețe de teren aparținând domeniului privat al municipiului Pitești (cartier Găvana)”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovat ă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 447/25.11.2010.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 44 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind acordarea unei împuterniciri”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovat ă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 448/25.11.2010.

Domnul președinte de ș edință supune dezbaterii punctul 45 de pe ordinea de zi : „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind prelungirea contractelor de închiriere pentru unitățile locative construite de către Agenția Națională pentru Locuințe, situate în municipiul Pitești, cartier Trivale, bl. 49, sc. A”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovat ă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 449/25.11.2010.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 46 de pe ordinea de zi : „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 263/2010 referitoare la aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Poliției Comunitare a Municipiului Pitești, cu modificările și completările ulterioare”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

- comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hot ărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovat ă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 450/25.11.2010.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 47 de pe ordinea de zi : „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea H.C.L. nr. 29 din 28.01.2010 referitoare la aprobarea unui schimb de imobile”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul consilier Radu-Cristian Nistor: „Este legal ca un proiect de hotărâre să fie repus pe ordinea de zi de atâtea ori?”

Domnul primar Tudor Pendiuc: „Nu este nicio problemă.”

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovat ă de inițiator, care este aprobat cu 18 voturi "pentru" și 3 "abțineri" (domnii consilieri Florin Gardin, Nistor Radu-Cristian și Radu-Valeriu Perianu), devenind Hotărârea nr. 451/25.11.2010.

Domnul președinte de ș edință supune dezbaterii punctul 48 de pe ordinea de zi : „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind unele măsuri pentru repartizarea lemnului de foc rezultat în urma tăierii arborilor de pe domeniul public și privat al Municipiului Pitești”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovat ă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 452/25.11.2010.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 49 de pe ordinea de zi : „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea procesului-verbal de recepție finală pentru obiectivul de investiții „Statuie I.C. Brătianu” din municipiul Pitești”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

- comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hot ărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovat ă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 453/25.11.2010.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 50 de pe ordinea de zi : „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind avizarea folosirii Cet SUD 1 de către S.C. Termo Calor Confort S.A.”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul consilier Mariean Neacșu: „Sunt de acord, dar repunerea lui în funcțiune se va face cu cheltuieli enorme, este oprit de aproate doi ani de zile. Vă trebuie avize, cine va suporta cheltuielile?”

Domnul primar Tuor Pendiuc: „Trebuie să luăm bani pentru emisia de noxe. Aceasta este oarecum o formalitate.”

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovat ă de inițiator, care este aprobat cu 19 voturi "pentru" și 2 "abțineri" (domnii consilieri Gheorghe Frătoaica și Mariean Neacșu), devenind

Hotărârea nr. 454/25.11.2010.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 51 de pe ordinea de zi : „Raport privind demararea procedurilor în vederea achiziționării unui imobil cu destinația de bloc de locuințe”.

Executivul propune un număr de 3 consilieri care să facă parte din Comisia de negociere.

Domnul consilier Adrian-Mihai Prodănel părăsește sala de ședință. Consilieri prezenți: 20.

Domnul președinte de ședință precizează că au fost propuși următorii consilieri: Cristian Gentea, Ștefan - Romeo Ciocănel și Florin Gardin.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 52 de pe ordinea de zi : „Informare înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr. 51992/15.10.2010 privind modul de derulare al unor Protocoale aprobate de Consiliul Local al Municipiului Pitești”.

Consiliul local a luat la cunoștință de conținutul informării.

Se trece la procedura de vot secret pentru desemnarea membrilor Comisiei de negociere.

Urmare votului exprimat, președintele comisiei de validare, domnul consilier Gheorghe Oprea, anunță rezultatul comisiei de validare și anume: Gardin Florin și Gentea Cristian.

Domnul președinte de ședință supune la vot raportul, care este aprobat cu 15 voturi "pentru" și 5 "împotrivă" (domnii consilieri Ciocănel Ștefan-Romeo, Corbu Iulian, Frătoaica Gheorghe, Nistor Radu-Cristian și Neacșu Mariean).

DIVERSE:

Domnul consilier Gheorghe Frătoaica pune în discuție consumul de substanțe interzise, etnobotanicele. Etnobotanicele sau drogurile sunt aproape același lucru și asta pentru că sunt foarte greu de depistat.

În Argeș, la Spitalul Județean sunt aduși, în stare gravă, tot mai mulți consumatori de astfel de substanțe, în general din rândul tinerilor.

De aceea, domnul consilier Gheorghe Frătoaica propune inițierea unui proiect de hotărâre prin care să se interzică în municipiul Pitești comercializarea acestor substanțe.

Domnul primar Tudor Pendiuc asigură pe cei prezenți că va face tot ce se poate din punct de vedere legal, că va căuta o soluție care să rezolve această problemă foarte gravă. Vor fi cooptate în această acțiune mai multe instituții abilitate, va avea loc și o dezbatere publică.

Domnul consilier Florin Gardin salută inițiativa domnului consilier Gheorghe Frătoaica și o susține.

Domnul președinte de ședință declară închise lucrările ședinței.

Drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Gheorghe Oprea

SECRETAR,

Iosiv Cerbureanu

Red. Simina Bolbea 1ex.