JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

PROCES -VERBAL

Încheiat azi, 24.02.2010, cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Pitești.

Ședința a fost convocată de primarul municipiului Pitești, convocatorul fiind înregistrat sub nr. 9235 din 18.02.2010.

La ședință participă de drept:

 • - dl. Tudor Pendiuc - primarul municipiului Pitești;

-dl. Iosiv Cerbureanu - secretarul Municipiului Pitești.

Participă ca invitați: directorii executivi ai direcțiilor și șefii compartimentelor independente din cadrul aparatului de specialitate al primarului, directorii și reprezentanții societăților comerciale aflate sub autoritatea consiliului local.

La ședința consiliului local participă reprezentanți ai mass-media locală.

Domnul secretar Iosiv Cerbureanu face prezența consilierilor, constatându-se:

 • - consilieri în funcție - 23;

5                     7

 • - consilieri prezenți - 17;

 • - consilieri absenți - 6 (domnii consilieri Ștefan-Romeo Ciocănel, Iulian Corbu, Radu-Cristian Nistor, Adrian Mihai Prodănel, Vasile-Dorin Voicu, Nicolae-Valeriu Zărnescu).

Președinte de ședință este domnul consilier Silviu Marinescu.

Se supune la vot motivarea absenței domnului consilier Gheorghe Codrescu de la ședința consiliului local din data de 28.01.2010, care se aprobă în unanimitate de voturi.

Se supune la vot aprobarea procesului-verbal al ședinței consiliului local din data de 28.01.2010, care se aprobă în unanimitate de voturi.

Executivul precizează că ordinea de zi se modifică, în sensul că la punctul nr.42 se introduce „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru un teren proprietate privată, situat în intravilanul       municipiului       Pitești,       bulevardul       I.C.       B

rătianu nr.48, 50, 52”, celelalte puncte renumerotându-se.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul ordinii de zi, cu modificarea adusă, care este aprobat în unanimitate de voturi.

Sosesc în sală domnii consilieri Adrian Mihai Prodănel și Ștefan-Romeo Ciocănel. Consilieri prezenți: 19.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 1 de pe ordinea de zi : „Proiect de hotărâre inițiat de primar pentru modificarea și completarea HCL nr.292/06.07.2009 privind acordarea, din bugetul local al municipiului Pitești pe anul 2009, a unui împrumut temporar, pentru finanțarea activității, Serviciului Public Local de Termoficare al Municipiului Pitești”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul consilier Mariean Neacșu: „La ce sumă se ridică împrumuturile acordate în semestrul al II-lea al anului 2009 Serviciului Public Local de Termoficare al Municipiului Pitești și care sunt termenele scadente?”.

Domnul secretar Iosiv Cerbureanu: „În raportul de specialitate se precizează că Serviciului Public Local de Termoficare al Municipiului Pitești s-a acordat un singur împrumut în valoare de 1500 mii lei, cu termen de rambursare 01 martie 2010. Se solicită prelungirea termenului de rambursare a împrumutului până la data de 30 iunie 2010”.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 39/24.02.2010.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 2 de pe ordinea de zi : „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Centrului Cultural al Municipiului Pitești”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 40/24.02.2010.

Sosește în sală domnul consilier Iulian Corbu. Consilieri prezenți: 20

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 3 de pe ordinea de zi : „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 41/24.02.2010.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 4 de pe ordinea de zi : „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind alegerea președintelui de ședință”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 42/24.02.2010.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 5 de pe ordinea de zi : „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind prelungirea unor contracte de închiriere spații comerciale situate în piața Calea București”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 43/24.02.2010.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 6 de pe ordinea de zi : „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind prelungirea unor contracte de închiriere spații comerciale situate în Piața Găvana”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 44/24.02.2010.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 7 de pe ordinea de zi : „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind scoaterea la licitație publică, în vederea închirierii, a unor spații comerciale și terenuri situate în piețele municipiului Pitești”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul consilier Mariean Neacșu: „Consider că este discordanță între ultimele două puncte referitoare la prelungirea unor contracte de închiriere spații comerciale și acest proiect de hotărâre în ceea ce privește prețul de pornire al licitației. Este o diferență însemnată între prețul de 15-20E/mp/lună de la cele două puncte și prețul de 16-17 lei/mp/lună propus la acest proiect. Este o scădere semnificativă a prețului și am putea ajunge în situația în care și agenții economici care plătesc 15-20E/mp/lună să solicite reducerea acestei sume. Ar fi bine să organizăm licitații până obținem prețul cel mai convenabil”.

Domnul viceprimar Constantin-Cornel Ionică: „Ați observat că sunt foarte multe spații comerciale cu oferte atrăgătoare și totuși nu se ocupă. Analizând situația, am considerat că un preț convenabil este cel mai indicat pentru ca aceste spații să fie ocupate și să avem și venit la buget”.

Domnul președinte de ședință Silviu Marinescu: „Consider că este foarte logic ceea ce spuneți. Este bine să avem un preț convenabil și spațiile să nu rămână neînchiriate”.

Domnul consilier Mariean Neacșu: „Nu contest licitația, ci prețul de pornire. Câte licitații s-au mai făcut înainte, încât să se ajungă la concluzia că nu se poate obține alt preț?”.

Domnul secretar Iosiv Cerbureanu: „În cadrul ședinței ordinare din luna ianuarie s-a aprobat o hotărâre referitoare la aprobarea documentației privind organizarea și desfășurarea licitațiilor publice pentru închirierea spațiilor și terenurilor în vederea amplasării de construcții provizorii în scopul desfășurării de activități comerciale, situate în piețele și Târgul Săptămânal al municipiului Pitești. Prin această documentație s-a modificat prețul de pornire aprobat prin hotărâri anterioare ale consiliului local, acestea încetându-și aplicabilitatea la data intrării în vigoare a HCL nr.33/2010. Urmează ca și restul contractelor să fie renegociate în conformitate cu dispozițiile documentației aprobate. Dacă se dorește un preț mai mare de pornire, va trebui modificată documentația respectivă”.

Doamna consilier Anca-Ștefania Barbu precizează că prețul de licitație diferă în funcție de locații.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de inițiator, care este aprobat cu 17 voturi „pentru” și 3 „abțineri” (domnii consilieri Iulian Corbu, Gheorghe Frătoaica, Mariean Neacșu), devenind Hotărârea nr. 45/24.02.2010.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 8 de pe ordinea de zi : „Proiect de hotărâre inițiat de primar pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 27/2009 privind constituirea Comisiei de repartizare a locuințelor sociale și a locuințelor din fondul locativ aflate în patrimoniul municipiului Pitești și administrarea Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești, cu modificările și completările ulterioare”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 46/24.02.2010.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 9 de pe ordinea de zi : „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea indicatorilor de performanță și de evaluare a activității Serviciului Public Administrația Domeniului Public al Municipiului Pitești”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 47/24.02.2010.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 10 de pe ordinea de zi : „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea indicatorilor de performanță și de evaluare a activității Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 48/24.02.2010.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 11 de pe ordinea de zi : „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea indicatorilor de performanță ai serviciului public Piețe Agroalimentare și Salubritate Stradală al Municipiului Pitești”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

- comisia nr.1 - avizeaz ă favorabil proiectul de hot ă râre;

- comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 49/24.02.2010.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 12 de pe ordinea de zi : „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Regulamentului privind transmiterea fără plată și valorificarea unor bunuri care alcătuiesc domeniul public al municipiului Pitești, concesionate S.C. Apă Canal 2000 S.A., S.C. Publitrans 2000 S.A. și S.C. Salubritate 2000 S.A.”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 50/24.02.2010.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 13 de pe ordinea de zi : „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind prelungirea valabilității unor hotărâri de consiliu local, referitoare la criteriile de performanță ce urmează a fi îndeplinite de către directorii unor servicii publice în schimbul drepturilor salariale stabilite prin contractul individual de muncă”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul consilier Mariean Neacșu: „Aprobăm numai criteriile de performanță pentru domnii directori sau aprobăm și drepturile salariale? Dacă ar fi vorba și de drepturile salariale, acestea nu sunt exprimate în proiectul de hotărâre”.

Domnul președinte de ședință Silviu Marinescu precizează că proiectul de hotărâre se referă la criteriile de performanță.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 51/24.02.2010.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 14 de pe ordinea de zi : „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea și completarea HCL nr.33/2010”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 52/24.02.2010.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 15 de pe ordinea de zi : „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea protocolului de colaborare dintre Municipiul Pitești și SC Fotbal Club Argeș SA”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul consilier Mariean Neacșu: „În anul 2007 s-a discutat un proiect de hotărâre cu privire la protocolul de colaborare cu S.C. Fotbal Club Argeș S.A., redactat într-o formă asemănătoare cu cea actuală. Am adus atunci un amendament prin care se propunea ca, în obligațiile SC Fotbal Club Argeș SA, să intre și realizarea lucrărilor de întreținere a Stadionului Municipal “Nicolae Dobrin”, nu doar cea a terenurilor de antrenament din incinta acestuia. Într-o ședință ulterioară, hotărârea privind aprobarea protocolului de colaborare dintre Municipiul Pitești și S.C. Fotbal Club Argeș S.A. s-a modificat, motivându-se că întreținerea stadionului principal presupune costuri foarte ridicate, putând duce chiar la falimentarea clubului, aceste cheltuieli trebuind suportate în aceste condiții de la bugetul local.

Având în vedere acestea, propun un amendament la cap.III din protocolul de colaborare, pct.1 lit. a) să aibă următorul conținut: «realizarea lucrărilor de întreținere a stadionului și a terenurilor de antrenament din incinta stadionului, pe perioada folosinței»”.

Doamna consilier Anca-Ștefania Barbu: „Constat că nu se precizează în protocol în sarcina cui va cădea plata utilităților. Acest lucru va trebui stipulat, presupunând că este vorba de o sumă importantă”.

Domnul primar Tudor Pendiuc: „Până acum, utilitățile au fost plătite integral de noi”.

Domnul consilier Adrian-Mihai Prodănel: „S.C. Fotbal Club Argeș S.A. se află într-un moment delicat și avem toată simpatia pentru situația în care se găsesc. Sunt însă anumite aspecte pe care trebuie să le luăm în calcul. Consider că ar trebui să aibă în sarcină măcar cheltuielile cu întreținerea și cu paza. De asemenea, această societate obține anumite venituri din activitatea pe care o desfășoară, cum ar fi închirierea terenurilor de antrenament din incinta stadionului celor care doresc să desfășoare activități sportive. Cred că municipalitatea ar trebui să aibă o cotă parte și din încasarea dreptului de a intra pe stadion. Consider că ar mai trebui analizat acest protocol și, de asemenea, să fie prezentate și cifre cu privire la ce anume va fi în sarcina noastră și ce anume în sarcina dumnealor”.

Domnul președinte de ședință Silviu Marinescu: „În ceea ce mă privește am o neclaritate cu privire la echipele de juniori, dacă au fost sau nu preluate. De asemenea, în câteva rânduri, consiliul local a solicitat o situație cu privire la jucătorii vânduți, la banii obținuți și nu s-a primit niciun răspuns”.

Domnul consilier Dumitru Tudosoiu: „Lăsând la o parte problemele financiare, mă preocupă partea de resurse umane. Ținând cont de faptul că avem Clubul Sportiv Municipal, propun să găsim o modalitate de a prelua echipele de juniori și Centrul de Copii”.

Domnul consilier Radu-Valeriu Perianu: „Mandatul trecut, când s-au discutat condițiile acelui protocol de colaborare dintre Municipiul Pitești și S.C. Fotbal Club Argeș S.A., am considerat că acestea sunt împovărătoare pentru consiliul local și avantajoase pentru domniile lor. În momentul de față, am un punct de vedere asupra căruia v-aș ruga să reflectați. Pe de-o parte, domnul consilier Mariean Neacșu are dreptate: terenul principal care, bănuiesc, implică și cheltuieli importante, nu este cuprins în acest protocol și ar trebui să stabilim cum vom proceda în acest sens. Pe de altă parte, ne dorim o echipă de fotbal în Pitești sau nu? Dacă da, nu putem avea în vedere principiile clare și dure ale economiei de piață, întrucât nu ne aflăm în situația de a trata cu o societate comercială care înregistrează venituri substanțiale. Trebuie astfel să ne hotărâm cât spijinim echipa și cât nu. De asemenea, trebuie să ținem cont și de condițiile economiei actuale care afectează toate societățile comerciale. Sunt de acord ca noi, cu rolul de parte care aduce un aport important în funcționarea acestei echipe, să controlăm mai îndeaproape veniturile și cheltuielile. Au avut loc vânzări de jucători - nu știu cât de substanțiale financiar - însă, ar fi trebuit să știm și noi sumele încasate, ce s-a făcut cu banii respectivi. Având în vedere că trebuie să clarificăm situația privind terenul principal, propun să mergem pe forma propusă de inițiator, însă nu pentru o perioadă de doi ani, ci pentru un an, perioadă după care vom putea rediscuta situația în condițiile economice respective”.

Domnul consilier Adrian-Mihai Prodănel: „Sunt absolut de acord că municipiul Pitești trebuie să aibă o echipă de fotbal. Trebuie însă să avem venituri și cheltuieli evidențiate. Municipalitatea a investit sume considerabile în ultimii ani, iar noi am avut parte de multe dezamăgiri din partea echipei”.

Domnul consilier Sevastian Tudor: „Sunt un fan al FC Argeș, care reprezintă unul din brand-urile județului. Nicolae Dobrin s-a născut aici și pentru acest fapt trebuie să continuăm această activitate.

În această perioadă se fac pregătirile pentru campionatul 2010-2011 și, automat, trebuie să prelungim acest protocol de colaborare până anul viitor, altfel ei nu vor obține licența, și, în cazul promovării, nu vor putea juca pe stadionul «Nicolae Dobrin». Sigur că sunt greu de suportat cheltuielile, însă susținerea unei echipe în divizia națională, Liga I implică anumite costuri. FC Argeș, în situația actuală, necesită cheltuieli în jur de 3-4 mil €/sezon. S-a vândut un singur jucător, Cristi Tănase, iar banii n-au intrat toți în casieria clubului, jumătate luând cei de la Finanțe. Trebuie să le întindem o mână de ajutor, iar domniile lor ar trebui să ne prezinte trimestrial sau semestrial un raport cu privire la activitățile desfășurate și la situația economică a clubului”.

Doamna consilier Anca-Ștefania Barbu: „Sunt convinsă că, indiferent de părerile favorabile sau mai puțin favorabile exprimate, FC Argeș este o echipă iubită și importantă pentru toată lumea. Citind din adresa înaintată Primăriei Municipiului Pitești de către reprezentanții S.C. Fotbal Club Argeș S.A., constat că domniile lor trebuie să depună dosarul pentru obținerea licenței de funcționare până la data de 30.03.2010. Cred că este timp suficient pentru a mandata un grup de consilieri care să reprezinte consiliul local la o discuție cu reprezentanții S.C. Fotbal Club Argeș S.A., întrucât domniile lor nu au venit să prezinte consiliului local detalii despre activitatea desfășurată, rezultatele obținute. Există două posibilități: fie amânăm discutarea acestui proiect până va fi efectuată o analiză de către un grup de consilieri, fie aprobăm acest protocol, urmând ca într-o ședință viitoare să-l modificăm astfel încât ambele părți să ajungă la un acord”.

Domnul consilier Gheorghe Frătoaica: „Municipalitatea a făcut investiții importante în acest stadion, rezultatele văzându-se în anul 2009. Nu înțeleg de ce, în situația financiară în care ne aflăm, când orice sumă încasată contează, să nu luăm în calcul o propunere de consolidare a bugetului. Dacă tot s-au prevăzut în acest protocol anumite forme de plăți, de ce să nu se prevadă totul, inclusiv ceea ce a spus domnul consilier Prodănel? Consider că ar mai trebui discutat”.

Domnul consilier Iulian Corbu: „În principiu, consider că ar trebui să-i sprijinim în continuare, cel puțin 1 an cum a propus domnul consilier Perianu sau 2 ani cum este stipulat în acest protocol. Totuși, acest protocol de colaborare este destul de vag. Care sunt cheltuielile pe care consiliul local le suportă într-un an de zile cu privire la tot ceea ce cuprinde acest protocol?”.

Doamna consilier Anitte-Michaelle Ionescu: „Iubesc fotbalul, însă ar trebui să fim puțin mai practici. Suntem aici ca să apărăm interesele comunității și, în aceste condiții în care fiecare leu contează la buget, cred că totuși, ca orice persoană fizică sau juridică care locuiește, respectiv își desfășoară activitatea într-un anumit loc, este normal ca pentru ceea ce consumă (utilități) să plătească. În orice societate, dacă am consumat ceva, plătesc. De aceea, propun spre aprobare să se adauge în protocol plata utilităților și cheltuielile cu paza, la obligațiile S.C. Fotbal Club Argeș S.A.”.

Domnul viceprimar Constantin-Cornel Ionică: „Se impune rezolvarea a două probleme: să se stabilească care dintre părți va plăti utilitățile și dacă echipele de juniori sunt sau nu preluate la echipa mare. Putem discuta și dacă vom stabili durata pentru care se va încheia acest protocol de colaborare în funcție de performanța obținută, de promovare”.

Domnul consilier Mariean Neacșu: „FC Argeș nu a retrogradat datorită lipsei de performanță”.

Domnul consilier Gheorghe Frătoaica precizează că cea mai bună soluție ar fi retragerea proiectului pentru reanalizare.

Domnul primar Tudor Pendiuc: „În ceea ce privește cheltuielile, sunt aprox. 36.000 lei/lunar - utilitățile, paza, etc. și aprox. 10.000 lei - salariile. Este o sumă anuală considerabilă care să o suporte consiliul local. Cu privire la plata utilităților, de cine va fi efectuată, există obligațiile S.C. Fotbal Club Argeș S.A., obligațiile Municipiului Pitești, durata protocolului. Dacă însă, teoretic vorbind, vine un alt acționar, care este din afara județului Argeș sau din afara țării, (nu cum este firma PIC, o firmă de pe raza municipiului Pitești care vărsa impozitele și taxele la bugetul local) mai există vreo legătură cu noi? Sigur, brand-ul va rămîne, însă vom mai putea acorda stadionul în aceleași condiții? Deci mai sunt lucruri care trebuie discutate și de aceea voi retrage acest proiect de hotărâre, urmând să-l introducem pe ordinea de zi a ședinței următoare, care va avea loc la începutul lunii martie. Până atunci am putea obține și celelalte informații solicitate de dumneavoastră, cum ar fi cele referitoare la echipele de juniori. Făcând o paranteză, aș dori să vă spun că am fost de acord ca echipa FC Internațional Curtea de Argeș să evolueze aici, aceast lucru reprezentând și un câștig pentru bugetul local. Sigur că au existat supărări la clubul FC Argeș și probabil unele măsuri luate au ca punct de plecare această decizie, deși echipa Internațional nu va încurca cu nimic activitatea care se desfășoară acolo. Am mai considerat, de altfel, că stadionul aparține municipiului și de el trebuie să benecieze, prin sportul respectiv, cetățenii.

Amânând acest proiect până la ședința următoare, vom obține informații și cu privire la: forma juridică de menținere a echipelor de juniori la club, dacă este condiție de menținere a echipei în divizia națională, veniturile realizate din folosirea terenurilor de către terți și din publicitate. În ceea ce privește întreținerea gazonului, aceasta trebuie făcută de specialiști din cadrul Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești, pentru a-l menține în condiții bune. Referitor la paza stadionului, aceasta trebuie efectuată de noi, în condițiile în care este bunul nostru”.

Domnul consilier Iulian Corbu: „Există cumva o intenție de colaborare cu FC Internațional?”.

Domnul primar Tudor Pendiuc: „Ținând seama de prevederile unei hotărâri ale consiliului local care reglementează folosirea stadionului pentru jocurile altor echipe, am discutat cu FC Internațional, s-a încheiat un contract și meciurile de acasă se vor ține pe stadionul central, cu nocturnă și înainte de începerea jocului vor face și un antrenament pe stadionul mare. FC Internațional va plăti toate cheltuielile aferente folosirii stadionului.

Am spus de multe ori că aș fi cel mai fericit dacă pe stadion ar putea evolua două echipe din divizia națională. Sunt însă convins că, la toamnă, cu înțelepciune, cu tact dar și cu susținerea galeriei, FC Argeș poate promova. Vom mai dezbate acest proiect ședința viitoare când vom avea și informațiile solicitate și vom putea lua o hotărâre în cunoștință de cauză”.

Domnul consilier Adrian-Mihai Prodănel: „Domnul primar are, ca întotdeauna, soluții pertinente și la obiect. Însă, având în vedere veniturile obținute de la FC Internațional, am putea scădea din cheltuielile totale aceste venituri, astfel încât efortul primăriei ar fi mai mic sau efortul primăriei împreună cu echipa FC Argeș”.

Proiectul de hotărâre se retrage de către inițiator.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 16 de pe ordinea de zi : „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea și completarea unor contracte”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

- comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.2 - avizeaz ă favorabil proiectul de hot ă râre;

- comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 53/24.02.2010.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 17 de pe ordinea de zi : „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea și completarea inventarului bunurilor aparținând domeniului public al municipiului Pitești, aprobat prin HCL nr. 194/1999 (Grădinițe)”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 54/24.02.2010.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 18 de pe ordinea de zi : „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea unor servicii suplimentare de proiectare la obiectivul de investiții „Modernizare străzi zona II Calea Câmpulung” din municipiul Pitești”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 55/24.02.2010.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 19 de pe ordinea de zi : „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții „Reabilitare Colegiul Tehnic Dimitrie Dima”, din municipiul Pitești”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.4 - avizeaz ă favorabil proiectul de hot ă râre;

- comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 56/24.02.2010.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 20 de pe ordinea de zi : „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea și completarea inventarului bunurilor aparținând domeniului public al municipiului Pitești, aprobat prin HCL nr. 194/1999 (Colegiul Dimitrie Dima)”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Modificările propuse de către executiv la acest proiect de hotărâre au fost prezentate și dezbătute în ședința comisiilor de specialitate.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, cu modificările aduse, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 57/24.02.2010.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 21 de pe ordinea de zi : „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru un teren proprietate privată, situat în intravilanul municipiului Pitești, strada G-ral Eremia Grigorescu”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează negativ proiectul de hotărâre.

Domnul consilier Radu-Valeriu Perianu precizează că, în cadrul ședinței comisiei de specialitate, proiectul a fost avizat negativ în unanimitate întrucât numărul locurilor de parcare prevăzute nu este suficient, având în vedere și destinația imobilului ce urmează a fi edificat.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de inițiator, care este aprobat cu 19 voturi „pentru” și o „abținere” (domnul consilier Radu-Valeriu Perianu), devenind

Hotărârea nr. 58/24.02.2010.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 22 de pe ordinea de zi : „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 515/22.12.2009 pentru aprobarea contractului-cadru de închiriere pentru terenuri aparținând domeniului public al municipiului Pitești ocupate de garaje autorizate”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.3 - avizeaz ă favorabil proiectul de hot ă râre;

- comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 59/24.02.2010.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 23 de pe ordinea de zi : „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea schimbării titularului dreptului de administrare a imobilelor situate în incinta «Casei Cărții»”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul consilier Mariean Neacșu: „Suprafața de 22,34 mp se pune din nou la dispoziția Jurnalului de Argeș sau se scoate la licitație?”.

Domnul viceprimar Constantin-Cornel Ionică precizează că proiectul nu are legătură cu Jurnalul de Argeș, iar informațiile necesare sunt prezentate în raportul de specialitate.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de inițiator, care este aprobat cu 18 voturi „pentru” și 2 „abțineri” (doamna consilier Anca-Ștefania Barbu și domnul consilier Mariean Neacșu), devenind

Hotărârea nr. 60/24.02.2010.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 24 de pe ordinea de zi : „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 251/2008 referitoare la aprobarea Studiului de oportunitate, Contractului cadru, Caietului de sarcini, Fișei de date și a Regulamentului, pentru desfășurarea activității de ridicare, transport, depozitare și eliberare a vehiculelor și/sau remorcilor staționate neregulamentar pe domeniul public și/sau privat al municipiului Pitești”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de inițiator, care este aprobat cu 16 voturi „pentru” și 4 voturi „împotrivă” (domnii consilieri Ștefan-Romeo Ciocănel, Iulian Corbu, Gheorghe Frătoaica, Mariean Neacșu), devenind

Hotărârea nr. 61/24.02.2010.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 25 de pe ordinea de zi : „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea participării Consiliului Local al Municipiului Pitești la Programul de învățare pe tot parcursul vieții 2010 -PS Comenius: Proiecte de parteneriat Comenius REGIO - proiectul «Cetățenia Activă»”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 62/24.02.2010.

Inițiatorul retrage de pe ordinea de zi punctele 26 și 27 pentru completări.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 28 de pe ordinea de zi : „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind conferirea Diplomei de fidelitate”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 63/24.02.2010.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 29 de pe ordinea de zi : „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind preluarea din administrarea SC Salubritate 2000 SA Pitești și transmiterea în administrarea Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești a unor imobile”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul consilier Mariean Neacșu: „Persoanelor care sunt vinovate din cauza neinformării consiliului local sau a primăriei privind data de expirare a duratei de folosință a locuințelor de serviciu pentru foștii salariați ai SC Salubritate 2000 SA să li se impune contravaloarea diferenței dintre chiria la nivelul pieței și chiria care a fost încasată”.

Domnul primar Tudor Pendiuc precizează că respectiva pagubă poate fi recuperată conform prevederilor în vigoare, însă procedura va fi complicată întrucât va trebui stabilită chiria la nivelul pieței, aferent perioadei respective și ar trebui să se țină cont de faptul că valoarea chiriei se negociază.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 64/24.02.2010.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 30 de pe ordinea de zi : „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Nomenclatorului alfabetic al arterelor de circulație din Municipiul Pitești”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Executivul precizează că sunt necesare următoarele reformulări la anexa prezentului proiect de hotărâre:

 • a) pagina 14, poziția 12, la traseul străzii, în loc de “paralel cu Calea Craiovei și continuă până la contactul cu intrarea Ion Bălăceanu” se va trece “paralel cu Calea Craiovei, până la intrarea Ion Bălăceanu”;

 • b) pagina 14, poziția 13, la traseul străzii, în loc de “apoi se bifurcă în două brațe, printre proprietățile particulare, până la intersecția cu str. Daliei” se va trece “trece de aleea Castanilor, apoi continuă tot spre N și se bifurcă în două brațe, printre proprietățile particulare, până la str. Daliei”.

Domnul consilier Sevastian Tudor propune ca str. Aurora să primească denumirea de str. Actor Constantin Zărnescu.

Domnul primar Tudor Pendiuc: „Am purtat discuții în legătură cu ceea ce propuneți dumneavoastră în urmă cu 2-3 săptămâni, însă am considerat că ar fi bine să avem această inițiativă cu ocazia Zilei Piteștiului”.

Doamna consilier Anitte-Michaelle Ionescu: „Urmare discuțiilor purtate în cadrul ședinței comisiei de specialitate am înțeles că acest material va fi accesibil locuitorilor sub formă unor broșuri și rugămintea mea a fost dacă se poate, în colaborare cu poșta, să fie trecute și codurile străzilor”.

Domnul consilier Mihai Zaharia precizează că ar fi necesară o reformulare cu privire la datele de identificare ale str. Marin Preda.

Domnul secretar Iosiv Cerbureanu: „Vom analiza observația dumneavoastră și dacă este cazul se va proceda la o formulare corespunzătoare. Consider că acest nomenclator stradal este o lucrare extraordinară și mi-am felicitat colegii care s-au ocupat de acest proiect. De asemenea, mi se pare foarte bună și propunerea doamnei consilier Ionescu cu privire la codurile străzilor, acest lucru putând fi realizat fără a mai necesita aprobarea într-o ședință de consiliu local”.

Domnul consilier Radu-Valeriu Perianu: „Unele dintre denumirile străzilor sunt vechi și probabil unele sunt noi. Aș vrea să întreb, de exemplu, cine au fost frații Turnavitu? Aceste nume, mai puțin celebre, au legătură cu istoria locală?”.

Domnul consilier Sevastian Tudor: „Frații Turnavitu au fost revoluționari la 1848, s-au născut în Pitești și unul dintre acești frați a fost prefect al Piteștiului”.

Doamna consilier Anca-Ștefania Barbu informează că există, în continuare, pe clădirea Praxis, pe partea cu str. Teilor, o plăcuță inscripționată „Str. Smeurei”.

Domnul primar Tudor Pendiuc: „În ceea ce privește denumirile străzilor, vom face și o scurtă istorioară a numelor respective”.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, cu modificările aduse de executiv, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 65/24.02.2010.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 31 de pe ordinea de zi : „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind unele măsuri pentru realizarea obiectivului de investiții «Clubul pensionarilor-Războieni»”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 66/24.02.2010.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 32 de pe ordinea de zi : „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea execuției unor lucrări suplimentare la obiectivul de investiții «Centrală termică PT 601» cartier Trivale -municipiul Pitești”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul consilier Ștefan-Romeo Ciocănel: „Este adevărat că o anumită categorie de lucrări nu putea fi decât estimată în propunerea inițială dar, în licitație, sa cerut totuși prețul la cheie, astfel că fiecare a trebuit să-și estimeze costurile. Nu sunt de acord cu nicio lucrare suplimentară”.

Doamna consilier Anitte-Michaelle Ionescu: „Dacă observați, această diferență se datorează avizului de racordare la gaze, lucru care, în general, nu poate fi prevăzut”.

Domnul consilier Mariean Neacșu: „Cred că ar trebui să stabilim odată prin hotărâre de consiliu ca ceea ce se licitează să fie preț ferm; de asemenea, termenul de execuție să fie termen ferm și nerespectarea acestuia să fie sancționată”.

Domnul primar Tudor Pendiuc: „Dacă situația este așa cum a relatat domnul consilier Ciocănel și licitația a fost făcută la cheie, atunci nu mai este loc de alte discuții. Voi retrage proiectele de la punctele 32-36 pentru a fi reanalizate”.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 37 de pe ordinea de zi : „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind stabilirea, constatarea și sancționarea unor contravenții”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul consilier Radu-Valeriu Perianu precizează că, urmare discuțiilor purtate cu directorul Poliției Comunitare a Municipiului Pitești, amendamentul propus de către Comisia nr.5 va fi următorul: „precum și pe partea carosabilă din fața sau imediata apropiere a sediilor de bănci, sucursale sau filiale ale acestora, case de schimb valutar sau amanet, spălătorii auto, piețe, societăți de asigurare-reasigurare, farmacii etc.”.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, cu amendamentul adus de Comisia nr.5, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 67/24.02.2010.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 38 de pe ordinea de zi : „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind organizarea unor manifestări sportive și de agrement, care se vor desfășura în anul 2010, în organizarea SPEPMP”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 68/24.02.2010.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 39 de pe ordinea de zi : „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Protocolului de cooperare dintre Municipiul Pitești și Asociația «Sprijin pentru Viață»”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 69/24.02.2010.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 40 de pe ordinea de zi : „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru un teren situat în intravilanul municipiului Pitești, strada Gheorghe Lazăr nr.20”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 70/24.02.2010.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 41 de pe ordinea de zi : „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind respingerea unei cereri formulată de către Poliția Comunitară a Municipiului Pitești”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 71/24.02.2010.

Ședința de consiliu se întrerupe pentru a da posibilitatea comisiei de specialitate să avizeze proiectul de hotărâre.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 42 de pe ordinea de zi : „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru un teren proprietate privată, situat în intravilanul municipiului Pitești, bulevardul I.C. Brătianu nr.48, 50, 52”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul consilier Ștefan-Romeo Ciocănel propune ca amendament ca orice modificare adusă documentației respective să se facă numai în baza unui Plan Urbanistic de Detaliu, aprobat în condițiile legii.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, cu amendamentul adus de domnul consilier Ștefan-Romeo Ciocănel, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 72/24.02.2010.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 43 de pe ordinea de zi : „Raport privind sesizarea înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr. 4264/25.01.2010 de către proprietarii apartamentelor din blocul nr. 3, scara A, strada Mărășești, Pitești, județul Argeș”.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot raportul, în forma propusă de inițiator, care este aprobat cu unanimitate de voturi.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 44 de pe ordinea de zi: „Informare privind deciziile emise de directorul Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești, în anul 2009”.

Consiliul local a luat la cunoștință de conținutul informării.

Domnul președinte de ședință declară închise lucrările ședinței.

Drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Silviu Marinescu

SECRETAR,

Iosiv Cerbureanu

NBM

1ex.