JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI

CONSILIUL LOCAL

PROCES - VERBAL

Încheiat azi, 21.09.2010, cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Pitești.

Ședința a fost convocată de primarul municipiului Pitești, convocatorul fiind înregistrat sub nr. 47744/16.09.2010.

La ședință participă de drept:

 • - dl. Tudor Pendiuc - primarul municipiului Pitești;

 • - dl. Iosiv Cerbureanu - secretarul municipiului Pitești

Participă ca invitați: directorii executivi ai direcțiilor și șefii compartimentelor independente din cadrul aparatului de specialitate al primarului, directorii și reprezentanții societăților comerciale aflate sub autoritatea consiliului local.

La ședința consiliului local participă reprezentanți ai mass - media locală.

Domnul secretar Iosiv Crebureanu face prezența consilierilor, constatându-se:

 • - consilieri în funcție - 23;

5                     7

 • - consilieri prezenți - 18

 • - consilieri absenți - 5 (domnii consilieri Anitte - Michaelle Ionescu, Constantin - Cornel Ionică, Radu - Cristian Nistor, Radu - Valeriu Perianu, Vasile -Dorin Voicu).

Domnul secretar Iosiv Cerbureanu le comunică domnilor consilieri că li se vor distribui noile formulare pentru completarea declarațiilor de avere și de interese, însoțite de ghidul de completare al acestora, în conformitate cu prevederile Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative, termenul final de depunere fiind data de 2 noiembrie 2010 inclusiv.

Președinte de ședință este domnul consilier Sevastian Tudor.

Domnul președinte de ședință Sevastian Tudor supune la vot motivarea absențelor domnilor consilieri Gheorghe Frătoaica și Silviu Marinescu de la ședința ordinară a consiliului local din data de 26.08.2010 și de la ședința extraordinară a consiliului local din data de 14.09.2010, precum și motivarea absenței domnului consilier Mariean Neacșu de la ședința extraordinară a consiliului local din data de 14.09.2010, absențe motivate în unanimitate de voturi.

Executivul aduce la cunoștința domnilor consilieri că la proiectele de hotărâre înscrise la punctele 1, 17 și 27 pe ordinea de zi există completări și modificări, și propune, deasemenea, retragerea punctului 33 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind unele măsuri pentru reglementarea situației juridice a unor bunuri, urmare a reorganizării în societate comercială a Serviciului Public Administrația Domeniului Public Pitești și a Serviciului Public Piețe Agroalimentare și Salubritate Stradală Pitești”, și completarea ordinii de zi cu 4 puncte, și anume: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind validarea unui mandat special”, „Proiect de hotărâre inițiat de primar pentru completarea HCL nr.328/14.09.2010 privind aprobarea organizării procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică având ca obiect “furnizarea de mere” și a măsurilor adiacente distribuției de mere”, „Raport privind derularea lucrării „Reabilitare Colegiul Tehnic Dimitrie Dima” din municipiul Pitești”și „Informare privind modul de îndeplinire al HCL nr. 91/2010 și al HCL nr. 138/2010 dintre S.C. Fotbal Club Argeș S.A. și Municipiul Pitești.”

Totodată, executivul propune ca „Raportul privind derularea lucrării „Reabilitare Colegiul Tehnic Dimitrie Dima” să se dezbată la punctul 1 de pe ordinea de zi, celelalte puncte de pe ordinea de zi renumerotându-se corespunzător.

Domnul primar Tudor Pendiuc supune atenției consiliului local solicitarea S.C. BD Moesia Research SRL de a construi un centru de afaceri în municipiul Pitești prin atragerea de fonduri europene neramburasabile, subiect ce va fi dezbătut la punctul Diverse.

Sosește domnul consilier Radu - Valeriu Perianu. Consilieri prezenți: 19.

Domnul președinte de ședință Sevastian Tudor supune la vot proiectul ordinii de zi, cu modificările și completările propuse de către executiv, care este aprobat în unanimitate de voturi.

Domnul președinte de ședință Sevastian Tudor supune dezbaterii punctul 1 de pe ordinea de zi: „Raport privind derularea lucrării „Reabilitare Colegiul Tehnic Dimitrie Dima”

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - de acord;

 • - comisia nr.2 - se aprobă;

 • - comisia nr.3 - aviz favorabil;

 • - comisia nr.4 - aviz favorabil;

 • - comisia nr.5 - aviz favorabil.

Domnul primar Tudor Pendiuc precizează că, prin HGR nr. 454/16.05.2007, a fost aprobată „Reabilitarea Colegiului Tehnic Dimitrie Dima” din municipiul Pitești, cu finanțare de la bugetul de stat. Lucrările de reabilitare au fost realizate până la un anumit nivel, ulterior alocarea fondurilor de la bugetul de stat fiind sistată. Stoparea lucrărilor datorită inexistenței fondurilor alocate de la bugetul de stat a generat o multitudine de probleme legate de desfășurarea procesului educațional în cadrul Colegiului Tehnic ,,Dimitrie Dima”, unitate de învățământ în care își desfășoară activitatea aproximativ 1200 de elevi.

Nenumăratele analize efectuate împreună cu Inspectoratul Școlar Județean Argeș nu au condus la nici un rezultat, dar, prin eforturile comune s-a reușit totuși derularea activității în anul școlar 2009-2010 precum și acum în anul școlar 2010 -2011 la această unitate de învățământ din municipiul Pitești.

Începând cu anul 2009 au fost depuse nenumărate memorii la Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului, la Președintele Consiliului Județean Argeș, la Prefectul Județului Argeș și la Primul Ministru al României în care a fost expusă situația lucrării, faptul că execuția reabilitării colegiului este sistată datorită lipsei de finanțare dar și acumularea de datorii restante către firmele de construcții, demersuri care nu au avut nici un fel de rezultat până în prezent.

Domnul consilier Radu - Valeriu Perianu: „Care este firma de construcții care a executat lucrările?”

Domnul primar Tudor Pendiuc face mențiunea că lucrările de reabilitare au fost executate de către asocierea S.C. Zeus S.A. Pitești și S.C. Nordco S.A. Pitești, cu precizarea că aceste firme au fost selectate în urma licitației organizate de Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului, prin intermediul Inspectoratului Școlar Județean Argeș.

Domnul consilier Florin Gardin este de părere că sumele datorate firmelor de construcții care au efectuat lucrările de reabilitare la Colegiul Tehnic Dimitrie Dima trebuie plătite de către Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului.

Sosește domnul consilier Vasile - Dorin Voicu. Consilieri prezenți: 20.

Domnul consilier Radu - Valeriu Perianu: „De la ce capitol bugetar vor fi alocate sumele către executantul lucrărilor de reabilitare?”

Domnul primar Tudor Pendiuc precizează că sumele respective vor fi alocate de la fondul de rezervă.

Domnul președinte de ședință supune la vot raportul, în forma promovată de inițiator, care este aprobat cu 12 voturi „pentru” și 8 abțineri (doamna consilier Anca -Ștefania Barbu și domnii consilieri Ștefan - Romeo Ciocănel, Iulian Corbu, Gheorghe Frătoaica, Florin Gardin, Mariean Neacșu, Radu - Valeriu Perianu și Vasile - Dorin Voicu).

Domnul președinte de ședință Sevastian Tudor supune dezbaterii punctul 2 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind rectificarea bugetului municipiului Pitești pe anul 2010.”

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Executivul prezintă consiliului local modificările și completările aduse la acest proiect de hotărâre, și anume:

Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului municipiului Pitești pe anul 2010 se modifică și se completează luând în considerare următoarele:

 • - Pentru finalizarea lucrărilor la obiectivul de investiții „Grădinița cu Program Prelungit nr. 4” (realizarea de luminator, acoperiș terasă spălătorie, canalizare interioară, terase circulabile, separator de grăsimi) este necesară suplimentarea fondurilor alocate în anul 2010 cu suma de 79 mii lei;

 • - Pentru evitarea problemelor legate de desfășurarea procesului educațional în cadrul Colegiului Tehnic „Dimitrie Dima”, probleme care au fost cauzate de nealocarea de fonduri de la bugetul de stat pentru continuarea lucrărilor la obiectivul de investiții „Reabilitare Colegiul Tehnic „Dimitrie Dima”” și care au determinat sistarea lucrărilor pe motivul lipsei de finanțare și acumulare de restanțe către firmele de construcții, este necesară completarea ,,Listei obiectivelor de investiții a municipiului Pitești pe anul 2010” cu această lucrare și alocarea sumei de 670 mii lei pentru acoperirea restanțelor pentru lucrările efectuate și nedecontate;

- În cadrul anexei nr. 3 la proiectul de hotărâre, este necesară corectarea codului de indicatori din cadrul coloanei nr. 4 „Articol”, de la capitolul 67.02, subcapitolul 50: în locul codului „30” este codul „20.30”, iar în locul codului „59” este codul „59.12”;

 • - În cadrul anexei nr. 4, este necesară detalierea poziției „Ordonatori terțiari învățământ preuniversitar” cu instituțiile de învățământ preuniversitar de stat și sumele care le vor fi retrase de la cheltuieli de personal.

În această situație, proiectul de hotărâre se modifică și se completează, după cum urmează :

La art. 1:

 • - alin 2, lit. a va avea următorul cuprins:

„a) 6.951 mii lei reprezentând ,,Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și Municipiului București”;

 • - alin. 3 se numerotează cu lit. c)

Art. 2 va avea următorul cuprins:

„Nivelurile de cheltuieli ale bugetului municipiului Pitești pe anul 2010 se rectifică în sensul diminuării cu suma de 7.330 mii lei, după cum urmează:

 • a) 107 mii lei de la capitolul 54.02 ,,Alte servicii publice generale”, subcapitolul 05 ,,Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale”, titlul 50 „Fonduri de rezervă”;

 • b) 6.951 mii lei de la capitolul 65.02 ,,Învățământ”, titlul 10 ,,Cheltuieli de personal”, din care subcapitolul 03 ,,Învățământ preșcolar și primar”, paragraful 01 ,,Învățământ preșcolar” - 1.274 mii lei, paragraful 02 ,,Învățământ primar” - 806 mii lei, subcapitolul 04 ,,Învățământ secundar”, paragraful 01 ,,Învățământ secundar inferior” - 1.163 mii lei, paragraful 02 ,,Învățământ secundar superior” - 3.182 mii lei, paragraful 03 ,,Învățământ profesional” - 482 mii lei și subcapitolul 05 ,,Învățământ postliceal” - 44 mii lei;

 • c) 272 mii lei de la capitolul 74.02 ,,Protecția mediului”, subcapitolul 05 ,,Salubritate și gestiunea deșeurilor”, paragraful 02 ,,Colectarea, tratarea și distrugerea deșeurilor”, titlul 20 ,,Bunuri și servicii”.”

Art. 3 va avea următorul cuprins:

„Se repartizează suma de 1.207 mii lei din fondul de rezervă prevăzut în bugetul municipiului Pitești pe anul 2010, aprobat prin H.C.L. nr. 73/2010, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

 • a) 950 mii lei la capitolul 65.02 ,,Învățământ”, subcapitolul 04 ,,Învățământ secundar”, paragraful 02 ,,Învățământ secundar superior”, titlul 71 ,,Active nefinanciare”;

 • b) 197 mii lei la capitolul 65.02 ,,Învățământ”, subcapitolul 03 ,,Învățământ preșcolar și primar”, paragraful 01 ,,Învățământ preșcolar”, titlul 71 ,,Active nefinanciare”;

 • c) nemodificat.

Art.4 va avea următorul cuprins:

,,Lista obiectivelor de investiții a municipiului Pitești pe anul 2010” se suplimentează cu suma de 1.147 mii lei și se modifică potrivit anexei nr. 1.

Anexele nr. 3 și nr. 4 vor avea următorul cuprins:

Anexa nr. 3

VIRĂRI DE CREDITE

ÎN CADRUL BUGETULUI MUNICIPIULUI PITEȘTI PE ANUL 2010

Denumirea unității

9

Clasificatia bugetară

Mii lei

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Articol

Diminuări

Suplimentări

0

1

2

3

4

5

6

Primăria municipiului Pitești

80.02

01

06

71.01

200

67.02

50

20.30

45

59.12

45

Total

245

45

Colegiul Național „I.C. Brătianu”

65.02

04

02

71.01

200

Total

200

TOTAL

245

245

Anexa nr. 4

Modificarea bugetelor ordonatorilor terțiari de credite pe anul 2010

Denumirea unității

9

Clasificatia bugetară

Valoarea modificării (mii lei)

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Titlu

Articol

0

1

2

3

4

5

6

Liceul cu Program Sportiv

65.02

03

01

10

10.01

-7

02

10

10.01

-21

04

02

71

71.01

80

total

52

Colegiul Național „I.C. Brătianu”

65.02

03

01

10

10.01

-176

10.03

-19

03

02

10

10.01

-765

10.03

-20

65.02

04

02

71

71.01

400

total

-580

Centrul Bugetar nr. 1 Grădinițe

65.02

03

01

10

10.01

-55

71

71.01

197

20

20.02

32

20.30

20

total

194

Colegiul Național Liceal ,,Zinca Golescu”

65.02

03

01

10

10.01

-59

10.03

-18

20

20.30

8

04

01

10

10.01

-874

10.03

-239

04

02

10

10.01

-327

10.03

-19

total

-1.528

Centrul Bugetar nr. 2 Grădinițe

65.02

03

01

10

10.01

-799

10.03

-141

total

-940

Grup Școlar Industrial Construcții Mașini ,,Dacia”

65.02

04

02

10

10.01

-216

10.03

-69

04

03

10

10.03

-10

total

-295

Grup Școlar ,,Astra”

65.02

04

02

10

10.01

-354

10.03

-120

04

03

10

10.01

-191

10.03

-77

total

-742

Grup Școlar ,,Mihai Viteazul”

65.02

04

02

10

10.01

-108

10.03

-36

04

03

10

10.01

-25

10.03

-8

total

-177

Colegiul Tehnic ,,Costin D. Nenițescu”

65.02

04

02

10

10.01

-65

10.03

-26

04

03

10

10.01

-28

10.03

-8

total

-127

Colegiul Tehnic ,,Dimitrie Dima”

65.02

04

02

10

10.01

-90

10.03

-8

total

-98

Grup Școlar Industrial de

Construcții nr. 2

65.02

04

02

10

10.01

-256

10.03

-79

04

03

10

10.01

-26

10.03

-8

05

10

10.01

-34

10.03

-10

total

-413

Grup Școlar ,,Ion Cantacuzino

65.02

04

01

10

10.01

-45

10.03

-5

04

02

10

10.01

-215

10.03

-47

total

-312

Grup Școlar de Industrializarea Lemnului

65.02

04

02

10

10.01

-435

10.03

-92

total

-527

Colegiul Tehnic ,,Armand Călinescu”

65.02

04

02

10

10.01

-139

10.03

-48

04

03

10

10.01

-32

10.03

-6

total

-225

Colegiul Economic ,,Maria Teiuleanu”

65.02

04

02

10

10.01

-349

10.03

-84

04

03

10

10.01

-50

10.03

-13

total

-496

Domnul primar Tudor Pendiuc face propunerea ca suma datorată executantului lucrărilor de realibitare de la Colegiul Tehnic Dimitrie Dima să nu mai fie alocată de la bugetul local, deși raportul a fost votat, și solicită membrilor Partidului Democrat Liberal ai consiliului local să facă demersuri la Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului pentru alocarea acestei sume de la bugetul statului.

Doamna consilier Anca - Ștefania Barbu: “În contractul semnat cu Fondul Monetar Internațional, și-au luat angajamentul că vor plăti datoriile restante către agenții economici.”

Domnul primar Tudor Pendiuc propune alocarea sumei de 60 mii lei Colegiului Național Liceal “Alexandru Odobescu” în vederea recondiționării sălii de sport, ca urmare a solicitării primite în acest sens cu puțin timp înainte de începerea ședinței de consiliu.

Domnul consilier Nicolae - Valeriu Zărnescu: ”Cunosc foarte bine această problemă pentru că fac parte din consiliul de administrație al Colegiului Național Liceal “Alexandru Odobescu” și sunt de părere că ar trebui să avem în vedere totuși suma solicită, întrucât este vorba despre o lucrare cu un grad de urgență foarte ridicat.”

Domnul primar Tudor Pendiuc: “Vreau să vă mai precizez că sala de sport a fost modernizată tot din bani alocați de la bugetul local, însă au mai rămas de realizat lucrări de reparații ale tavanului. În momentul în care se vor executa și aceste lucrări, sala de sport va fi complet modernizată, aici putându-se desfășura competiții de nivel internațional.”

Domnul consilier Mariean Neacșu solicită urgentarea lucrărilor de reparații la Grădinița cu program prelungit nr.4 Pitești și propune ca termenul de finalizare al acestora să fie sfârșitul acestui an sau cel mai târziu primul trimestru al anului 2011, și nu luna nioembrie 2011 așa cum s-a stabilit inițial, avându-se în vedere faptul că în acest imobil își vor desfășura activitatea și Grădinița cu program prelungit nr. 3 și Grădinița cu program prelungit nr. 9.

Domnul primar Tudor Pendiuc: “În lista de investiții termenul de finalizare a lucrărilor a fost stabilit inițial pentru luna noiembrie 2011. Această grădiniță a fost finanțată din fonduri guvernamentale însă, avându-se în vedere faptul că în acest imobil își vor desfășura activitatea și Grădinița cu program prelungit nr. 3 și Grădinița cu program prelungit nr. 9, am solicitat să finalizăm lucrările de reparații din fonduri alocate de la bugetul local, iar termenul de finalizare al acestor lucrări să fie luna octombrie 2010.”

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, cu modificările propuse de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 331/21.09.2010.

Domnul președinte de ședință Sevastian Tudor supune dezbaterii punctul 3 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind rectificarea bugetului activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2010.”

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Doamna consilier Anca - Ștefania Barbu: „În raportul de spacialitate care însoțește acest proiect de hotărâre se precizează că suma de 17 mii lei de la ,,Grupul Școlar „Mihai Viteazul”, care este rezultată din valorificarea unor deșeuri din fier, inox, lemn rezultate în urma casării unor obiecte de inventar și a unor mijloace fixe, urmează a fi utilizată pentru plata unor drepturi salariale. Despre ce drepturi salariale este vorba?”

Domnul primar Tudor Pendiuc menționează că plata drepturilor salariale în discuție vizează maiștrii și personalul de specialitate.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 332/21.09.2010.

Domnul președinte de ședință Sevastian Tudor supune dezbaterii punctul 4 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind premierea elevilor unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Pitești, cu rezultate deosebite la olimpiadele naționale și internaționale și a profesorilor îndrumători, pentru anul școlar 2009 - 2010.”

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul consilier Dumitru Tudosoiu precizează că sumele alocate de Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului pentru premierea elevilor unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Pitești, cu rezultate deosebite la olimpiadele naționale și internaționale și a profesorilor îndrumători sunt derizorii, și salută inițiativa primăriei de a acorda premii mai mari, în ciuda situației economico - financiare actuale.

Domnul primar Tudor Pendiuc face mențiunea că aceste premii acordate sunt insuficiente raportat la rezultatele obținute, însă, avându-se în vedere situația financiară a multor elevi, ele pot fi considerate niște ajutoare.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 333/21.09.2010.

Domnul președinte de ședință Sevastian Tudor supune dezbaterii punctul 5 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea anexei la HCL nr. 42/2001 privind preluarea în patrimoniul municipiului Pitești a imobilelor în care își desfășoară activitatea unele unități de învățământ preuniversitar de stat.”

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

- comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 334/21.09.2010.

Domnul președinte de ședință Sevastian Tudor supune dezbaterii punctul 6 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea proceselor-verbale de recepție la terminarea lucrărilor de investiții realizate de către Serviciul Public Local de Termoficare al Municipiului Pitești.”

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul consilier Ștefan - Romeo Ciocănel: „Din moment ce s-a înființat o nouă societate, respectiv S.C. Termo Calor Confort S.A., care este motivul pentru care trebuie să aprobăm niște procese - verbale de recepție la terminarea lucrărilor de investiții realizate de către Serviciul Public Local de Termoficare al Municipiului Pitești, avându-se în vedere faptul că în foarte scurt timp acesta va fi desființat?”

Domnul primar Tudor Pendiuc face mențiunea că, pentru a putea fi concesionate operatorului serviciului public de alimentare cu energie termică din municipiul Pitești, lucrările menționate mai sus trebuie înregistrate în evidențele contabile ale primăriei municipiului Pitești ca bunuri aparținând domeniului public al municipiului Pitești.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 335/21.09.2010.

Domnul președinte de ședință Sevastian Tudor supune dezbaterii punctul 7 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea datelor tehnice legate de cantitatea de energie termică livrată populației de către operatorul serviciului public local de alimentare cu energie termică din Municipiul Pitești și costurile aferente acesteia, necesare fundamentării compensării conform OG nr.36/2006.”

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul consilier Mariean Neacșu: „Se supune atenției consiliului local materialul întocmit de S.C. Termo Calor Confort S.A. iar în expunerea de motive se menționează că materialul este întocmit de către Serviciul Public Local de Termoficare al municipiului Pitești. Din câte știu, acest serviciu public și-a încetat activitatea începând cu data de 16 septembrie 2010, iar expunerea de motive a fost redactată în data de 6 septembrie. Prin urmare, se impune o rectificare, și doresc să se consemneze în procesul - verbal al ședinței de consiliu că se ia în discuție materialul întocmit de S.C. Termo Calor Confort S.A. De asemenea, aș dori ca domnul Aurelian Niță să ne precizeze dacă pentru perioada de iarnă sunt asigurate rezerva de combustibil și resursa financiară, astfel încât populația să nu se mai confrunte cu întreruperi de furnizare a energiei termice.”

Domnul Aurelian Niță, directorul Serviciului Public Local de Termoficare al Municipiului Pitești, precizează faptul că s-au luat măsurile necesare pentru a se evita întreruperea furnizării energiei termice către populație în perioada sezonului rece, însă nu se pot oferi garanții în acest sens.

Domnul primar Tudor Pendiuc face mențiunea că în momentul de față nu se pot oferi garanții că în perioada sezonului rece nu vor exista probleme în ceea ce privește furnizarea energiei termice către populație, însă se poate spune că din punct de vedere tehnic s-au luat toate măsurile necesare în acest sens. Totodată, domnul primar precizează că, în situația în care Guvernul nu va acorda subvenția pentru căldură, situația va fi foarte complicată, dată fiind situația economico - financiară actuală.

Domnul consilier Mariean Neacșu: „În situația în care vor exista dificultăți în ceea ce privește acordarea subvenției la căldură de către Guvern, putem hotărî în consiliul local, în funcție de fondurile pe care le avem la dispoziție, finanțarea în continuare a energiei termice furnizate populației sau sistarea acesteia”.

Domnul primar Tudor Pendiuc subliniază faptul că soluția corectă pentru rezolvarea acestei probleme presupune acordarea subvenției de către Guvern tuturor unităților administrativ - teritoriale.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 336/21.09.2010.

Domnul președinte de ședință Sevastian Tudor supune dezbaterii punctul 8 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar pentru modificarea și completarea HCL nr.194/1999 privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Pitești. (SPLT).”

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 337/21.09.2010.

Domnul președinte de ședință Sevastian Tudor supune dezbaterii punctul 9 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea procesului -verbal de recepție la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții „Centrală termică PT 603” din municipiul Pitești.”

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 338/21.09.2010.

Domnul președinte de ședință Sevastian Tudor supune dezbaterii punctul 10 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Canal pluvial zona Craiovei”, din municipiul Pitești.”

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 339/21.09.2010.

Domnul președinte de ședință Sevastian Tudor supune dezbaterii punctul 11 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea și completarea HCL nr. 67/2008 privind constatarea și sancționarea unor contravenții.”

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 340/21.09.2010.

Domnul președinte de ședință Sevastian Tudor supune dezbaterii punctul 12 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea locurilor de așteptare taxi clienți din municipiul Pitești.”

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 341/21.09.2010.

Domnul președinte de ședință Sevastian Tudor supune dezbaterii punctul 13 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind negocierea contractului de închiriere pentru imobilul cunoscut sub denumirea „Casa Căsătoriilor” situat în municipiul Pitești, str. Justiției nr.4, pentru anul 2011.”

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 342/21.09.2010.

Domnul președinte de ședință Sevastian Tudor supune dezbaterii punctul 14 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind conferirea Diplomei de fidelitate.”

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 343/21.09.2010.

Domnul președinte de ședință Sevastian Tudor supune dezbaterii punctul 15 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea vânzării unui imobil - teren situat în intravilanul municipiului Pitești, str. Calea Bucucrești, bl. U3, către actualul chiriaș.”

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 344/21.09.2010.

Domnul președinte de ședință Sevastian Tudor supune dezbaterii punctul 16 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru un teren proprietate privată, situat în intravilanul municipiului Pitești, strada Constantin Dobrogeanu Gherea (fost nr.25).”

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 345/21.09.2010.

Domnul președinte de ședință Sevastian Tudor supune dezbaterii punctul 17 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru un teren proprietate privată, situat în intravilanul municipiului Pitești, strada Bucovina nr.87.”

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 346/21.09.2010.

Domnul președinte de ședință Sevastian Tudor supune dezbaterii punctul 18 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind avizarea proiectului de contract „Contract de delegare a gestiunii serviciului public de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice produse în sistem centralizat în aria administrativ-teritorială a Municipiului Pitești, Orașului Topoloveni și Comunei Bascov”.”

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Sosește domnul consilier Radu - Cristian Nistor. Consilieri prezenți: 21.

Executivul prezintă consiliului local modificările și completările aduse la acest proiect de hotărâre, și anume:

Motivarea cuprinsă în preambulul hotărârii se completează cu sintagma “Hotărârea Adunării Generale a Asociației TERMOSERV Argeș nr.2 din 13.09.2010”.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, cu modificările propuse de inițiator, care este aprobat cu 18 voturi „pentru” și trei abțineri (domnii consilieri Ștefan - Romeo Ciocănel, Radu - Cristian Nistor și Vasile -Dorin Voicu), devenind

Hotărârea nr. 347/21.09.2010.

Domnul președinte de ședință Sevastian Tudor supune dezbaterii punctul 19 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind disponibilizarea unor bunuri concesionate S.C. Apă Canal 2000 S.A., precum și trecerea acestora din domeniul public în domeniul privat al municipiului Pitești, în vederea valorificării.”

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 348/21.09.2010.

Domnul președinte de ședință Sevastian Tudor supune dezbaterii punctul 20 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind organizarea manifestării „Toamna Piteșteană”.”

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 349/21.09.2010.

Domnul președinte de ședință Sevastian Tudor supune dezbaterii punctul 21 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea și completarea anexelor nr. 3, 12 și 14 la HCL nr. 282/12.08.2010 referitoare la delegarea gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat.”

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Doamna consilier Anca - Ștefania Barbu propune ca în cuprinsul hotărârii să se specifice și denumirea anexelor care se modifică și se completează sau se înlocuiesc.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, cu modificările propuse de doamna consilier Anca - Ștefnia Barbu, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 350/21.09.2010.

Domnul președinte de ședință Sevastian Tudor supune dezbaterii punctul 22 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea și completarea anexelor nr.2, nr.11 și nr.13 la HCL nr. 282/2010 privind delegarea gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat.”

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Tudor Pendiuc propune modificarea acestui proiect de hotărâre în sensul că delegatul datorează delegatarului o redevență anuală reprezentând o sumă egală cu 35% din cifra de afaceri anuală, înregistrată în evidențele contabile ale delegatului pentru activitatea delegată, care nu poate fi mai mică de 2.500.000 lei/an, iar pentru anul 2010 redevența datorată reprezintă o sumă egală cu 35% din cifra de afaceri anuală înregistrată în evidențele contabile ale delegatului pentru activitatea delegată, care nu poate fi mai mică de 700.000 lei/an;

Doamna consilier Anca - Ștefania Barbu solicită realizarea unei sinteze asupra valorilor redevenței pentru fiecare tip de activitate în parte.

Domnul primar Tudor Pendiuc precizează că în ceea ce privește spațiile verzi se vor stabili tarife și garanții pe tipuri de activități.

Doamna consilier Anca - Ștefania Barbu propune ca în cuprinsul hotărârii să se specifice și denumirea anexelor care se modifică și se completează sau se înlocuiesc.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, cu modificările propuse de doamna consilier Anca - Ștefania Barbu, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 351/21.09.2010.

Domnul președinte de ședință Sevastian Tudor supune dezbaterii punctul 23 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea și completarea anexei nr. 4 la HCL nr. 282/12.08.2010 referitoare la delegarea gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat.”

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Doamna consilier Anca - Ștefania Barbu propune ca în cuprinsul hotărârii să se specifice și denumirea anexelor care se modifică și se completează sau se înlocuiesc.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, cu modificările propuse de doamna consilier Anca - Ștefania Barbu, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 352/21.09.2010.

Domnul președinte de ședință Sevastian Tudor supune dezbaterii punctul 24 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea și completarea HCL nr. 136/31.03.2009 referitoare la aprobarea vânzării unității locative situate în intravilanul municipiului Pitești, str. Tache Ionescu, bl. M2, sc. B, ap. 17.”

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Tudor Pendiuc propune ca în cuprinsul hotărârii să se prevadă faptul că contractul de vânzare - cumpărare se poate încheia dacă chiriașul face dovada că a achitat la zi toate cheltuielile de întreținere pentru unitatea locativă, și dacă își asumă în scris că își va îndeplini toate obligațiile ce decurg din operațiunea de izolare termică a imobilului.

De asemenea, domnul primar face precizarea că în viitoarea ședință a consiliului local se va iniția un nou proiect de hotărâre prin care condițiile enunțate mai sus să fie aplicabile tuturor unităților locative care se vor vinde actualilor chiriași, începând cu data respectivă.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, cu modificările propuse de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 353/21.09.2010.

Domnul președinte de ședință Sevastian Tudor supune dezbaterii punctul 25 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea și completarea HCL nr. 313/23.07.2009 referitoare la aprobarea vânzării, fără licitație publică, a terenului aferent construcției situate în str. Dealurilor, nr. 31, proprietatea d-nei. Cosma Valerica.”

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 354/21.09.2010.

Domnul președinte de ședință Sevastian Tudor supune dezbaterii punctul 26 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind respingerea cererii pentru scutirea de la plata taxei pe clădiri formulată de Asociația Județeană de Fotbal Argeș.”

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Tudor Pendiuc precizează că Asociația Județeană de Fotbal Argeș a închiriat niște spații de la Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Argeș, acesteia revenindu-i plata impozitului aferent folosinței spațiilor respective. Asociația Județeană de Fotbal Argeș a solicitat scutirea de la plata taxei pe clădiri, motivarea fiind că este o organizație nonguvernamentală de utilitate publică, ce nu înregistrează profit. De asemenea, domnul primar face mențiunea că în Codul fiscal se enumeră activitățile care sunt exceptate de la plata unor astfel de taxe, activități printre care nu se regăsește și cea desfășurată de Asociația Județeană de Fotbal Argeș.

Domnul secretar Iosiv Cerbureanu: „Vreau să vă spun că am solicitat și punctul de vedere al Ministerului Finanțelor Publice în legătură cu acest subiect, răspunsul fiind în sensul respingerii solicitării adresate de către Asociația Județeană de Fotbal Argeș. Considerăm că este corect să respingem această solicitare și să dăm astfel posibilitatea solicitantului să se adreseze instanței de judecată, potrivit dispozițiilor legale în această materie.”

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 355/21.09.2010.

Domnul președinte de ședință Sevastian Tudor supune dezbaterii punctul 27 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea unor prețuri și tarife pentru activitățile desfășurate de S.C. Salpitflor Green S.A.”

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul consilier Mariean Neacșu: „În situația în care se vor aproba aceste prețuri și tarife, care este profitul estimativ pe care noua societate îl va înregistra?”

Domnul primar Tudor Pendiuc face precizarea că în momentul de față nu se poate aproxima profitul pe care îl va realiza noua societate, urmând ca pe viitor să se poată realiza acest lucru.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 356/21.09.2010.

Domnul președinte de ședință Sevastian Tudor supune dezbaterii punctul 28 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea și completarea HCL nr. 283/2010 privind participarea municipiului Pitești, ca acționar, la constituirea operatorului regional S.C. Termo Calor Confort S.A. și delegarea gestiunii serviciului de producere, transport, distribuție și furnizare de energie termică în sistem centralizat în municipiul Pitești.”

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr. 1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre ;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre ;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre ;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Executivul prezintă consiliului local modificările și completările aduse la acest proiect de hotărâre, și anume :

Motivarea cuprinsă în preambulul hotărârii se completează cu sintagma “Adresa nr.245/20.09.2010 a SC Termo Calor Confort SA, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr.48310/20.09.2010”.

Partea dispozitivă a hotărârii se completează cu sintagma “Cu data de 01.10.2010 Serviciul Public Local de Termoficare al Municipiului Pitești își încetează activitatea”.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, cu modificările propuse de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 357/21.09.2010.

Domnul președinte de ședință Sevastian Tudor supune dezbaterii punctul 29 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar pentru modificarea și completarea HCL nr. 280/2010 privind preluarea în evidența contabilă a Primăriei Municipiului Pitești a unor bunuri aflate în evidența contabilă și administrarea unor servicii publice din municipiul Pitești, respectiv Administrația Domeniului Public, Piețe Agroalimentare și Salubritate Stradală, Serviciul Public Local de Termoficare.”

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr. 1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre ;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre ;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre ;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 358/21.09.2010.

Domnul președinte de ședință Sevastian Tudor supune dezbaterii punctul 30 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind repartizarea unei locuințe sociale din fondul locativ aflat în patrimoniul public al municipiului Pitești și în administrarea Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești.”

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre ;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre ;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre ;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 359/21.09.2010.

Domnul președinte de ședință Sevastian Tudor supune dezbaterii punctul 31 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind repartizarea unei unități locative în conformitate cu prevederile OUG nr. 74/2007 referitoare la asigurarea fondului de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari.”

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr. 1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre ;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre ;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre ;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 360/21.09.2010.

Domnul președinte de ședință Sevastian Tudor supune dezbaterii punctul 32 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind prelungirea contractelor de închiriere pentru unitățile locative construite de Agenția Națională pentru Locuințe, situate în municipiul Pitești, Aleea Negoiu, nr. 5 și Aleea Căminelor nr. 25.”

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre ;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre ;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre ;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 361/21.09.2010.

Domnul președinte de ședință Sevastian Tudor supune dezbaterii punctul 33 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind transmiterea unui imobil aparținând domeniului public al municipiului Pitești, în administrarea serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești.”

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre ;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre ;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre ;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 362/21.09.2010.

Punctul 34 a fost retras de pe ordinea de zi de către inițiator.

Domnul președinte de ședință Sevastian Tudor supune dezbaterii punctul 35 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind neexercitarea dreptului de preemțiune pentru achiziționarea imobilului monument istoric, grupa B - Casa Rădulescu, situat în municipiul Pitești, b-dul Victoriei nr. 52, județul Argeș.”

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr. 1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre ;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre ;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre ;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 363/21.09.2010.

Domnul președinte de ședință Sevastian Tudor supune dezbaterii punctul 36 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 50/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind transmiterea fără plată și valorificarea unor bunuri care alcătuiesc domeniul public al municipiului Pitești, concesionate S.C. Apă Canal 2000 S.A., S.C. Publitrans 2000 S.A. și S.C. Salubritate 2000 S.A.”

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre ;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre ;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre ;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 364/21.09.2010.

Domnul președinte de ședință Sevastian Tudor supune dezbaterii punctul 37 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind validarea unui mandat special.”

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre ;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre ;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre ;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 365/21.09.2010.

Domnul președinte de ședință Sevastian Tudor supune dezbaterii punctul 38 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar pentru completarea HCL nr. 328/14.09.2010 privind aprobarea organizării procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică având ca obiect „furnizarea de mere” și a măsurilor adiacente distribuției de mere.”

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Tudor Pendiuc adresează domnilor consilieri invitația de a face parte din cadrul comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului-cadru având ca obiect furnizarea, transportul și distribuția de mere elevilor din clasele I - VIII de la școlile din municipiul Pitești, în cadrul programului de încurajare a consumului de fructe în școli.

Domnul consilier Iulian Corbu sugerează ca membrii comisiei în discuție să aibă în vedere furnizarea de mere românești, și nu mere din import.

Domnul consilier Radu - Valeriu Perianu subliniază faptul că la selectarea ofertelor trebuie să se aibă în vedere prețul oferit cel mai avantajos.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 366/21.09.2010.

Domnul președinte de ședință Sevastian Tudor supune dezbaterii punctul 39 de pe ordinea de zi: „Raport privind realizarea obiectivelor și criteriilor de performanță pentru salarizarea directorilor generali ai societăților comerciale de interes local și criteriile de performanță ale directorilor serviciilor publice de interes local din municipiul Pitești.”

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - aviz favorabil;

 • - comisia nr.2 - aviz favorabil ;

 • - comisia nr.3 - aviz favorabil ;

 • - comisia nr.4 - aviz favorabil ;

 • - comisia nr.5 - aviz favorabil.

Domnul consilier Mariean Neacșu : „Ar trebui să știm ce salarii au directorii generali ai societăților comerciale de interes local și directorii serviciilor publice de interes local din municipiul Pitești, întrucât, în funcție de salarii, putem discuta și despre modul de îndeplinire al obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite, precum și de performanțele deosebite realizate.”

Domnul consilier Nicolae - Valeriu Zărnescu : „Acest raport nu vizează și S.C. Apă Canal 2000 S.A.?”

Domnul primar Tudor Pendiuc precizează că în prezentul raport este prezentată situația privind cheltuielile cu salariile directorilor generali în luna anterioară și cumulat de la începutul anului, însă va fi prezentată și o situație separată a salariilor de care aceștia beneficiază.

Domnul primar Tudor Pendiuc: ”Acest raport conține foarte multe elemente. Gândiți-vă, față de acest volum de muncă, cât personal calificat trebuie să lucreze și să urmărească aceste criterii și câte ore, și veți avea dovada insuficienței totale a personalului în discuție.”

Domnul președinte de ședință supune la vot raportul, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi.

Domnul președinte de ședință Sevastian Tudor supune dezbaterii punctul 40 de pe ordinea de zi: „Raport privind constatările cuprinse în procesul - verbal de control financiar nr. 54503/25.06.2010 efectuat la S.C. Publitrans 2000 S.A. Pitești.”

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - aviz favorabil;

 • - comisia nr.2 - aviz favorabil;

 • - comisia nr.3 - aviz favorabil;

 • - comisia nr.4 - aviz favorabil;

 • - comisia nr.5 - aviz favorabil.

Domnul consilier Mariean Neacșu menționează că nu este de acord ca acest raport să fie suspus votului consiliul local întrucât în cuprinsul său sunt prezentate niște constatări care au rezultat în urma unui control efectuat de organele de control abilitate la S.C. Publitrans 2000 S.A. Pitești, consiliul local nefiind apt să rezolve contestația depusă de societate. Totodată, domnul consilier consideră că perioada de amortizare stabilită pentru autobuzele marca mercedes care asigură transportul public local de călători din municipiul Pitești este foarte mică, fapt ce afectează bugetul local.

Domnul consilier Radu - Valeriu Perianu: „În situația în care S.C. Publitrans 2000 S.A. Pitești consideră că procesul - verbal de control financiar nu este corect, există o procedură legală de contestare a acestuia, întâi la organul de control emitent al procesului - verbal și ulterior la instanța de judecată. Nu consider oportună supunerea dezbaterii acestei contestații în consiliul local întrucât, pe de o parte, S.C. Publitrans 2000 S.A. Pitești este persoană juridică, și, prin urmare, își exercită toate drepturile și obligațiile care decurg din această calitate, iar pe de altă parte, noi nu am analizat din punct de vedere juridic constatările cuprinse în acest proces - verbal și nu le-am confruntat cu documentele pe care le-au avut în vedere inspectorii fiscali în momentul în care au efectuat controlul.”

Domnul secretar Iosiv Cerbureanu: „Direcția Generală a Finanțelor Publice Argeș a efectuat un control la S.C. Publitrans 2000 S.A. Pitești, întocmind în acest sens un proces - verbal de control financiar. Ulterior, ne-au făcut o adresă prin care ne solicita punctul de vedere, în calitate de acționar unic la această societate, referitor la acest proces - verbal iar noi am considerat că nu este competența consiliului local de a se pronunța în acest sens, ci trebuie urmate procedurile prevăzute de lege. În situația în care am mai primit a doua adresă în acest sens, am decis să supunem dezbaterii consiliului local un raport în care să relatăm ceea ce s-a întâmplat, întrucât a trebuit să răspundem solicitării adresate de către Direcția Generală a Finanțelor Publice Argeș. Este evident că S.C. Publitrans 2000 S.A. Pitești a contestat relatările cuprinse în procesul - verbal de control și, în cazul în care raportul nu va fi aprobat, societatea se va putea adresa instanței de judecată.”

Domnul consilier Adrin - Mihai Prodănel precizează că perioada de amortizare rapidă poate fi privită ca un avantaj deoarece, în situația în care nu se vor mai plăti costurile de amortizare, de la bugetul local vor fi alocate sume mai mici pentru subvenționarea abonamentelor de călătorie.

Doamna consilier Anca - Ștefania Barbu propune găsirea unui soluții astfel încât consiliul local să nu se pronunțe cu privire la acest raport întrucât, atât un vot pozitiv cât și un vot negativ denaturează relațiile dintre S.C. Publitrans 2000 S.A. Pitești și Direcția Generală a Finanțelor Publice Argeș.

Domnul primar Tudor Pendiuc este de acord cu punctul de vedere exprimat de doamna consilier Anca - Ștefania Barbu și precizează că raportul discutat la acest punct poate fi analizat de consiliul local ca o simplă informare.

Domnul Rotaru Manuel, director al S.C. Publitrans 2000 S.A. Pitești, face mențiunea că Direcția Generală a Finanțelor Publice Argeș a cerut un punct de vedere referitor la acest proces - verbal de control financiar consiliului local, în calitate de acționar, acesta fiind motivul pentru care raportul a fost introdus pe ordinea de zi, cu precizarea că motivațiile sunt vagi, întrucât la nicio societate comercială din subordinea consiliului local nu s-a procedat în acest mod.

Domnul primar Tudor Pendiuc subliniază faptul că, consiliul local este autortatea deliberativă a municipiului Pitești și nu are obligația de a exprima un punct de vedere fiecări persoane care solicită acest lucru, S.C. Publitrans 2000 S.A. Pitești putându-se adresa autorității competente pentru soluționarea acestei probleme.

Domnul consilier Radu - Valeriu Perianu: „De ce este cerut punctul de vedere al consiliului local, în calitate de acționar, din momemnt ce societatea are un administrator?”

Domnul primar Tudor Pendiuc precizează că informarea a fost luată la cunoștință, societatea putându-se adresa instanței de judecată conform legislației în vigoare.

S-a luat cunoștință de informarea prezentată.

Domnul președinte de ședință Sevastian Tudor supune dezbaterii punctul 41 de pe ordinea de zi: „Informare privind modul de îndeplinire al HCL nr. 91/2010 și al HCL nr. 138/2010 dintre S.C. Fotbal Club Argeș S.A. și Municipiul Pitești.”

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - s-a luat la cunoștință;

 • - comisia nr.2 - s-a luat la cunoștință;

 • - comisia nr.3 - s-a luat la cunoștință;

 • - comisia nr.4 - favorabil;

 • - comisia nr.5 - favorabil.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

S-a luat cunoștință de informarea prezentată.

Diverse

Domnul președinte de ședință Tudor Sevastian supune atenției consiliului local solicitarea S.C. BD Moesia Research SRL, reprezentată de Mădălin Matica -manager, de a i se atribui, în condițiile legii, un teren în vederea construirii unui centru de afaceri în municipiul Pitești prin atragerea de fonduri europene neramburasabile, cu o valoare investițională estimată la circa 3 milioane de euro, investiție care va genera un minim de 40 de locuri de muncă și va incuba un număr de cel puțin 35 de IMM-uri din Pitești.

Domnul primar Tudor Pendiuc solicită împuternicirea executivului de către consiliul local de a întreprinde toate demersurile necesare în vederea analizării acestei solicitări, concluziile rezultate urmând a fi prezentate consiliului local.

Doamna consilier Anca - Ștefania Barbu este de părere că societatea în discuție ar trebui să prezinte un plan de afaceri însoțit de garanțiile corespunzătoare.

Domnul primar Tudor Pendiuc precizează că fondurile europene nu se pot obține dacă nu se prezintă garanții. De asemenea, domnul primar consideră că trebuie luate toate măsurile necesare pentru a vedea care este destinația terenului care va fi atribuit, motiv pentru care se solicită împuternicirea consiliului local în acest sens.

Domnul consilier Radu - Valeriu Perianu menționează că trebuie colectate o serie de informații referitoare la această societate, în sensul capitalului social pe care îl deține, antecedentele în domeniul afacerilor, intențiile pe care le are, precum și să se formuleze niște condiții de către consiliul local.

Pleacă domnii consilieri Gheorghe Frătoaica și Silviu Marinescu. Consilieri prezenți: 19.

Domnul președinte de ședință Tudor Sevastian supune la vot împuternicirea domnului primar de a întreprinde toate demersurile necesare în vederea analizării acestei solicitări, care este votată în unanimitate de voturi.

Domnul consilier Adrian - Mihai Prodănel precizează că societatea în discuție trebuie să vină cu o propunere concretă în acest sens, în care să expună, pe lângă datele de descriere a societății, și intențiile pe care le are referitor la acest proiect, precum și experiența pe care o deține în acest domeniu.

Doamna consilier Anca - Ștefania Barbu adresează felicitări domnului director al Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului al Municipiului Pitești Constantin Zichil și întregului colectiv de lucru pentru lucrările de modernizare efectuate la Bazinul Olimpic Pitești.

Domnul președinte de ședință Sevastian Tudor declară închise lucrările ședinței.

Drept pentru care am încheiat prezentul proces - verbal.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Sevastian Tudor

SECRETAR,

Iosiv Cerbureanu

Red. Alina - Mihaela Saioc 1ex.