JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

PROCES - VERBAL

Încheiat azi, 19.05.2010, cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Pitești.

Ședința a fost convocată de primarul municipiului Pitești, convocatorul fiind înregistrat sub nr. 26327 din 13.05.2010.

La ședință participă de drept:

 • - dl. Tudor Pendiuc           - primarul municipiului Pitești;

 • - dl. Iosiv Cerbureanu        - secretarul municipiului Pitești.

Participă ca invitați: directorii executivi ai direcțiilor și șefii compartimentelor independente din cadrul aparatului de specialitate al primarului, directorii și reprezentanții societăților comerciale aflate sub autoritatea consiliului local.

La ședința consiliului local participă reprezentanți ai mass-media locală.

Domnul secretar Iosiv Cerbureanu face prezența consilierilor, constatându-se:

 • - consilieri în funcție - 23;

 • - consilieri prezenți - 21;

 • - consilieri absenți   - 3 (domnii consilieri Adrian - Mihai Prodănel,

Sevastian Tudor și Vasile - Dorin Voicu).

Președinte de ședință este domnul consilier Gheorghe Oprea.

Se supune la vot motivarea absențelor domnilor consilieri Nistor Radu -Cristian și Perianu Radu - Valeriu de la ședința ordinară a consiliului local din data de 29.04.2010, care sunt aprobate în unanimitate de voturi.

Se supun la vot procesele-verbale ale ședințelor consiliului local din data de 10.03.2010, respectiv din data de 25.03.2010, care sunt aprobate în unanimitate de voturi.

Sunt distribuite doamnelor și domnilor consilieri, modificările aduse de inițiator la punctele nr. 4, nr. 27 și nr. 31 de pe ordinea de zi, precum și proiectele, rapoartele și informarea cu care se propune suplimentarea ordinei de zi: “Proiect de hotărâre inițiat de primar privind schimbarea denumirii străzii Aurora în strada Constantin Zărnescu din municipiul Pitești“, “Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea prețului la apa potabilă livrată și a tarifului la canalizare-epurare ape uzate, practicate de SC Apă Canal 2000 SA, în municipiul Pitești”, „Raport privind derularea unor licitații de valorificare a unor bunuri concesionate S.C. Apă Canal 2000 S.A.”, „Raport privind măsurile propuse de SC Publitrans 2000 SA în vederea reducerii cheltuielilor de exploatare” și „Informare privind sistemele de alimentare centralizată cu energie termică”. De asemenea, o comunicare de la Fotbal Club Argeș (primită la ora 15,45), în legătură cu intenția clubului de a renunța la finanțarea echipei.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul ordinii de zi, cu modificările și completările aduse, care este aprobat în unanimitate de voturi.

Domnul viceprimar Constantin-Cornel Ionică: „Propun, dacă sunt și colegii de acord, să începem ședința cu un subiect care nu suportă amânare și anume Fotbal Club Argeș. Timpul presează, sunt într-o situație disperată, nu mai au bani pentru a ține echipa, pentru a plăti salariile jucătorilor, respectiv onorariu pentru arbitrii. Sunt necesari bani măcar pentru următoarea deplasare, după aceea rămâne să discutăm și să analizăm ce vom face pe viitor. Domnul consilier Ștefan-Romeo Ciocănel chiar a propus într-o ședință anterioară, să negociem brand-ul”.

Domnul consilier Gheorghe Frătoaica: „Am și eu o propunere: să introducem pe ordinea de zi încă un punct și anume Spitalul Județean Ageș. Aș dori un punct de vedere al consiliului local vis-a-vis de un proiect legislativ care a fost în dezbatere publică pe site-ul Ministerului Sănătății, ca spitalul județean să intre în finanțarea consiliului local”.

Domnul primar Tudor Pendiuc: „Este o propunere binevenită pentru a afla și părerea consiliului local cu privire la această preluare. Nu știu însă ce putere mai avem noi odată ce această propunere legislativă a și intrat în Camera Deputaților, cred că a și trecut, dar rămâne de discutat”.

Domnul consilier Gheorghe Frătoaica: „Legat de acest subiect, chiar și ieri s-au purtat discuții la Ministerul Sănătății care încă mai așteaptă propuneri”.

Domnul consilier Radu-Valeriu Perianu: „Spitalul Județean este un subiect foarte important, însă, ca și în cazul preluării termoficărilor de către consiliile locale, se va da o lege și va trebui să ne conformăm acesteia”.

Domnul primar Tudor Pendiuc: „Fiind un subiect atât de important, trebuie să analizăm foarte bine ce presupune preluarea Spitalului Județean ca și cheltuială și atunci convocăm o ședință extraordinară pentru a putea dezbate această problemă. În acest moment, zicând da sau ba, nu știu dacă este bine sau nu”.

Domnul consilier Gheorghe Frătoaica: „Dacă ședința de consiliu ar fi fost săptămâna viitoare, aș fi avut timp să vin și cu un material”.

Domnul primar Tudor Pendiuc: „Ar trebui să știm și noi cam ce înseamnă suportul din partea consiliului local?”.

Domnul consilier Gheorghe Frătoaica: „Utilitățile”.

Domnul primar Tudor Pendiuc: „Ca să furnizăm utilitățile, trebuie să avem și o anumită putere de decizie acolo”.

Doamna consilier Anitte-Michaelle Ionescu: „La cât se ridică costul utilităților?”.

Domnul consilier Gheorghe Frătoaica: „Nu mai mult de 4 miliarde de lei, iarna”.

Domnul consilier Gheorghe Oprea: „Aș vrea și eu să știu dacă în cazul celorlate spitale județene, tot așa se procedează? Vor trece la municipiu?”.

Domnul consilier Gheorghe Frătoaica: „Celelalte spitale județene sunt propuse a fi trecute ori la consiliile județene ori la consiliile locale sau de Ministerul Sănătății”.

Doamna consilier Anca-Ștefania Barbu: „Tot ceea ce înseamnă clădiri, va aparține consiliului local și atunci acesta va avea niște responsabilități pentru întreținere și pentru utilități. Nu vom putea plăti utilități, atâta timp cât nu vom avea în proprietate aceste clădiri, pentru că nu este legal”.

Domnul consilier Gheorghe Frătoaica: „Aceste clădiri sunt date în administrare spitalelor, așa cum este și cazul Spitalului Județean”.

Domnul primar Tudor Pendiuc: „În perioada anilor 1996-2000, am finanțat spitalele și pot să vă spun că am dat la vremea aceea peste 24 miliarde de lei Centrului de diagnostic, dar și Spitalului Județean am dat foarte mulți bani pentru reparații. Consiliul Județean a dat 17 miliarde de lei, fapt care se reflectă în starea de acum a spitalului. Nu ne putem permite să spunem îl luăm și vom mai vedea ce facem după aceea. Aș vrea să discutăm mai pe larg acest subiect, de aceea propun să-l trecem ca punt final pe ordinea de zi”.

Domnul președinte de ședință supune la vot propunerea domnului primar Tudor Pendiuc, care este aprobată în unanimitate de voturi.

Domnul viceprimar Constantin-Cornel Ionică: „Înainte de a intra în ordinea de zi, trebuie să luăm o decizie în ceea ce privește F.C. Argeș. De aceea, propun să-l împuternicim pe domnul primar Tudor Pendiuc, pentru a purta discuții. Va trebui să avem o comisie de consiliu local, să vedem sprijinul concret sau modul de transfer al acțiunilor către primărie, astfel încât echipa să nu moară și brand-ul să nu dispară. Orice soluție este binevenită”.

Domnul președinte de ședință supune la vot propunerea domnului viceprimar Constantin-Cornel Ionică, care este aprobată în unanimitate de voturi.

Sosește în sala de ședință domnul consilier Vasile - Dorin Voicu; se motivează absența acestuia de la ședința ordinară a consiliului local din data de 29.04.2010, care este aprobată în unanimitate de voturi.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 1 de pe ordinea de zi : „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind conferirea titlului de «CETĂȚEAN DE ONOARE al municipiului Pitești» doamnei Doina Anton”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 153/19.05.2010.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 2 de pe ordinea de zi : „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind conferirea titlului de «CETĂȚEAN DE ONOARE al municipiului Pitești» domnului Ilie Bărbulescu”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 154/19.05.2010.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 3 de pe ordinea de zi : „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind conferirea titlului de «CETĂȚEAN DE ONOARE al municipiului Pitești» domnului Marian Oprea”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 155/19.05.2010.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 4 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind rectificarea bugetului activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2010”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Executivul precizează că sunt necesare modificări la prezentul proiect de hotărâre și anume: prin adresa nr. 2178/17.05.2010, înregistrată la Primăria municipiului Pitești sub nr. 26738/17.05.2010, Grupul Școlar Industrial Construcții Mașini „Dacia” ne-a făcut cunoscut faptul că este necesară suplimentarea bugetului activităților finanțate din venituri proprii și cu suma de 25 mii lei care se va obține din taxa pe care elevii o vor plăti în momentul înscrierii la cursurile clasei de maiștri, încasările din această taxă urmând a fi utilizate pentru plata cu ora a personalului încadrat la școala de maiștri.

Cu această sumă se completează anexa nr. 1 la proiectul de hotărâre, după cum urmează:

 • a) se suplimentează partea de venituri cu 25 mii lei la poziția „Taxe și alte venituri în învățământ”, cod 33.10.05;

 • b) se suplimentează partea de cheltuieli cu 25 mii lei la subcapitolul 05 „Învățământ postliceal”, articolul 10.01 „Cheltuieli salariale în bani” (19 mii lei) și articolul 10.03 „Contribuții” (6 mii lei).

În această situație, art. 1 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Nivelurile de venituri și cheltuieli ale bugetului Grupului Școlar Industrial Construcții Mașini „Dacia” pe anul 2010 se rectifică în sensul suplimentării cu suma de 60 mii lei, potrivit anexei nr. 1.”

Anexa nr. 1 la proiectul de hotărâre se modifică și se completează în mod corespunzător.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, cu modificările aduse de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 156/19.05.2010.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 5 de pe ordinea de zi : „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea situațiilor financiare pentru municipiul Pitești la data de 31.12.2009”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul consilier Mariean Neacșu: „Am de făcut aici, o remarcă, dar și câteva întrebări și anume: la capitolul venituri, cotă de colectare 95%, nu văd nicio creștere față de anii anteriori;

 • 1. Dacă există indici de performanță pentru persoanele care se ocupă cu colectarea banilor la bugetul local.

 • 2. În situația în care primăria ar intra în incapacitatea de plată, ce măsuri aveți dumneavoastră ca ordonator de credite ?

 • 3. Am cerut la comisie situația subvenției pe anul 2009, defalcată pe capitole, pentru S.C. Publitrans 2000 S.A. - Girexim - CNCD, precum și copia contractului de asociere dintre S.C. Publitrans 2000 S.A. - Girexim - CNCD, dar mi s-a spus că trebuie să cer oficial în ședința mare a consiliului local”.

Domnul viceprimar Constantin-Cornel Ionică: „Încasări în proporție de 95%, zic eu că sunt niște încasări bune, iar stimulentele, acestea se vor hotărâ prin lege. În ceea ce privește informațiile pe care le-ați solicitat de-a lungul timpului, întotdeauna vi s-au dat”.

Domnul consilier Mariean Neacșu: „Nu am primit nici un răspuns. M-am adresat și serviciului buget, dar și în ședința pe comisii”.

Domnul primar Tudor Pendiuc: „În ceea ce privește indicatorii de performanță, acești indicatori sunt cuprinși conform standardelor de calitate pe care noi le avem în procedurile respective.

Legat de intrarea în incapacitate de plată, cât voi fi ordonatorul principal de credite nu am să ajung într-o situație asemănătoare celei în care a ajuns România acum; am să încerc de fiecare dată să iau măsuri, să preîntâmpin o astfel de situație. Realizăm analize financiare săptămânale pe baza analizelor zilnice care se fac de către direcție, există legislație și niciodată n-am angajat o cheltuială fără să avem asigurate sursele de finanțare, niciodată nu am întârziat cu plățile, plus că avem, așa cum foarte bine știți, un fond de rezervă. Dacă vom ajunge vreodată într-o asemenea situație, vom lua toate măsurile necesare și dacă este nevoie veți fi informați pentru a vă propune măsuri în consecință.

Referitor la informațiile solicitate de domnul consilier Mariean Neacșu, există și-n regulament, dar este și normal ca cine dorește o informație să se adreseze conducătorului unității respective, dacă nu este acesta, atunci locțiitorului acestuia, deci la nivelul conducerii trebuie făcută solicitarea, nu direct la executiv.”

Domnul consilier Mariean Neacșu: „Atunci vă cer oficial dumneavoastră informațiile pe care le doresc”.

Domnul primar Tudor Pendiuc: „Vă vom pune la dispoziție acele materiale, le am chiar în față, dar vă rog să rețineți că nu avem și nici nu putem avea ceva de ascuns, decât că modul de a obține informațiile sunt specificate într-o procedură care trebuie respectată”.

Domnul consilier Ștefan-Romeo Ciocănel: „Vis-a-vis de modul cum se cer documentele, în urmă cu 6 luni am cerut într-o ședință deschisă, o situație cu investițiile mai mari de 1 miliard de lei care au beneficiat de cheltuieli suplimentare din ultimii 10 ani, după care am revenit și cu o solicitare scrisă”.

Domnul viceprimar Constantin-Cornel Ionică: „Dacă acele documente solicitate nu s-au declasificat, vi le vom pune la dispoziție”.

Domnul consilier Iulian Corbu: „Colegul meu, domnul consilier Ștefan-Romeo Ciocănel, a vrut să știe cum trebuie procedat ca să primim și răspuns la diferitele doleanțe pe care le avem și asta pentru că a cerut niște informații și în ședință și scris și tot nu a primit un răspuns”.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de inițiator, care este aprobat cu 15 voturi "pentru" și 6 "abțineri" (domnii consilieri Ștefan - Romeo Ciocănel, Iulian Corbu, Gheorghe Frătoaica, Mariean Neacșu, Radu - Cristian Nistor și Vasile - Dorin Voicu), devenind

Hotărârea nr. 157/19.05.2010.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 6 de pe ordinea de zi : „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2011”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre (domnul consilier Mariean Neacșu propune extinderea zonelor de impozitare);

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul consilier Mariean Neacșu: „Renunț la amendamentul menționat, dar vin cu o propunere: hotărârea consiliului local din 2002 stabilea taxele și impozitele, eu propun dacă este posibil în acest an sau anul viitor, să încercăm extinderea zonelor de impozitare în municipiul Pitești sau o analiză a zonelor existente și dacă este nevoie, venim atunci cu o nouă hotărâre de consiliu local; s-au cheltuit foarte mulți bani, s-au investit în anumite zone, s-au făcut cartiere rezidențiale, s-au făcut platforme unde sunt locuințe de lux. Vin cu propunerea pentru viitor.

O altă problemă: am solicitat ca toate caietele de sarcini care se întocmesc pentru licitații de concesionări sau închirieri, să fie întocmite conform hotărârilor aprobate de noi”.

Domnul primar Tudor Pendiuc: „Nici nu avem cum să procedăm altfel”.

Domnul consilier Mariean Neacșu: „A fost o licitație la care caietul de sarcini nu a bătut cu ce am aprobat noi aici”.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 158/19.05.2010.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 7 de pe ordinea de zi : „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind organizarea manifestărilor prilejuite de «Zilele Municipiului Pitești»”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri. Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 159/19.05.2010.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 8 de pe ordinea de zi : „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind alegerea președintelui de ședință”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 160/19.05.2010.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 9 de pe ordinea de zi : „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind conferirea Diplomei de fidelitate”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 161/19.05.2010.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 10 de pe ordinea de zi : „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a S.C. Salubritate 2000 S.A.”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 162/19.05.2010.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 11 de pe ordinea de zi : „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind scoaterea la licitație publică, în vederea închirierii, a unor spații comerciale situat în piețele municipiului Pitești”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 163/19.05.2010.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 12 de pe ordinea de zi : „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Protocolului de colaborare dintre Municipiul Pitești și Orașul Kragujevac, Republica Serbia”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 164/19.05.2010.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 13 de pe ordinea de zi : „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind înființarea unei autogări”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 165/19.05.2010.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 14 de pe ordinea de zi : „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind alocarea unei subvenții de la bugetul local pentru Asociația de Sprijin a Copiilor Handicapați Fizic - România, filiala Argeș”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 166/19.05.2010.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 15 de pe ordinea de zi : „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind atribuirea în folosință gratuită Bisericilor Evanghelice a unei suprafțe de teren situată în str. Bănănăi, pentru amenajarea unui cimitir”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 167/19.05.2010.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 16 de pe ordinea de zi : „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind definirea unor termeni folosiți în redactarea HCL nr. 104/10.03.2010”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 168/19.05.2010.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 17 de pe ordinea de zi : „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea HCL nr. 29/28.01.2010 referitoare la aprobarea unui schimb de imobile”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul consilier Radu-Valeriu Perianu: „De ce se vine acum cu modificarea?”

Domnul viceprimar Constantin-Cornel Ionică: „Este vorba de aceeași suprafață, același amplasament, doar că, datorită faptului că dintr-o eroare am omis să specificăm că terenul pe care urmează să-l predăm este din două bucăți, nu-l putem intabula”.

În urma discuțiilor purtate, executivul retrage proiectul de hotărâre de pe ordinea de zi.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 18 de pe ordinea de zi : „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind participarea municipiului Pitești la proiectul «Modernizare iluminat public în zona Podul Viilor - Calea Câmpulung»”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 169/19.05.2010.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 19 de pe ordinea de zi : „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind participarea municipiului Pitești la proiectul «Modernizare străzi - zona II Calea Câmpulung»”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, cu modificările aduse de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 170/19.05.2010.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 20 de pe ordinea de zi : „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Studiului de fundamentare a deciziei de concesionare a activității de deratizare, dezinsecție și dezinfecție din cadrul serviciului public de salubrizare în municipiul Pitești”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 171/19.05.2010.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 21 de pe ordinea de zi : „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea unui schimb de terenuri”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 172/19.05.2010.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 22 de pe ordinea de zi : „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare către S.C. Apă Canal 2000 S.A.”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 173/19.05.2010.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 23 de pe ordinea de zi : „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind trecerea blocurilor de locuințe pentru tineri, destinate închirierii, din proprietatea publică a municipiului Pitești în proprietatea publică a statului și reglementarea juridică a terenurilor aferente acestora”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

- comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 174/19.05.2010.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 24 de pe ordinea de zi : „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea și completarea HCL nr. 67/24.02.2010 privind stabilirea, constatarea și sancționarea unor contravenții”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 175/19.05.2010.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 25 de pe ordinea de zi : „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind participarea municipiului Pitești la proiectul «Realizare centru multifuncțional»”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 176/19.05.2010.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 26 de pe ordinea de zi : „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind prelungirea valabilității HCL nr. 302/2009 privind transmiterea în folosință gratuită Universității din Pitești a unui imobil”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 177/19.05.2010.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 27 de pe ordinea de zi : „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea și completarea HCL nr. 27/2002 privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea localității, precum și sancționarea faptelor ce constituie contravenții, republicată, cu modificările și completările ulterioare”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Executivul precizează că sunt necesare completări la prezentul proiect de hotărâre și anume: art. I se completează astfel: „Art. 16 se completează cu lit. „o” care va avea următorul cuprins: o) depozitarea și expunerea spre vânzare a produselor agroalimentare în afara spațiilor comerciale este interzisă.

Încălcarea dispozițiilor cuprinse la lit. „o” constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 100 lei la 500 lei; constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunii se fac de către primar, împuterniciții acestuia precum și de către Poliția Comunitară a Municipiului Pitești”.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, cu completările aduse de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 178/19.05.2010.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 28 de pe ordinea de zi : „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea obiectivelor și crieriilor de performanță pentru salarizarea Directorului General al S.C. Salubritate 2000 S.A. pe anul 2010”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 179/19.05.2010.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 29 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea obiectivelor și criteriilor de performanță pentru salarizarea Directorului General al S.C. Publitrans 2000 S.A. pe anul 2010”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

- comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul consilier Mariean Neacșu: „Sunt de acord cu criteriile pentru salarizarea domnului director, dar aș vrea să văd regulamentul de funcționare, contractul de asociere dintre S.C. Publitrans 2000 S.A. - Girexim - CNCD, o să fac și o cerere scrisă”.

Domnul secretar Iosiv Cerbureanu: „Solicitarea dumneavoastră o să fie consemnată în procesul-verbal al ședinței ca interpelare, deci o să primiți un răspuns scris”.

Domnul consilier Iulian Corbu: „Și solicitarea colegului meu Ștefan-Romeo Ciocănel va fi consemnată ca interpelare?”.

Domnul secretar Iosiv Cerbureanu: „Binențeles că da!”.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 180/19.05.2010.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 30 de pe ordinea de zi : „Proiect de hotărâre inițiat de primar pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 429/29.10.2009 privind aprobarea criteriilor de performanță ce urmează a fi îndeplinite de către directorul Serviciului Public Local de Termoficare al Municipiului Pitești, în schimbul drepturilor salariale stabilite prin contractul individual de muncă”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 181/19.05.2010.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 31 de pe ordinea de zi : „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind participarea municipiului Pitești la proiectul «Creare parc Lunca Argeșului»”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Executivul precizează că este necesară o reformulare la prezentul proiect de hotărâre și anume: la art. 1 alin. (1) sintagma "Expertiza tehnică, Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție,, se înlocuiește cu sintagma „Studiul de fezabilitate”.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, cu modificarea adusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 182/19.05.2010.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 32 de pe ordinea de zi : „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea și completarea anexei la H.C.L. nr. 231/2008 referitoare la orarul de funcționare al unităților de alimentație publică, precum și al locațiilor destinate recreerii și divertismentului”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 183/19.05.2010.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 33 de pe ordinea de zi : „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Procedurii de deconectare/debranșare de la sistemul centralizat de alimentare cu energie termică din municipiul Pitești”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează nefavorabil proiectul de hotărâre.

Domnul viceprimar Cornel-Constantin Ionică: „Este un punct delicat, care trebuie gândit foarte bine, de aceea ne gândim să-l retragem, să-l amânăm, dar mai bine să-l lăsăm pe domnul director Aurelian Niță să ne prezinte situația”.

Domnul director Aurelian Niță: „Au fost foarte multe discuții legate de acest subiect cu impact social. Nu putem să ignorăm părerea oamenilor, ce-și doresc ei, de aceea aș vrea să am o discuție și cu aceștia, dar și cu asociațiile de proprietari pentru a-și spune punctul de vedere; propun un termen de o lună, o lună și jumătate, maxim, să vin cu o soluție, dar după ce vom sta de vorbă cu locuitorii sau cu reprezentanții lor și să-și spună punctul de vedere referitor la ceea ce doresc să facă în continuare, scris, cu precizări clare”.

Sosește în sala de ședință domnul consilier Adrian-Mihai Prodănel; se motivează absența acestuia de la ședința ordinară a consiliului local din data de 29.04.2010, care este aprobată în unanimitate de voturi.

Domnul primar Tudor Pendiuc: „Propun retragerea acestui punct de pe ordinea de zi și afișarea pe site-ul primăriei timp de 30 de zile și să vedem și observațiile cetățenilor și a asociaților de proprietari. Trebuie gândit foarte bine, noi facem investiții și ce facem cu ele dacă se debranșează toată lumea. Din 2013 intră taxa de mediu pentru emisia de noxe”.

Doamna consilier Anca-Ștefania Barbu: „Am fost la o întâlnire la sediul S.C. Termoficare și, în urma discuțiilor, toți am ajuns la concluzia că așa cum Electrica sau Romtelecom încheie contracte cu populația, este normal ca domnul director Aurelian Niță să pregătească și să prezinte cetățenilor un contract juridic. În momentul în care aceștia vor semna sau nu vor semna acel contract, va avea și o situație a celor care vor să se debranșeze. Este nevoie de un contract juridic inteligent”.

Domnul consilier Radu - Cristian Nistor propune organizarea unei dezabateri publice în care să se pună în discuție „Procedura de deconectare/debranșare de la sistemul centralizat de alimentare cu energie termică din municipiul Pitești”.

Doamna consilier Anca-Ștefania Barbu: „Aceste contracte ar putea să cuprindă și clauze cu anumite beneficii din partea termoficării, care pot fi sub forma unor servicii suplimentare pentru familiile care rămân sub contract pe un număr de ani”.

Domnul primar Tudor Pendiuc: „Este o idee bună, deocamdată o vom afișa pe site și vom urma procedura în cazul dezbaterii publice și va trebui să ne prezentăm în fața oamenilor bine pregătiți. O idee ar fi transformarea în societate, sunt și avantaje și dezavantaje; avantajul ar fi acela că se pot contracta împrumuturi pentru investiții. Situația este complicată, mai ales că se anunță măriri de prețuri, peste aproximativ 1 lună, la iarnă la fel, măriri de prețuri. Așteptăm idei, soluții”.

În urma discuțiilor purtate, executivul retrage proiectul de hotărâre de pe ordinea de zi.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 34 de pe ordinea de zi : „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind schimbarea denumirii străzii Aurora în strada Constantin Zărnescu din municipiul Pitești”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Doamna consilier Anca-Ștefania Barbu: „Parcă am mai discutat acest punct”.

Domnul viceprimar Constantin-Cornel Ionică: „Atunci a fost doar o propunere care s-a aprobat, de aceea am venit acum cu proiectul”.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 184/19.05.2010.

În conformitate cu art. 46 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, domnul consilier Nicolae -Valeriu Zărnescu nu participă la procesul de votare al acestui proiect de hotărâre.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 35 de pe ordinea de zi : „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea prețului la apa potabilă livrată și a tarifului la canalizare-epurare ape uzate, practicate de SC Apă Canal 2000 SA, în municipiul Pitești”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul consilier Radu - Cristian Nistor: „Care sunt motivele pentru care mărim taxele?”.

Domnul director Gelu Mujea: „Ne obligă cheltuielile neeligibile ale proiectului ISPA pentru reabilitarea stației de epurare a apelor uzate. Evoluția prețului/tarifului la alimentarea cu apă și la canalizare-epurare ape uzate a fost prevăzută în Strategia de tarifare revizuită pentru S.C. Apă Canal 2000 S.A. Pitești, elaborată de firma de consultanță B.D.O., avizată de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice. Politica tarifară avizată de A.N.R.S.C. este conținută de Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă și de Canalizare semnat între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Argeș (ADIA) și S.C. APĂ CANAL 2000 S.A. în 26.03.2010”.

Domnul consilier Ștefan-Romeo Ciocănel: „Am mai avut o intervenție pe tema aceasta și speram să fie ultima majorare de tarife. Presupun că o majorare va fi și la celelalte localități din jurul municipiului nostru și sper să nu ajungem să plătim noi apa și pentru acestea. Noi cu societatea noastră subvenționăm din banii piteștenilor apa din celelalte localități”.

Domnul director Gelu Mujea: „În contractul de delegare, la capitolul numit „Tarife”, veți constata că există 20-30 de pagini în care se face o analiză și o procedură. Există un tabel de 3 ani cu majorările de tarif astfel încât, în aprilie 2011 să ajungem la un tarif uniform. Dacă la municipiul Pitești avem acestă creștere de 5-15%, la celelalte localități este o creștere de la 14% la 28%. În anii viitori se păstrează această diferență, ajungând tariful în 2012, tarif unic. Aceasta este politica impusă de Uniunea Europeană”.

Domnul primar Tudor Pendiuc: „Acest proiect de hotărâre a fost introdus acum pe ordinea de zi, chiar dacă a fost gata odată cu celelalte proiecte, pentru că am considerat că nu va fi necesar să-l votăm astăzi, ci mai târziu. Dar am analizat cu domnul director Gelu Mujea și am ajuns la concluzia că nu mai poate fi amânat.

În ceea ce privește celelalte localități, nu este adevărat că societatea noastră le finanțează pe acestea. Celelalte localități își măresc și ele tarifele și în funcție de mărirea acestui tarif, vor intra sau nu, vor satisface sau nu condițiile de finanțare din fonduri nerambursabile. Noi avem multe lucrări, de 60-70 milioane euro neranbursabili, de exemplu, este aproape gata stația de tratare a apei de la Budeasa Vă repet, eu nu am vrut să-l introducem acest proiect astăzi pe ordinea de zi, dar nu avem de ales”.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de inițiator, care este aprobat cu 18 voturi "pentru" și 4 "abțineri" (domnii consilieri Ștefan-Romeo Ciocănel, Iulian Corbu, Mariean Neacșu și Radu-Cristian Nistor), devenind

Hotărârea nr. 185/19.05.2010.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 36 de pe ordinea de zi : „Raport privind unele măsuri pentru atribuirea amplasamentelor provizorii pe domeniul public al municipiului Pitești, în vederea desfășurării de activități comerciale sau de promovare”.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot raportul, care este aprobat în unanimitate de voturi.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 37 de pe ordinea de zi : „Raport privind realizarea unei asocieri pentru amenajarea și exploatarea în comun a două terenuri de fotbal, aflate în incinta Stadionului «Nicolae Dobrin»”.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot raportul, care este aprobat în unanimitate de voturi.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 38 de pe ordinea de zi : „Raport privind problemele determinate de aplicarea Legii - cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice”.

Domnul primar Tudor Pendiuc: „Am considerat că este util și necesar să vă prezentăm o astfel de informare, pentru a lua la cunoștință de problemele privind personalul. Au plecat foarte mulți salariați de exemplu, de la Serviciul Public Piețe Agroalimentare și Salubritate Stradală 10-15%; sunt din mediul rural și preferă să stea acasă să primească un ajutor, decât să vină pe un salariu de 500 sau 600 lei, costându-i naveta 100 lei, poate și mai mult. Din executiv, de la începutul anului și până acum, au plecat 8 persoane, mai sunt 2 salariați care pleacă și am informația că vor mai pleca. Efectul este mare și va fi și mai mare. Sunt afectate și spațiile verzi, de aici au plecat în ultimele 2 luni, 4 lucrătoare specializate pe cultivarea lalelelor. Sunt multe zone unde nu s-a mai putut interveni ca până acum la garduri vii, la tăieri. În ceea ce privește întreținerea străzilor, aceeași problemă: oamenii pleacă. Cu toate eforturile noastre, probabil nu o să mai putem răspunde atât de prompt cum s-a întâmplat până acum. Vreau să mai spun un lucru, cel mai mic salariu, dacă se va aplica reducerea de 25% va fi de 360 lei net și sunt mulți salariați cu un astfel de salariu.

Nu are legătură cu ce se întâmplă astăzi în țară, am vrut doar să vă informez de situația cu care ne confruntăm”.

Domnul președinte de ședință supune la vot raportul, care este aprobat în unanimitate de voturi.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 39 de pe ordinea de zi : „Raport privind Contractul de ipotecă autentificat sub nr. 302/2009 la Biroul notarilor publici asociați M. Burcea, cu sediul în Pitești, str. Justiției, bl. 1, sc. B, ap. 1”.

Executivul propune un număr de 5 consilieri în loc de 3 consilieri care să facă parte din Comisia de analiză a propunerii formulate de EGL Gas & Power Romania S.A. privind contractul de Ipotecă autentificat sub nr. 302/2009 la Biroul notarilor publici asociați M. Burcea, cu sediul în Pitești, str. Justiției, bloc 1, sc. B, ap.1

Domnul consilier Mariean Neacșu: „Ce propune domnul Petre Stroe aici, este de domeniul fantasticului. Dânsul propune că se va livra agentul termic și energia electrică la Petrochimie. Petrochimia nu va prelua datorită costurilor mari. Va trebui să ne lămurim în ceea ce privește costurile”.

Domnul primar Tudor Pendiuc: „Tocmai de aceea am propus o comisie formată din 5 consilieri, pentru a întocmi un raport, a ne documenta, a realiza o sinteză”.

Doamna consilier Anca-Ștefania Barbu propune ca din această comisie să facă parte specialiști din domeniul tehnic și juridic.

Domnul președinte de ședință precizează că au fost propuși următorii consilieri: Cristian Gentea, Anitte - Michaelle Ionescu, Mariean Neacșu, Radu - Valeriu Perianu, Dumitru Tudosoiu și Nicolae -Valeriu Zărnescu.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 40 de pe ordinea de zi : „Informare privind organizarea și desfășurarea «Simfoniei Lalelelor» ediția a XXXIII-a”.

Consiliul local a luat la cunoștință de conținutul informării.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 41 de pe ordinea de zi : „Adresa nr. 5205/11.05.2010 a Serviciului Public Local de Termoficare al Municipiului Pitești, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr. 25609/11.05.2010”.

Consiliul local a luat la cunoștință de conținutul adresei.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 42 de pe ordinea de zi : „Raport privind derularea unor licitații de valorificare a unor bunuri concesionate SC Apă Canal 2000 S.A.”.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot raportul, care este aprobat în unanimitate de voturi.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 43 de pe ordinea de zi : „Raport privind măsurile propuse de S.C. Publitrans 2000 S.A. în vederea reducerii cheltuielilor de exploatare”.

Domnul primar Tudor Pendiuc: „Reducem cheltuielile, dar se măresc intervalele de timp între autobuze. Înțeleg, dar totuși această măsură de a mări timpul de așteptare în stații, nu mi se pare măsura cea mai potrivită”.

Domnul director Emanuel Rotaru: „Întradevăr, orice reducere de costuri se face în detrimentul cetățenilor, de aceea reducerea este mică; diminuarea costurilor presupune diminuarea diagramei”.

În urma discuțiilor purtate, executivul retrage raportul de pe ordinea de zi.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 44 de pe ordinea de zi : „Informare privind sistemele de alimentare centralizată cu energie termică”.

Consiliul local a luat la cunoștință de conținutul informării.

Se trece la procedura de vot secret pentru desemnarea membrilor care vor face parte din Comisia de analiză a propunerii formulate de EGL Gas & Power Romania S.A. privind contractul de Ipotecă autentificat sub nr. 302/2009 la Biroul notarilor publici asociați M. Burcea, cu sediul în Pitești, str. Justiției, bloc 1, sc. B, ap.1.

Urmare votului exprimat, președintele comisiei de validare, domnul consilier Gheorghe Oprea, anunță rezultatul comisiei de validare și anume, doamna consilier Anitte - Michaelle Ionescu și domnii consilieri Cristian Gentea, Radu - Valeriu Perianu, Dumitru Tudosoiu și Nicolae -Valeriu Zărnescu.

Domnul președinte de ședință supune la vot raportul, care este aprobat cu un număr de 19 de voturi.

DIVERSE:

Domnul consilier Gheorghe Frătoaica solicită un punct de vedere al consiliului local, cu privire la preluarea Spitalului Județean de către Consiliul Local al Municipiului Pitești.

În calitate de manager al Spitalului Județean face o prezentare a situației acestuia legat de cheltuieli, finanțare, personal medical și TESA. Totodată, aduce la cunoștință consiliului local faptul că, lipsa unui spital municipial, face ca spitalul județean să ofere servicii medicale care nu intră în atribuțiile acestuia.

Domnul primar Tudor Pendiuc este de părere că, înainte de a se pronunța, ar trebui înaintată o scrisoare către Ministerul Sănătății cu condițiile preluării.

Domnul președinte de ședință declară închise lucrările ședinței. Drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Gheorghe Oprea

SECRETAR,

Iosiv Cerbureanu

Red. Simina Popescu 1ex.