JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

PROCES - VERBAL

Încheiat azi, 17.06.2010, cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Pitești.

Ședința a fost convocată de primarul municipiului Pitești, convocatorul fiind înregistrat sub nr. 31650/10.06.2010.

La ședință participă de drept:

 • - dl. Tudor Pendiuc - primarul municipiului Pitești;

 • - dl. Iosiv Cerbureanu - secretarul municipiului Pitești

Participă ca invitați: directorii executivi ai direcțiilor și șefii compartimentelor independente din cadrul aparatului de specialitate al primarului, directorii și reprezentanții societăților comerciale aflate sub autoritatea consiliului local.

La ședința consiliului local participă reprezentanți ai mass - media locală.

Domnul secretar Iosiv Crebureanu face prezența consilierilor, constatându-se:

 • - consilieri în funcție - 23;

5                     7

 • - consilieri prezenți - 15

 • - consilieri absenți - 8 (domnii consilieri Ștefan - Romeo Ciocănel, Iulian Corbu, Anitte - Michaelle Ionescu, Radu - Cristian Nistor, Radu - Valeriu Perianu, Adrian - Mihai Prodănel, Vasile - Dorin Voicu și Nicolae - Valeriu Zărnescu).

Președinte de ședință este președintele de vârstă, domnul consilier Gheorghe Oprea.

Domnul președinte de ședință Gheorghe Oprea supune la vot motivarea absenței domnului consilier Gheorghe Frătoaica de la ședința extraordinară a consiliului local din data de 08.06.2010, absență motivată în unanimitate de voturi.

Domnul președinte de ședință Gheorghe Oprea supune la vot procesul - verbal al ședinței ordinare a consiliului local din data de 29.04.2010, care este aprobat în unanimitate de voturi.

Executivul propune domnilor consilieri suplimentarea ordinii de zi cu trei proiecte de hotărâre și un raport, astfel: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea execuției unor lucrări suplimentare (proiectare) la obiectivul de investiții „Pasaj rutier Podul Viilor - municipiul Pitești”, „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea prețurilor și tarifelor locale de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice, ce vor fi practicate de către Serviciul Local de Termoficare al Municipiului Pitești”, „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind repartizarea unei sume din fondul de rezervă prevăzut în bugetul municipiului Pitești pe anul 2010”, „Raport privind reglementarea situației juridice a unor terenuri aparținând domeniului public al municipiului Pitești pe care sunt amplasate panouri publicitare”.

Domnul președinte de ședință Gheorghe Oprea supune la vot proiectul ordinii de zi, cu completările propuse de către executiv, care este aprobat în unanimitate de voturi.

Domnul secretar Iosiv Cerbureanu face mențiunea că, avându-se în vedere

5                            7

numărul consilierilor prezenți, nu se pot supune aprobării consiliului local proiectele de hotărâre care, potrivit legii, necesită votul a două treimi din numărul consilierilor în funcție, respectiv 16.

Domnul președinte de ședință Gheorghe Oprea supune dezbaterii punctul 1 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea și completarea anexei la H.C.L. nr. 231/2008 referitoare la orarul de funcționare al unităților de alimentație publică, precum și al locațiilor destinate recreerii și divertismentului.”

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 192/17.06.2010.

Domnul președinte de ședință Gheorghe Oprea supune dezbaterii punctul 2 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru un teren proprietate privată situat în intravilanul municipiului Pitești, strada Grigorești f.n.”

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 193/17.06.2010.

Domnul președinte de ședință Gheorghe Oprea supune dezbaterii punctul 3 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind stabilirea, constatarea și sancționarea unor contravenții.”

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Doamna consilier Anca - Ștefania Barbu propune reformularea articolului 1 lit. e), astfel: expunerea în vederea comercializării, a autovehiculelor, în alte locuri decât cele autorizate, târguri, expoziții și altele asemenea, dacă prin aceasta sunt afectate, pentru o perioadă îndelungată de timp, imobilele aparținând domeniului public al municipiului Pitești: străzi, trotuare, etc.

De asemenea, doamna consilier propune reformularea articolului 1 lit. g), în sensul că sintagma „autoturisme sau vehicule cu propulsie mecanică” să fie înlocuită cu sintagma „autoturisme sau vehicule cu motoare cu ardere internă”.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, cu modificările propuse de doamna consilier Anca - Ștefania Barbu, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 194/17.06.2010.

Sosește domnul consilier Radu - Cristian Nistor. Consilieri prezenți: 16.

Domnul președinte de ședință Gheorghe Oprea supune dezbaterii punctul 4 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind participarea municipiului Pitești la proiectul „Traseu piteștean”.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Doamna consilier Anca - Ștefania Barbu propune reanalizarea acestui proiect de hotărâre, avându-se în vedere activitățile prezentate, întrucât este vorba despre sume mari care ar putea fi utilizate în alt scop. Totodată, doamna consilier propune, luând în considerare titlul proiectului de hotărâre, realizarea unui „traseu verde al municipiului Pitești” destinat recreerii și divertismentului cetățenilor municipiului Pitești.

Domnul consilier Mariean Neacșu propune revizuirea proiectului de hotărâre întrucât unele activități prezentate nu corespund atât din punct de vedere al denumirilor, cât și din punct de vedere al valorilor prezentate.

Domnul primar Tudor Pendiuc precizează că participarea municipiului Pitești la acest proiect este oprtună, luându-se în considerare ceea ce se dorește să se obțină prin acest proiect, și anume, promovarea imaginii orașului, precum și contribuția locală de 2%.

Doamna consilier Ana Badea menționează că bugetul estimativ prevăzut în proiectul de hotărâre este foarte bine analizat de comisia din cadrul Agenției de Dezvoltare Regională Sud Muntenia și respectă toate prevederile cuprinse în Ghidul Solicitantului pe axa prioritară 5 - Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului.

Domnul primar Tudor Pendiuc face precizarea că această contribuție locală de 2% din valoarea proiectului, pentru promovarea imaginii orașului este foarte mică, avându-se în vedere faptul că în alte municipii din țară s-au alocat sume importante de la bugetele locale în acest scop.

Doamna consilier Anca - Ștefania Barbu: „Nu trebuie să gândim că de la bugetul local se alocă doar 2% din valoarea proiectului, ci trebuie să gândim că se vor atrage sume corespunzătoare celor 98 de procente, și, din moment ce se vor atrage niște sume importante, consider că trebuie să le utilizăm pentru alte activități folositoare pentru cetățeni.”

Domnul primar Tudor Pendiuc face mențiunea că activitățile pevăzute în proiectul de hotărâre, precum realizarea paginii de internet, ghidul turistic al orașului, trebuie oricum realizate, iar participarea la acest proiect este oportună.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de inițiator, care este aprobat cu 13 voturi „pentru”, un vot „împotrivă” (domnul consilier Radu - Cristian Nistor), și două abțineri (domnii consilieri Anca -Ștefania Barbu și Gheorghe Frătoaica), devenind

Hotărârea nr. 195/17.06.2010.

Domnul președinte de ședință Gheorghe Oprea supune dezbaterii punctul 5 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind prelungirea unor contracte de inchiriere teren aparținând domeniului public al municipiului Pitești ocupat de construcții provizorii, autorizate în condițiile legii.”

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul consilier Mariean Neacșu propune ca în cuprinsul hotărârii să se prevadă faptul că prețul chiriei nu conține TVA.

Domnul secretar Iosiv Cerbureanu invocă prevederile HCL nr. 15 din 28.01.2010 potrivit cărora contractele de închiriere, asociere, colaborare, concesiune și alte asemenea, preluate de către Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești, ca efect al aplicării H.C.L.nr.9/31.01.2006 privind înființarea și organizarea Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești, se modifică în sensul că suma încasată de către acest serviciu conține T.V.A.

Doamna consilier Anca - Ștefania Barbu formulează un amendament la proiectul de hotărâre, în sensul că în cuprinsul hotărârii să se prevadă că contractele de închiriere se vor modifica corespuzător, prin act adițional, în momentul în care, prin lege, se va modifica valoarea TVA-ului.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, cu amendamentul formulat de doamna consilier Anca - Ștefania Barbu, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 196/17.06.2010.

Domnul președinte de ședință Gheorghe Oprea supune dezbaterii punctul 6 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea închirierii, prin licitație publică, a unei suprafețe de teren aparținând domeniului public al municipiului Pitești, situată în incinta Parcului Ștrand din str. Costache Negri, pentru amenajarea unei terase pentru alimentație publică.”

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 197/17.06.2010.

Domnul președinte de ședință Gheorghe Oprea supune dezbaterii punctul 7 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind avizarea vânzării unui imobil-teren situat în intravilanul municipiului Pitești, str. Calea București, Bl.U3, parter.”

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 198/17.06.2010.

Punctul 8 de pe ordinea de zi a fost retras de către executiv, în vederea reanalizării, umând să fie reintrodus pe ordinea de zi într-o viitoare ședință a consiliului local.

Domnul președinte de ședință Gheorghe Oprea supune dezbaterii punctul 9 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind scoaterea la licitație publică, în vederea închirierii, a unor spații comerciale și terenuri situate în piețele municipiului Pitești și Târgul Săptămânal.”

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 199/17.06.2010.

Domnul președinte de ședință Gheorghe Oprea supune dezbaterii punctul 10 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea întocmirii studiului de oportunitate pentru concesionarea unor imobile.”

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 200/17.06.2010.

Sosește domnul consilier Vasile - Dorin Voicu. Consilieri prezenți: 17.

Domnul președinte de ședință Gheorghe Oprea supune dezbaterii punctul 11 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind unele măsuri referitoare la prevenirea și combaterea consumului de alcool în rândul minorilor.”

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Doamna consilier Anca - Ștefania Barbu propune ca la articolul 5 lit. f), sintagma „în incinta unităților de învățămînt de toate gradele”, să fie înlocuită cu sintagma „în incinta spațiilor destinate învățământului preuniversitar”.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, cu modificările propuse de doamna consilier Anca - Ștefania Barbu, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 201/17.06.2010.

Domnul președinte de ședință Gheorghe Oprea supune dezbaterii punctul 12 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind respingerea unei cereri.”

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri. Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 202/17.06.2010.

Domnul președinte de ședință Gheorghe Oprea supune dezbaterii punctul 13 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind declararea ca locuințe de serviciu a unor unități locative.”

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri. Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 203/17.06.2010.

Domnul președinte de ședință Gheorghe Oprea supune dezbaterii punctul 14 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar pentru modificarea HCL nr.108/25.03.2010 privind aprobarea întocmirii studiului de oportunitate pentru concesionarea unor imobile.”

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

- comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 204/17.06.2010.

Domnul președinte de ședință Gheorghe Oprea supune dezbaterii punctul 15 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind avizarea unui schimb de terenuri.”

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 205/17.06.2010.

Domnul președinte de ședință Gheorghe Oprea supune dezbaterii punctul 16 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind asocierea pentru amenajarea și exploatarea în comun a două terenuri de fotbal amplasate pe domeniul public al Municipiului Pitești, în incinta Stadionului „Nicolae Dobrin”.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 206/17.06.2010.

Domnul președinte de ședință Gheorghe Oprea supune dezbaterii punctul 17 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea închirierii, prin licitație publică, a unor spații cu destinația de cabinet medical, aparținând domeniului privat al municipiului Pitești, în scopul furnizării de servicii medicale în asistență medicală primară (str. Henri Coandă).

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 207/17.06.2010.

Domnul președinte de ședință Gheorghe Oprea supune dezbaterii punctul 18 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea închirierii, prin licitație publică, a unor spații cu destinația de cabinet medical, aparținând domeniului privat al municipiului Pitești, în scopul furnizării de servicii medicale în asistență medicală primară. (str. Mihai Eminescu).”

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 208/17.06.2010.

Domnul președinte de ședință Gheorghe Oprea supune dezbaterii punctul 19 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea închirierii, prin licitație publică, a unor spații cu destinația de cabinet medical, aparținând domeniului privat al municipiului Pitești, în scopul furnizării de servicii medicale în asistență medicală primară. (str. Călugăreni).”

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 209/17.06.2010.

Domnul președinte de ședință Gheorghe Oprea supune dezbaterii punctul 20 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind repartizarea unei unități locative în conformitate cu prevederile OUG nr.74/2007 referitoare la asigurarea fondului de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari. (Stanciu Ilie).”

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 210/17.06.2010.

Domnul președinte de ședință Gheorghe Oprea supune dezbaterii punctul 21 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind repartizarea unei unități locative în conformitate cu prevederile OUG nr.74/2007 referitoare la asigurarea fondului de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari. (Lăzăroiu Maria-Magdalena).”

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 211/17.06.2010.

Domnul președinte de ședință Gheorghe Oprea supune dezbaterii punctul 22 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind unele măsuri pentru folosirea spațiilor disponibile de la societățile comerciale și serviciile publice de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Pitești.”

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 212/17.06.2010.

Domnul președinte de ședință Gheorghe Oprea supune dezbaterii punctul 23 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind repartizarea ca locuințe de serviciu a unor unități locative, aflate în domeniul public al municipiului Pitești.”

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 213/17.06.2010.

Domnul președinte de ședință Gheorghe Oprea supune dezbaterii punctul 24 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar pentru modificarea HCL nr.360/27.08.2009 privind întreținerea și exploatarea unor locuri de parcare din municipiul Pitești, cu modificările și completările ulterioare.”

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 214/17.06.2010.

Domnul președinte de ședință Gheorghe Oprea supune dezbaterii punctul 25 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind transmiterea din domeniul public al Municipiului Pitești în administrarea Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești a două unități locative.”

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 215/17.06.2010.

Domnul președinte de ședință Gheorghe Oprea supune dezbaterii punctul 26 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind prelungirea contractului de colaborare nr.21026/07.10.1999.”

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

Se fac propuneri pentru desemnarea unor consilieri locali în cadrul comisiei de renegociere a contractului nr.21026/1999 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Pitești și S.C. Euromedia Group S.A.

Domnul președinte de ședință precizează că au fost propuși următorii consilieri: Florin Gardin, Silviu Marinescu, Ecaterina Popescu.

Domnul președinte de ședință Gheorghe Oprea supune dezbaterii punctul 27 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea execuției unor servicii suplimentare (proiectare) la obiectivul de investiții ,,Pasaj rutier Podul Viilor” - municipiul Pitești.”

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

- comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de inițiator, care este aprobat cu 16 voturi „pentru” și o abținere (doamna consilier Anca - Ștefania Barbu), devenind

Hotărârea nr. 216/17.06.2010.

Domnul președinte de ședință Gheorghe Oprea supune dezbaterii punctul 28 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea prețurilor și tarifelor locale de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice, ce vor fi practicate de către Serviciul Public Local de Termoficare al Municipiului Pitești.”

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de inițiator, care este aprobat cu 12 voturi „pentru” și cinci abțineri (doamna consilier Anca - Ștefania Barbu și domnii consilieri Ștefan - Romeo Ciocănel, Iulian Corbu, Mariean Neacșu și Vasile - Dorin Voicu ), devenind

Hotărârea nr. 217/17.06.2010.

Domnul președinte de ședință Gheorghe Oprea supune dezbaterii punctul 29 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind repartizarea unei sume din fondul de rezervă prevăzut în bugetul municipiului Pitești pe anul 2010.”

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 218/17.06.2010.

Domnul președinte de ședință Gheorghe Oprea supune dezbaterii punctul 30 de pe ordinea de zi: „Raport privind reglementarea situației juridice a unor terenuri aparținând domeniului public al Municipiului Pitești pe care sunt amplasate panouri publicitare.”

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - se aprobă;

 • - comisia nr.2 - se aprobă;

 • - comisia nr.3 - se aprobă;

 • - comisia nr.4 - se aprobă;

În prezentul raport se propune aprobarea uneia din cele 3 modalități de atribuire a suprafețelor de teren aparținând domeniului public al municipiului Pitești pentru amplasamentele celor 35 de panouri publicitare, după cum urmează:

 • a) scoaterea la licitație publică a tuturor suprafețelor de teren și aprobarea documentației de licitație prin hotărârea consiliului local în conformitate cu dispozițiile Legii nr.215/2001 privind administrația publică locală modificările și completările ulterioare,ale Legii nr.213/1998 privind propietatea publică și regimul juridic al acesteia ,cu modificările și completările ulterioare;

 • b) concesionarea prin licitație publică a suprafețelor de teren ocupate de panouri publicitare în baza O.U.G. nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare care presupune aprobarea de către consiliul local al Municipiul Pitești a studiului de oportunitate și ulterior a documentației de concesiune;

 • c) asocierea prin selecție de ofertă desfășurată în conformitate cu dispozițiile Legii nr.215/2001 privind administrația publică locală modificările și completările ulterioare,ale Legii nr.213/1998 privind propietatea publică și regimul juridic al acesteia ,cu modificările și completările ulterioare și ale H.G.R. nr.955/2004 pentru aprobarea reglementărilor - cadru de aplicare a Ordonanței Guvernului nr.71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local ,cu modificările și completările ulterioare cu agenți economici persoane juridice în vederea exploatării în comun a panourilor publicitare. Atât aprobarea documentației privind selecția de ofertă care trebuie să cuprindă obligații detaliate ala părților cât și aprobarea contractului de asociere, urmează să se facă prin hotărârea consiliului local;

Doamna viceprimar Liliana - Angela Gagiu propune ca varianta c) prezentată în raport să fie supusă spre aprobare consiliului local.

Doamna consilier Anca - Ștefania Barbu propune ca varianta a) prezentată în raport să fie supusă spre aprobare consiliului local.

Domnul președinte de ședință supune la vot varianta c) prezentată în raport, care este aprobată cu 15 voturi „pentru” și două abțineri (domnii consilieri Anca -Ștefania Barbu și Florin Gardin).

Domnul președinte de ședință supune la vot varianta a) prezentată în raport, care este respinsă cu două voturi „pentru” (domnii consilieri Anca - Ștefania Barbu și Florin Gardin) și 15 abțineri.

Domnul președinte de ședință Gheorghe Oprea supune dezbaterii punctul 31 de pe ordinea de zi: „Raport privind realizarea indicatorilor de performanță de către serviciile publice și societățile comerciale aflate sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Pitești.”

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - se aprobă;

 • - comisia nr.2 - se aprobă;

 • - comisia nr.3 - se aprobă;

 • - comisia nr.4 - se aprobă;

 • - comisia nr.5 - se aprobă;

La acest punct de ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot raportul, care este aprobat în unanimitate de voturi.

Se trece la procedura de vot secret pentru desemnarea unor consilieri locali în cadrul comisiei de renegociere a contractului nr.21026/1999 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Pitești și S.C. Euromedia Group S.A.

În urma votului exprimat, președintele comisiei de validare, domnul consilier Gheorghe Oprea, anunță rezultatul comisiei de validare și anume:

 • 1. Florin Gardin

 • 2. Silviu Marinescu

 • 3. Ecaterina Popescu

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 219/17.06.2010.

Domnul președinte de ședință Gheorghe Oprea declară închise lucrările ședinței.

Drept pentru care am încheiat prezentul proces - verbal.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Gheorghe Oprea

SECRETAR, Iosiv Cerbureanu

Red. Alina - Mihaela Saioc 1ex.