JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI

CONSILIUL LOCAL

PROCES - VERBAL

Încheiat azi, 16.12.2010, cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Pitești.

Ședința a fost convocată de Primarul Municipiului Pitești, convocatorul fiind înregistrat sub nr. 59451/10.12.2010.

La ședință participă de drept:

 • - dl. Tudor Pendiuc - primarul municipiului Pitești;

 • - dl. Iosiv Cerbureanu - secretarul municipiului Pitești

Participă ca invitați: directorii executivi ai direcțiilor și șefii compartimentelor independente din cadrul aparatului de specialitate al primarului, directorii și reprezentanții societăților comerciale aflate sub autoritatea consiliului local.

La ședința consiliului local participă reprezentanți ai mass - media locală.

Domnul secretar Iosiv Crebureanu face prezența consilierilor, constatându-se:

 • - consilieri în funcție - 23;

5                     7

 • - consilieri prezenți - 19

 • - consilieri absenți - 5 (domnii consilieri Radu - Cristian Nistor, Adrian -Mihai Prodănel, Sevastian Tudor, Vasile - Dorin Voicu).

Președinte de ședință este domnul consilier Mihai Zaharia.

Sosesc domnii consilieri Adrian - Mihai Prodănel și Sevastian Tudor. Consilieri prezenți: 21.

Domnul președinte de ședință Mihai Zaharia supune la vot aprobarea procesului - verbal al ședinței ordinare a consiliului local din data de 28.10.2010, care este aprobat în unanimitate de voturi.

Domnul președinte de ședință Mihai Zaharia supune la vot motivarea absențelor domnului consilier Vasile - Dorin Voicu de la ședințele ordinare ale consiliului local din data de 28.10.2010 și din data de 25.11.2010, precum și motivarea absențelor domnilor consilieri Radu - Cristian Nistor, Adrian - Mihai Prodănel, Vasile - Dorin Voicu și Nicolae - Valeriu Zărnescu de la ședința extraordinară a consiliului local din data de 09.12.2010, absențe motivate în unanimitate de voturi.

Executivul aduce la cunoștința domnilor consilieri că la proiectele de hotărâre înscrise la punctele 1, 5, 14 și 43 pe ordinea de zi există completări și modificări, și propune de asemenea, completarea ordinii de zi cu 4 puncte, și anume: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea tarifelor pentru spectacolele susținute de Filarmonica Pitești în semestrul I, 2011”, „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind participarea municipiului Pitești la proiectul «Modernizare parc Ștrand» ”, „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind acordarea unei împuterniciri referitoare la prelungirea unui contract de colaborare” și „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea și completarea HCL nr. 266/2010 referitoare la aprobarea

Domnul consilier Gheorghe Frătoaica părăsește sala de ședință. Consilieri prezenți: 20.

Domnul președinte de ședință Mihai Zaharia supune dezbaterii punctul 1 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind rectificarea bugetului municipiului Pitești pe anul 2010”.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Executivul prezintă consiliului local modificările și completările aduse la acest proiect de hotărâre, și anume:

Anexa nr. 1 se modifică după cum urmează:

 • - la rândul “Colegiul Național Liceal „Zinca Golescu”, cod capitol 65.02, se radiază rândul: cod subcapitol 04, cod paragraf 01, cod articol 20.02, valoarea diminuării 40 mii lei”;

 • - la rândul: cod capitol 65.02, cod subcapitol 04, cod paragraf 02, cod articol 20.01” valoarea suplimentării va fi de 186 mii lei.

Subtotalurile de la capitolul 65.02 și totalurile anexei aferente coloanelor „Diminuări” și „Suplimentări” se modifică în mod corespunzător, prin diminuarea cu suma de 40 mii lei.

Anexa nr. 5 se modifică după cum urmează:

 • - la rândul “Colegiul Național Liceal „Zinca Golescu”, cod capitol 65.02, se radiază rândul: cod subcapitol 04, cod paragraf 01, cod titlu 20, cod articol 20.02, valoarea modificării - 40 mii lei”;

 • - la rândul: cod capitol 65.02, cod subcapitol 04, cod paragraf 02, cod titlu 20, cod articol 20.01” valoarea modificării va fi de 186 mii lei.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, cu modificările propuse de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 456/16.12.2010.

Domnul președinte de ședință Mihai Zaharia supune dezbaterii punctul 2 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2011”.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință Mihai Zaharia supune dezbaterii punctul 3 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 260/2010 referitoare la aprobarea organigramei și statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Pitești, cu modificările și completările ulterioare”.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Executivul propune înlocuirea anexei referitoare la statul de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Pitești cu cea distribuită domnilor consilieri la începutul ședinței.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, cu modificările propuse de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 458/16.12.2010.

Domnul președinte de ședință Mihai Zaharia supune dezbaterii punctul 4 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind rectificarea bugetului activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2010”.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 459/16.12.2010.

Domnul președinte de ședință Mihai Zaharia supune dezbaterii punctul 5 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea nivelurilor minime ale unor chirii și tarife ce urmează să fie negociate, respectiv, practicate în anul 2011 de unitățile de învățământ preuniversitar din municipiul Pitești”.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest proiect de hotărâre executivul propune ca după art. 3 să se introducă alineatul următor: «Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.»

Domnul președinte de ședință Mihai Zaharia supune dezbaterii punctul 6 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind acordarea unei împuterniciri”.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 461/16.12.2010.

Domnul președinte de ședință Mihai Zaharia supune dezbaterii punctul 7 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind numirea în consiliul de administrație al Sport Club Municipal Pitești a doi reprezentanți ai consiliului local”.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Se fac propuneri pentru numirea în consiliul de administrație al Sport Club Municipal Pitești a doi reprezentanți ai consiliului local.

Domnul președinte de ședință precizează că au fost propuși următorii consilieri: Liliana - Angela Gagiu, Silviu Marinescu, Dumitru Tudosoiu.

Domnul președinte de ședință Mihai Zaharia supune dezbaterii punctul 8 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind prelungirea valabilității HCL nr. 110/05.04.2007 referitoare la darea în folosință gratuită a unor imobile”.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 462/16.12.2010.

Domnul președinte de ședință Mihai Zaharia supune dezbaterii punctul 9 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind participarea municipiului Pitești la proiectul „Modernizare iluminat public în zona Podul Viilor - Calea Câmpulung””.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

- comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 463/16.12.2010.

Domnul președinte de ședință Mihai Zaharia supune dezbaterii punctul 10 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind conferirea Diplomei de fidelitate”.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 464/16.12.2010.

Domnul președinte de ședință Mihai Zaharia supune dezbaterii punctul 11 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind preluarea la domeniul privat al municipiului Pitești a unei suprafețe de teren situat în intravilanul municipiului Pitești, Calea București, Bl. U3”.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 465/16.12.2010.

Sosește domnul consilier Vasile - Dorin Voicu. Consilieri prezenți: 21.

Domnul președinte de ședință Mihai Zaharia supune dezbaterii punctul 12 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru un teren proprietate privată, situat în intravilanul municipiului Pitești, strada Barbu Ștefănescu Delavrancea nr. 36”.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință Mihai Zaharia supune dezbaterii punctul 13 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind prelungirea valabilității H.C.L. nr. 388/31.10.2007, referitoare la atribuirea în folosință gratuită a unui imobil”.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 467/16.12.2010.

Domnul președinte de ședință Mihai Zaharia supune dezbaterii punctul 14 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea unui contract de asociere”.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Executivul prezintă modificările propuse la acest proiect de hotărâre, și anume:

„La Art. I alin. (3) sintagma „Suma minimă va fi recalculată anual în luna ianuarie pentru anul în curs, prin indexarea acesteia cu indicele de creștere a prețurilor pe anul anterior, publicat de Comisia Națională de Statistică din România”, se radiază;

Art. I alin. (4) se completează cu sintagma „și până la 11.03.2026.”

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, cu modificările propuse de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 468/16.12.2010.

Domnul președinte de ședință Mihai Zaharia supune dezbaterii punctul 15 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 231/2008 privind unele măsuri referitoare la orarul de funcționare al unităților de alimentație publică, precum și al locațiilor destinate recreerii și divertismentului”.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul președinte de ședință Mihai Zaharia supune dezbaterii punctul 16 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind unele măsuri referitoare la comercializarea pe teritoriul municipiului Pitești a plantelor, substanțelor și preparatelor stupefiante, halucinogene, euforice și psihotrope, altele decât cele al căror regim juridic este reglementat prin legislația în vigoare”.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul consilier Mariean Neacșu formulează un amendament la acest proiect de hotărâre, în sensul că substanțele confiscate să fie supuse unei analize chimice obligatorii, pentru a ști cu exactitate ce fel de produse sunt, întrucât au existat și situații în care nu s-a putut face dovada că substanțele confiscate fac parte din categoria substanțelor „etnobotanice”.

Domnul consilier Nicolae - Valeriu Zărnescu formulează un amendament, în sensul introducerii în cuprinsul hotărârii a prevederii potrivit căreia consilierii locali, membri ai consiliilor de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Pitești, vor urmări aplicarea și respectarea dispozițiilor prezentei hotărâri în unitățile respective.

Domnul secretar Iosiv Cerbureanu face precizarea că măsura interzicerii comercializării pe teritoriul municipiului Pitești a acestor substanțe a fost luată ca urmare a unor documentări făcute de organele de specialitate, exprimându-și totodată convingerea că rezultatele vor apărea în urma efortului comun depus de organele abilitate în acest sens. În ceea ce privește amendamentul formulat de domnul consilier Mariean Neacșu, domnul secretar este de părere că referatul de specialitate prin care se face propunerea de închidere a magazinului este suficient și consideră că propunerea făcută de domnul consilier Nicolae - Valeriu Zărnescu ar trebui să privească și reprezentanții primarului în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat din municicpiul Pitești.

Domnul primar Tudor Pendiuc precizează că această responsabilitate va fi atribuită, prin dispoziție a primarului, și reprezentanților primarului în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat din municicpiul Pitești, și face mențiunea că vor fi întreprinse toate măsurile necesare pentru soluționarea acestei probleme, însă rezultatul se va vedea pe viitor. De asemenea, domnul primar își exprimă intenția de a organiza o dezbatere publică privind câinii fără stăpân.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, cu amendamentul formulat de domnul consilier Nicolae - Valeriu Zărnescu, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 470/16.12.2010.

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri. Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 471/16.12.2010.

Domnul președinte de ședință Mihai Zaharia supune dezbaterii punctul 18 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea unui schimb de imobile”.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri. Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 472/16.12.2010.

Domnul președinte de ședință Mihai Zaharia supune dezbaterii punctul 19 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar pentru modificarea HCL nr. 243/2009 privind aprobarea Actului adițional nr.3/......2009 la Contractul de

concesiune a serviciului public de interes local privind activitatea de producere-transport-distribuire a apei potabile și colectare-transport-epurare a apelor uzate și pluviale și a bunurilor aferente prestării acestui serviciu, Nr. 8286/2001”.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri. Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 473/16.12.2010.

Domnul președinte de ședință Mihai Zaharia supune dezbaterii punctul 20 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea HCL nr. 518/22.12.2009 referitoare la trecerea din domeniul public în domeniul privat al

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 474/16.12.2010.

Domnul președinte de ședință Mihai Zaharia supune dezbaterii punctul 21 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea și completarea HCL nr. 50/24.02.2010 pentru aprobarea Regulamentului privind transmiterea fără plată și valorificarea unor bunuri care alcătuiesc domeniul public al municipiului Pitești, concesionate S.C.Apă Canal 2000 S.A., S.C.Publitrans 2000 S.A. și S.C. Salubritate 2000 S.A., cu modificările și completările ulterioare”.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 475/16.12.2010.

Domnul președinte de ședință Mihai Zaharia supune dezbaterii punctul 22 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind menținerea prețului local al energiei termice facturate populației în municipiul Pitești”.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 476/16.12.2010.

Domnul președinte de ședință Mihai Zaharia supune dezbaterii punctul 23 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea unor rapoarte de evaluare a materialelor rezultate din dezmembrarea unor bunuri scoase din funcțiune, aparținând domeniului privat al municipiului Pitești, ce urmează a fi valorificate ca materiale reciclabile”.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

- comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 477/16.12.2010.

Domnul președinte de ședință Mihai Zaharia supune dezbaterii punctul 24 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea HCL nr. 263/2010 referitoare la aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Poliției Comunitare a Municipiului Pitești, cu modificările și completările ulterioare”.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 478/16.12.2010.

Domnul președinte de ședință Mihai Zaharia supune dezbaterii punctul 25 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea procesului -verbal de recepție la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții „Centrală termică PT 602” din municipiul Pitești”.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 479/16.12.2010.

Domnul președinte de ședință Mihai Zaharia supune dezbaterii punctul 26 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea procesului -verbal de recepție la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții „Centrală termică PT 610” din municipiul Pitești”.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

Hotărârea nr. 480/16.12.2010.

Domnul președinte de ședință Mihai Zaharia supune dezbaterii punctul 27 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea HCL nr. 113/2010 referitoare la aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor al Municipiului Pitești, cu modificările și completările ulterioare”.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul secretar Iosiv Cerbureanu precizează că în titlul hotărârii s-a strecurat o eroare materială, în sensul că este vorba despre HCL nr. 264/2010, și nu HCL 113/2010.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, cu modificarea propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 481/16.12.2010.

Domnul președinte de ședință Mihai Zaharia supune dezbaterii punctul 28 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții „Sistem de acces cu turnicheți Stadion Nicolae Dobrin” din Municipiul Pitești”.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 482/16.12.2010.

Domnul președinte de ședință Mihai Zaharia supune dezbaterii punctul 29 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții „Repararea căii ferate Trenuleț Parc Ștrand” din Municipiul Pitești”.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

Domnul președinte de ședință Mihai Zaharia supune dezbaterii punctul 30 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea procesului verbal de recepție finală pentru obiectivul de investiții „WC-uri publice Parc Ștrand” din Municipiul Pitești”.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 484/16.12.2010.

Domnul președinte de ședință Mihai Zaharia supune dezbaterii punctul 31 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții „Sistem supraveghere video Stadion Nicolae Dobrin” din Municipiul Pitești”.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 485/16.12.2010.

Domnul președinte de ședință Mihai Zaharia supune dezbaterii punctul 32 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea procesului verbal de recepție finală pentru obiectivul de investiții „Realizare sistem de încălzire prin intermediul panourilor solare bazin descoperit Tudor Vladimirescu” din Municipiul Pitești”.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință Mihai Zaharia supune dezbaterii punctul 33 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea procesului verbal de recepție finală pentru obiectivul de investiții „Amenajare loc de joacă pentru copii Parc Ștrand” din Municipiul Pitești”.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 487/16.12.2010.

Domnul președinte de ședință Mihai Zaharia supune dezbaterii punctul 34 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea procesului verbal de recepție finală pentru obiectivul de investiții „Reabilitare tabela de marcaj și spațiul aferent acesteia, Stadion N. Dobrin” din Municipiul Pitești”.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 488/16.12.2010.

Domnul președinte de ședință Mihai Zaharia supune dezbaterii punctul 35 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și modernizare Parc Ștrand - aducțiune apă de primenire și refacere protecții maluri” din Municipiul Pitești”.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 489/16.12.2010.

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul consilier Mariean Neacșu dorește să știe care este chiria pe care o plătește Partidul România Mare pentru acest spațiu.

Domnul secretar Iosiv Cerbureanu precizează că pentru acest spațiu Partidul România Mare plătește o chirie de 582 lei/lună.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 490/16.12.2010.

Domnul președinte de ședință Mihai Zaharia supune dezbaterii punctul 37 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Amenajare Bază Agrement zona Trivale”, din municipiul Pitești”.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 491/16.12.2010.

Domnul președinte de ședință Mihai Zaharia supune dezbaterii punctul 38 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Combatere alunecări de teren str. Aurel Vlaicu, zona Turcești”, din municipiul Pitești”.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 492/16.12.2010.

Sosește domnul consilier Radu - Cristian Nistor. Consilieri prezenți: 22.

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul consilier Mariean Neacșu menționează că, potrivit prevederilor HCL nr.391/28.10.2010, redevența pentru anul 2011 se va aproba de către consiliul local în ședința ordinară din luna decembrie 2010, în funcție de rezultatele economico-financiare înregistrate de către societate, și solicită prezentarea unor informații în acest sens.

Domnul secretar Iosiv Cerbureanu face precizarea că în momentul de față societatea nu poate prezenta informații referitoare la situația economico-financiară pe anul 2010, și, prin urmare, nu se poate stabili nivelul redevenței datorate pe anul 2011, motiv pentru care se menține nivelul redevenței, astfel cum a fost stabilit prin HCL nr. 391/28.10.2010, până în luna martie 2011.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat cu 17 voturi „pentru” și cinci voturi „împotrivă” (domnii consilieri Ștefan - Romeo Ciocănel, Iulian Corbu, Mariean Neacșu, Radu -Cristian Nistor, Vasile - Dorin Voicu ), devenind

Hotărârea nr. 493/16.12.2010.

Domnul președinte de ședință Mihai Zaharia supune dezbaterii punctul 40 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind însușirea unui raport de evaluare și constituirea unei comisii de negociere”.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul consilier Mariean Neacșu formulează un amendament la acest proiect de hotărâre, în sensul ca din comisia în discuție să facă parte și doi sau trei consilieri locali.

Domnul președinte de ședință supune la vot amendamentul formulat de domnul consilier Mariean Neacșu, care este respins cu 5 voturi „pentru” (domnii consilieri Ștefan - Romeo Ciocănel, Iulian Corbu, Mariean Neacșu, Radu - Cristian Nistor, Vasile - Dorin Voicu) și 17 abțineri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat cu 17 voturi „pentru” și cinci voturi „împotrivă” (domnii consilieri Ștefan - Romeo Ciocănel, Iulian Corbu, Mariean Neacșu, Radu -Cristian Nistor, Vasile - Dorin Voicu ), devenind

Hotărârea nr. 494/16.12.2010.

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri. Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 495/16.12.2010.

Domnul președinte de ședință Mihai Zaharia supune dezbaterii punctul 42 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind validarea unei rectificări la H.C.L. nr. 423/25.11.2010 privind participarea municipiului Pitești la proiectul: Creare parc Lunca Argeșului”.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri. Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 496/16.12.2010.

Domnul președinte de ședință Mihai Zaharia supune dezbaterii punctul 43 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea H.C.L. nr. 259/2010, referitoare la aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești, cu modificările și completările ulterioare”.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Executivul prezintă modificările propuse la acest proiect de hotărâre, și anume: Art.I se completează astfel:

- un post de funcționar public, inspector, cls. I, grad profesional asistent, treaptă de salarizare 3, se transformă în post de funcționar public, inspector, cls. I, grad profesional asistent, treaptă de salarizare 2.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, cu modificările propuse de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 497/16.12.2010.

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri. Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 498/16.12.2010.

Domnul președinte de ședință Mihai Zaharia supune dezbaterii punctul 45 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind unele măsuri pentru aplicarea Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare”.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri. Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 499/16.12.2010.

Domnul președinte de ședință Mihai Zaharia supune dezbaterii punctul 46 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea tarifelor pentru spectacolele susținute de Filarmonica Pitești în semestrul I, 2011”.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri. Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 500/16.12.2010.

Domnul președinte de ședință Mihai Zaharia supune dezbaterii punctul 47 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind participarea municipiului Pitești la proiectul «Modernizare parc Ștrand»”.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 501/16.12.2010.

Domnul președinte de ședință Mihai Zaharia supune dezbaterii punctul 48 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind acordarea unei împuterniciri referitoare la prelungirea unui contract de colaborare”.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 502/16.12.2010.

Domnul președinte de ședință Mihai Zaharia supune dezbaterii punctul 49 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea și completarea HCL nr. 266/2010 referitoare la aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești, cu modificările și completările ulterioare”.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 503/16.12.2010.

Domnul președinte de ședință Mihai Zaharia supune dezbaterii punctul 50 de pe ordinea de zi: „Raport privind realizarea obiectivelor și criteriilor de performanță pentru salarizarea directorilor generali ai societăților comerciale de interes local din municipiul Pitești.”

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - aviz favorabil;

 • - comisia nr.2 - aviz favorabil;

 • - comisia nr.3 - aviz favorabil;

 • - comisia nr.4 - aviz favorabil;

 • - comisia nr.5 - aviz favorabil.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - aviz favorabil;

 • - comisia nr.2 - aviz favorabil;

 • - comisia nr.3 - aviz favorabil;

 • - comisia nr.4 - aviz favorabil;

 • - comisia nr.5 - aviz favorabil.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot raportul, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi.

Se trece la procedura de vot secret pentru numirea în consiliul de administrație al Sport Club Municipal Pitești a doi reprezentanți ai consiliului local.

În urma votului exprimat, președintele comisiei de validare, domnul consilier Oprea Gheorghe, anunță rezultatul comisiei de validare și anume:

 • 1. Liliana - Angela Gagiu

 • 2. Dumitru Tudosoiu

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 504/16.12.2010.

Diverse

Domnul consilier Mariean Neacșu aduce în discuție sesizarea pe care domnia sa a primit-o de la Asociația Handicapaților Neuromotor prin care se solicită reanalizarea somației de plată înaintată de Primăria Municipiului Pitești, pe considerentul că suma impusă este foarte mare. Totodată, domnul consilier adresează rugămintea de a se ajunge la o conciliere, respectiv la o amânare de plată.

Domnul viceprimar Constantin - Cornel Ionică îi solicită domnului consilier Mariean Neacșu să depună sesizarea primită la primărie în vederea reanalizării acesteia și adoptării măsurilor care se impun.

Domnul președinte de ședință Mihia Zaharia declară închise lucrările ședinței. Drept pentru care am încheiat prezentul proces - verbal.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Mihai Zaharia

SECRETAR,

Iosiv Cerbureanu

Red. Alina - Mihaela Saioc

1ex.