JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI

CONSILIUL LOCAL

PROCES - VERBAL

Încheiat azi, 14.09.2010, cu ocazia ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Pitești.

Ședința a fost convocată de primarul municipiului Pitești, convocatorul fiind înregistrat sub nr. 47290/2010.

La ședință participă de drept:

 • - dl. Tudor Pendiuc - primarul municipiului Pitești;

 • - dl. Iosiv Cerbureanu - secretarul municipiului Pitești

Participă ca invitați: directorii executivi ai direcțiilor și șefii compartimentelor independente din cadrul aparatului de specialitate al primarului, directorii și reprezentanții societăților comerciale aflate sub autoritatea consiliului local.

La ședința consiliului local participă reprezentanți ai mass - media locală.

Domnul secretar Iosiv Crebureanu face prezența consilierilor, constatându-se:

 • - consilieri în funcție - 23;

5                     7

 • - consilieri prezenți - 17;

 • - consilieri absenți - 6 (domnii consilieri Gheorghe Frătoaica, Anitte -Michaelle Ionescu, Silviu Marinescu, Mariean Neacșu, Radu - Cristian Nistor și Vasile - Dorin Voicu).

Președinte de ședință este domnul consilier Sevastian Tudor.

Domnul președinte de ședință Sevastian Tudor supune la vot proiectul ordinii de zi, care este aprobat în unanimitate de voturi.

Domnul președinte de ședință Sevastian Tudor supune dezbaterii punctul 1 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea organizării procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică având ca obiect „furnizarea de mere” și a măsurilor adiacente distribuției de mere.”

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 328/14.09.2010.

Domnul președinte de ședință Sevastian Tudor supune dezbaterii punctul 2 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind împuternicirea Primarului Municipiului Pitești să reprezinte localitatea în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Argeș (ADIA) și să semneze actele adiționale ale documentelor constitutive ale ADIA.”

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

- comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 329/14.09.2010.

Domnul președinte de ședință Sevastian Tudor supune dezbaterii punctul 3 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea și completarea HCL nr. 281/2010 referitoare la înființarea societății comerciale pe acțiuni „Salpitflor Green” Pitești, modificată și completată prin HCL nr. 325/26.08.2010.”

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Se fac propuneri pentru alegerea unui membru în cadrul Consiliului de Administrație al S.C. Salpitflor Green S.A., precum și pentru alegerea membrilor supleanți în cadrul comisiei de cenzori la S.C. Salpitflor Green S.A.

Domnul președinte de ședință precizează că au fost propuși pentru calitatea de membru în cadrul Consiliului de Administrație al S.C. Salpitflor Green S.A domnii Alexandrescu Vasile și Mircea Pungoci, iar pentru calitatea de membri supleanți în cadrul comisiei de cenzori la S.C. Salpitflor Green S.A. au fost propuse următoarele persoane: doamna Ogradă Cristina, domnul Clipici Marian - Valeriu și doamna Bădescu Liliana - Silvia.

Domnul președinte de ședință Sevastian Tudor supune dezbaterii punctul 4 de pe ordinea de zi: „Raport privind necesitatea efectuării unor lucrări suplimentare și a unor lucrări de reparații la „Grădinița cu program prelungit nr.4 Pitești”.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - de acord;

 • - comisia nr.2 - se aprobă;

 • - comisia nr.3 - favorabil;

 • - comisia nr.4 - favorabil;

 • - comisia nr.5 - favorabil.

Domnul primar Tudor Pendiuc face precizarea că pentru finalizarea lucrărilor sunt necesare suplimentări, referitoare la acoperirea diferenței de TVA la contractul de execuție, la efectuarea de lucrări suplimentare, și anume separator de grăsimi, iluminator, acoperiș terasă spălătorie, canalizare interioară, terase circulabile, precum și la efectuarea unor lucrări de reparații, și anume reparații gard metalic și gard de zidărie și calcan la corpul de clădire vechi. Totodată, domnul primar menționează că necesitatea extinderii construcției s-a datorat numeroaselor solicitări de înscriere a preșcolarilor, precum și retrocedării clădirilor în care funcționează Grădinițele cu program prelungit nr. 3, 9 și 17, urmare a aplicării legilor de restituire a proprietăților.

Sosește domnul consilier Vasile - Dorin Voicu. Consilieri prezenți: 18.

Domnul președinte de ședință supune la vot raportul, în forma promovată de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi.

Domnul viceprimar Constantin - Cornel Ionică face o mențiune referitoare la articolul apărut în ziarul Ghidul Locatarului cu privire la lucrările care s-au executat pe strada Trivale, și anume că din fonduri europene a fost înlocuită o conductă de apă și canalizare după o perioadă de 62 de ani și au fost executate 197 de branșamente, lucrări care au necesitat o perioadă mai mare de timp, acest fiind unul dintre motivele de nemulțumire ale cetățenilor din zonă.

Doamna Ionela Iconaru, director marketing Ghidul Locatarului: „Cetățenii de pe strada Trivale au înaintat o adresă consilului local. Consiliul Local a primit această adresă?”

Domnul viceprimar Constantin - Cornel Ionică precizează că, consiliul local este autoritatea deliberativă, iar sarcina rezolvării sesizărilor și plângerilor primite de la cetățeni revine autorității executive, respectiv primarului.

Doamna consilier Anca - Ștefania Barbu menționează că accesul în parcul Trivale la sfârșit de săptămână este îngrădit de autovehiculele staționate pe ambele părți ale drumului. Doamna consilier face precizarea că, deși a fost adoptată o hotărâre de consiliu prin care se prevede amendarea conducătorilor auto care circulă, opresc sau staționează, fără drept vehiculele în parcurile și aleile aparținând domeniului public, organele de poliție nu își fac datoria în acest sens.

Domnul viceprimar Constantin - Cornel Ionică adresează invitația domnilor consilieri de a participa la discuțiile cu reprezentanții Bisericii și ai poliției locale pentru a găsi soluții referitoare la această problemă.

Domnul primar Tudor Pendiuc face precizarea că discuțiile purtate anterior cu Părintele Gherasim și reprezentanții poliției locale nu s-au finalizat prin găsirea unor soluții viabile în vederea soluționării acestei probleme, însă discuțiile vor fi reluate pentru a fi găsite soluțiile optime.

Domnul consilier Adrian - Mihai Prodănel face mențiunea că această inițiativă de a închide drumul către parcul Trivale pentru autovehicule a fost discutată și în cadrul comisiei de circulație în mod repetat și, în caz de nevoie, domnia sa va fi inițiatorul unui proiect de hotărâre în acest sens, situație în care Părintele Gherasim, în calitate de cetățean al acestui oraș, trebuie să se supună prevederilor respectivei hotărâri.

Domnul consilier Radu - Valeriu Perianu face propunerea ca porțiunile de asfalt decopertate din zona fostului Renel să fie asfaltate. Totodată, domnul consilier face precizarea ca firma de pază angajată pentru a asigura paza stadionului Nicolae Dobrin ar trebui să supravegheze să nu se producă pagube complexului sportiv, ci nu să interzică cu desăvârșire accesul cetățenilor care doresc să alerge în jurul stadionului.

Domnul primar Tudor Pendiuc precizează că în jur de trei săptămâni stadionul Nicolae Dobrin a fost închis pentru că pe pistă s-au efectuat reparații la conducta de apă. Referitor la zonele decopertate aduse în discuție de domnul consilier Radu -Valeriu Perianu, domnul primar face mențiunea că acestea reprezintă niște lucrări provizorii la care s-a recurs pentru a se evita spargerea totală a drumului. Totodată domnul primar supune atenției consiliului local situația proiectelor derulate prin programul finanțat din fonduri europene ISPA, menționând că situația este foarte complicată datorită faptului că, deși firma portugheză câștigătoare Soares da Costa primește bani de la Uniunea Europeană, aceasta nu alocă banii necesari firmelor prestatoare de servicii, astfel lucrările fiind întârziate, fapt ce generează disconfortul și insatisfacția cetățenilor.

Sosește doamna consilier Anitte - Michaelle Ionescu. Consilieri prezenți: 20.

Se trece la procedura de vot secret pentru alegerea unui membru în cadrul Consiliului de Administrație al S.C. Salpitflor Green S.A., precum și pentru alegerea membrilor supleanți în comisia de cenzori la S.C. Salpitflor Green S.A.

În urma votului exprimat, președintele comisiei de validare, domnul consilier Gheorghe Oprea, anunță rezultatul comisiei de validare și anume, domnul Alexandrescu Vasile în calitate de membru în cadrul Consiliului de Administrație al S.C. Salpitflor Green S.A și doamna Ogradă Cristina, domnul Clipici Marian -Valeriu și doamna Bădescu Liliana - Silvia, în calitate de membri supleanți în cadrul comisiei de cenzori la S.C. Salpitflor Green S.A.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 330/14.09.2010.

Domnul președinte de ședință Sevastian Tudor declară închise lucrările ședinței.

Drept pentru care am încheiat prezentul proces - verbal.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Sevastian Tudor

SECRETAR, Iosiv Cerbureanu

Red. Alina - Mihaela Saioc 1ex.