JUDEŢUL ARGEŞ

MUNICIPIUL PITEŞTI

   CONSILIUL LOCAL

 

PROCES  - VERBAL

 

 

Încheiat azi, 10.03.2010, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Piteşti.

Şedinţa a fost convocată de primarul municipiului Piteşti, convocatorul fiind înregistrat sub nr. 12494/05.03.2010.

La şedinţă participă de drept:

- dl. Tudor Pendiuc - primarul municipiului Piteşti;

- d-na. Elena Ţintilă Neacşu    - director executiv  - Direcţia Administraţie Publică Locală, în calitate de înlocuitor al d-lui. Iosiv Cerbureanu - secretarul municipiului Piteşti, absent de la şedinţă.       

Participă ca invitaţi: directorii executivi ai direcţiilor şi şefii compartimentelor independente din cadrul aparatului de specialitate al primarului, directorii şi reprezentanţii societăţilor comerciale aflate sub autoritatea consiliului local.

La şedinţa consiliului local participă reprezentanţi ai mass - media locală.

Domnul secretar Iosiv Crebureanu face prezenţa consilierilor, constatându-se:

- consilieri în funcţie - 23;

- consilieri prezenţi - 18 

                    - consilieri absenţi - 5 (domnii consilieri Iulian Corbu, Radu - Valeriu Perianu, Adrian - Mihai Prodănel, Tudor Sevastian şi Vasile - Dorin Voicu).

          Preşedinte de şedinţă este domnul consilier Mariean Neacşu.

          Domnul preşedinte de şedinţă Mariean Neacşu supune la vot motivarea absenţelor domnilor consilieri Radu - Cristian Nistor şi Nicolae - Valeriu Zărnescu de la şedinţa ordinară a consiliului local din data de 24.02.2010, absenţe motivate în unanimitate de voturi.

         Executivul aduce la cunoştinţa domnilor consilieri că la proiectele de hotărâre înscrise la punctele 1 şi 9 pe ordinea de zi există completări şi modificări, şi propune, deasemenea, completarea ordinii de zi cu 2 puncte, şi anume: „Proiect de hotărâre iniţiat de primar privind instituirea medierii prealabile în materia soluţionării diferendelor dintre societăţile comerciale, dintre serviciile publice sau dintre societăţile comerciale şi serviciile publice de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Piteşti” şi „Punct de vedere cu privire la plângerea prealabilă formulată de Sindicatul Independent al Poliţiştilor Comunitari Funcţionari Publici şi Personal Contractual din cadrul Poliţiei Comunitare Piteşti.“

Domnul preşedinte de şedinţă Mariean Neacşu supune la vot proiectul ordinii de zi, cu modificările şi completările propuse de către executiv, care este aprobat în unanimitate de voturi.

Domnul preşedinte de şedinţă Mariean Neacşu supune dezbaterii punctul 1 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre iniţiat de primar privind aprobarea bugetului municipiului Piteşti pe anul 2010.”

           Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local: 

- comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Executivul prezintă consiliului local modificările şi completările aduse la acest proiect de hotărâre, şi anume:

La punctul nr. 1 pe ordinea de zi, la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului municipiului Piteşti pe anul 2010, se propune completarea anexei nr. 3 „Lista obiectivelor de investiţii a municipiului Piteşti pe anul 2010” la capitolul 74.02 „Protecţia mediului”, grupa B ,,Lucrări noi”, cu obiectivul „Amenajare zonă de promenadă şi agrement Lac Prundu, cartier Tudor Vladimirescu” cu o prevedere bugetară de 50 mii lei. Suma va proveni din diminuarea prevederii obiectivului „Canal pluvial zona Craiovei”.

Sosesc domnii consilieri Radu - Valeriu Perianu şi Adrian - Mihai Prodănel. Consilieri prezenţi: 20.

Domnul preşedinte de şedinţă Mariean Neacşu: „Doresc să formulez un amendament la acest proiect de hotărâre, în sensul introducerii unui nou obiectiv de investiţii referitor la reabilitarea sistemului de transport pe circuitul primar al agentului termic, în valoare de 3 milioane lei, întrucât, după cum se ştie, ne-am confruntat cu situaţii deosebite de întrerupere a furnizării energiei termice în cadrul  acestui sezon rece. Cred că pierderile care s-au înregistrat în urma acestor avarii sunt foarte mari, motiv pentru care solicit ca într-o viitoare şedinţă de consiliu să ni se prezinte cuantumul acestor pirderi. Totodată, propun şi sursa de finanţare pentru acest obiectiv de investiţii, şi anume diminuarea subvenţiei acordate pentru transportul public local de călători, care este mai mare decât în anii anteriori, cu suma de 3 milioane de lei şi subvenţionarea acestui obiectiv de investiţii. Vreau să vă spun că nu contest formula prin care se calculează subvenţia acordată transportului public local de călători, ci elementele de calcul care intră în această subvenţie, respectiv amortismentul şi consumul de carburanţi.

Domnul primar Tudor Pendiuc: „Introducerea pe ordinea de zi a şedinţei de consiliu a obiectivului de reabilitare a unei părţi din circuitul primar de transport a agentului termic este un lucru bun, însă anterior trebuie să analizăm care puncte termice vor fi transformate în centrale termice şi în acel moment vom putea şti care porţiuni din circuitul primar vor fi reabilitate. În ceea ce priveşte subvenţia alocată serviciului public local de călători, vreau să vă aduc la cunoştinţă faptul că la Bucureşti se acordă subvenţie în proporţie de 70% din totalul cheltuielilor efectuate, la Sibiu 60%, la Ploieşti 55%, la Timişoara 50%  iar în municipiul Piteşti subvenţia este de 36%.

Referitor la amortisment vreau să vă spun că s-a stabilit ca această perioadă de amortizare să se realizeze pe o perioadă de patru ani. Din analiza legislaţiei în vigoare rezultă că această perioadă de amortizare nu poate fi modificată, singura modalitate de a diminua subvenţia acordată este ca S.C. Publitans 2000 S.A. să prezinte posibilităţile de reducere a cheltuielilor totale. Vom putea diminua subvenţia dacă se vor reduce cheltuielile totale, motiv pentru care vă propun să fiţi de acord cu realizarea unei astfel de analize, în urma cărei vor putea fi luate măsurile care se impun.”

Domnul preşedinte de şedinţă Mariean Neacşu precizează faptul că în municipiul Piteşti cheltuielile de exploatare ale transportului public local de călători reprezintă aproximativ 90% din subvenţia acordată, din care ponderea cea mai mare o are consumul de carburant, în timp ce subvenţia acordată pentru transportul unor categorii de persoane prevăzute de lege reprezintă aproximativ 7% din totalul subvenţiei acordate. Domnul consilier propune să se aplice această soluţie referitoare la diminuarea subvenţiei acordate S.C. Publitrans 2000 S.A. în primul trimestru, iar în situaţia în care se constată inadvertenţe, să se realizeze o rectificare de buget. Totodată, domnul consilier Mariean Neacşu solicită constituirea unei comisii de specialitate care să analizeze subvenţia acordată S.C. Publitrans 2000 S.A.

Domnul consilier Radu - Cristian Nistor subliniază faptul că la capitolul de cheltuieli nu se regăsesc şi cele  referitoare la realizarea obiectivului de monitorizare cu camere video a unor zone ale oraşului, obiectiv adoptat într-o şedinţă a consiliului local anterioară.

Doamna consilier Anca - Ştefania Barbu: „În consiliul local au fost votate unele contribuţii pe care le vom acorda proiectelor cu finanţare externă, iar în bugetul local nu am descoperit aceste sume. În momentul în care aceste proiecte vor fi finalizate, iar o parte a banilor va reintra la bugetul local, constituindu-se în venituri, veţi realiza o rectificare de buget? Când estimaţi că se va realiza acest lucru?”

Domnul primar Tudor Pendiuc: „Sumele totale sunt prevăzute în fondul de rezervă întrucât în acest moment nu se cunoaşte valoarea estimată şi nici valoarea care va rezulta în urma licitaţiei pentru proiectele respective. Proiectele sunt finanţate din fondul de dezvoltare, în proporţie de 85% de către Comisia Europeană şi 15% de statul român. Din acest procent de 15% care revine statului român, 2% reprezintă finanţare locală şi 13% finanţare naţională. În bugetul local pe anul 2010 al municipiului Piteşti este prevăzut acest procent de 2% în fondul de rezervă. Estimez că, în condiţiile prezente, vom avea eligibilitatea declarată în aproximativ 5 sau 6 luni, însă, în acest an sunt şanse foarte mici de a recupera cheltuielile făcute în avans pentru proiectele respective.

Vreau să vă informez asupra faptului că avem şase astfel de proiecte depuse la Agenţia de Dezvoltare Regională Muntenia Călăraşi din luna noiembrie, proiecte care trebuie avizate de specialişti de la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului. Sunt de părere că la nivel naţional nu există aceste 13 procente pentru finanţarea proiectelor, pentru cele 13 localităţi care sunt pe polul de dezvoltare şi pentru cele 7-8 localităţi care sunt pe polul de creştere.”

Domnul primar Tudor Pendiuc precizează că spre sfârşitul anului se va putea realiza o rectificare de buget, după caz, iar anul viitor aceste cheltuieli se vor putea constitui în surse de venit. De asemenea, domnul primar oferă explicaţii în legătură cu obiectivul de monitorizare cu camere video a unor zone ale municipiului, menţionând că în Planul Integrat de Dezvoltare Urbană sunt prevăzute proiectele referitoare la realizarea unei parcări în zona Bowling, modernizarea Parcului Ştrand, una dintre condiţiile de eligibilitate a acestora fiind şi monitorizarea cu camere video a unor zone ale municipiului Piteşti.

Domnul consilier Adrian - Mihai  Prodănel precizează că în bugetul municipiului Piteşti pe anul 2010 s-a propus constituirea unui fond de rezervă reprezentând 4% din totalul chieltuielilor, respectiv 13.000 mii lei, acest fond de rezervă incluzând şi suma aferentă contribuţiei municipiului Piteşti la realizarea proiectelor cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare, care se va repartiza pe proiecte, prin hotărâre de consiliu local, în momentul avizării acestora de către autoritatea de management a programului.

 Domnul consilier Ştefan - Romeo Ciocănel solicită explicaţii referitoare la sumele prevăzute în bugetul municipiului Piteşti pentru finanţarea programului guvernamental privind anveloparea termică a blocurilor de locuinţe.

Domnul primar Tudor Pendiuc menţionează că în fondul de rezervă sunt prevăzute şi sumele necesare cofinanţării programului guvernamental privind anveloparea termică a blocurilor de locuinţe, acţiune care va putea fi derulată în momentul în care vor fi primite fondurile guvernamentale necesare. Totodată, domnul primar face o completare cu privire la întrebarea adresată de doamna consilier Anca - Ştefania Barbu, subliniind că, în momentul în care aceste proiecte cu finanţare externă vor fi finalizate, sumele care vor reveni la bugetul local se vor constitui întru-un buget distinct pentru proiectele de finanţare europeană, care va fi dezbătut în cadrul şedinţei consiliului local.

         Domnul preşedinte de şedinţă supune la vot amendamentul pe care domnia sa l-a formulat, care este respins cu 4 voturi „pentru”, 4 voturi „împotrivă” (doamna consilier Anca - Ştefania Barbu şi domnii consilieri Florin Gardin, Constantin - Cornel Ionică şi Dumitru Tudosoiu) şi 12 abţineri (doamnele consilier Ana Badea, Liliana - Angela Gagiu, Anitte - Michaelle Ionescu şi Popescu Ecaterina şi domnii consilieri Gheorghe Codrescu, Cristian Gentea, Silviu Marinescu, Gheorghe Oprea, Radu - Valeriu Perianu, Adrian - Mihai Prodănel, Mihai Zaharia şi Nicolae - Valeriu Zărnescu).

Domnul preşedinte de şedinţă supune la vot amendamentul formulat de domnul primar Tudor Pendiuc, care este aprobat în unanimitate de voturi.

Domnul preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre, cu modificările şi completările propuse de iniţiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 73/10.03.2010.

Domnul preşedinte de şedinţă Mariean Neacşu supune dezbaterii punctul 2 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre iniţiat de primar privind aprobarea bugetului instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat şi a bugetului creşelor din municipiul Piteşti pe anul 2010.”

           Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local: 

- comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

         La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de iniţiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 74/10.03.2010.

Domnul preşedinte de şedinţă Mariean Neacşu supune dezbaterii punctul 3 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre iniţiat de primar privind aprobarea bugetului Poliţiei Comunitare a Municipiului Piteşti pe anul 2010.”

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local: 

- comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul consilier Nicolae - Valeriu Zărnescu consideră că acest proiect de hotărâre trebuie dezbătut în strânsă legătură cu punctul de vedere cu privire la plângerea prealabilă formulată de Sindicatul Independent al Poliţiştilor Comunitari Funcţionari Publici şi Personal Contractual din cadrul Poliţiei Comunitare Piteşti, întrucât, în situaţia admiterii plângerii prealabile, se impun modificări ale bugetului Poliţiei Comunitare a Municipiului Piteşti pe anul 2010.

Domnul primar Tudor Pendiuc: „Ceea ce solicită Sindicatul Independent al Poliţiştilor Comunitari Funcţionari Publici şi Personal Contractual din cadrul Poliţiei Comunitare Piteşti nu este prevăzut în legea salarizării. În situaţia în care consiliul local admite plângerea prealabilă, trebuie rectificat bugetul Poliţiei Comunitare a Municipiului Piteşti pe anul 2010, sumele respective fiind alocate din fondul de rezervă al bugetului local, în situaţia contrară sindicatul putându-se adresa instanţei de judecată. Dacă vor avea câştig de cauză în instanţă, prin hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă, vom aduce la îndeplinire hotărârea, alocând sumele respective din fondul de rezervă al bugetului local.”

Domnul preşedinte de şedinţă Mariean Neacşu propune retragerea acestui proiect de hotârâre de pe ordinea de zi, întrucât materialul prezentat referitor la punctul de vedere cu privire la plângerea prealabilă formulată de Sindicatul Independent al Poliţiştilor Comunitari Funcţionari Publici şi Personal Contractual din cadrul Poliţiei Comunitare Piteşti nu a fost studiat de către domnii consilieri, acesta fiind distribuit la începutul şedinţei de consiliu.

Domnul primar Tudor Pendiuc subliniază faptul că acest proiect de hotărâre nu poate fi retras de pe ordinea de zi întrucât, începând cu data de 13 martie 2010, trezoreria nu mai efectuează plăţi.

Domnul consilier Adrian - Mihai Prodănel este de părere că personalul din cadrul Poliţiei Comunitare a Municipiului Piteşti nu poate asigura un serviciu public de calitate în condiţiile de salarizare actuale.

Domnul consilier Gheorghe Frătoaica susţine punctul de vedere al domnului consilier Adrian - Mihai Prodănel, menţionând că salariile personalului din cadrul Poliţiei Comunitare a Municipiului Piteşti nu le asigură satisfacerea nevoilor existenţiale primare, fapt ce încurajează în  mod cert fenomenul de corupţie.

Doamna consilier Anca - Ştefania Barbu: „Este adevărat că salariile personalului din cadrul Poliţiei Comunitare a Municipiului Piteşti sunt foarte mici, însă problema care se pune este dacă ne putem asuma răspunderea adoptării unei hotărâri care se află în afara cadrului legal. Consider că în momentul în care Sindicatul Independent al Poliţiştilor Comunitari Funcţionari Publici şi Personal Contractual din cadrul Poliţiei Comunitare Piteşti vor avea câştig de cauză în instanţă, prin hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă, vom fi obligaţi de a aduce la îndeplinire prevederile acesteia.”

Domnul primar Tudor Pendiuc precizează că respingerea de către consiliul local a plângerii prealabile formulate de Sindicatul Independent al Poliţiştilor Comunitari Funcţionari Publici şi Personal Contractual din cadrul Poliţiei Comunitare Piteşti reprezintă o modalitate de a se adresa, şi probabil de a avea câştig de cauză, în faţa instanţei de judecată.

Domnul consilier Radu - Valeriu Perianu este de părere că soluţia propusă de domnul primar Tudor Pendiuc este foarte bună, totodată domnul consilier subliniind că, în situaţia în care plângerea formulată de Sindicatul Independent al Poliţiştilor Comunitari Funcţionari Publici şi Personal Contractual din cadrul Poliţiei Comunitare Piteşti va avea câştig de cauză în instanţă, drepturile solicitate vor fi acordate din momentul în care acţiunea a fost introdusă în justiţie.

Domnul preşedinte de şedinţă Mariean Neacşu face o sinteză a veniturilor salariale de la cele şapte servicii publice din subordinea consiliului local, nuanţând faptul că anul acesta se înregistrează o descreştere considerabilă a acestora, cele mai mari scăderi de salariu fiind la Administraţia Domeniului Public al Municipiului Piteşti  şi la Serviciul Public Pieţe Agroalimentare şi Salubritate Stradală.

Domnul primar Tudor Pendiuc precizează că cele două servicii publice aduse anterior în discuţie au încheiat contracte colective de muncă cu prevederi referitoare la drepturile salariale diferite faţă de celelalte servicii publice din subordinea consiliului local.

Domnul preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de iniţiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 75/10.03.2010.

Domnul preşedinte de şedinţă Mariean Neacşu supune dezbaterii punctul 4 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre iniţiat de primar privind aprobarea bugetului Administraţiei Domeniului Public Piteşti pe anul 2010.”

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local: 

- comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

         La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de iniţiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 76/10.03.2010.

Domnul preşedinte de şedinţă Mariean Neacşu supune dezbaterii punctul 5 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre iniţiat de primar privind aprobarea bugetului Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului al Municipiului Piteşti pe anul 2010.”

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local: 

- comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

         La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de iniţiator, care este aprobat cu 19 voturi „pentru” şi o abţinere (domnul consilier Ştefan - Romeo Ciocănel), devenind

Hotărârea nr. 77/10.03.2010.

Domnul preşedinte de şedinţă Mariean Neacşu supune dezbaterii punctul 6 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre iniţiat de primar privind aprobarea bugetului Serviciului Public Pieţe Agroalimentare şi Salubritate Stradală al Municipiului Piteşti pe anul 2010.”

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local: 

- comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de iniţiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 78/10.03.2010.

Domnul preşedinte de şedinţă Mariean Neacşu supune dezbaterii punctul 7 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre iniţiat de primar privind aprobarea bugetului Filarmonicii Piteşti pe anul 2010.”

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local: 

- comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

         Domnul consilier Gheorghe Frătoaica consideră că bugetul prevăzut pentru  Filarmonica Piteşti pe anul 2010 este foarte mic iar drepturile salariale sunt indecente.

Domnul preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de iniţiator, care este aprobat cu 18 voturi „pentru” şi două abţineri (domnii consilieri Gheorghe Frătoaica şi Radu - Cristian Nistor), devenind

Hotărârea nr. 79/10.03.2010.

Domnul preşedinte de şedinţă Mariean Neacşu supune dezbaterii punctul 8 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre iniţiat de primar privind aprobarea bugetului Centrului Cultural Piteşti pe anul 2010.”

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local: 

- comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de iniţiator, care este aprobat cu 19 voturi „pentru” şi o abţinere (domnul consilier Gheorghe Frătoaica), devenind

Hotărârea nr. 80/10.03.2010.

Domnul preşedinte de şedinţă Mariean Neacşu supune dezbaterii punctul 9 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre iniţiat de primar privind aprobarea bugetului Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Piteşti pe anul 2010.”

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local: 

- comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Executivul prezintă consiliului local modificările şi completările aduse la acest proiect de hotărâre, şi anume:

La punctul nr. 9 pe ordinea de zi, proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Piteşti pe anul 2010 se modifică luând în considerare următoarele:

Prin adresele transmise, Direcţia de Evidenţă a Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date a făcut cunoscut faptul că plata primelor de vacanţă pe anul 2010 şi a gradului profesional ale personalului detaşat, care se acordă în baza prevederilor anexei nr. IV/4 din Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, se face din fondurile bugetului Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Piteşti. Suma necesară acordării acestor drepturi salariale este de 19 mii lei.

În vederea conformării la aceste cerinţe, se propune diminuarea fondurilor alocate în buget pentru finanţarea bunurilor şi serviciilor cu suma de 19 mii lei şi suplimentarea corespunzătoare a fondurilor alocate pentru cheltuieli de personal.

În această situaţie, anexa nr. 2 la proiectul de hotărâre se modifică, după cum urmează:

- suma aferentă cheltuielilor salariale în bani, cod 10.01, va fi de 488 mii lei;

- suma aferentă contribuţiilor, cod 10.03, va fi de 122 mii lei;

- suma aferentă bunurilor şi serviciilor, cod 20.01, va fi de 100 mii lei;

- suma aferentă bunurilor de natura obiectelor de inventar, cod 20.05, va fi de 3 mii lei;

- suma aferentă pregătirii profesionale, cod 20.13, va fi de 4 mii lei;

- suma aferentă protecţiei muncii, cod 20.14, va fi de 75 mii lei.

Domnul preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre, cu modificările propuse de iniţiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 81/10.03.2010.

Domnul preşedinte de şedinţă Mariean Neacşu supune dezbaterii punctul 10 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre iniţiat de primar privind aprobarea bugetului Serviciului Public Local de Termoficare al Municipiului Piteşti pe anul 2010.”

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local: 

- comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

         La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de iniţiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 82/10.03.2010.

Domnul preşedinte de şedinţă Mariean Neacşu supune dezbaterii punctul 11 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre iniţiat de primar privind aprobarea veniturilor şi cheltuielilor evidenţiate în afara bugetului local pe anul 2010.”

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local: 

- comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de iniţiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 83/10.03.2010.

Domnul preşedinte de şedinţă Mariean Neacşu supune dezbaterii punctul 12 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre iniţiat de primar privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Administraţiei Domeniului Public Piteşti.”

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local: 

- comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de iniţiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 84/10.03.2010.

Domnul preşedinte de şedinţă Mariean Neacşu supune dezbaterii punctul 13 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre iniţiat de primar privind acordarea concediului de odihnă suplimentar pentru personalul din cadrul Administraţiei Domeniului Public Piteşti care prestează munci grele, periculoase sau vătămătoare.”

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local: 

- comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de iniţiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 85/10.03.2010.

Domnul preşedinte de şedinţă Mariean Neacşu supune dezbaterii punctul 14 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre iniţiat de primar privind modificarea şi completarea HCL nr.251/2008 referitoare la aprobarea Studiului de oportunitate, Contractului cadru, Caietului de sarcini, Fişei de date şi a Regulamentului, pentru desfăşurarea activităţii de ridicare, transport, depozitare şi eliberare a vehiculelor şi/sau remorcilor staţionate neregulamentar pe domeniul public şi/sau privat al municipiului Piteşti.”

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local: 

- comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul consilier Radu - Valeriu Perianu ridică problema oportunităţii menţinerii acestei activităţi  de ridicare, transport, depozitare şi eliberare a vehiculelor şi/sau remorcilor staţionate neregulamentar pe domeniul public şi/sau privat al municipiului Piteşti, avându-se în vedere faptul că, în ciuda eforturilor evidente ale Primăriei Municipiului Piteşti de a crea cât mai multe locuri de parcare, numărul acestora este insuficient, raportat la numărul autovehiculelor.

         Domnul consilier Ştefan - Romeo Ciocănel: „Referitor la acest proiect de hotărâre, propunerea mea este ca, în situaţia în care autovehiculul atinge partea carosabliă, procesul - verbal de constatare a contravenţiei să fie întocmit de către un agent de la poliţia rutieră naţională.”

         Domnul primar Tudor Pendiuc: „În situaţia în care autovehiculul este staţionat neregulamentar pe partea carosabilă, competenţa întocmirii procesului - verbal de constatare a contravenţiei revine agentului de la poliţia naţională. În curând va adoptată legea poliţiei locale, moment în care această competenţă va reveni şi agentului poliţiei comunitare. În situaţia în care autovehiculul este staţionat neregulamentar pe trotuar, sancţiunea poate fi aplicată şi de agentul poliţiei comunitare. Dacă autovehiculul staţionat neregulamentar se află atât pe partea carosabilă cât şi pe trotuar, nota de constatare prin care se dispune ridicarea şi depozitarea acestuia în locuri special amenajate va fi întocmită de agentul de poliţie şi/sau agentul de poliţie comunitară, după caz.”

Soseşte domnul consilier Tudor Sevastian. Consilieri prezenţi: 21.

         Doamna consilier Anca - Ştefania Barbu propune modificarea anexei nr. 1 pentru Poliţia Comunitară în sensul că în cadrul sintagmei „…se află staţionat neregulamentar pe strada…” , să se precizeze „…se află staţionat neregulamentar pe trotuarul străzii…”

         Domnul primar Tudor Pendiuc precizează că în cuprinsul anexei nr. 1 pentru Poliţia Comunitară este specificat şi faptul că se va consemna locaţia exactă în care autovehiculul este staţionat neregulamentar. Totodata, domnul primar menţionează că modificările aduse acestui proiect de hotărâre au fost discutate cu reprezenţanţii poliţiei rutiere, aceasta formă încadrându-se în prevederile legale.

         Domnul consilier Adrian - Mihai Prodănel, în calitate de membru în comisia de circulaţie a municipiului Piteşti, face precizarea că măsura impusă este eficientă, în ultimii doi ani înregistrându-se o fluidizare a traficului în municipiu, motiv pentru care trebuie menţinută. De asemenea, domnul consilier menţionează că această activitate de ridicare, transport, depozitare şi eliberare a vehiculelor şi/sau remorcilor staţionate neregulamentar pe domeniul public şi/sau privat al municipiului

există şi în marile oraşe ale Europei, precum Paris, Viena, Barcelona.

         Domnul consilier Radu - Valeriu Perianu admite menţiunea făcută de domnul consilier Adrian - Mihai Prodănel referitoare la existenţa acestei activităţi şi în marile oraşe ale Europei, însă face precizarea conform căreia în aceste oraşe numărul locurilor de parcare este direct proporţional cu numărul autovehiculelor, spre deosebire de Piteşti, motiv pentru care în municipiul Piteşti acestă activitate este inoportună în momentul de faţă.

         Domnul viceprimar Constantin - Cornel Ionică precizează că, în perioada în care această activitate a fost întreruptă, consecinţele negative au fost pe deplin resimţite, în acelaşi timp domnul viceprimar subliniind că ridicarea autovehiculelor care au fost staţionate neregulamentar trebuie să se facă cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

         Domnul preşedinte de şedinţă Mariean Neacşu propune inserarea în cadrul regulamentului a prevederii conform căreia agenţii care întocmesc procesul - verbal de constatare a contravenţiei să fie sancţionaţi în situaţia în care se face dovada că au un comportament abuziv.

         Domnul consilier Gheorghe Frătoaica propune să fie ridicate şi autovehiculele taxi care sunt staţionate neregulamentar, exemplificând în acest sens sensul giratoriu din faţa Centrului de Diagnostic şi Tratament Piteşti.

         Domnul consilier Radu - Cristian Nistor: „Care este beneficiul obţinut de primărie din această activitate de ridicare a autovehiculelor staţionate neregulamentar, ca urmare a sancţiunilor aplicate, şi care este beneficiul obţinut de firma care a prestat această activitate? Care sunt costurile acestui serviciu?”

         Domnul viceprimar Constantin - Cornel Ionică precizează că beneficiul urmărit prin toate hotărârile adoptate de consiliul local este acela de a asigura servicii de calitate cetăţenilor municipiului Piteşti. De asemenea, domnul viceprimar face menţiunea că toate acţiunile în instanţă sunt îndreptate către firma care prestează această activitate, şi nu către primărie.

         Domnul consilier Ştefan - Romeo Ciocănel formulează amendament la acest proiect de hotărâre în sensul ca, în situaţia în care autovehiculul staţionat neregulamentar atinge cu una dintre roţi partea carosabilă, este obligatorie prezenţa agentului de la poliţia rutieră.

         Domnul primar Tudor Pendiuc explică faptul că prezenţa agentului de la poliţia rutieră este obligatorie în toate cazurile în care se constată că autovehiculul este staţionat neregulamentar, acesta fiind şi împuternicit să constate contravenţia şi să aplice sancţiunea corespunzătoare.

Domnul preşedinte de şedinţă supune la vot amendamentul formulat de domnul consilier Ştefan - Romeo Ciocănel, care este respins cu 6 voturi „pentru” şi 15 abţineri (domnii consilieri Ana Badea, Gheorghe Codrescu, Liliana - Angela Gagiu, Florin Gardin, Cristian Gentea, Anitte - Michaelle Ionescu, Constantin - Cornel Ionică, Silviu Marinescu, Gheorghe Oprea, Ecaterina Popescu, Adrian - Mihai Prodănel, Sevastian Tudor, Dumitru Tudosoiu, Mihai Zaharia, Nicolae - Valeriu Zărnescu).

Domnul preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de iniţiator, care este aprobat cu 19 voturi „pentru” şi două „împotrivă”( domnii consilieri Ştefan - Romeo Ciocănel şi Gheorghe Frătoaica), devenind

Hotărârea nr. 86/10.03.2010.

Domnul preşedinte de şedinţă Mariean Neacşu supune dezbaterii punctul 15 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre iniţiat de primar privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru achiziţionarea imobilului monument istoric - Hanul Gabroveni, situat în strada Sfânta Vineri nr.23, judeţul Argeş.”

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local: 

- comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

         La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de iniţiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 87/10.03.2010.

Domnul preşedinte de şedinţă Mariean Neacşu supune dezbaterii punctul 16 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre iniţiat de primar privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru achiziţionarea imobilului monument istoric - Hanul Gabroveni - Anexe, situat în strada Sfânta Vineri nr.23, judeţul Argeş.”

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local: 

- comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

         La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de iniţiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 88/10.03.2010.

Domnul preşedinte de şedinţă Mariean Neacşu supune dezbaterii punctul 17 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre iniţiat de primar privind respingerea unei cereri.”

 Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local: 

- comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

         La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de iniţiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 89/10.03.2010.

Domnul preşedinte de şedinţă Mariean Neacşu supune dezbaterii punctul 18 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre iniţiat de primar privind unele măsuri de aplicare a Planului Urbanistic General.”

 Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local: 

- comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

         La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de iniţiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 90/10.03.2010.

Domnul preşedinte de şedinţă Mariean Neacşu supune dezbaterii punctul 19 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre iniţiat de primar privind aprobarea protocolului de colaborare dintre Municipiul Piteşti şi SC Fotbal Club Argeş SA.”

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local: 

- comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul preşedinte de şedinţă Mariean Neacşu formulează un amendament la acest proiect de hotărâre, în sensul că la capitolul III, punctul 1, litera a) al protocolului de colaborare, pentru folosirea stadionului S.C. Fotbal Club Argeş S.A. va achita o taxa de folosinţă în cuantum de 5000 lei pentru fiecare meci oficial de fotbal.

Domnul viceprimar Constantin - Cornel Ionică prezintă valoarea cheltuielilor lunare ocazionate de asigurarea personalului pentru  paza pe timp de zi şi pe timp de noapte a stadionului, precum şi de plata lunară a contravalorii utilităţilor: apă, canal, energie electrică, etc, suma aproximata fiind de cca. 37.000 lei/lună. Totodată, domnul viceprimar apreciază că, referitor la acest proiect de hotărâre, consiliul local trebuie să se pronunţe cu privire la condiţiile şi perioada pentru care se va semna protocolul de colaborare.

Domnul preşedinte de şedinţă Mariean Neacşu propune ca această sumă aproximată în valoare de 37.000 lei/lună să fie inclusă în cuprinsul hotărârii.

         Domnul consilier Adrian - Mihai Prodănel: „Pe lângă vânzarea biletelor, mai există vânzarea de publicitate, care poate aduce venituri superioare celor obţinute din vânzarea biletelor. Consider că primăria ar trebui să preia o parte din aceste venituri. Pe de altă parte, propun ca, în situaţia în care meciul se joacă pe nocturnă, cheltuielile ocazionate de consumul de energie electrică să fie suportate de Clubul F.C. Argeş S.A.”

Domnul viceprimar Constantin - Cornel Ionică precizează că cheltuielile pentru consumul de energie electrică sunt cuprinse în cuantumul de 300 milioane lei/lună, sumă aferentă plăţii lunare a contravalorii utilităţilor, totodată domnul viceprimar menţionând că cheltuielile cu instalaţia de nocturnă însumează aproximativ 13.000 lei/an şi sunt contabilizate în mod distinct.

         Domnul consilier Dumitru Tudosoiu: „În situaţia în care vom încheia acest protocol de colaborare pe o perioadă de un an de zile, în condiţiile pe care la vom stabili în această şedinţă de consiliu, mai poate folosi stadionul şi altă echipă de fotbal?”

Domnul viceprimar Constantin - Cornel Ionică face precizarea că, în situaţia în care o altă echipă de fotbal îşi va exprima dorinţa de a-şi disputa meciurile pe stadion, aceasta va achita, pentru folosirea stadionului, taxa de folosinţă în cuantumul care va fi stabilit în consiliu, pentru fiecare meci oficial de fotbal.

Domnul consilier Radu - Valeriu Perianu îşi exprimă acordul cu privire la încheierea acestui protocol de colaborare cu S.C. Fotbal Club Argeş S.A., cu condiţia ca aceasta să fie o soluţie provizorie. Totodată, domnul consilier consideră că sprijinul necondiţionat acordat de primărie clubului de fotbal a împiedicat conducerea clubului să caute soluţii de management astfel încât să obţină venituri mai mari.

         Soseşte domnul consilier Vasile - Dorin Voicu. Consilieri prezenţi: 22.

Domnul consilier Sevastian Tudor este de părere că, în situaţia în care nu se va încheia acest protocol de colaborare, şi clubul nu îşi va obţine licenţa de funcţionare, trebuie avut în vedere ce se va întâmpla cu stadionul şi instalaţia de nocturnă, pentru care primăria a făcut investiţii foarte mari, întrucât acestea se vor degrada atât din punct de vedere fizic cât şi din punct de vedere moral.

     Domnul consilier Ştefan - Romeo Ciocănel formulează amendament la acest proiect de hotărâre, în sensul că prezentul protocol să fie valabil pe o perioadă de 1 an şi 6 luni, începând cu data semnării, cu posibilitatea prelungirii acestuia prin renegociere.

Domnul consilier Adrian - Mihai Prodănel: „La şedinţa anterioară am votat o hotărâre privind organizarea unor manifestări sportive si de agrement, care se vor desfăşura în anul 2010. Este vorba despre 15 activităţi pentru care s-a stabilit un buget în valoare de 10.000 lei. Consider că banii obţinuţi de la echipele care vor să-şi dispute meciurile de fotbal pe acest stadion ar putea fi folosiţi pentru suplimentarea bugetului prevăzut pentru aceste activităţi sportive şi de agrement.”

Domnul preşedinte de şedinţă Mariean Neacşu  revine asupra amendamentului formulat anterior, în sensul că la capitolul III, punctul 1, litera a) al protocolului de colaborare, pentru folosirea stadionului S.C. Fotbal Club Argeş S.A. va achita o taxa de folosinţă în cuantum de 3000 lei pentru fiecare meci oficial de fotbal, şi nu 5000 după cum domnia sa propusese iniţial.

Domnul viceprimar Constantin - Cornel Ionică propune ca taxa de folosinţă a stadionului să fie de 2500 lei pentru fiecare meci oficial de fotbal.

         Domnul preşedinte de şedinţă supune le vot amendamentul pe care domnia sa  l-a formulat, referitor la stabilirea taxei de folosinţă a stadionului în cuantum de 3000 lei pentru fiecare meci oficial de fotbal, care este respins cu majoritate de voturi.

Domnul preşedinte de şedinţă supune le vot amendamentul formulat de domnul viceprimar Constantin - Cornel Ionică, care este aprobat cu 14 voturi „pentru” şi 8 abţineri (domnii consilieri Anca - Ştefania Barbu, Ştefan - Romeo Ciocănel, Gheorghe Frătoaica, Florin Gardin, Mariean Neacşu, Radu - Cristian  Nistor, Radu -Valeriu Perianu şi Vasile - Dorin Voicu).

Domnul preşedinte de şedinţă supune la vot amendamentul pe care domnia sa  l-a formulat, referitor la inserarea în cuprinsul hotărării a sumei aproximate de cca. 37.000 lei/lună, reprezentând plata cheltuielilor lunare ocazionate de asigurarea personalului pentru paza pe timp de zi şi pe timp de noapte a stadionului, precum şi de plata lunară a contravalorii utilităţilor: apă, canal, energie electrică, etc, care vor fi suportate de S.C. Fotbal Club Argeş S.A., care este aprobat cu 20 de voturi „pentru”şi două abţineri (doamnele consilier Anca - Ştefania Barbu şi Anitte - Michaelle Ionescu).

         Domnul consilier Radu - Valeriu Perianu părăseşte sala de şedinţă. Consilieri prezenţi: 21.

Domnul preşedinte de şedinţă supune le vot amendamentul formulat de domnul consilier Ştefan - Romeo Ciocănel, care este aprobat în unanimitate de voturi.

         Domnul preşedinte de şedinţă supune le vot supune la vot proiectul de hotărâre, cu amendamentele formulate de domnul viceprimar Constantin - Cornel Ionică şi domnii consilieri Mariean Neacşu şi Ştefan - Romeo Ciocănel, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 91/10.03.2010.

Domnul preşedinte de şedinţă Mariean Neacşu supune dezbaterii punctul 20 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre iniţiat de primar privind organizarea „Simfoniei Lalelelor” - Ediţia a XXXIII-a.”

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local: 

- comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

         La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de iniţiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 92/10.03.2010.

Domnul preşedinte de şedinţă Mariean Neacşu supune dezbaterii punctul 21 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre iniţiat de primar privind avizarea modificării şi completării unui contract de închiriere teren aflat în administrarea Serviciului Public Pieţe Agroalimentare şi Salubritate Stradală.”

 Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local: 

- comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

         La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de iniţiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 93/10.03.2010.

Domnul preşedinte de şedinţă Mariean Neacşu supune dezbaterii punctul 22 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre iniţiat de primar privind prelungirea unor contracte de închiriere spaţii comerciale situate în pieţele municipiului Piteşti.”

 Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local: 

- comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

         La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de iniţiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 94/10.03.2010.

Domnul preşedinte de şedinţă Mariean Neacşu supune dezbaterii punctul 23 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre iniţiat de primar privind modificarea şi completarea HCL nr.60/14.09.2000 referitoare la preluarea în patrimoniul Municipiului Piteşti a unităţilor de învăţământ preuniversitar.”

 Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local: 

- comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

         La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de iniţiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 95/10.03.2010.

Domnul preşedinte de şedinţă Mariean Neacşu supune dezbaterii punctul 24 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre iniţiat de primar privind avizarea concesionării activităţii de deratizare, dezinsecţie şi dezinfecţie din cadrul serviciului public de salubrizare în municipiul Piteşti.”

  Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local: 

- comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

         La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de iniţiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 96/10.03.2010.

Domnul preşedinte de şedinţă Mariean Neacşu supune dezbaterii punctul 25 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre iniţiat de primar privind desemnarea colectivului de coordonare şi supervizare în vederea concesionării activităţii de deratizare, dezinsecţie şi dezinfecţie din cadrul serviciului public de salubrizare în municipiul Piteşti.”

 Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local: 

- comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

         Doamna consilier Anca - Ştefania Barbu formulează un amendament la acest proiect de hotărâre, în sensul că din comisia în discuţie să nu facă parte niciun consilier local, ci personal din cadrul aparatului de specialitate al primarului, desemnat prin dispoziţie a primarului municipiului Piteşti.

Domnul preşedinte de şedinţă supune la vot amendamentul formulat de doamna consilier Anca - Ştefania Barbu, care este respins cu 3 voturi „pentru” şi 18 abţineri (domnii consilieri Ana Badea, Ştefan - Romeo Ciocănel, Gheorghe Codrescu, Gheorghe Frătoaica, Liliana - Angela Gagiu, Florin Gardin, Cristian Gentea, Anitte - Michaelle Ionescu, Constantin - Cornel Ionică, Silviu Marinescu, Gheorghe Oprea, Ecaterina Popescu, Adrian - Mihai Prodănel, Sevastian Tudor, Dumitru Tudosoiu, Vasile - Dorin Voicu, Mihai Zaharia, Nicolae - Valeriu Zărnescu).

Se fac propuneri pentru desemnarea unor consilieri locali în cadrul colectivului de coordonare şi supervizare în vederea concesionării activităţii de deratizare, dezinsecţie şi dezinfecţie din cadrul serviciului public de salubrizare în municipiul Piteşti.

Domnul preşedinte de şedinţă precizează că au fost propuşi următorii consilieri: Ecaterina Popescu, Gheorghe Codrescu, Radu - Cristian Nistor.

Domnul preşedinte de şedinţă Mariean Neacşu supune dezbaterii punctul 26 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre iniţiat de primar privind aprobarea programului minimal de activităţi pe anul 2010 al Filarmonicii Piteşti.”

 Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local: 

- comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

         La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de iniţiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 97/10.03.2010.

         Domnul consilier Adrian - Mihai Prodănel părăseşte sala de şedinţă. Consilieri prezenţi: 20.

Domnul preşedinte de şedinţă Mariean Neacşu supune dezbaterii punctul 27 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre iniţiat de primar privind aprobarea programului minimal de activităţi pe anul 2010 al Centrului Cultural Piteşti.”

 Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local: 

- comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

         La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de iniţiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 98/10.03.2010.

         Domnii consilieri Gheorghe Frătoaica şi Florin Gardin părăsesc sala de şedinţă. Consilieri prezenţi: 18.

Domnul preşedinte de şedinţă Mariean Neacşu supune dezbaterii punctul 28 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre iniţiat de primar privind aprobarea execuţiei unor lucrări suplimentare la obiectivul de investiţii „Amenajare Zona Turceşti” din municipiul Piteşti.”

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local: 

- comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

         Domnul consilier Ştefan - Romeo Ciocănel: „Acest contract este suplimentat a doua oară. Care este raţionamentul pentru care s-a mai realizat licitaţia? Iniţial a fost încheiat un contract a cărui valoare valoare totală este 7.839.773 lei, inclusiv TVA. Ulterior, a fost încheiat un alt contract pentru suplimentarea lucrărilor, în valoare de 1.087.023 lei, inclusiv TVA. În momentul de faţă se propune executarea unor lucrări suplimentare în valoare de 1.190.000 lei, inclusiv TVA. Luând în considerare acestă sumă de 1.190.000 lei, inclusiv TVA, consider că se pot executa lucrări pentru care se impune organizarea unei licitaţii separate.”

         Domnul primar Tudor Pendiuc: „Pe parcursul execuţiei lucrărilor a apărut necesitatea executării unor lucrări suplimentare pe străzile: Intrarea Nicolae Apostolescu, Dimitrie Butculescu şi Turceşti, lucrări care nu au fost cuprinse în proiectul iniţial realizat în anul 2003. În urma deplasărilor pe teren şi a discuţiilor purtate cu cetăţenii care şi-au construit locuinţe în aceste zone, s-a concluzionat că este necesară execuţia următoarelor lucrări suplimentare: modernizarea străzii Intrarea Nicolae Apostolescu (canalizare pluvială şi realizarea infrastructurii şi suprastructurii străzii); modernizarea străzii Dimitrie Butculescu (lucrări pentru dirijarea scurgerii apelor pluviale şi realizarea infrastructurii şi suprastructurii străzii); execuţie staţie de pompare pentru canalizarea menajeră de pe strada Turceşti, lucru impus de configuraţia terenului, configuraţie care nu permite scurgerea gravitaţională a apelor menajere. Acesta este raţionamentul pentru care am iniţiat acest proiect de hotărâre.”

         Domnul consilier Radu - Cristian Nistor propune organizarea unei licitaţii separate pentru realiazarea acestor lucrări suplimentare.

Domnul primar Tudor Pendiuc face precizarea că raţionamentul pentru care a fost aleasă acestă opţiune de a aproba execuţia unor lucrări suplimentare la obiectivul de investiţii „Amenajare Zona Turceşti” din municipiul Piteşti este acela că reprezintă o modalitate legală care nu necesită foarte mult timp, spre deosebire de organizarea unei licitaţii separate.

Domnul consilier Ştefan - Romeo Ciocănel: „Lucrările suplimentare sunt, potrivit legii, acele lucrări care trebuie realizate în mod obligatoriu şi fără de care nu se poate realiza obiectul principal. Ceea ce se prezintă în proiectul de hotărâre reprezintă, de fapt, o extindere a lucrărilor.”

Domnul primar Tudor Pendiuc face menţiunea că lucrările prezentate în proiectul de hotărâre sunt prevăzute în obiectivul principal, însă nu în totalitate, motiv pentru care se impun aceste lucrări suplimentare.

Domnul preşedinte de şedinţă Mariean Neacşu aminteşte despre solicitarea adresată executivului de a prezenta o situaţie cu lucrările de investiţii a căror valoare depăşeşte un milion de lei, ca valoare iniţială stabilită în urma licitaţiei, şi valoarea de finalizare a acestor lucrări.

         Domnul preşedinte de şedinţă supune la vot amendamentul formulat de domnul consilier Radu - Cristian Nistor, care este respins cu 5 voturi „pentru” şi 13 abţineri (domnii consilieri Ana Badea, Gheorghe Codrescu, Liliana - Angela Gagiu, Cristian Gentea, Constantin - Cornel Ionică, Anitte - Michaelle Ionescu, Silviu Marinescu, Gheorghe Oprea, Ecaterina Popescu, Sevastian Tudor, Dumitru Tudosoiu, Mihai Zaharia, Nicolae - Valeriu Zărnescu).

Domnul preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de iniţiator, care este aprobat cu 14 voturi „pentru”, 3 voturi „împotrivă” (domnii consilieri Ştefan - Romeo Ciocănel, Radu - Cristian Nistor şi Vasile - Dorin Voicu) şi o abţinere (doamna consilier Anca - Ştefania Barbu), devenind

Hotărârea nr. 99/10.03.2010.

Domnul consilier Vasile - Dorin Voicu părăseşte sala de şedinţă. Consilieri prezenţi: 17.

Domnul preşedinte de şedinţă Mariean Neacşu supune dezbaterii punctul 29 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre iniţiat de primar privind scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii, a unor spaţii comerciale şi terenuri situate în pieţele municipiului Piteşti şi Târgul Săptămânal.”

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local: 

- comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de iniţiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 100/10.03.2010.

Domnul preşedinte de şedinţă Mariean Neacşu supune dezbaterii punctul 30 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre iniţiat de primar privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Reparaţii capitale spaţiu arhivă Primărie”.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local: 

- comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de iniţiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 101/10.03.2010.

Domnul preşedinte de şedinţă Mariean Neacşu supune dezbaterii punctul 31 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre iniţiat de primar privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Adăpost de urgenţă pe timp de noapte”.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local: 

- comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de iniţiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 102/10.03.2010.

Domnul preşedinte de şedinţă Mariean Neacşu supune dezbaterii punctul 32 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre iniţiat de primar privind transmiterea unui imobil în administrarea Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Piteşti.”

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local: 

- comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de iniţiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 103/10.03.2010.

Domnul preşedinte de şedinţă Mariean Neacşu supune dezbaterii punctul 33 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre iniţiat de primar privind instituirea medierii prealabile în materia soluţionării diferendelor dintre societăţile comerciale, dintre serviciile publice sau dintre socieăţile comerciale şi serviciile publice de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Piteşti.”

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local: 

- comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de iniţiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 104/10.03.2010.

         Domnul consilier Ştefan - Romeo Ciocănel părăseşte sala de şedinţă. Consilieri prezenţi: 16.

Domnul preşedinte de şedinţă Mariean Neacşu supune dezbaterii punctul 34 de pe ordinea de zi: „Raport referitor la dosarul nr.873/1259/2008 privind procedura insolvenţei SC Termoficare 2000 SA.”

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

- comisia nr.1 - se aprobă;

- comisia nr.2 - se aprobă;

- comisia nr.3 - se aprobă;

- comisia nr.4 - se aprobă;

- comisia nr.5 - se aprobă.

         Domnul consilier Nicolae - Valeriu Zărnescu: S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMANIA ne solicită să promovăm o cale extraordinară de atac în ceea ce priveşte hotărârea de deschidere a falimentului la S.C. Termoficare 2000 S.A., problemă pe care consiliul local a dezbătut-o îndelung. Consider că a iniţia o cale extraordinară de atac, la solicitarea unei terţe părţi, este o situaţie care excede cadrului normativ.

Domnul primar Tudor Pendiuc face precizarea că S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMANIA adresează această solictare după ce, cu puţin timp în urmă, a realizat presiuni în acest sens, prin promovarea unei emisiuni difuzate de două posturi de  televiziune naţionale, emisiune la care au participat şi domnii consilieri Ştefan - Romeo Ciocănel, Radu - Cristian Nistor, Radu - Valeriu Perianu şi domnul secretar Iosiv Cerbureanu.

Domnul consilier Radu - Cristian Nistor: „Solicitarea adresată de S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMANIA nu poate fi admisă, întrucât, în situaţia în care s-ar promova o cale extraordinară de atac, ar trebui întocmit un plan de reorganizare prin care S.C. Termoficare 2000 S.A. să devină profitabilă, lucru care este practic imposibil.

         Domnul preşedinte de şedinţă supune la vot oportunitatea exercitării căii extraordinare de atac, care este respinsă, cu 14 voturi „împotrivă” şi 2 abţineri (doamna consilier Anca - Ştefania Barbu şi domnul consilier Radu - Cristian Nistor).

Domnul preşedinte de şedinţă supune la vot oportunitatea neexercitării căii extraordinare de atac, care este aprobată, cu 15 voturi „pentru” şi o abţinere (doamna consilier Anca - Ştefania Barbu).

         Prin urmare, a fost aprobată varianta b) propusă în raport, referitoare la neexercitarea căii extraordinare de atac.

Domnul preşedinte de şedinţă Mariean Neacşu supune dezbaterii punctul 36 de pe ordinea de zi: „Raport privind aprobarea stabilirii zonelor unitare de încălzire în municipiul Piteşti.”

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

- comisia nr.1 - se aprobă;

- comisia nr.2 - se aprobă;

- comisia nr.3 - se aprobă;

- comisia nr.4 - se aprobă;

- comisia nr.5 - se aprobă.

Domnul primar Tudor Pendiuc precizează că, după ce au fost realizate centralele termice din cartierul Găvana, în ultima perioadă s-a înregistrat un număr foarte mare de solicitări de debranşare de la sistemul centralizat de alimentare cu energie termică, acest lucru presupunând creşterea subvenţiei acordate de la bugetul local. Totodată, domnul primar face menţiunea că, în următorii ani agentul termic furnizat prin intermediul centralelor individuale va fi mai scump faţă de cel furnizat în sistem centralizat, ca urmare a emiterii directivelor europene care vor prevedea taxe mari pentru poluatori, în această categorie aflându-se şi centralele termice individuale.

         Doamna consilier Anca - Ştefania Barbu: „În opinia mea, nu putem stabili  zone unitare de încălzire în municipiul Piteşti, întrucât acest lucru presupune eliminarea posibilităţii cetăţenilor de a se mai debranşa de la sistemul de furnizare a energiei termice în sistem centralizat, în situaţia în care doresc acest lucru. Adresez rugămintea domnului director al Serviciului Public Local de Termoficare al Municipiului Piteşti să ne ofere informaţii cu privire la acele imobile în care mai sunt beneficiari ai sistemul de furnizare a energiei termice în sistem centralizat, pentru că, pentru aceste persoane, costurile sunt foarte mari, ei fiind nevoiţi să suporte şi pierderile de reţea datorate faptului că ceilalţi locatari s-au debranşat. Consider că acestor persoane trebuie să li se acorde anumite facilităţi, astfel încât să îşi poată monta centrale termice individuale, fiind benefic ca acele imobile să nu mai fie racordate la sistemul centralizat, situaţie în care cheltuielile vor fi mai mici faţă de cele impuse de reabilitarea reţelelor pentru imobilele respective.”

         Domnul director al Serviciului Public Local de Termoficare al Municipiului Piteşti Aurelian Niţă oferă explicaţii referitoare la acest subiect, precizând că aproximativ 72% din populaţia municipiului Piteşti este racordată la sistemul centralizat de furnizare a energiei termice, însă există şi situaţii în care, întru-un condominiu, există doar câteva apartamente beneficiare a sistemului centralizat de furnizare a energiei termice. Aceste persoane suportă cheltuieli foarte mari, motiv pentru care domnul director susţine acordarea sprijinului necesar.

         Doamna consilier Anca - Ştefania Barbu consideră că, în momentul de faţă, nu poate fi luată această hotărâre deoarece nu sunt prezentate informaţii detaliate cu privire la situaţia exactă a apartamentelor beneficiare a sistemului centralizat de furnizare a energiei termice din municipiul Piteşti. De asemenea, doamna consilier precizează că prin această hotărâre trebuie să se urmărească bunăstarea cetăţenilor municipiului, şi nu eficientizarea sistemului public local de termoficare.

         Domnul consilier Radu - Cristian Nistor consideră inoportună stabilirea zonelor unitare de încălzire în municipiul Piteşti.

Domnul primar Tudor Pendiuc dă citire ultimei fraze din raport: „….având în vedere necesarul mare de fonduri alocate şi care urmează să se aloce pentru modernizarea şi eficientizarea serviciului de alimentare cu energie termică, precum şi necesitatea securizării investiţiilor în sistemul de termoficare al municipiului Piteşti, propunem aprobarea stabilirii zonelor unitare de încălzire în municipiul Piteşti, în baza unui studiu de fezabilitate elaborat de o firmă de specialitate în domeniul energetic.” În acelaşi timp, domnul primar îşi exprimă acordul cu privire la oferirea sprijinului necesar apartamentelor beneficiare a sistemului centralizat de furnizare a energiei termice, rămase întru-un număr mic într-un condominiu, ca urmare debranşărilor care au avut loc.

               

         Domnul consilier Radu - Cristian Nistor consideră că prin stabilirea zonelor unitare de încălzire în municipiul Piteşti se îngrădeşte dreptul cetăţeanului de a dispune asupra proprietăţii sale, respectiv asupra opţiunii sale de a se debranşa sau nu.

Domnul consilier Nicolae - Valeriu Zărnescu: „Este vorba despre un condominiu şi, după cum se ştie, modul de trai într-un condominiu are atât avantajele cât şi dezavantajele lui. În momentul în care îţi exprimi opţiunea de a locui într-un condominiu, îţi asumi, pe lângă avantaje, şi dezavantajele acestui gen de trai.”

Domnul preşedinte de şedinţă supune la vot raportul, în forma promovată de iniţiator, care este aprobat cu 14 voturi „pentru”, un vot „împotrivă” (domnul consilier Radu - Cristian Nistor) şi o abţinere (doamna consilier Anitte - Michaelle Ionescu).

Domnul preşedinte de şedinţă Mariean Neacşu supune dezbaterii punctul 37 de pe ordinea de zi: „Punct de vedere cu privire la plângerea prealabilă formulată de Sindicatul Independent al Poliţiştilor Comunitari Funcţionari Publici şi Personal Contractual din cadrul Poliţiei Comunitare Piteşti.”

Domnul consilier Nicolae - Valeriu Zărnescu: „În acestă plângere prealabilă Sindicatul Independent al Poliţiştilor Comunitari Funcţionari Publici şi Personal Contractual din cadrul Poliţiei Comunitare Piteşti solicită un spor de dispozitiv şi o normă de hrană, invocându-se o simetrie juridică cu sporurile pe care le primeşte personalul din cadul Ministerului Administraţiei şi Internelor. Plângerea este foarte bine motivată, arătându-se că, în exerciţiul atribuţiilor pe care le exercită, asigură acte de ordine şi linişte publică, fapt ce îi îndriguieşte să primească aceste sporuri. Ţin să menţionez că mă voi abţine în ceea ce priveşte acest punct de pe ordinea de zi.”

 Domnul viceprimar Constantin - Cornel Ionică: „Din punctul meu de vedere Sindicatul Independent al Poliţiştilor Comunitari Funcţionari Publici şi Personal Contractual din cadrul Poliţiei Comunitare Piteşti are dreptate, avându-se în vedere nivelul salariilor personalului, însă hotărârea consiliului local pe care o invocă are în vedere prevederile legale actuale. Acordarea acestor drepturi salariale este în afara legii şi atrage răspunderea penală. Consider că cea mai bună variantă este să respingem această plângere şi să le dăm posibilitatea să se adreseze instanţei de judecată, unde există şanse să aibă câştig de cauză.”

Domnul direcor al Poliţiei Comunitare a Municipiului Piteşti Gheorghe Dumitrescu precizează că personalul din cadrul Poliţiei Comunitare a tuturor judeţelor din ţară beneficiază de aceste sporuri începând cu anul 2008, sporuri care sunt acordate prin hotărâri ale consiliilor locale. Totodată, domnul director face referire la salariile foarte mici acordate personalului din cadrul Poliţiei Comunitare a Municipiului Piteşti, raportate la nivelul atribuţiilor şi la programul de lucru.

Domnul primar Tudor Pendiuc: „Sunt de acord că salariile sunt foarte mici, însă acestea sunt stabilite prin legea salarizării.”

Doamna director executiv al Direcţiei Administraţie Publică Locală Elena Ţintilă Neacşu face precizarea că autorităţile publice de la nivel local nu sunt subordonate Ministerului Administraţiei şi Internelor şi, prin urmare, personalul din cadrul Poliţiei Comunitare a Municipiului Piteşti nu face parte din categoria personalului subordonat acestui minister. De asemenea, doamna director face menţiunea că de aceste sporuri solicitate de Sindicatul Independent al Poliţiştilor Comunitari Funcţionari Publici şi Personal Contractual din cadrul Poliţiei Comunitare Piteşti beneficiază personalul din cadul Poliţiei Comunitare din unele judeţe din ţară, însă în municipiul Piteşti aceste sporuri nu se acordă, întrucât sunt în afara cadrului legal.

Urmare analizei şi dezbaterii, Consiliul Local al Municipiului Piteşti a hotărât, cu 14 voturi „pentru” şi două abţineri (domnii consilieri Radu - Cristian Nistor şi Nicolae - Valeriu Zărnescu), să nu se revină la HCL nr. 71/24.02.2010 privind respingerea unei cereri formulate de Poliţia Comunitară a Municipiului Piteşti.

Se trece la procedura de vot secret pentru desemnarea reprezentanţilor consiliului local în cadrul colectivului de coordonare şi supervizare în vederea concesionării activităţii de deratizare, dezinsecţie şi dezinfecţie din cadrul serviciului public de salubrizare în municipiul Piteşti.

În urma votului exprimat, preşedintele comisiei de validare, domnul consilier Oprea Gheorghe, anunţă rezultatul comisiei de validare şi anume:

 

1. Gheorghe Codrescu

2. Ecaterina Popescu

3. Radu - Cristian Nistor

Domnul preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de iniţiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 105/10.03.2010.

Domnul preşedinte de şedinţă Mariean Neacşu declară închise lucrările şedinţei.

Drept pentru care am încheiat prezentul proces - verbal.

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Mariean Neacşu

 

 

 

 

                                                                                  SECRETAR,

                                                                              Iosiv Cerbureanu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Red. SAM  

1ex.