JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI

CONSILIUL LOCAL

PROCES - VERBAL

Încheiat azi, 09.12.2010, cu ocazia ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Pitești.

Ședința a fost convocată de primarul municipiului Pitești, convocatorul fiind înregistrat sub nr. 59035/08.12.2010.

La ședință participă de drept:

  • - dl. Tudor Pendiuc - primarul municipiului Pitești;

  • - dl. Iosiv Cerbureanu - secretarul municipiului Pitești

Participă ca invitați: directorii executivi ai direcțiilor și șefii compartimentelor independente din cadrul aparatului de specialitate al primarului, directorii și reprezentanții societăților comerciale aflate sub autoritatea consiliului local.

La ședința consiliului local participă reprezentanți ai mass - media locală.

Domnul secretar Iosiv Crebureanu face prezența consilierilor, constatându-se:

  • - consilieri în funcție - 23;

5                     7

  • - consilieri prezenți - 19;

  • - consilieri absenți - 4 (domnii consilieri Radu - Cristian Nistor, Adrian -Mihai Prodănel, Vasile - Dorin Voicu și Nicolae - Valeriu Zărnescu).

Președinte de ședință este domnul consilier Mihai Zaharia.

Domnul președinte de ședință Mihai Zaharia supune la vot motivarea absenței doamnei consilier Anca - Ștefania Barbu de la ședința ordinară a consiliului local din data de 25.11.2010, care este aprobată în unanimitate de voturi.

Domnul președinte de ședință Mihai Zaharia supune la vot proiectul ordinii de zi, care este aprobat în unanimitate de voturi.

Domnul președinte de ședință Mihai Zaharia supune dezbaterii punctul înscris ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind rectificarea bugetului municipiului Pitești pe anul 2010.”

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

  • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

  • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

  • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

  • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

  • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul secretar Iosiv Cerbureanu face precizarea că rectificarea bugetului se efectuează în sensul suplimentării sumelor alocate municipiului Pitești pentru asigurarea cheltuielilor de personal ale unităților de învățământ preuniversitar de stat.

Domnul primar Tudor Pendiuc menționează că rectificarea de buget se face în scopul efectuării în timp util a plăților salariale ale personalului unităților de învățământ preuniversitar de stat, acesta fiind și motivul dezbaterii acestui proiect de hotărâre în ședință extraordinară.

Domnul consilier Mariean Neacșu face propunerea ca începând cu anul 2011 execuția bugetului local să fie dezbătută în ședința consiliului local.

Domnul primar Tudor Pendiuc își exprimă acordul cu privire la propunerea făcută de domnul consilier Mariean Neacșu.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 455/09.12.2010.

Domnul viceprimar Constantin - Cornel Ionică propune completarea comisiei de negociere privind achiziționarea imobilului bloc G1 cartier Războieni - Tronson A, aprobată prin raportul privind demararea procedurilor în vederea achiziționării unui imobil cu destinația de bloc de locuințe nr. 57045/25.11.2010, în ședința ordinară a consiliului local din data de 25.11.2010, cu încă un membru.

Domnul președinte de ședință solicită efectuarea de propuneri.

Se propune domnul consilier Ștefan - Romeo Ciocănel.

Avându-se în vedere faptul că nu mai există alte propuneri, domnul președinte de ședință supune la vot desemnarea domnului consilier Ștefan - Romeo Ciocănel în cadrul comisiei de negociere privind achiziționarea imobilului bloc G1 cartier Războieni - Tronson A, care este aprobată în unanimitate de voturi.

Domnul primar Tudor Pendiuc face mențiuni cu privire la rectificarea bugetului municipiului Pitești pe anul 2010 care va fi dezbătută în viitoarea ședință a consiliului local din data de 16.12.2010, precizând că rectificarea de buget vizează diminuarea listei de investiții cu fondurile rămase de la investițiile care nu au fost demarate din cauza procedurilor de licitație sau de la investițiile care au fost finalizate, precum și retragerea fondurilor de la proiectele finanțate din fondurile europene la care municipiul Pitești participă prin cofinanțare locală, care nu au fost demarate anul acesta întrucât contractele nu au fost semnate, și alocarea unor sume de bani pentru unele cheltuieli curente, printre care iluminatul public și utilități, reparații la unitățile școlare.

Domnul consilier Gheorghe Frătoaica ridică problema referitoare la constituirea adăpostului social, avându-se în vedere faptul că vor fi foarte multe persoane nevoiașe care vor apela la serviciile spitalelor în acest sezon rece.

Domnul primar Tudor Pendiuc precizează că se va întocmi o procedură prin care personalul specializat din cadrul aparatului de specialitate va efectua anchete sociale asupra situației reale a persoanelor care solicită adăpost în cadrul spitalelor, diminuându-se astfel numărul acestora.

Domnul președinte de ședință Mihai Zaharia declară închise lucrările ședinței.

Drept pentru care am încheiat prezentul proces - verbal.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Mihai Zaharia

SECRETAR, Iosiv Cerbureanu

Red. Alina - Mihaela Saioc 1ex.