JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

PROCES - VERBAL

Încheiat azi, 08.07.2010, cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Pitești.

Ședința a fost convocată de primarul municipiului Pitești, convocatorul fiind înregistrat sub nr. 35638 din 02.07.2010.

La ședință participă de drept:

 • - dl. Tudor Pendiuc          - primarul municipiului Pitești;

 • - dl. Iosiv Cerbureanu        - secretarul municipiului Pitești.

Participă ca invitați: directorii executivi ai direcțiilor și șefii compartimentelor independente din cadrul aparatului de specialitate al primarului, directorii și reprezentanții societăților comerciale aflate sub autoritatea consiliului local.

La ședința consiliului local participă reprezentanți ai mass-media locală.

Domnul secretar Iosiv Cerbureanu face prezența consilierilor, constatându-se:

 • - consilieri în funcție - 23;

 • - consilieri prezenți - 17;

 • - consilieri absenți - 6 (doamna viceprimar Liliana-Angela Gagiu și domnii consilieri Gheorghe Codrescu, Gheorghe Frătoaica, Adrian-Mihai Prodănel, Vasile-Dorin Voicu, Mihai Zaharia).

Președinte de ședință este doamna consilier Ecaterina Popescu.

Se supune la vot motivarea absenței doamnei consilier Anitte Michaelle Ionescu și a absențelor domnilor consilieri Ștefan-Romeo Ciocănel, Iulian Corbu, Radu-Valeriu Perianu, Nicolae-Valeriu Zărnescu de la ședința ordinară din data de 17.06.2010, care se aprobă în unanimitate de voturi.

Se supune la vot aprobarea proceselor-verbale ale ședințelor consiliului local din 19.05.2010, 08.06.2010, 17.06.2010, care se aprobă în unanimitate de voturi.

Executivul precizează că ordinea de zi se modifică, în sensul că se introduc următoarele proiecte de hotărâri și rapoarte, astfel: la punctul nr.29 - Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea Listei obiectivelor de investiții a municipiului Pitești pe anul 2010; la punctul nr.30 - Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea HCL nr.119/2008 referitoare la aprobarea tarifului mediu, a modalității de calcul a valorii subvenției precum și a nivelului tarifelor legitimațiilor de călătorie pentru serviciul public de transport local de personae din municipiul Pitești pentru transportul public local de călători urmare influenței creșterii cotei TVA de la 19% la 24%; la punctul nr.31 - Proiect de hotărâre inițiat de primar pentru modificarea și completarea HCL nr.217/17.06.2010 privind aprobarea prețurilor și tarifelor locale de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice ce vor fi practicate de către Serviciul Public Local de Termoficare al Municipiului Pitești, urmare influenței creșterii cotei TVA de la 19% la 24%; la punctul nr.32 - Proiect de hotărâre inițiat de primar pentru modificarea și completarea HCL nr.529/22.12.2009 privind aprobarea prețului local al energiei termice facturate populației în municipiul Pitești, urmare influenței creșterii cotei TVA de la 19% la 24%; la punctul nr.33 - Proiect de hotărâre inițiat de primar privind asocierea pentru exploatarea în comun a 35 de panouri publicitare luminoase amplasate pe domeniul public al municipiului Pitești; la punctul nr.34 - Proiect de hotărâre inițiat de primar privind plata cotizației de membru al „Asociației Orașelor Europene Împotriva Schimbărilor Climatice” (ICLEI), de către Municipiul Pitești; la punctul nr.36 - Raport privind aprobarea prelungirii unei linii de transport public de persoane; la punctul nr.37 - Raport privind unele măsuri pentru încurajarea și susținerea activităților comerciale în municipiul Pitești. Raportul privind stadiul implementării măsurii ISPA nr.2005/RO/16/P/PE/001 „Managementul integrat al deșeurilor solide în județul Argeș” înscris pe ordinea de zi se renumerotează, devenind punctul nr.35.

Doamna președinte de ședință supune la vot proiectul ordinii de zi, cu modificările și completările aduse, care este aprobat în unanimitate de voturi.

Doamna președinte de ședință supune dezbaterii punctul 1 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții „Amenajare platou Prundu -modernizare drumuri de pământ” din municipiul Pitești”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Doamna președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 220/08.07.2010.

Doamna președinte de ședință supune dezbaterii punctul 2 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea HCL nr.163/2008 referitoare la condițiile de acordare și cuantumul maxim al prestației financiare excepționale”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.,

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Doamna președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 221/08.07.2010.

Doamna președinte de ședință supune dezbaterii punctul 3 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind prelungirea contractului de închiriere nr.8408/20.08.2007”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

- comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Se fac propuneri pentru desemnarea unor consilieri locali în comisia de renegociere a contractului nr. 8408/2007 încheiat între Primăria Municipiului Pitești și S.C. News Outdoor România S.R.L.

Doamna președinte de ședință precizează că au fost propuși următorii consilieri: Ecaterina Popescu, Florin Gardin și Silviu Marinescu.

Doamna președinte de ședință supune dezbaterii punctul 4 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea HCL nr.29 din 28.01.2010 referitoare la aprobarea unui schimb de imobile”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează nefavorabil proiectul de hotărâre.

Domnul consilier Nicolae-Valeriu Zărnescu: „Comisia juridică, administrație publică locală, culte și de disciplină a acordat aviz nefavorabil la acest proiect de hotărâre și, în calitate de președinte al acestei comisii, aș dori ca lucrurile să fie clarificate. În cadrul ședinței comisiei de specialitate colegii mei au acordat aviz nefavorabil iar eu mi-am exprimat opinia în vederea unui aviz favorabil. După cum am mai spus și cu alte ocazii, la nivelul acestei comisii de specialitate, ne-am propus să analizăm proiectele de hotărâre din punct de vedere al legalității. În ceea ce privește legalitatea acestui proiect de hotărâre, din punctul meu de vedere consider că nu există probleme. În momentul în care fac această afirmație, pornesc de la două premise: nu cunosc pe nimeni implicat în această chestiune și, în același timp, nu am de gând să fiu tras la răspundere de nicio instituție datorită acestui proiect de hotărâre. Considerentele de legalitate ale colegilor mei s-au referit la faptul că acest proiect de hotărâre a mai fost înscris de două ori pe ordinea de zi, fiind retras. Este decizia inițiatorului să promoveze un proiect de hotărâre ori de câte ori dorește. De asemenea, s-a pus problema evaluărilor, cu toate că avem un raport de evaluare la acest proiect. Nu cred că cineva de la această masă poate spune că, în mod oficial, are cunoștințe mai bune cu privire la evaluarea unor bunuri imobile, decât cei care au întocmit raportul de evaluare în cauză. De aceea sunt experți evaluatori: pentru a se pronunța cu privire la aceste aspecte. Eu nu sunt expert evaluator și, în consecință, văzând o evaluare făcută de un expert autorizat, o preiau sub acest beneficiu.

Sub aspectul oportunității, un organ decizional hotărăște dacă face sau nu un lucru. Astfel, nu cred că se poate regăsi acestui proiect de hotărâre o chestiune de legalitate ci una de oportunitate. Am vrut să argumentez punctul meu de vedere pentru a nu părea stingheră în cadrul comisiei poziția mea și anume că, din punct de vedere al legalității, acestui proiect de hotărâre nu i se poate reproșa nimic. Sub aspectul oportunității au fost purtate multe discuții între colegi care au mai multă experiență în domeniul investițiilor și managementului acestora”.

Domnul consilier Radu-Valeriu Perianu: „Într-adevăr, comisia juridică are în vedere două aspecte: cel al legalității, specific comisiei în cauză și cel al oportunității, care este analizat în cadrul tuturor comisiilor. Analizând din punct de vedere al celor două aspecte, am votat împotriva acesui proiect de hotărâre. În ceea ce privește legalitatea, știm cu toții că în multe orașe din țară, sunt persoane care răspund în fața legii ca urmare a unor schimburi de terenuri, considerate de anumite insituții ca fiind dezavantajoase pentru comunitățile locale respective. Se ridică mari semne de întrebare din punct de vedere al legalității pentru că, reamintind ordinea exactă a istoriei acestui proiect de hotărâre, acest schimb de imobile a fost votat, dovada fiind și titlul: «(...) modificarea HCL nr.29 din 28.01.2010 referitoare la aprobarea unui schimb de imobile». Când s-a propus prima oară modificarea hotărârii menționate, motivația a fost o problemă legată de cartea funciară. Nimic de zis, poate exista posibilitatea să apară o eroare pe care noi să o rectificăm. O adresă în legătură cu această problemă nu a mai sosit, în schimb avem în proiectul de astăzi o adresă de la societatea care solicită modificarea HCL nr.29/2010, motivația fiind că terenul ce urma să fie predat la schimb de către Municipiul Pitești era compus din două loturi și nu dintr-un singur lot, așa cum s-a aprobat prin anexa la hotărârea menționată. Prin urmare, acesta este un temei legal de modificare a unei hotărâri? Persoana care a făcut această cerere s-a întâlnit cu un grup de consilieri care au mers la fața locului, au fost purtate discuții. La hotărârea în cauză era anexată și o schiță din care reieșea clar terenul ce urma să facă obiectul schimbului.

Sub aspectul oportunității există un principiu general «neatenția se plătește» și, prin urmare, dacă la momentul discuțiilor de stabilire a schimbului, realizate pe baza schițelor, persoanele în cauză nu au acordat atenția cuvenită, aceasta este problema dumnealor. Pe de altă parte, nu cred că noi trebuie să suportăm consecințele neatenției persoanelor respective și să modificăm hotărârile în funcție de dorințele acestora”.

Doamna consilier Anca-Ștefania Barbu: „Sunt consilier local din anul 2004. În această perioadă am avut, poate, zeci de situații în care am votat un proiect de hotărâre și, ulterior, datorită unor erori materiale, am modificat respectivele hotărâri. Până la urmă, am acceptat realizarea acestui schimb și nu ne putem dezice acum. Este vorba despre același amplasament?”.

Domnul primar Tudor Pendiuc: „Da”.

Doamna consilier Anca-Ștefania Barbu: „Nu văd de ce nu am răspunde solicitării coschimbașului nostru dovedind astfel și bunăvoința consiliului local în rectificarea unei erori pe care nu a dorit-o nimeni. Voi susține votarea acestui proiect de hotărâre”.

Sosește în sală domnul consilier Mihai Zaharia. Consilieri prezenți: 18.

Domnul viceprimar Constantin-Cornel Ionică: „Este vorba doar de o ambiție. Domnul consilier Radu-Cristian Nistor depune toate diligențele pentru a nu se putea întâmpla nimic fără ca domnia sa să facă sesizări. În legătură cu acest schimb de terenuri a intervenit o eroare, după cum spunea și doamna consilier Anca-Ștefania Barbu. M-am deplasat și la fața locului împreună cu o echipă din cadrul căreia făcea parte, de exemplu, și domnul consilier Ștefan-Romeo Ciocănel iar din schiță reieșea clar că este vorba despre două loturi. Pe de altă parte, acel teren pe care-l deținem lângă linia ferată nu avem nici un acces la el. De aceea consider că ambițiile nu ajută la nimic”.

Domnul viceprimar Constantin-Cornel Ionică precizează că anumite probleme sunt abordate într-un mod eronat, acest lucru conducând la dezinformarea populației, a Prefectului Județului Argeș, un exemplu elocvent fiind situația creată în cazul serviciului 4

de termoficare. Cu privire la proiectul de hotărâre în discuție, domnia sa menționează că este vorba doar despre o rectificare, putându-se analiza că nicio parte nu are de pierdut sau de câștigat, interesul fiind analizarea și rezolvarea solicitărilor cetățenilor.

Domnul consilier Nicolae-Valeriu Zărnescu: „Cu privire la spusele domnul consilier Radu Perianu, noi nu analizăm cererea petentului, ci proiectul de hotărâre inițiat de primar, cu toate accentuările acestuia. Astfel, referitor la prezentul proiect, am apreciat că acesta este legal”.

Domnul primar Tudor Pendiuc: „Acest schimb de imobile a fost aprobat, proiectul de astăzi reprezentând o rectificare în cadrul acelui schimb de principiu. Sunt convins că nu este nimic greșit, nici legal și nici din punct de vedere al oportunității. În ceea ce privește o anumită atmosferă în cadrul consiliului local, cred că este, în primul rând, păgubitoare pentru populației și pentru fiecare dintre noi. Cred că anumite ambiții ar trebui depășite și, de aceea, stimați consilieri, vă invit la dialog întrucât încrederea piteștenilor, care ne-au acordat această calitate, trebuie să primeze.

Cu privire la atacarea în instanța de Contencios Administrativ a Hotărârii consiliului local cu privire la unele măsuri pentru asigurarea încălzirii locuințelor în iarna 2010-2011, nu am reușit să vorbesc cu Prefectul Județului Argeș, însă nu cred că este de bun augur, având în vedere că se prefigurează că iarna va fi foarte grea, că nu lăsăm șansa de a se debranșa celor care doresc acest lucru și posibilitatea Serviciului Public Local de Temoficare de a asigura, în condiții bune, căldura necesară pentru anotimpul rece. Cine riscă acum să încurce lucrurile, va fi răspunzător pentru inadvertențele care se vor ivi în timpul iernii.

Ar trebui să reflectăm că nimeni nu este nemuritor, toți suntem trecători; cele care vor dăinui sunt faptele și acțiunile noastre concrete.

Având în vedere existența unei anumite stări de încordare și a unei anumite politici, retrag proiectul de hotărâre, urmând a fi discutat și completat urmare discuțiilor purtate, deși nu am auzit multe comentarii. Proiectul va fi reintrodus într-o altă ședință, când lucrurile vor fi analizate mai calm”.

Doamna președinte de ședință supune dezbaterii punctul 5 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind completarea Actului Constitutiv și Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Argeș - ADIA, la care Municipiul Pitești este membru asociat”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Doamna președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 222/08.07.2010.

Doamna președinte de ședință supune dezbaterii punctul 6 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind prelungirea contractului de colaborare nr.23709/12.07.2000”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

- comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Inițiatorul retrage proiectul de hotărâre de pe ordinea de zi în vederea reanalizării.

Doamna președinte de ședință supune dezbaterii punctul 7 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar pentru modificarea și completarea HCL nr.33/28.01.2010 privind aprobarea documentației privind organizarea și desfășurarea licitațiilor publice pentru închirierea spațiilor și terenurilor în vederea amplasării de construcții provizorii în scopul desfășurării de activități comerciale, situate în piețele și Târgul Săptămânal al municipiului Pitești”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Doamna președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 223/08.07.2010.

Doamna președinte de ședință supune dezbaterii punctul 8 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar pentru modificarea HCL nr.30/28.01.2010 privind aprobarea normativului pentru dotarea cu autovehicule și a consumului lunar de carburanți pentru Consiliul Local al Municipiului Pitești”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Tudor Pendiuc: „Aceasta este una dintre consecințele gospodăririi judicioase a banului public”.

Doamna președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 224/08.07.2010.

Sosește în sală domnul consilier Vasile-Dorin Voicu. Consilieri prezenți: 19.

Doamna președinte de ședință supune dezbaterii punctul 9 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind participarea municipiului Pitești la proiectul «Modernizare Parcare Bowling»”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

- comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Doamna președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 225/08.07.2010.

Doamna președinte de ședință supune dezbaterii punctul 10 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind participarea municipiului Pitești la proiectul «Modernizare străzi Lânăriei, Târgul din Vale, Costache Negri»”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Doamna președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 226/08.07.2010.

Doamna președinte de ședință supune dezbaterii punctul 11 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind atribuirea în folosință gratuită a unor spații cu destinația de spații de învățământ”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Doamna președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 227/08.07.2010.

Doamna președinte de ședință supune dezbaterii punctul 12 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind unele măsuri pentru realizarea obiectivului de investiții «Club pentru persoane cu dizabilități»”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Executivul precizează că există o modificare, în sensul că, în tot cuprinsul proiectului de hotărâre, se schimbă denumirea obiectivului de investiții „Club pentru persoane cu dizabilități” în „Adăpost de urgență pe timp de noapte”.

Domnul primar Tudor Pendiuc: „Cred că ar trebui să mai reflectăm, întrucât nu mi se pare potrivită denumirea «adăpost de noapte». Îmi pare rău că nu este prezent domnul doctor Gheorghe Frătoaica care a insistat pentru realizarea unui asemenea obiectiv. Poate domnia sa ar fi avut o altă idee”.

Domnul consilier Radu-Valeriu Perianu: „Fără să intru în contradicție cu cineva, nu știu exact ce urmărim cu destinația acestui spațiu. La noi nu prea s-a practicat genul acesta de adăposturi”.

Domnul primar Tudor Pendiuc: „Vă informez că un asemena obiectiv există și funcționează de mulți ani în municipiul Pitești, cu rezultate bune, fiind realizat cu fonduri europene. Este vorba despre Centrul social «Speranța» care se află în cartierul Găvana.

S-ar putea ca într-o ședință viitoare, să promovăm un proiect cu privire la mutarea amplasamentului de la acest punct termic în altă parte întrucât, în cercetările realizate, am descoperit că există două cabluri care trebuie deviate. Această operațiune costă destul de mult și va conduce la ridicarea costului construcției și, de aceea, căutăm o soluție la un alt punct termic cu aceleași dimensiuni, unde să nu întâmpinăm probleme asemănătoare”.

Domnul consilier Ștefan-Romeo Ciocănel: „Constat că va fi, de fapt, altă hotărâre. Doar schimbând titlul proiectul, se schimbă în esență și raportul de specialitate, totul. Este o mare diferență între un club pentru persoane cu dizabilități și un adăpost de noapte”.

Domnul primar Tudor Pendiuc: „Este o investiție pentru care a insistat domnul doctor Gheorghe Frătoaica, fapt care mă bucură mult. Este un adăpost de noapte dar am încercat să-l denumim club pentru a-i oferi o altfel de imagine. Se schimbă titulatura, nu altceva”.

Doamna președinte de ședință: „Este chiar și o încercare de ridicare a moralului persoanelor respective”.

Domnul consilier Ștefan-Romeo Ciocănel precizează că un astfel de adăpost este foarte util pentru persoanele cu dizabilități.

Domnul secretar Iosiv Cerbureanu: „Avem și raportul de specialitate rectificat care este în concordanță și conține toate explicațiile necesare pentru proiectul de hotărâre modificat. Aveți dreptate domnule consilier Ștefan Ciocănel cu privire la neconcordanța ce s-ar fi ivit, însă acest raport rectificat aduce toate precizările necesare”.

Domnul primar Tudor Pendiuc: „Retrag proiectul de hotărâre de pe ordinea de zi pentru a analiza cine a greșit”.

Doamna președinte de ședință supune dezbaterii punctul 13 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind repartizarea unui spațiu pentru sediul partidului Uniunea Națională pentru Progresul României, filiala Argeș”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul consilier Dumitru Tudosoiu: „Îmi pare rău că revin cu discuții care au conotații politice dar vă reamintesc că suntem trimiși de cetățenii Piteștiului, în urma unui vot, pe liste de partid. Eu reprezint Partidul Social Democrat la această masă, în calitate de consilier local. Potrivit legii au dreptul să solicite și să primească un sediu însă, știind cum s-a format acest partid UNPR, votul meu va fi «abținere» la acest proiect”.

Domnul viceprimar Constantin-Cornel Ionică: „Nu suntem de aceeași parte politică cu solicitanții însă, având în vedere legislația, este normal să votăm acest proiect de hotărâre”.

Domnul primar Tudor Pendiuc precizează că nu trebuie să existe temeri cu privire la concurență, amintind că în anul 1993 cînd domnia sa era membru PD a acordat sediu actualului Partid Social Democrat.

Doamna președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de inițiator, care este aprobat cu 18 voturi „pentru” și o „abținere”(domnul consilier Dumitru Tudosoiu), devenind

Hotărârea nr. 228/08.07.2010.

Doamna președinte de ședință supune dezbaterii punctul 14 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind validarea unui proces-verbal de renegociere”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul consilier Mariean Neacșu: „Care a fost prețul anterior renegocierii?”.

Domnul viceprimar Constantin-Cornel Ionică precizează că a fost un preț de 37 de euro și în urma renegocierii s-a ajuns la prețul de 38 Euro/mp/lună”.

Doamna președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 229/08.07.2010.

Doamna președinte de ședință supune dezbaterii punctul 15 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea amplasării, pe terenuri proprietate publică, de cabine aparținând Poliției Comunitare a Municipiului Pitești”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Doamna președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 230/08.07.2010.

Doamna președinte de ședință supune dezbaterii punctul 16 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind repartizarea unei locuințe sociale din fondul locativ aflat în patrimoniul public al municipiului Pitești și în administrarea Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Doamna președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 231/08.07.2010.

Doamna președinte de ședință supune dezbaterii punctul 17 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind conferirea Diplomei de fidelitate”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Doamna președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 232/08.07.2010.

Doamna președinte de ședință supune dezbaterii punctul 18 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea unor contracte de închiriere încheiate de Serviciul Public Piețe Agroalimentare și Salubritate Stradală pentru spații comerciale situate în piețele Găvana, Smârdan și Calea București”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Doamna președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 233/08.07.2010.

Doamna președinte de ședință supune dezbaterii punctul 19 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind participarea municipiului Pitești la proiectul: «Creare parc Lunca Argeșului»”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

- comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Doamna președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 234/08.07.2010.

Doamna președinte de ședință supune dezbaterii punctul 20 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind atribuirea în folosință gratuită a unui spațiu”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Doamna președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 235/08.07.2010.

Doamna președinte de ședință supune dezbaterii punctul 21 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind preluarea la domeniul privat al municipiului Pitești a terenului aferent construcției situate în str. Teilor nr.35 și avizarea vânzării unei părți din acesta, fără licitație publică, numiților Simigiu Vasile și Simigiu Ecaterina”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Doamna președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 236/08.07.2010.

Doamna președinte de ședință supune dezbaterii punctul 22 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea și completarea HCL nr.174/19.05.2010 referitoare la trecerea blocurilor de locuințe pentru tineri, destinate închirierii, din proprietatea publică a municipiului Pitești în proprietatea publică a statului și reglementarea juridică a terenurilor aferente acestora”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

- comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Doamna președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 237/08.07.2010.

Doamna președinte de ședință supune dezbaterii punctul 23 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar pentru rectificarea HCL nr.201/17.06.2010 privind unele măsuri referitoare la prevenirea și combaterea consumului de alcool în rândul minorilor”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Doamna președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 238/08.07.2010.

Doamna președinte de ședință supune dezbaterii punctul 24 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea studiului de oportunitate pentru concesionarea unui imobil”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Tudor Pendiuc: „Prin acest proiect de hotărâre nu facem decât să rezolvăm problema spațiilor de parcare din zona respectivă”.

Domnul consilier mariean Neacșu: „Art. 2 din proiectul de hotărâre prevede că «Nivelul minim al redevenței va fi stabilit în baza raportului de evaluare întocmit prin grija Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești». Sunt autorizați să întocmească raportul de evaluare?”.

Domnul primar Tudor Pendiuc: „Nu întocmesc dumnealor raportul de evaluare pentru că nu sunt abilitați. Sintagma «prin grija» presupune faptul că serviciul public respectiv se va ocupa de parcurgerea și îndeplinirea procedurii necesare întocmirii raportului de evaluare”.

Domnul consilier Ștefan-Romeo Ciocănel: „Există o solicitare de concesionare din partea societății respective?”.

Doamna președinte de ședință precizează că solicitarea societății respective a fost prezentată în ședința ordinară din data de 17.06.2010 când a fost aprobată Hotărârea privind aprobarea întocmirii studiului de oportunitate pentru concesionarea unor imobile.

Domnul secretar Iosiv Cerbureanu: „Potrivit legislației în materie, este obligatoriu ca procedura de întocmire a unui raport de evaluare să țină cont de o solicitare a unei persoane interesate. Persoana în cauză înaintează o solicitare în cuprinsul căreia expune faptul că dorește să amenajeze o parcare. Solicitarea este analizată și, într-o situație favorabilă, se trece la procedura de licitație”.

Domnul consilier Radu-Valeriu Perianu: „În momentul de față, aprobăm un studiu de oportunitate pentru concesionarea unui imobil. După cum observăm, singurele cifre concrete se referă la construirea unui număr de 400 de locuri de parcare și la faptul că va fi o concesiune pentru o perioadă de 49 de ani. Suntem de acord că ar trebui construite chiar mult mai multe locuri de parcare astfel că, aprobând oportunitatea acestei concesionări, nu ar fi nicio problemă. În momentul în care se va veni cu o propunere concretă trebuie să se respecte procedura licitației, să fie analizată redevența propusă etc. În ipoteza în care se prezintă un singur participant la licitație, nu suntem obligați să acceptăm concesiunea dacă nu suntem de acord cu redevența”.

Doamna președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de inițiator, care este respins cu 14 voturi „pentru” și 5 „abțineri” (domnii consilieri Ștefan-Romeo Ciocănel, Iulian Corbu, Mariean Neacșu, Radu-Cristian Nistor, Vasile-Dorin Voicu).

Doamna președinte de ședință supune dezbaterii punctul 25 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind transmiterea în administrarea directă a Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești a imobilului «Bloc de nefamiliști», situat în b-dul Petrochimiștilor, km 5”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Doamna președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 239/08.07.2010.

Doamna președinte de ședință supune dezbaterii punctul 26 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea documentației de atribuire a contractului de concesiune de servicii pentru activitatea de deratizare, dezinsecție și dezinfecție în municipiul Pitești”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Tudor Pendiuc precizează că modificările aduse acestui proiect de hotărâre au fost înmânate fiecărui consilier local.

Doamna președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, cu modificările și completările aduse de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 240/08.07.2010.

Sosește în sală domnul consilier Mihai-Adrian Prodănel. Consilieri prezenți: 20.

Se supune la vot motivarea absenței domnului consilier Adrian-Mihai Prodănel de la ședința ordinară din data de 17.06.2010, care se aprobă în unanimitate de voturi.

Doamna președinte de ședință supune dezbaterii punctul 27 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului de concesiune de servicii, pentru activitatea de deratizare, dezinsecție și dezinfecție în municipiul Pitești”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Se fac propuneri pentru desemnarea unor consilieri locali în comisia de evaluare a ofertelor, în vederea atribuirii contractului de concesiune de servicii pentru activitatea de deratizare, dezinsecție și dezinfecție.

Doamna președinte de ședință precizează că au fost propuși următorii consilieri: Florin Gardin, Constantin-Cornel Ionică, Silviu Marinescu, Radu-Cristian Nistor, Sevastian Tudor, Mihai Zaharia. Membri de rezervă au fost propuși următorii consilieri locali: Anitte-Michaelle Ionescu, Dumitru Tudosoiu.

Doamna președinte de ședință supune dezbaterii punctul 28 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind repartizarea unei sume din fondul de rezervă prevăzut în bugetul municipiului Pitești pe anul 2010”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Executivul precizează următoarele:

Prin adresa nr. 3038/07.07.2010, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr. 36493/07.07.2010, Liceul cu Program Sportiv ne-a adus la cunoștință faptul că, în urma obținerii în luna iunie a locului I la Campionatul Național de Fotbal, Juniori E, ediția 2010, echipa de sportivi născuți în anul 1998 are ca obiectiv pentru acest an participarea la Campionatul Mondial de Fotbal din Africa de Sud, la care vor participa 40 de țări, iar echipa noastră va reprezenta România.

Întrucât fondurile alocate în bugetul instituției pe acest an sunt limitate, sportivii nu au beneficiat de condiții speciale de pregătire, absolut necesare pentru a favoriza și stimula obținerea de rezultate deosebite.

Motivat de cele prezentate și având în vedere importanța și anvergura competiției la care va participa echipa de juniori, Liceul cu Program Sportiv solicită un sprijin financiar în sumă de 20 mii lei pentru a asigura organizarea unui cantonament de pregătire de 10 zile pentru echipa de copii născuți 1998 B.

Pentru a acorda Liceului cu Program Sportiv sprijinul solicitat, propunem alocarea sumei de 20 mii lei din fondul de rezervă prevăzut în bugetul municipiului Pitești pe anul 2010.

În această situație, proiectul de hotărâre se modifică și se completează, după cum urmează:

Art. 1 va avea următorul cuprins:

„Se repartizează suma de 42 mii lei din fondul de rezervă prevăzut în bugetul municipiului Pitești pe anul 2010 - aprobat prin H.C.L. nr. 73/2010, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

 • a) 20 mii lei la capitolul 65.02 ,,Învățământ”, subcapitolul 04 ,,Învățământ secundar”, paragraful 02 ,,Învățământ secundar superior”, titlul 20 ,,Bunuri și servicii”;

 • b) 22 mii lei la capitolul 66.02 „Sănătate”, subcapitolul 50 ,,Alte cheltuieli în domeniul sănătății”, paragraful 50 ,,Alte instituții și acțiuni sanitare”, titlul 20 „Bunuri și servicii”.”

Art. 3 va avea următorul cuprins:

„Modificarea în volumul și structura bugetului Liceului cu Program Sportiv pe anul 2010 se regăsește în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre:

Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr.       din       2010

Modificarea bugetului Liceului cu Program Sportiv pe anul 2010

Denumirea

unității

Clasificația bugetară

Valoarea modificări i (mii lei)

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Titlu

Articol

0

1

2

3

4

5

6

Liceul cu Program Sportiv

65.02

04

02

20

20.06

20

Art. 3 devine art. 4 și va avea următorul cuprins:

„H.C.L. nr. 73/2010, cu modificările și completările ulterioare și H.C.L. nr.

74/2010, cu modificările și completările ulterioare se modifică în mod corespunzător, potrivit prezentei hotărâri”.

Art. 4 devine art. 5 și va avea următorul cuprins:

„Primarul municipiului Pitești, Direcția Economică, Direcția Dezvoltare Locală și Liceul cu Program Sportiv vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora de către Secretarul municipiului Pitești”..

Doamna președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, cu modificările și completările aduse de către executiv, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 241/08.07.2010.

Doamna președinte de ședință supune dezbaterii punctul 29 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea Listei obiectivelor de investiții a municipiului Pitești pe anul 2010”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul consilier Radu-Cristian Nistor: „Nu mi se pare normal să ne fie prezentate astfel de proiecte de hotărâri în aceeași zi cu ședința consiliului local”.

Doamna consilier Anca-Ștefania Barbu: „Ce presupun cele două amenajări?”.

Domnul consilier Radu-Valeriu Perianu: „Obiectivul de investiții care era prevăzut pentru zona Turcești-Războieni are vreo legătură cu proiectul din cadrul campaniei electorale a Domnul Cristian Boureanu? Este vorba despre un debarcader pe râul Argeș?”.

Domnul primar Tudor Pendiuc: „Nu este nicio legătură cu proiectul despre care vorbiți dumneavoastră. Ne-am gândit inițial la un amplasament în apropierea Sălii Sporturilor însă s-au ivit anumite probleme referitoare la descentralizarea în domeniul sportului. În aceste condiții, este posibil ca realizarea obiectivului să treneze ori să nu poată fi posibilă. Astfel, am găsit o locație care îmi pare mult mai potrivită: lângă Inspectoratul de Stat Teritorial pentru Handicapați Pitești, înainte de intrarea în cartier, într-o zonă pe partea dreaptă. Dorim să realizăm acolo o bază similară bazinelor descoperite din zona Bowling dar într-un sens mai extins. Amplasamentul respectiv este liber, nu sunt probleme și un astfel de obiectiv ar fi binevenit pentru locuitorii cartierului Trivale și chiar pentru cei din cartierul Găvana, dacă luăm în considerare varianta care unește cele două zone”.

Doamna președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de inițiator, care este aprobat cu 19 voturi „pentru” și o „abținere” (domnul consilier Radu-Cristian Nistor), devenind

Hotărârea nr. 242/08.07.2010.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 30 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea HCL nr.119/2008 referitoare la aprobarea tarifului mediu, a modalității de calcul a valorii subvenției precum și a nivelului tarifelor legitimațiilor de călătorie pentru serviciul public de transport local de persoane din municipiul Pitești pentru transportul public local de călători urmare influenței creșterii cotei TVA de la 19% la 24%”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

- comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Tudor Pendiuc: „Este o modificare intervenită ca urmare a influenței creșterii cotei TVA”.

Domnul consilier Mariean Neacșu: „Se justifică această modificare.V-aș supune atenției o variantă: să luăm în calcul formula stabilită pentru subvenție și să introducem amortismentul la șase ani și nu la patru ani, cum s-a stabilit printr-o hotărâre anterioară, iar consumul de carburanți să fie 23,3 litri/100 km, cum a fost menționat în caietul de sarcini și nu la 32,4 litri, la cât este realizat acum. Venind cu o nouă variantă de calcul, vom vedea la cât va ajunge subvenția, eu fiind convins că aceasta va scădea poate la jumătate. Cu varianta pe care am propus-o, nu se mai justifică majorarea tarifului de la 1,7 lei la 1,8 lei. Vă propun să facem această analiză întrucât au fost și multe discuții în legătură cu subvenția acordată de consiliul local. Sunt convins că, introducând noile elemente în formula de calcul respectivă, vom avea alte valori, alte tarife”.

Domnul primar Tudor Pendiuc: „Am supus atenției dumneavoastră acest proiect de hotărâre acum datorită intrării în vigoare a OUG nr.58/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal și alte măsuri financiar-fiscale. Sunt convins că această Ordonanță va fi declarată neconstituțională. Cu privire la analiza despre care vorbeați, să știți că m-am gândit mai demult la varianta respectivă însă legislația interzice să schimbăm perioada de amortizare”.

Domnul consilier Ștefan-Romeo Ciocănel: „În adresa înaintată de la SC Publitrans 2000 SA am observat că sunt propuse două variante de modificare a tarifelor. Propunerea domnului primar este de a aproba varianta A în cadrul căreia tarifele sunt mai mari decât cele prezentate în cadrul variantei B”.

Domnul director general SC Publitrans 2000 SA Manuel Rotaru precizează că varianta A prezintă tarifele modificate ca urmare a influenței creșterii cotei TVA, neaplicarea acestora conducând la diminuarea veniturilor ce reprezintă bază de impozitare a TVA, conform variantei B.

Domnul consilier Ștefan-Romeo Ciocănel menționează că explicațiile solicitate se datorează faptului că proiectul de hotărâre a fost supus atenției consiliului local înaintea ședinței ordinare.

Domnul primar Tudor Pendiuc: „Înțeleg și mă bucur că nu sunteți de acord cu această creștere a TVA-ului, însă aceasta este legislația. Nu există două variante: SC Publitrans 2000 SA prezintă tarifele modificate ca urmare a influenței creșterii cotei TVA, varianta a doua prezentând consecințele în cazul neaprobării”.

Domnul secretar Iosiv Cerbureanu: „Nu puteam prezenta proiectele de hotărâri referitoare la creșterea TVA în cadrul ședințelor comisiilor de specialitate întrucât nu era cazul atunci. Intrând în vigoare OUG nr.58/2010, am considerat că această ședință este momentul potrivit pentru a le promova. Cu privire la varianta propusă spre aprobare, aceasta este prezentată în anexa nr.2 la proiectul de hotărâre, în raportul de specialitate dându-se explicațiile necesare. Singurele tarife, modificate ca urmare a influenței creșterii cotei TVA, care trebuie aprobate de consiliul local, sunt cele de la SC Publitrans 2000 SA și de la Serviciul Public Local de Termoficare al Municipiului Pitești”.

Doamna președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de inițiator, care este aprobat cu 15 voturi „pentru” și 5 „abțineri” (domnii consilieri Ștefan-Romeo Ciocănel, Iulian Corbu, Mariean Neacșu, Radu-Cristian Nistor, Vasile-Dorin Voicu), devenind

Hotărârea nr. 243/08.07.2010.

Doamna președinte de ședință supune dezbaterii punctul 31 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar pentru modificarea și completarea HCL nr.217/17.06.2010 privind aprobarea prețurilor și tarifelor locale de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice ce vor fi practicate de către Serviciul Public Local de Termoficare al Municipiului Pitești, urmare influenței creșterii cotei TVA de la 19% la 24%”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Doamna președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 244/08.07.2010.

Doamna președinte de ședință supune dezbaterii punctul 32 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar pentru modificarea și completarea HCL nr.529/22.12.2009 privind aprobarea prețului local al energiei termice facturate populației în municipiul Pitești, urmare influenței creșterii cotei TVA de la 19% la 24%”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Doamna președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 245/08.07.2010.

Doamna președinte de ședință supune dezbaterii punctul 33 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind asocierea pentru exploatarea în comun a 35 de panouri publicitare luminoase amplasate pe domeniul public al municipiului Pitești”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Tudor Pendiuc: „Vă propun să includem și o comisie din cadrul căreia să facă parte trei consilieri locali”.

Se fac propuneri pentru desemnarea unor consilieri locali în comisia de evaluare a ofertelor cu privire la asocierea pentru exploatarea în comun a 35 de panouri publicitare luminoase amplasate pe domeniul public al municipiului Pitești.

Doamna președinte de ședință precizează că au fost propuși următorii consilieri: Florin Gardin, Silviu Marinescu, Radu-Cristian Nistor, Ecaterina Popescu.

Domnul consilier Adrian-Mihai Prodănel: „Am un amendament referitor la documentația privind selecția de ofertă, Secțiunea I, pct.B4.1 «Asociantul solicită ca operatorul economic să aibă cinci ani vechime în domeniul publicității stradale». Ar trebui să lăsăm doar «cinci ani vechime», fără specificarea domeniului, întrucât limităm foarte mult numărul de ofertanți”.

Domnul primar Tudor Pendiuc: „Dacă vine cineva cu vechime de cinci dar care a desfășurat altă activitate?”.

Domnul consilier Radu-Valeriu Perianu: „Poate persoana respectivă dorește să înceapă o altă activitate”.

Domnul primar Tudor Pendiuc precizează că sunt firme mari, cu experiență, care nu respectă termenele la lucrări, cu atât mai mult firmele nou-înființate.

Domnul consilier Radu-Valeriu Perianu: „Vă prezint o situație: un retailer care a plătit mult timp pentru publicitate nu mai dorește să plătească pe altcineva ci , alege să-și facă singur publicitate, în acest scop participând la licitație”.

Domnul primar Tudor Pendiuc: „Consider că patru sau cinci ani în domeniu nu limitează foarte mult”.

Domnul consilier Iulian Corbu: „Aceste 35 de panouri există?”.

Domnul consilier Adrian-Mihai Prodănel: „Nu există, urmează să fie construite. Revenind, domnule primar, există companii care doresc poate să facă publicitate stradală pentru ele sau pentru alte companii și limitarea la vechime în domeniul publicității stradale, în acest caz, nu este benefică”.

Inițiatorul retrage proiectul de hotărâre de pe ordinea de zi.

Doamna președinte de ședință supune dezbaterii punctul 34 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind plata cotizației de membru al «Asociației Orașelor Europene Împotriva Schimbărilor Climatice» (ICLEI), de către Municipiul Pitești”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Doamna președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 246/08.07.2010.

Se trece la procedura de vot secret pentru desemnarea comisiei de renegociere a contractului nr. 8408/2007 încheiat între Primăria Municipiului Pitești și S.C. News Outdoor România S.R.L..

Urmare votului exprimat, președintele comisiei de validare, domnul consilier Oprea Gheorghe, anunță rezultatul comisiei de validare și anume:

 • 1. Florin Gardin

 • 2. Ecaterina Popescu

 • 3. Silviu Marinescu

Doamna președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, cu completările aduse în urma votului, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 247/08.07.2010.

Se trece la procedura de vot secret pentru desemnarea comisiei de evaluare a ofertelor, în vederea atribuirii contractului de concesiune de servicii pentru activitatea de deratizare, dezinsecție și dezinfecție.

Urmare votului exprimat, președintele comisiei de validare, domnul consilier Oprea Gheorghe, anunță rezultatul comisiei de validare și anume:

 • 1. Florin Gardin

 • 2. Constantin-Cornel Ionică

 • 3. Silviu Marinescu

 • 4. Mihai Zaharia

Se desemnează în calitate de președinte al comisiei mai sus prevăzute domnul Constantin Cornel Ionică, consilier municipal.

Se desemnează în calitate de membri de rezervă ai comisiei de evaluare următorii consilieri municipali:

 • 1. Anitte-Michaelle Ionescu

 • 2. Dumitru Tudosoiu

Doamna președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, cu completările aduse în urma votului, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 248/08.07.2010.

Doamna președinte de ședință supune dezbaterii punctul 35 de pe ordinea de zi: „Raportul privind stadiul implementării măsurii ISPA nr.2005/RO/16/P/PE/001 «Managementul integrat al deșeurilor solide în județul Argeș»”.

Doamna președinte de ședință supune la vot raportul, în forma promovată de inițiator, care este aprobat cu unanimitate de voturi.

Doamna președinte de ședință supune dezbaterii punctul 36 de pe ordinea de zi: „Raport privind aprobarea prelungirii unei linii de transport public de persoane”.

Doamna președinte de ședință supune la vot raportul, în forma promovată de inițiator, care este aprobat cu unanimitate de voturi.

Doamna președinte de ședință supune dezbaterii punctul 37 de pe ordinea de zi: „Raport privind unele măsuri pentru încurajarea și susținerea activităților comerciale în municipiul Pitești”.

Domnul consilier Adrian-Mihai Prodănel: „Felicitări pentru această inițiativă. Am un amendament pentru proiectul de hotărâre care urmează a fi inițiat pentru a reglementa această activitate și anume, în zonele respective au voie să comercializeze produse agroalimentare numai cei care pot face dovada că sunt producători agricoli”.

Domnul primar Tudor Pendiuc: „Ce spuneți dumneavoastră este o măsură bună însă vom înlătura din categoria comercianților acea parte, care, într-adevăr, nu este numeroasă, de angrosiști. Sunt foarte mulți comercianți care preiau masiv din anumite zone produse agricole și vin să le vândă en-gros. Nu facem altceva acum decît să recreem, în proprietate noastră, o piață de lucru. Sunt de acord cu dumneavoastră dar am elimina acea categorie despre care v-am vorbit. Nu veți găsi în aceste zone comercianți intermediari care au, de exemplu, doar 10-15 kg de roșii, de cartofi etc”.

Domnul consilier Adrian-Mihai Prodănel: „Am avut intenția să promovez un proiect de hotărâre similar și aveam în vedere, la acel moment, piețele agroalimentare pe care le-am văzut la Bruxelles, Luxemburg, Munchen, Viena etc. unde, exclusiv, erau numai producători agricoli. Cred că o asemenea piață trebuie să vină în sprijinul producătorilor din România”.

Domnul primar Tudor Pendiuc: „Această piață nu este pentru o zi sau două pe săptămână, ci permanentă. Cu privire la acele piețe volante despre care s-a tot discutat, ele există în municipiul Pitești (în cartierul Craiovei, vis-a-vis de Spitalul Militar) însă nu vin producătorii.”.

Domnul consilier Adrian-Mihai Prodănel: „Aceste piețe volante vor avea caracter permanent?”.

Domnul primar Tudor Pendiuc: „Cea din zona Bowling va avea caracter permanent”.

Domnul consilier Adrian-Mihai Prodănel: „Cu cea din zona Bowling sunt de acord dar, dacă discutăm de Piața Vasile Milea, cred că am putea încerca o dată pe săptămână și aș propune sâmbăta, între orele 600-1200, să vină producători agricoli, cum ar fi cei din Rucăr, Sibiu”.

Domnul primar Tudor Pendiuc: „Sunt de acord. Mă gândesc să mai organizăm în Piața Vasile Milea terase, întrucât sunt aducătoare de venituri”.

Domnul consilier Adrian-Mihai Prodănel: „Sunt de acord cu dumneavostră. Îmi mențin și propunerea mea respectiv, o dată pe săptămână, să vină producători români cu produse românești”.

Doamna președinte de ședință supune la vot raportul, în forma promovată de inițiator, care este aprobat cu unanimitate de voturi.

Drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ecaterina Popescu

SECRETAR,

Iosiv Cerbureanu

Red.Bianca Nițu 1ex.