JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI

CONSILIUL LOCAL

PROCES - VERBAL

Încheiat azi, 08.06.2010, cu ocazia ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Pitești.

Ședința a fost convocată de primarul municipiului Pitești, convocatorul fiind înregistrat sub nr. 30356/04.06.2010.

La ședință participă de drept:

 • - dl. Tudor Pendiuc - primarul municipiului Pitești;

 • - dl. Iosiv Cerbureanu - secretarul municipiului Pitești

Participă ca invitați: directorii executivi ai direcțiilor și șefii compartimentelor independente din cadrul aparatului de specialitate al primarului, directorii și reprezentanții societăților comerciale aflate sub autoritatea consiliului local.

La ședința consiliului local participă reprezentanți ai mass - media locală.

Domnul secretar Iosiv Crebureanu face prezența consilierilor, constatându-se:

 • - consilieri în funcție - 23;

5                     7

 • - consilieri prezenți - 18

 • - consilieri absenți - 5 (domnii consilieri Iulian Corbu, Gheorghe Frătoaica, Anitte - Michaelle Ionescu, Radu - Cristian Nistor și Vasile - Dorin Voicu).

Președinte de ședință este domnul consilier Radu - Valeriu Perianu.

Domnul președinte de ședință Radu - Valeriu Perianu supune la vot motivarea absenței domnului consilier Sevastian Tudor de la ședința ordinară a consiliului local din data de 19.05.2010, absență motivată în unanimitate de voturi.

Domnul președinte de ședință Radu - Valeriu Perianu supune la vot proiectul ordinii de zi, care este aprobat în unanimitate de voturi.

Domnul președinte de ședință Radu - Valeriu Perianu supune dezbaterii punctul 1 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind suplimentarea bugetului municipiului Pitești pe anul 2010, cu sume de la bugetul de stat.” Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul consilier Ștefan - Romeo Ciocănel precizează că în raportul de specialitate care însoțește proiectul de hotărâre nu sunt prezentate explicații cu privire la utilizarea sumelor alocate Liceului de Artă Dinu Lipatti.

Domnul primar Tudor Pendiuc menționează că sumele repartizate inițial municipiului Pitești pentru finanțarea cheltuielilor de personal ale instituțiilor de învățământ preuniversitar de stat au fost suplimentate, potrivit HG nr. 369/2010 pentru modificarea și completarea HG nr. 1618/2009 privind finanțarea unităților de învățământ preuniversitar de stat, finanțate din bugetele locale, pe baza standardelor de cost pe elev/preșcolar pentru anul 2010, Liceului de Artă Dinu Lipatti fiindu-i repartizată o parte din sumele suplimentate pentru finanțarea cheltuielilor de personal. Prin acest proiect de hotărâre se completează necesarul de finanțare.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de inițiator, care este aprobat cu 17 voturi „pentru” și o abținere (domnul consilier Ștefan - Romeo Ciocănel), devenind

Hotărârea nr. 186/08.06.2010.

Domnul președinte de ședință Radu - Valeriu Perianu supune dezbaterii punctul 2 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind unele măsuri pentru asigurarea încălzirii locuințelor în iarna 2010-2011.”

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul consilier Ștefan - Romeo Ciocănel formulează un amendament la acest proiect de hotărâre în sensul că la art. 1 alin. (2) să se prevadă faptul că procedura se aplică începând cu data de 15 august 2010, și nu în perioada prevăzută în proiect, respectiv 10.06.2010 - 15.08.2010.

Domnul primar Tudor Pendiuc precizează faptul că până la data de 15 august 2010 trebuie cunoscut atât numărul persoanelor care doresc să se debranșeze de la sistemul centralizat de alimentare cu energie termică, cât și numărul persoanelor care rămân branșate în sistem, pentru a se putea derula măsurile pentru asigurarea încălzirii locuințelor în iarna 2010 - 2011.

Domnul secretar Iosiv Cerbureanu menționează că la art. 1 alin. (2) se impune o reformulare a textului inițial, în sensul că trebuie prevăzut faptul că deconectarea/debranșarea de la sistemul centralizat de alimentare cu energie termică din municipiul Pitești se poate aproba numai până la data de 15 august 2010.

Domnul primar Tudor Pendiuc: „Cetățenii își pot exprima opțiunea de a se debranșa de la sistemul centralizat de alimentare cu energie termică pâna la data de 15 august 2010. Ce este de făcut în situația în care, după această dată, cetățeanul își schimbă opțiunea și dorește să rămână branșat în sistem? ”

Domnul consilier Ștefan - Romeo Ciocănel precizează că, în urma discuțiilor purtate cu domnul director al Serviciului Public Local de Termoficare al Municipiului Pitești Aurelian Niță, a fost luată în calcul și această situație, rezultând că aceasta ar putea fi acoperită prin redimensionarea centralelor termice.

Sosește domnul consilier Iulian Corbu. Consilieri prezenți: 19.

Domnul primar Tudor Pendiuc subliniază că Serviciului Public Local de Termoficare al Municipiului Pitești va lua toate măsurile organizatorice pentru aducerea la îndeplinire a dispozițiilor prezentei hotărâri, fapt care este prevăzut în art. 4.

Domnul cosilier Adrian - Mihai Prodănel face mențiunea că cetățenii doresc o procedură foarte clară pentru a ști ce etape trebuie să urmeze pentru a se putea debranșa de la sistemul centralizat de alimentare cu energie termică.

Domnul președinte de ședință Radu - Valeriu Perianu consideră că această hotărâre ar fi trebuit să fie precedată de o dezbatere publică și de o campanie amplă de informare a cetățenilor care sunt încă branșați la sistemul centralizat de alimentare cu energie termică.

Sosește domnul consilier Vasile - Dorin Voicu. Consilieri prezenți: 20.

Doamna consilier Anca - Ștefania Barbu propune redactarea unei anexe la proiectul de hotărâre care să cuprindă calendarul cu etapele procesului de debranșare de la sistemul centralizat de alimentare cu energie termică.

Domnul consilier Adrian - Mihai Prodănel formulează un amendament la acest proiect de hotărâre, în sensul că la capitolul B - Deconectarea, punctul 3, litera a) să se prevadă acordul scris al asociației, la care se anexează hotărârea adunării generale, din care să rezulte și acordul vecinilor de apartament direct afectați.

Domnul președinte de ședință Radu - Valeriu Perianu: „S-a avut în vedere creșterea costurilor facturii, ca urmare a dispariției subvenției?”

Domnul primar Tudor Pendiuc face mențiunea că s-a luat în calcul reducerea subvenției și, urmare a aplicării acestei proceduri, se dorește echilibrarea sistemului de alimentare cu energie termică, astfel încât să nu mai existe facturi foarte mari, ci să se plătească sume reale, raportate la consumul realizat. Totodată, domnul primar precizează că proiectul de hotărâre în discuție a fost publicat pe site-ul Primăriei Municipiului Pitești din luna martie a acestui an, însă nu s-au primit observații sau propuneri, fiind ulterior introdus pe ordinea de zi a ședințelor consiliului local din lunile aprilie și mai, când a fost retras în vederea reanalizării.

Domnul consilier Mariean Neacșu: „În situația în care se va aproba acest proiect de hotărâre vor apărea niște costuri cauzate de dezechilibrul produs la rețeaua hidraulică de transport a energiei termice. Pentru a putea fi readusă la condiții normale de funcționare se impune realizarea unor modificări, fapt ce determină înregistrarea unor costuri. Cine va suporta aceste costuri? Nu este prevăzut în cuprinsul proiectului de hotărâre cine va suporta costurile privind debranșarea și reactualizarea rețelei de transport a energiei termice. La cât s-ar ridica valoarea facturii la energia termică percepută populației?”

Domnul primar Tudor Pendiuc dă citire punctului 4 - Etapele procedurii de deconectare, litera k), conform căruia cheltuielile de deconectare vor fi suportate de solicitant, iar cheltuielile privind modificarea instalației vor fi suportate de asociația de proprietari. De asemenea, domnul primar face precizarea că, în situația în care se va proceda la reducerea salariilor cu 25%, se va diminua personalul din cadrul Serviciului Public Local de Termoficare al Municipiului Pitești, fapt ce va avea consecințe negative asupra procesului de furnizare a energiei termice către populație în sezonul rece 2010 - 2011.

Doamna consilier Ana Badea prezintă situația apartamentelor de pe scara blocului în care domnia sa locuiește, menționând că din 15 apartamente, doar un număr de patru sunt debranșate de la sistemul centralizat de alimentare cu energie termică, și, urmare a discuțiilor purtate cu locatarii, nimeni nu și-a exprimat opțiunea de a se debranșa, întrucât situația financiară nu permite acest lucru.

Domnul viceprimar Constantin - Cornel Ionică: „Trebuie să găsim cele mai bune soluții astfel încât cei care doresc să se debranșeze de la sistemul centralizat de alimentare cu energie termică să aibă libertatea de a face acest lucru, iar celor care rămân în sistem trebuie să le oferim cele mai avantajoase condiții în acest sens. Domnul consilier Mariean Neacșu are dreptate cu privire la dezechilibrarea rețelei hidraulice de transport a energiei termice, însă acest lucru nu presupune că trebuie să redimensionăm toate rețelele principale. În situația în care vor rămâne branșate în sistem un număr cât mai mare de apartamente, o soluție ar fi utilizarea centralelor zonale, care ar scurta foarte mult traseul de distribuție a energiei termice.”

Domnul consilier Sevastian Tudor: „Trebuie să ne gândim și la situația acelor apartamente pentru care asociația de proprietari nu are posibilitatea de a plăti cheltuielile privind modificarea instalației de furnizare a energiei termice.”

Domnul primar Tudor Pendiuc: „Tot ceea ce se află în interiorul unui condominiu aparține asociației de proprietari respective. Serviciul Public Local de Termoficare al Municipiului Pitești, în calitate de operator al unui serviciu public, are obligația de a lua toate măsurile organizatorice pentru a preîntâmpina eventualele dezechilibre și de a asigura continuitate în ceea ce privește furnizarea energiei termice.”

Domnul consilier Adrian - Mihai Prodănel: „Este o procedură foarte clară și transparentă. Cetățenii care doresc să se debranșeze din sistemul centralizat de alimentare cu energie termică, au libertatea de a opta asupra acestui lucru. Pentru informarea cetățenilor cu privire la acestă procedură, consider că Serviciul Public Local de Termoficare al Municipiului Pitești ar trebui să adreseze o scrisoare de informare personalizată președintelui de asociație prin care i se comunică obligația de a organiza o ședință cu locatarii, în scopul informării acestora asupra procedurii în discuție.”

Domnul președinte de ședință Radu - Valeriu Perianu: „Avându-se în vedere denumirea proiectului de hotărâre, „proiect de hotărâre inițiat de primar privind unele măsuri pentru asigurarea încălzirii locuințelor în iarna 2010-2011”, această procedură se aplică doar pentru această perioadă de timp?”

Domnul primar Tudor Pendiuc precizează că măsurile prevăzute în procedură se aplică doar pentru iarna 2010-2011.

Domnul președinte de ședință Radu - Valeriu Perianu propune ca în cuprinsul hotărârii să fie menționată o perioadă maximă de aplicabilitate.

Domnul primar Tudor Pendiuc menționează faptul că perioada de aplicabilitate a hotărârii rezultă din conținutul procedurii.

Doamna consilier Anca - Ștefania Barbu susține amendamentul formulat de domnul consilier Adrian - Mihai Prodănel și își exprimă convingerea că până în jurul datei de 1 septembrie 2010 se va cunoaște atât situația apartamentelor ca se vor debranșa de la sistemul centralizat de alimentare cu energie temică, cât și sursele de furnizare a energiei termice pentru apartamentele care rămân branșate în sistem.

Domnul consilier Ștefan - Romeo Ciocănel reformulează amendamentul propus la acest proiect de hotărâre, și anume, art. 1 alin. (2) va avea următorul cuprins: „Prevederile menționate la art. 1 alin. (1) se vor aplica începând cu data de 15 august 2010. Până la această dată cetățenii municipiului Pitești vor opta liber pentru debranșarea de la sistemul centralizat de alimentare cu energie termică.”

Domnul primar Tudor Pendiuc menționează că până la data de 15 august 2010 trebuie cunoscut atât numărul persoanelor care doresc să se debranșeze de la sistemul centralizat de alimentare cu energie termică, cât și numărul persoanelor care rămân branșate în sistem, pentru a ști ce cantitate de energie termică trebuie furnizată în iarna 2010-2011 și pentru a întreprinde măsurile necesare în vederea redimensionării instalației de furnizare a energiei termice.

Domnul consilier Adrian - Mihai Prodănel dă citire capitolului A -Debranșarea, punctul 1, lit. b) „anunțarea operatorului Serviciul Public Local de Termoficare al Municipiului Pitești (SPLT) și a autorității publice locale (Primăria Pitești), cu 30 de zile înainte de debranșare...” Totodată, domnul consilier precizează că, în situația în care debranșarea trebuie să se facă până la data de 1 octombrie 2010, rezultă că până la data de 1 septembrie 2010 se vor cunoaște date exacte referitoare la numărul cererilor de debranșare și la numărul apartamentelor care vor rămâne branșate în sistemul centralizat de alimentare cu energie termică.

Domnul consilier Mariean Neacșu solicită ca domnul director al Serviciului Public Local de Termoficare al Municipiului Pitești, Aurelian Niță să prezinte consiliului local o informare referitoare la situația în care 25%, respectiv 50% din apartamentele din municipiul Pitești s-ar debranșa de la sistemul centralizat de alimentare cu energie termică, pentru a se putea determina prețul gigacaloriei, luându-se în calcul și faptul că nu se va mai acorda subvenție.

Domnul consilier Nicolae - Valeriu Zărnescu face precizarea că termenele prevăzute în cuprinsul hotărârii sunt fixate pentru ca executivul și Serviciul Public Local de Termoficare al Municipiului Pitești să își poată elabora o strategie de lucru, însă, până în momentul în care nu se cunoaște numărul apartamentelor care se vor debranșa de la sistemul centralizat de alimentare cu energie termică și al celor care vor rămâne branșate în sistem, strategia este lipsită de fundament.

Domnul consilier Dumitru Tudosoiu susține solicitarea domnului consilier Mariean Neacșu și vine cu o completare în acest sens, solicitând ca informarea să cuprindă și situația în care 75%, respectiv 100% din populație s-ar debranșa de la sistemul centralizat de alimentare cu energie termică.

Domnul președinte de ședință Radu - Valeriu Perianu este de părere că abia în luna mai a anului 2011 se va cunoaște consumul real de energie termică din municipiul Pitești, când se vor putea lua în calcul și cetățenii care au restanțe la plata facturii energiei termice.

Domnul primar Tudor Pendiuc le solicită domnilor consilieri soluții cu privire măsurile care trebuie luate în vederea asigurării încălzirii locuințelor în iarna 20102011, avându-se în vedere faptul că la prezentul proiect de hotărâre există obiecții.

Domnul consilier Ștefan - Romeo Ciocănel face mențiunea că, pentru a se respecta legislația în vigoare, trebuie menținută condiția conform căreia pentru deconectarea unui consumator dintr-un condominiu, trebuie obținut acordul vecinilor de apartament, atât pe orizontală cât și pe verticală, prin declarații confirmate de reprezentantul legal al asociației de proprietari (președinte).

Domnul secretar Iosiv Cerbureanu cere permisiunea domnilor consilieri de a reformula art. 1 alin. (2), astfel: „Deconectarea/debranșarea de la sistemul centralizat de alimentare cu energie termică din municipiul Pitești se poate aproba numai până la data de 15 august 2010.”

Domnul președinte de ședință supune la vot amendamentul formulat de domnul consilier Adrian - Mihai Prodănel, care este aprobat în unanimitate de voturi.

Domnul președinte de ședință supune la vot amendamentul formulat de domnul consilier Ștefan - Romeo Ciocănel, care este respins cu 4 voturi „pentru”, 2 voturi „împotrivă” (domnii consilieri Ana Badea și Dumitru Tudosoiu) și 14 abțineri, (domnii consilieri Anca - Ștefania Barbu, Gheorghe Codrescu, Liliana - Angela Gagiu, Florin Gardin, Cristian Gentea, Constantin - Cornel Ionică, Silviu Marinescu, Gheorghe Oprea, Radu - Valeriu Perianu, Ecaterina Popescu, Adrian - Mihai Prodănel, Sevastian Tudor, Mihai Zaharia, Nicolae - Valeriu Zărnescu).

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, cu amendamentul formulat de domnul consilier Adrian - Mihai Prodănel, care este aprobat cu 16 voturi „pentru” și patru abțineri (domnii consilieri Ștefan - Romeo Ciocănel, Iulian Corbu, Mariean Neacșu și Vasile - Dorin Voicu ), devenind

Hotărârea nr. 187/08.06.2010.

Domnul președinte de ședință Radu - Valeriu Perianu supune dezbaterii punctul

 • 3 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea pentru anul 2010 a listei solicitanților îndreptățiți să primească în ordinea punctajului, o unitate locativă, în condițiile O.U.G. nr.74/2007 referitoare la asigurarea fondului de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari.”

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 188/08.06.2010.

Domnul președinte de ședință Radu - Valeriu Perianu supune dezbaterii punctul

 • 4 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind repartizarea unei unități locative în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 74/2007 referitoare la asigurarea fondului de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari.”

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 189/08.06.2010.

Domnul președinte de ședință Radu - Valeriu Perianu supune dezbaterii punctul

 • 5 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind organizarea unei tabere școlare.”

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

- comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre; - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre; - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre; - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre; - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 190/08.06.2010.

Domnul președinte de ședință Radu - Valeriu Perianu supune dezbaterii punctul

 • 6 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind încetarea unor contracte de concesiune.”

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 191/08.06.2010.

Domnul președinte de ședință Radu - Valeriu Perianu supune dezbaterii punctul

 • 7 de pe ordinea de zi: „Raport privind solicitarea de lucrări suplimentare pentru obiectivul de investiții „Extindere și modernizare Liceul de Artă Dinu Lipatti - corp B.”

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - se aprobă;

 • - comisia nr.2 - se aprobă;

 • - comisia nr.3 - se aprobă;

 • - comisia nr.4 - se aprobă;

 • - comisia nr.5 - se aprobă.

Domnul președinte de ședință Radu - Valeriu Perianu acordă cuvântul doamnei director a Liceului de Artă Dinu Lipatti Stan Mariana care oferă explicații cu privire la suplimentarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții „Extindere și modernizare Liceul de Artă Dinu Lipatti - corp B, doamna director precizând că, în urma întocmirii documentației de proiectare a fost eliberat certificatul de urbanism, prin care au fost solicitate avizul de la Ministerul Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național, avizul sanitar, avizul protecției mediului, avizul PSI, precum și avizul Inspectoratului de Stat în Construcții. În vederea realizării investiției, a fost încheiat contractul de lucrări cu ofertantul declarat câștigător în urma licitației, ulterior, pentru obținerea avizului PSI de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență, fiind considerată obligatorie realizarea unui adăpost de protecție civilă, urmând ca documentația aferentă să fie modificată corespunzător. În urma revizuirii și obținerii avizelor de la PSI și Protecție Civilă, a fost eliberată autorizația de construire. Pe parcursul derulării lucrărilor, datorită complexității și vechimii clădirii - monument de arhitectură - au apărut o serie de lucrări neprevăzute în caietul de sarcini inițial și care se impuneau a fi executate.

Domnul președinte de ședință Radu - Valeriu Perianu acordă cuvântul domnului arhitect Pompiliu Soare care explică faptul că lucrările suplimentare se constituie din două categorii, și anume lucrări suplimentare impuse de obținerea avizului PSI, cât și lucrări inerente la structura de rezistență a corpului vechi care urmează a fi reabilitat, care nu au fost prevăzute în proiectul inițial datorită vechimii clădirii.

Doamna consilier Anca - Ștefania Barbu solicită explicații cu privire la condiția impusă de către Institutul pentru Situații de Urgență de a realiza un adăpost de protecție civilă pentru eliberarea avizului necesar obținerii autorizației de construcție.

Domnul arhitect Pompiliu Soare precizează că la o clădire care are subsol, și care depășește o anumită suprafață, legislația prevede obligativitatea contruirii unui adăpost de protecție civilă.

Domnul președinte de ședință Radu - Valeriu Perianu: „Modernizarea unei clădiri nu presupune și consolidarea acesteia?”

Domnul arhitect Pompiliu Soare menționează că modernizarea clădirii implică și lucrări de consolidare a acesteia însă, dată fiind vechimea clădirii, au fost depistate lucrări nu au putut fi estimate în proiectul inițial.

Domnul consilier Nicolae - Valeriu Zărnescu face precizarea că raportul în discuție trebuie să se materializeze într-un proiect de hotărâre care va fi supus aprobării consiliului local, ulterior sumele putând fi alocate Liceului de Artă Dinu Lipatti.

Domnul primar Tudor Pendiuc face mențiunea că această investiție se derulează prin intermediul ordonatorului secundar de credite, respectiv Liceul de Artă Dinu Lipatti, dar, avându-se în vedere că sumele se acordă de la bugetul local, acesta este motivul pentru care raportul este prezentat în consiliul local.

Domnul președinte de ședință supune la vot raportul, în forma promovată de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi.

Domnul președinte de ședință Radu - Valeriu Perianu declară închise lucrările ședinței.

Drept pentru care am încheiat prezentul proces - verbal.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Radu - Valeriu Perianu

SECRETAR,

Iosiv Cerbureanu

Red. Alina - Mihaela Saioc 1ex.