JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

PROCES - VERBAL

Încheiat azi, 29.10.2008, cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Pitești.

Ședința a fost convocată de primarul municipiului Pitești, convocatorul fiind înregistrat sub nr. 67897 din 24.10.2008.

La ședință participă de drept:

 • - dl. Tudor Pendiuc          - primarul municipiului Pitești;

 • - dl. Iosiv Cerbureanu        - secretarul municipiului Pitești.

Participă ca invitați: directorii executivi ai direcțiilor și șefii compartimentelor independente din cadrul aparatului de specialitate al primarului, directorii și reprezentanții societăților comerciale aflate sub autoritatea consiliului local.

La ședința consiliului local participă reprezentanți ai mass-media locală.

Domnul secretar Iosiv Cerbureanu face prezența consilierilor, constatându-se:

 • -  consilieri în funcție - 23;

 • -  consilieri prezenți - 18;

 • - consilieri absenți -  5 (doamna consilier Ana Badea și domnii consilieri

Ion Arabolu, Gheorghe Frătoaica, Radu Cristian Nistor, Radu-Valeriu Perianu).

Președinte de ședință este domnul consilier Adrian Mihai Prodănel.

Domnul secretar Iosiv Cerbureanu supune la vot la vot procesele-verbale ale ședințelor consiliului local din data de 28.08.2008 și din data de 09.09.2008, care sunt aprobate în unanimitate de voturi.

Se supune la vot motivarea absențelor domnilor consilieri Gheorghe Oprea și Adrian Mihai Prodănel de la ședința extraordinară a consiliului local din data de 16.10.2008, care se aprobă cu unanimitate de voturi.

Se propune introducerea pe ordinea de zi la pozițiile 56-58 a următoarelor puncte: „Raport privind desfășurarea transportului gratuit de călători pe raza administrativ teritorială a municipiului Pitești, către centrele comerciale”, „Punct de vedere privind plângerea prealabilă formulată de Bănescu Paul și Bănescu Dorina”, „Adresa SC Termoficare 2000 SA nr. 13629/28.10.2008 înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr. 68388/28.10.2008”.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul ordinii de zi, cu modificările și completările aduse, care este aprobat în unanimitate de voturi.

Sosește domnul consilier Ion Arabolu. Consilieri prezenți : 19.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 1 de pe ordinea de zi : „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind rectificarea bugetului municipiului Pitești pe anul 2008”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

- comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.2 - avizeaz ă favorabil proiectul de hot ă râre;

- comisia nr.3 - avizeaz ă favorabil proiectul de hot ă râre;

- comisia nr.4 - avizeaz ă favorabil proiectul de hot ă râre;

- comisia nr.5 - avizeaz ă favorabil proiectul de hot ă râre.

Domnul primar Tudor Pendiuc propune modificarea proiectului de hotărâre motivat de:

Prin adresa nr. 68755/HI/24.10.2008, Ministerul Dezvolt ă rii, Lucr ă rilor Publice și Locuințelor ne-a comunicat faptul că bugetului municipiului Pitești i se alocă suplimentar pe anul 2008 suma de 80 mii lei pentru derularea în continuare a „Programului privind Sistemul informațional specific domeniului imobiliar-edilitar și băncilor de date urbane - SISDIEBDU“, sumă care trebuie prevăzută în bugetul local atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli.

De asemenea, cu această valoare trebuie completată și ,,Lista obiectivelor de investiții a municipiului Pitești pe anul 2008”, la capitolul 70.02 ,,Locuințe, servicii și dezvoltare publică“, grupa C „Alte cheltuieli de investiții”, categoria ,,Proiectare”, poziția „Cadastru imobiliar”.

Liceul cu Program Sportiv solicită redistribuirea de fonduri în cadrul listei de investiții aprobate pe anul 2008, în sensul că pentru achitarea proiectului la obiectivul „Sală sport Liceul cu Program Sportiv” este necesară suplimentarea prevederii cu suma de 18 mii lei, suplimentarea fiind posibilă prin diminuarea cu aceeași sumă a prevederilor la poziția „Dotări”, întrucât sistemul de supraveghere a fost achiziționat la o valoare mai mică decât a fost prevăzută inițial.

În această situație este necesară modificarea „Listei obiectivelor de investiții a municipiului Pitești pe anul 2008” în sensul redistribuirii fondurilor între pozițiile solicitate de Liceul cu Program Sportiv și aprobarea diminuării cu suma de 18 mii lei a ,,Listei de dotări pentru Liceul cu Program Sportiv pe anul 2008”.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, cu modificările și completările aduse de executiv, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 165/29.10.2008.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 2 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind rectificarea bugetului activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2008.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 166/29.10.2008.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 3 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind rectificarea veniturilor și cheltuielilor evidențiate în afara bugetului local pe anul 2008”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 167/29.10.2008.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 4 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2009”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Tudor Pendiuc: „V-au fost înaintate înainte de începerea ședinței câteva anexe, urmare unor ajustări, propuneri făcute de Agenția Națională a Funcționarilor Publici. Aceste anexe mai trebuie discutate și analizate, astfel că vă rog să aveți în vedere anexele pe care le-ați dezbătut în cadrul ședințelor comisiilor de specialitate. Singura modificare este la anexa nr. 2, unde au fost refăcute niște calcule matematice”.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, cu modificările aduse de executiv, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 168/29.10.2008.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 5 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 96/2008 referitoare la aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Centrului Cultural Pitești”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.5 - avizeaz ă favorabil proiectul de hot ă râre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 169/29.10.2008.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 6 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 97/2008 referitoare la aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Filarmonicii Pitești”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 170/29.10.2008.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 7 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea H.C.L. 64/2008 referitoare la aprobarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Pitești, cu modificările și completările ulterioare”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 171/29.10.2008.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 8 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea H.C.L. 65/2008 referitoare la aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Poliției Comunitare a Municipiului Pitești, cu modificările și completările ulterioare”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.4 - avizeaz ă favorabil proiectul de hot ă râre;

- comisia nr.5 - avizeaz ă favorabil proiectul de hot ă râre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 172/29.10.2008.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 9 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea și completarea HCL nr.458/2007 privind stabilirea, constatarea și sancționarea unor contravenții, cu modificările și completările ulterioare”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 173/29.10.2008.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 10 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind promovarea unei acțiuni în justiție”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul consilier Mariean Neacșu: „Am propus la ședința comisiei de specialitate ca acțiunea în justiție să fie promovată și împotriva ANRSC. Tarifele pentru transport, distribuție și furnizare a enrgiei termice au fost stabilite începând cu anul 2007 de către ANRSC. Pierderile suportate de SC Termoficare 2000 SA au fost foarte mari, de aceea consider îndreptățită această acțiune în justiție”.

Domnul primar Tudor Pendiuc: „Sunt de acord cu propunerea domnului consilier Mariean Neacșu și chiar mai mult, solicit ca executivul și SC Termoficare 2000 SA să acționeze în judecată și alte instituții sau organizații care au fost implicate în stabilirea tarifelor respective”.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, cu amendamentul domnului consilier Mariean Neacșu, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 174/29.10.2008.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 11 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții «Amenajare zona Tancodrom»din municipiul Pitești”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 175/29.10.2008.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 12 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind acordarea avizului de branșare la rețeaua de gaze naturale a blocului de locuințe cunoscut sub denumirea de „Coremi” situat în municipiul Pitești, b-dul Petrochimiștilor, km. 5, atribuit în folosință gratuită - Filialei Pitești a Comunității Etniei Rromilor din România”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 176/29.10.2008.

Sosește doamna consilier Ana Badea. Consilieri prezenți: 20.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 13 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind prelungirea unor contracte de închiriere, teren aparținând domeniului public al municipiului Pitești ocupat de construcții provizorii cu destinația de spații comerciale, situate în bazarul «Gheorghe Lazăr»”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul consilier Mariean Neacșu: „Legislația prevede că orice închiriere de spațiu public se face prin licitație publică”.

Domnul secretar Iosiv Cerbureanu: „Singurele contracte de închiriere din bazarul «Gheorghe Lazăr» sunt cele puse în discuție azi, celorlalți comercianți li s-au emis acorduri. Astfel vom ajunge în situația în care organizăm licitație pentru acestea două, iar la ceilalți le dăm acord. Această problemă va trebui analizată altfel decât alte situații similare”.

Domnul consilier Mariean Neacșu: „Știți că anul trecut am mai avut o situație asemănătoare și dumneavoastră ați intervenit, spunând că va fi ultima oară când mai acceptăm prelungirea unor contracte. Ar trebui organizată licitație la terminarea fiecărui contract”.

Domnul secretar Iosiv Cerbureanu: „Trebuie găsită o modalitate în care să fie aplicabil principiul egalității de tratament între cei care au acorduri și cele două cazuri cu contracte de închiriere”.

Domnul primar Tudor Pendiuc propune ca amendament renegocierea chiriei conform legii.

Domnul președinte de ședință: „Înțelegem că inițial a fost organizată licitație, iar în contract se prevede dreptul de prelungire cu renegocierea cuantumului chiriei”.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, cu amendamentul adus de inițiator, care este aprobat cu 16 voturi „pentru” și 4 vot „împotrivă” (doamna consilier Anca-Ștefania Barbu și domnii consilieri Ion Arabolu, Ștefan Romeo Ștefan și Mariean Neacșu), devenind

Hotărârea nr. 177/29.10.2008.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 14 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind scoaterea la licitație publică, în vederea închirierii a unor spații comerciale și terenuri situate în piețele și Târgul Săptămânal al Municipiului Pitești”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 178/29.10.2008.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 15 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind avizarea unui schimb de terenuri”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre cu amendament: art.1 lit. „b” - „în echivalent valoric”;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.4 - avizeaz ă favorabil proiectul de hot ă râre;

- comisia nr.5 - avizeaz ă favorabil proiectul de hot ă râre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, cu amendamentul Comisiei nr. 1, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 179/29.10.2008.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 16 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind cesiunea contractului de asociere nr. 29317/30.06.2005”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 180/29.10.2008.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 17 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea vânzării imobilului-teren situat în Municipiul Pitești, str. Câmpineanu nr. 8”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul consilier Ion Arabolu: „Nu înțeleg de ce după atâția ani de judecată terenul a rămas tot în folosința doamnei Coman, fără să avem nicio intervenție. În al doilea rând nu este făcut cadastru. Vorbim de suma de 80 de euro/m.p. ceea ce mi se pare incorect, având în vedere piața imobiliară din Pitești”.

Domnul consilier Nicolae Zărnescu: „Comisia nr. 5 a acordat în unanimitate aviz favorabil acestui proiect de hotărâre. Este o situație legală deoarece există o hotărâre judecătorească pe care trebuie s-o respectăm. Vânzările în baza Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului, cu modificările și completările ulterioare, către actualii chiriași nu sunt făcute la prețul actual al pieței imobiliare”.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este respins cu 14 voturi „pentru” și 6 „abțineri” (doamna consilier Anca-Ștefania Barbu și domnii consilieri Ion Arabolu, Ștefan Romeo Ciocănel, Iulian Corbu, Mariean Neacșu și Vasile Dorin Voicu).

Domnul primar Tudor Pendiuc: „Înseamna că data viitoare va trebui să vin cu un proiect de hotărâre de respingere a vânzării acestui imobil”.

Domnul consilier Nicolae Zărnescu: „În cazul în care vom aproba proiectul de respingere, va trebui să ne gândim și la responsabilitățile care le implică acest lucru. Calitatea noastră de consilieri locali vizează și niște obligații și răspunderi”.

Domnul consilier Ion Arabolu: „Noi nu ne-am abținut la acest proiect de hotărâre, la obligația de a vinde, ci la conținutul, la forma acestuia”.

Domnul primar Tudor Pendiuc: „Atunci propuneți amendamente pentru a putea reface acest proiect de hotărâre. Sunt de acord cu dumneavoastră în ceea ce privește prețul dar avem obligația de a vinde. Putem să ne îndreptăm împotriva evaluatorului pentru a demonstra că ceea ce spune el nu este corect.”

Domnul consilier Ion Arabolu: „Eu nu mă opun acțiunii de a vinde, ci în forma prezntată a proiectului de hotărâre, m-am abținut. Aș propune o întâlnire pentru a discuta și a stabili o formă nouă a acestui proiect, care să fie acceptată de toată lumea”.

Domnul secretar Iosiv Cerbureanu: „Nu facem un raport de evaluare al bunului pe care să îl vindem la prețul actual al pieței imobiliare. Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului, cu modificările și completările ulterioare stabilește modalitatea de calcul a prețului. Dacă pentru construcție și pentru terenul afectat acesteia prețul se stabilește potrivit legii menționate, pentru suprafața de teren rămasă se putea face un raport de evaluare la prețul pieței. În situația prezentată, acest lucru nu mai este posibil deoarece avem o hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă, prin care instanța ne obligă să vindem. Evaluatorul nu a făcut decât să respecte legislația în vigoare”.

Doamna consilier Anca-Ștefania Barbu: „Cele 6 abțineri nu se referă la interdicția de a vinde sau la solicitarea noastră de a nu se vinde. Nu se pune problema de a nu respecta legea care favorizează chiriașii, dându-le posibilitatea de a cumpăra la un preț mai mic. Nemulțumirea noastră se referă la faptul că raportul de evaluare nu menționează sub nicio formă modalitatea de calcul, nu este prezentată valoarea maximă prevăzută de lege, astfel cum am solicitat în ședința ordinară din luna septembrie. Dorim o evaluare în condițiile legii, dar cu valoarea maximă prevăzută de actul normativ respectiv”.

Domnul primar Tudor Pendiuc: „De la ședințele comisiilor de specialitate și până acum se puteau aduce amendamente pe care să le discutăm, să le îmbunătățim. Însă proiectul de hotărâre astfel cum a fost prezentat a fost respins.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 18 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar pentru modificarea HCL nr. 107/2008, privind scoaterea la licitație publică, în vederea închirierii, a unui spațiu comercial, situat în Piața «Calea București», corp A, etaj I”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 181/29.10.2008.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 19 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind prelungirea unor contracte de închiriere spații comerciale și terenuri în piețele municipiului Pitești și Târgul Săptămânal”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul consilier Mariean Neacșu: „În cadrul ședinței comisiei de specialitate am discutat cu doamna viceprimar Angela Liliana Gagiu să fie prezentată o listă cu valorile de închiriere în lei sau în euro/m.p. pentru a vedea dacă acceptăm această prelungire sau se organizează licitație, însă nu am primit această listă. Există în continuare documentații în care nu sunt prezentate valorile de închiriere, de concesionare, etc.”.

Domnul director Marian Virgil Leonte: „Valabilitatea acestor contracte de închiriere spații comerciale și terenuri poate fi prelungită de comun acord, prin negociere directă cu chiriașii, prin act adițional”.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat cu 18 voturi „pentru” și 2 „abțineri” (domnii consilieri Ștefan Romeo Ciocănel și Mariean Neacșu), devenind

Hotărârea nr. 182/29.10.2008.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 20 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea unor tarife pentru prestări de servicii efectuate de Administrația Piețelor Municipiului Pitești”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul consilier Ștefan Romeo Ciocănel prezintă amendamentul cuprins în raportul ședinței comisiei de specialitate.

Domnul primar Tudor Pendiuc propune ca tariful de intrare să fie cel propus în anexa prezentului proiect de hotărâre: 2 lei/zi/persoană.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, cu amendamentul domnului consilier Ștefan Romeo Ciocănel (pentru punctele 4 și 32 din anexă), care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 183/29.10.2008.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 21 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind avizarea vânzării unor spații locative situate în intravilanul municipiului Pitești, str. Republicii nr.82, către actualii chiriași”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat cu 19 voturi „pentru” și o „abținere” (domnul consilier Ștefan Romeo Ciocănel), devenind

Hotărârea nr. 184/29.10.2008.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 22 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind avizarea vânzării unității locative situate în intravilanul municipiului Pitești, str. Tache Ionescu, bl.M2, sc.B, ap.17”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat cu 19 voturi „pentru” și o „abținere” (domnul consilier Ștefan Romeo Ciocănel), devenind

Hotărârea nr. 185/29.10.2008.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 23 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind avizarea vânzării imobilului-construcție situat în intravilanul municipiului Pitești, str. Sfânta Vineri nr.33, către actualul chiriaș”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat cu 19 voturi „pentru” și o „abținere” (domnul consilier Ștefan Romeo Ciocănel), devenind

Hotărârea nr. 186/29.10.2008.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 24 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind avizarea vânzării imobilului-construcție situat în intravilanul municipiului Pitești, Prelungirea I.C. Brătianu, către actualul chiriaș”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat cu 19 voturi „pentru” și o „abținere” (domnul consilier Ștefan Romeo Ciocănel), devenind

Hotărârea nr. 187/29.10.2008.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 25 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind avizarea vânzării imobilului-construcție situat în intravilanul municipiului Pitești, str. Florăriei nr.16, către actualul chiriaș”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat cu 19 voturi „pentru” și o „abținere” (domnul consilier Ștefan Romeo Ciocănel), devenind

Hotărârea nr. 188/29.10.2008.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 26 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind avizarea vânzării imobilului-construcție situat în intravilanul municipiului Pitești, str. Crinului nr.16, către actualul chiriaș”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat cu 19 voturi „pentru” și o „abținere” (domnul consilier Ștefan Romeo Ciocănel), devenind

Hotărârea nr. 189/29.10.2008.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 27 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind avizarea vânzării imobilului-construcție situat în intravilanul municipiului Pitești, str. Banu Mărăcine nr.17B, către actualul chiriaș”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat cu 19 voturi „pentru” și o „abținere” (domnul consilier Ștefan Romeo Ciocănel), devenind

Hotărârea nr. 190/29.10.2008.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 28 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea unui schimb de imobile”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează negativ proiectul de hotărâre.

Domnul consilier Nicolae Zărnescu: „Comisia juridică, administrație publică locală, culte și de disciplină motivează avizul negativ prin faptul că acest schimb de imobile nu este util. Din punct de vedere al legalității nu există impedimente, însă în ceea ce privește oportunitatea acestui schimb, opinia la nivelul comisiei comisiei a fost majoritate - aviz negativ”.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat cu 18 voturi „pentru” și 2 „abțineri” (doamna consilier Anca-Ștefania Barbu și domnul consilier Ion Arabolu), devenind

Hotărârea nr. 191/29.10.2008.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 29 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind zonarea cimitirului „Sf. Gheorghe” Pitești și aprobarea unor tarife”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.3 - avizeaz ă favorabil proiectul de hot ă râre;

- comisia nr.4 - avizeaz ă favorabil proiectul de hot ă râre;

- comisia nr.5 - avizeaz ă favorabil proiectul de hot ă râre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 192/29.10.2008.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 30 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 491/2006 referitoare la aprobarea tarifelor de concesionare pentru locurile de înhumare în cimitirul Prundu din municipiul Pitești”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Doamna consilier Anca-Ștefania Barbu solicită domnului președinte de ședință permisiunea de a părăsi sala. Consilieri prezenți: 19.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 193/29.10.2008.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 31 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru un teren proprietate privată, situat în intravilanul municipiului Pitești, strada C.A. Rosetti nr. 5”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează negativ proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 194/29.10.2008.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 32 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru un teren proprietate privată, situat în intravilanul municipiului Pitești, strada Frații Golești”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează negativ proiectul de hotărâre;

Domnul consilier Cristian Gentea prezint ă amendamentul cuprins în raportul ședinței comisiei de specialitate, care a fost deja îndeplinit.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 195/29.10.2008.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 33 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru un teren proprietate privată, situat în intravilanul municipiului Pitești, strada Constantin Dobrescu Argeș nr.6”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează negativ proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat cu unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 196/29.10.2008.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 34 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru un teren proprietate privată, situat în intravilanul municipiului Pitești, Bulevardul Nicolae Bălcescu nr.165”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat cu unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 197/29.10.2008.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 35 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal, pentru un teren proprietate privată, situat în intravilanul municipiului Pitești, strada Vânători nr.7”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.2 - avizează negativ proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul consilier Cristian Gentea: „Comisia nr. 2 va da aviz favorabil deoarece solicitantul a fost de acord cu refacerea documentației în conformitate cu amendamentul cuprins în raportul ședinței comisiei de specialitate”.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, cu amendamentul Comisiei nr. 2, care este aprobat cu unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 198/29.10.2008.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 36 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru un teren concesionat, situat în intravilanul municipiului Pitești, Calea Craiovei -zona blocului G1 (Casa Cărții)”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat cu unanimitate de voturi, (în conformitate cu art. 46 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, domnul viceprimar Constantin Cornel Ionică nu participă la vot) devenind

Hotărârea nr. 199/29.10.2008.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 37 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru un teren proprietate privată, situat în intravilanul municipiului Pitești, strada Grigorești f.n.”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat cu unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 200/29.10.2008.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 38 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind atribuirea de denumiri unor artere de circulație din municipiul Pitești, cartierul Găvana II - zona străzilor Balotești și Plopilor”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat cu unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 201/29.10.2008.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 39 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea și completarea HCL nr.27/2002 referitoare la stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea localității, precum și sancționarea faptelor ce constituie contravenții, cu modificările și completările ulterioare”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr. 1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat cu unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 202/29.10.2008.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 40 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind conferirea Diplomei de Fidelitate”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat cu unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 203/29.10.2008.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 41 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea procedurii de debranșare/deconectare de la sistemul centralizat de alimentare cu energie termică din municipiul Pitești”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul consilier Ștefan Romeo Ciocănel precizează că acest proiect de hotărâre este același care a fost înscris pe ordinea de zi a ședinței ordinare din 17.07.2008, nesuferind nicio modificare.

Domnul primar Tudor Pendiuc precizează că a retras acest proiect de hotărâre de pe ordinea de zi a ședinței menționate mai sus tocmai pentru a fi primite propuneri. Nefiind nicio propunere, proiectul a fost înscris pe ordinea de zi a acestei ședințe fără să fi suferit nicio modificare.

Domnul consilier Ștefan Romeo Ciocănel: „A fost înființată o comisie în cadrul căreia au fost făcute propuneri care, se pare, nu au ajuns la dumneavoastră”.

Domnul primar Tudor Pendiuc: „Eu am spus ca cei care au propuneri, modificări să vină să le operăm în cadrul proiectului de hotărâre. Nu a venit nimeni la Unitatea de Monitorizare a Serviciilor Publice, la domnul secretar Iosiv Cerbureanu sau la altcineva din cadrul executivului pentru a aduce propuneri sau modificări. Discuțiile din cadrul comisiei respective nu au avut rezultat deoarece nu s-a operat în conținutul proiectul de hotărâre supus dezbaterii. În cazul în care vor exista propuneri ulterior aprobării acestui proiect, vom veni cu hotărâre de modificare însă, până atunci, trebuie să avem o reglementare în acest domeniu”.

Domnul consilier Nicolae Zărnescu: „Domnule consilier Ciocănel, în cadrul ședințelor comisiilor de specialitate ați pus în discuție modificările despre care vorbiți? La Comisia nr. 5 nu a venit nici un reprezentant al dumneavoastră care să prezinte propunerile respective”.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat cu 15 voturi „pentru” și 4 voturi „împotrivă” (domnii consilieri Ion Arabolu, Ștefan Romeo Ciocănel, Iulian Corbu și Vasile Dorin Voicu), devenind

Hotărârea nr. 204/29.10.2008.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 42 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind transmiterea din domeniul public al statului și din administrarea Agenției Naționale pentru Sport, în domeniul public al municipiului Pitești și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Pitești a unui imobil, situat în intravilanul municipiului Pitești, strada Nicolae Dobrin nr.12 - fosta nr.15”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr. 1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat cu unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 205/29.10.2008.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 43 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind avizarea trecerii din domeniul public al statului și din administrarea Agenției Naționale pentru Sport în domeniul public al municipiului Pitești și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Pitești a unor imobile, situate în intravilanul municipiului Pitești, strada Nicolae Dobrin, nr. 12 - fost nr. 15”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr. 1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat cu unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 206/29.10.2008.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 44 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea și completarea contractului de vânzare-cumpărare a unor bunuri din domeniul privat al municipiului Pitești aparținând Centralei Electrice de Termoficare Pitești Sud II, cu funcționare pe lignit, prevăzut în anexa la H.C.L. nr. 414/28.11.2006”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul consilier Ion Arabolu: „Acum am primit contractul pe care l-am solicitat în cadrul ședinței comisiei de specialitate, așa că nu pot decât să mă abțin”.

Domnul secretar Iosiv Cerbureanu prezintă, în numele executivului, modificările și completările aduse prezentului proiect de hotărâre:

 • Art.III. În conținutul Documentației pentru desemnarea operatorului economic în vederea atribuirii contractului de concesiune de lucrări publice (proiectare, construire, operare și întreținere) pentru realizarea obiectivului „Centrală de cogenerare în cartierul Trivale din municipiul Pitești, județul Argeș”, anexa la HCL nr.99/28.08.2008, cu modificările și completările ulterioare, la Secțiunea I „Fișa de date a concesiunii”, Cap.E „Instrucțiuni privind modul de elaborare și de prezentare a propunerii de concesionare de lucrări publice”, subcap.E.3 „Propunerea financiară”, pct.E.3.4., subpct.1 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Propunerea financiară va fi exprimată ferm în euro și se va modifica anual cu rata inflației pentru zona euro.

Data la care se determină echivalenta leu/Euro este 31.10.2008.”

9

 • Titlul hotărârii, precum și numerotarea articolelor se modifică în mod corespunzător”.

Domnul consilier Ion Arabolu: „Solicitarea mea vine de la faptul că, în general, există lacune în susținerea unor proiecte de hotărâri”.

Domnul primar Tudor Pendiuc: „Avem un volum foarte mare de hotărâri, existând astfel unele omisiuni. Acestea pot fi clarificate în cadrul ședințelor comisiilor de specialitate. În ceea ce privește contractul, eu nu sunt de acord cu decalarea pe 6 luni, ci doar pe 2 luni de zile. În cele 4 luni putem valorifica terenul respectiv, îl putem folosi în alt scop. Astfel, dacă investitorul respectiv va vrea o perioadă mai mare de 2 luni, va veni cu o ofertă de plată”.

Domnul consilier Ion Arabolu: „Nu se justifică, ar trebui respectat termenul”.

Domnul primar Tudor Pendiuc: „Cele 2 luni se justifică deoarece am predat terenul cu 2 luni întârziere”.

Domnul președinte de ședință: „În adresa SC Metalimpex Romania SRL prin care solicită prelungirea duratei contractului există precizarea că lucrările ar putea fi încheiate încă din luna decembrie a anului curent. Prelungirea este solicitată pentru că ar putea exista situația în care, datorită condițiilor meteo, desfășurarea activității ar fi îngreunată”.

Domnul consilier Mariean Neacșu: „Aș propune să respectăm termenele acestor contracte. Și când au fost lucrări de investiții care nu s-au finalizat la termen, noi am prelungit fără nici un fel de penalizare. Dacă am pretinde penalități ar însemna bani la bugetul local.”

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, cu amendamentul executivului, care este aprobat cu unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 207/29.10.2008.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 45 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea și completarea HCL nr. 230/2007 cu privire la scoaterea la licitație publică, în vederea închirierii a unor spații comerciale, de alimentație publică și de prestări de servicii situate în Piața Smârdan, cu modificările și completările ulterioare”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr. 1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat cu unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 208/29.10.2008.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 46 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea și completarea HCL nr. 80/2007 cu privire la scoaterea la licitație publică, în vederea închirierii, a unor spații comerciale, de alimentație publică, de producție și de prestări servicii, situate în Piața «Calea București» Corp B, etaj I, cu modificările și completările ulterioare”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat cu unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 209/29.10.2008.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 47 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind dobândirea calității de membru al Institutului Regiunilor Europei (IRE) de către Municipiul Pitești”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat cu unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 210/29.10.2008.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 48 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind schimbarea titularului dreptului de administrare asupra unui imobil”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat cu unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 211/29.10.2008.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 49 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea înstrăinării unei cote indivize dintr-un imobil”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat cu unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 212/29.10.2008.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 50 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea modificării și completării Planului de investiții aferent activelor date în concesiune, care se finanțează din Fondul IID constituit în cadrul măsurii ISPA nr. 2003/RO/16/P/PE/026 «Reabilitarea stației de epurare a apelor uzate, a sistemului de canalizare și a rețelei de alimentare cu apă a municipiului Pitești» aprobat prin HCL nr. 132/26.03.2008 și a lucrărilor pe anul 2008 ce se finanțează din creditul de investiții”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat cu unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 213/29.10.2008.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 51 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind închirierea fără licitație publică a unei suprafețe de teren aparținând domeniului public al municipiului Pitești în condițiile prevederilor Legii recunoștinței față de eroii - martiri și luptători care au contribuit la victoria Revoluției române din Decembrie 1989 nr. 341/2004”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează negativ proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Inițiatorul retrage proiectul de hotărâre pentru reanalizare.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 52 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea și completarea HCL nr. 90/2008 privind transmiterea din administrarea domeniului public al Municipiului Pitești și din administrarea Consiliului Local al Municipiului Pitești în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Transporturilor - Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România S.A. a unei suprafețe de teren, necesară pentru finalizarea obiectivului de investiții «Varianta de ocolire a Municipiului Pitești»”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr. 1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat cu unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 214/29.10.2008.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 53 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Programului de Investiții Prioritare propuse pentru finanțare din împrumutul contractat de S.C. Apă Canal 2000 S.A. la Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare, aferent municipiului Pitești”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat cu unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 215/29.10.2008.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 54 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea modificării și completării HCL nr. 331/2007 privind aprobarea Acordului/Contractului colectiv de muncă al personalului din cadrul Poliției Comunitare a Municipiului Pitești”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat cu unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 216/29.10.2008.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 55 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea și completarea HCL nr. 411/31.10.2007 referitoare la aprobarea executării, în avans, a unor lucrări de reabilitare și extindere rețele de alimentare cu apă și de canalizare”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr. 1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat cu unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 217/29.10.2008.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 56 de pe ordinea de zi: „Raport privind desfășurarea transportului gratuit de călători pe raza administrativ teritorială a municipiului Pitești, către centrele comerciale”.

Domnul viceprimar Constantin Cornel Ionică: „În Pitești hypermarketurile și-au organizat transport gratuit de persoane cu maxi-taxi pe trasee stabilite după propria voință. În condițiile actuale, Primăria Municipiului Pitești nu poate elibera avize pentru acest gen de transport deoarece nu permite Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local, iar aceste maxi-taxi, care sunt acum în număr foarte mare, parcurg traseele și folosesc stațiile care sunt concesionate SC Publitrans 2000 SA. Există posibilitatea stabilirii altor stații și trasee, altele decât cele stabilite pentru efectuarea transportului de către SC Publitrans 2000 SA sau interzicerea acestui gen de transport, care este ilegal în condițiile desfășurării actuale. Noi nu am avut altă soluție decât să-i sancționăm și să le punem în vedere că nu pot efectua acest transport. De aceea, această situație trebuie reglementată”.

Domnul consilier Ion Arabolu: „Ați constatat anumite disfuncționalități, așa că situația trebuie analizată. Noi suntem reprezentanții cetățenilor, trebuie să vorbim și cu oamenii, să vedem ce doresc și să putem veni cu o soluție”.

Domnul viceprimar Constantin Cornel Ionică: „Putem discuta cu cetățenii, deoarece noi nu acționăm împotriva intereselor lor sau a hypermarketurilor, însă trebuie stabilite alte stații și trasee decât cele concesionate SC Publitrans 2000 SA. Eventual, vom desemna o comisie care să aibă atribuții în acest sens”.

Domnul primar Tudor Pendiuc: „Acest Raport a fost făcut pentru a reglementa o activitate din municipiul Pitești. Nu a fost făcut cu intenția de a interzice sau de a încuraja, ci de a reglementa. Unele dintre aceste mijloace de transport au făcut transport «pirat» pe maxi-taxi. Trebuie să reglementăm această situație, cu gratuitate sau fără, vom vedea. În urmă cu o săptămână, eram cu mașina în cartierul Găvana, strada Ion Minulescu și un microbuz de la Carrefour, încercând să întoarcă, a blocat circulația vreo 10 minute. Sunt pentru gratuitate, dar trebuie stabilite niște stații, orare, să știe și cetățenii când și de unde pot beneficia de acest transport. Suntem pentru a acorda facilități la nivel maxim cetățenilor și societăților comerciale. Știți că am încurajat prin PUZ-uri, autorizări, introducerea de utilități către agenții economici. Noi dorim să facem ordine, putem constitui și o comisie care să se ocupe de toate acestea”.

Domnul președinte de ședință: „Constituirea unei comisii ar rezolva multe din semnele de întrebare pe care le avem”.

Domnul primar Tudor Pendiuc: „Aceste hypermarketuri sunt de apreciat că doresc gratuitate și le susțin dar trebuie să existe niște reguli”.

Domnul consilier Ion Arabolu: „Trebuie să știm dacă oamenii sunt supărați cu privire la acest fapt sau noi ne apucăm să reglementăm ceva ce nu este necesar cetățenilor”.

Domnul primar Tudor Pendiuc: „Aveți dreptate, nu putem începe o acțiune până nu ridicăm problema cu privire la aceasta. Tocmai de aceea, constituim o comisie formată dintr-un reprezentant de la fiecare partid politic și 1-2 reprezentanți din cadrul aparatului de specialitate care să analizeze situația și să prezinte un raport.”

Domnul consilier Mariean Neacșu: „Este bună ideea ca aceste hypermarketuri să încheie contracte cu asocierea CNCD-Girexim-Publitrans pentru organizarea acestui transport gratuit. Astfel vor crește veniturile la această asociere și vom putea micșora subvenția.”

Domnul consilier Ștefan Romeo Ciocănel: „Cred că ne angajăm să reglementăm gratuitățile oferite de un agent economic. Sunt banii lui, face ce vrea cu ei și mi se pare normal ca cetățenii să beneficieze de acest lucru. Atâta timp cât nu obține profit din această activitate, putem considera că este o acțiune de binefacere”.

Domnul consilier Nicolae Zărnescu: „Potrivit legislației în vigoare, suntem autoritatea chemată să ne pronunțăm cu privire la transportul public de călători. Deci lucrurile sunt destul de clare.”

Domnul primar Tudor Pendiuc: „Nu vrem să interzicem nimic, eu susțin gratuitatea, dar trebuie respectată legislația în vigoare. Dacă un agent economic vrea să acorde niște gratuități, o face în baza unui contract de sponsorizare, de donație. Eu sunt de acord cu beneficiile, dar totul trebuie reglementat potrivit legii.”

Domnul consilier Sevastian Tudor își manifestă nemulțumirea cu privire la staționarea acestor microbuze în fața Teatrului „Alexandru Davila” care nu oferă spațiu liber și pentru autocarul actorilor care pleacă în deplasări, pentru încărcarea decorurilor, costumele.

Doamna consilier Anitte Ionescu: „Noi suntem gospodarii acestui oraș și trebuie să reglementăm tot ce se întâmplă. După cum a spus și domnul primar, nu este nimeni împotriva gratuităților, însă dumnealor nu pot circula pe unde doresc. Totul trebuie făcut corect și legal.”

Domnul președinte de ședință: „Cred că asocierea CNCD-Girexim-Publitrans ar putea acoperi foarte ușor aceste trasee, având în vedere că se desfășoară mai ales pe axa nord-sud.”

Domnul consilier Corbu: „Diferența o reprezintă banii.”

Domnul președinte de ședință: „Aveți dreptate, dar se pot găsi soluții”.

Se fac propuneri pentru desemnarea membrilor comisiei care urmează să analizeze situația creată și să propună măsuri, în conformitate cu dispozițiile normative în această materie.

Domnul președinte de ședință precizează că au fost propuși următorii consilieri: Ion Arabolu, Mariean Neacșu și Nicolae Zărnescu.

Domnul primar Tudor Pendiuc precizează că această comisie va fi completată cu doi reprezentanți din cadrul aparatului de specialitate - Direcția Tehnică și de Urbanism și, de asemenea, va fi asigurat secretariatul comisiei.

Domnul președinte de ședință supune la vot raportul, cu modificările și completările aduse, care este aprobat în unanimitate de voturi.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 57 de pe ordinea de zi: „Punct de vedere privind plângerea prealabilă formulată de Bănescu Paul și Bănescu Dorina”.

Domnul secretar Iosiv Cerbureanu: „Familia Bănescu a formulat o plângere prealabilă prevăzută de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare solicitând revocarea, în totalitate, a unei hotărâri de consiliu prin care s-a aprobat un Plan Urbanistic Zonal. Specialiștii din cadrul aparatului de specialitate al primarului consideră nefondate criticile aduse acestei hotărâri.

Domnul președinte de ședință supune la vot punctul de vedere, care este aprobat cu 18 voturi „pentru” și o „abținere” (domnul consilier Ion Arabolu).

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 58 de pe ordinea de zi: „Adresa SC Termoficare 2000 SA nr. 13629/28.10.2008 înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr. 68388/28.10.2008”.

Consiliul local a luat la cunoștință de conținutul adresei.

Domnul primar Tudor Pendiuc: „Ați primit o broșură privind «Strategia post -aderare a municipiului Pitești în perioada 2007-2013». Această lucrare a fost câștigată prin licitație de Universitatea «Constantin Brâncoveanu» și va fi supusă dezbaterii publice în data de 6 noiembrie 2008. Am rugămintea să o analizați și să discutăm orice punct de vedere pe care îl aveți cu privire la aceasta. După dezbaterea publică, va fi întocmit proiectul de hotărâre care va fi supus aprobării consiliului local”.

DIVERSE

Domnul consilier Ștefan Romeo Ciocănel: „Am făcut o adresă cu privire la vizita pe care am avut-o la Administrația Piețelor Municipiului Pitești. Am fost acolo pentru a verifica anumite informații iar domnul director Leonte nu ne-a pus la dispoziție documentele solicitate, în situația în care nu doream să le luăm sau să le copiem. În calitate de consilier local, am dreptul să solicit de la aceste servicii și instituții orice situație, dosar etc. Discutăm despre banii publici și nu trebuie să existe nici un secret.”

Doamna consilier Ana Badea: „La ședința comisiei de specialitate am discutat foarte mult despre această situație. Ce anume ați solicitat domnului director Leonte?”.

Domnul consilier Ștefan Romeo Ciocănel: „Am solicitat balanța de verificare la 30 decembrie 2007 precum și ultima balanță de verificare. Am vrut doar să le văd, nu să le copiez”.

Doamna consilier Ana Badea: „În ce scop ați avut această solicitare?”.

Domnul consilier Ștefan Romeo Ciocănel: „În scopul de a efectua verificări deoarece aveam informația că s-au cheltuit 14 miliarde lei pentru curățenia piețelor. Vroiam să văd dacă suma s-a cheltuit într-o lună sau cumulat, în 8 luni. Această solicitare mi-a fost refuzată de domnul director Leonte.”

Domnul director Marian Virgil Leonte: „Domnul consilier a solicitat toate dosarele privind cheltuielile din acest an, toate facturile din perioada 1 ianuarie - 31 august 2008 precum și contractele încheiate de Administrația Piețelor Municipiului Pitești.”

Domnul consilier Mariean Neacșu: „Cred că ar trebui să-i dăm domnului director Leonte un termen de 10 zile spre a ne pune la dispoziție documentele solicitate legal și oficial pentru a vedea cum este cheltuit banul public, după cum spunea și colegul meu domnul consilier Ciocănel.”

Domnul consilier Dumitru Tudosoiu: „Aș dori să știu dacă eu, consilier local, sunt mandatat de consiliul local, de primărie sau de cetățeni să pot face ce vreau. Mă pot duce la orice serviciu sau instituție publică din subordine pentru a solicita toate documentele pe care le doresc? Mi se pare corect să fie constituită o comisie care să cerceteze o anumită situație.”

Domnul viceprimar Constantin Cornel Ionică: „Orice punct de vedere, propunere, solicitare le putem discuta la punctul Diverse. Oricum, cheltuirea banilor publici se face prin hotărârea consiliului local. Dacă se întâmplă altfel, persoana în cauză va fi trasă la răspundere”.

Domnul primar Tudor Pendiuc: „Potrivit art. 61 alin. (5) «Primarul conduce serviciile publice locale», iar potrivit art. 63 alin. (5) lit. „e” «Primarul numește, sancționează și dispune suspendarea, modificarea și încetarea raporturilor de serviciu sau, după caz, a raporturilor de muncă, în condițiile legii, pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate, precum și pentru conducătorii instituțiilor și serviciilor publice de interes local». Nu cred că a venit cineva să-mi solicite anumite informații iar eu nu i le-am dat. Dacă nu sunt eu prezent la momentul respectiv, vă puteți adresa domnului secretar sau doamnei/domnului viceprimar”.

Domnul consilier Nicolae Zărnescu: „În exercițiul mandatului de consilieri locali legea ne conferă dreptul de a avea acces la orice fel de informație necesară exercitării acestui mandat. Însă existența unui drept presupune și anumite condiții de exercitare. Astfel, acest drept consacrat de lege se exercită în cadrul consiliului local, prin intermediul pârghiilor procedurale care reglementează funcționarea consiliului local. Textul de lege care este în conformitate cu spusele domnului primar este art. 51 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, «alin. (1) În exercitarea mandatului, consilierii locali sunt în serviciul colectivității locale; alin. (2) Primarul este obligat ca, prin intermediul secretarului și al aparatului de specialitate, să pună la dispoziție consilierilor locali, la cererea acestora, în termen de cel mult 10 zile lucrătoare, informațiile necesare în vederea îndeplinirii mandatului». Aceasta este o consecință firească a faptului că primarul, în conformitate cu legea, este șeful acestor servicii. Noi, consiliul local hotărâm, decidem, dar conducerea efectivă a acestor servicii aparține primarului. În completarea celor menționate, sunt normele din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Pitești, respectiv art. 62 «alin. (1) Consilierii pot solicita informațiile necesare exercitării mandatului, primarului, viceprimarilor, directorilor societăților comerciale, serviciilor și instituțiilor publice subordonate, care sunt obligați să le furnizeze la termenul stabilit de comun acord; alin. (2) Informațiile pot fi cerute și comunicate în scris sau verbal, după caz; alin. 3) Informațiile cerute în scris vor fi transmise consilierilor care le-au solicitat prin intermediul salariaților aparatului permanent, care vor răspunde de confidențialitatea acestora, conform legii». Din acest ansamblu de norme, rezultă că dreptul nostru are corelativ oligația de a ne supune unei anumite proceduri. Dacă am ceva de solicitat, solicit aici, în cadrul ședinței consiliului local. Există destule pârghii de a obține informațiile solicitate și destule sancțiuni pentru a cenzura o atitudine necorespunzătoare”.

Domnul secretar Iosiv Cerbureanu: „De când lucrez în administrația publică a municipiului Pitești nu am întâlnit situații în care să nu fie furnizate informațiile solicitate. În cazul în care dorim să facem verificări, le putem întreprinde în conformitate cu art. 54 alin. (7) din Legea 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare « Consiliile locale pot organiza, din proprie inițiativă sau la inițiativa primarului, după caz, comisii speciale de analiză și verificare, pe perioadă determinată. Componența comisiei speciale de analiză și verificare, obiectivele și perioada de desfășurare a activităților acesteia se stabilesc prin hotărâre a consiliului local. Membrii comisiei acționează în limitele stabilite prin hotărâre»”.

Domnul consilier Ion Arabolu: „Există o rutină a funcționarului public de a se referi imediat la lege pentru fiecare pas. Eu mă conduc după bunul-simț și înțeleg foarte bine care sunt drepturile și atribuțiile mele. Vă garantez că voi merge la orice birou care presupune operațiuni cu banul public. Informațiile sunt necesare pentru a-mi susține în cadrul ședințelor punctul de vedere sau pentru a ști modalitatea în care voi vota un proiect de hotărâre. În situația în care voi primi un refuz nejustificat, atunci mă voi adresa dumneavoastră”.

Doamna consilier Anitte Ionescu: „Acum realizez, cu atât mai mult, de ce suntem o țară neguvernabilă. Dacă ne împotrivim oricărei reglementări normale într-o societate civilizată și facem doar ce vrem, mi se pare o abordare infantilă pentru un ales al cetățenilor acestui municipiu. Domnul director Leonte a procedat în conformitate cu prevederile legale în vigoare”.

Domnul consilier Ștefan Romeo Ciocănel: „Tot ceea ce se întâmplă în instituțiile și serviciile publice din subordine trebuie să fie public. Solicit balanța de verificare în decembrie 2007 și documentele justificative pentru cheltuielile aferente lunilor ianuarie-septembrie 2008”.

Domnul președinte de ședință Adrian Mihai Prodănel declară închise lucrările ședinței.

Drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Adrian Mihai Prodănel

SECRETAR,

Iosiv Cerbureanu

Red.NBM

1ex

29