PROCES - VERBAL

încheiat azi, 28.02.2008, cu ocazia ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Pitești.

Ședința a fost convocată de Primarul Municipiului Pitești, invitația fiind înregistrată la nr. 13309/28.02.2008.

La ședință participă de drept:

  • -  dl. Tudor Pendiuc - Primarul Municipiului Pitești;

  • -  dl. Iosiv Cerbureanu - Secretarul Municipiului Pitești.

Participă ca invitați : doamna Gagiu Liliana-Angela, viceprimar al municipiului Pitești, domnul Ionică Constantin-Comel, viceprimar al municipiului Pitești, directorii executivi ai direcțiilor și șefii compartimentelor independente din cadrul aparatului de specialitate al primarului, directorii societăților comerciale aflate în subordinea consiliului local.

La ședință participă reprezentanți ai mass-media locală.

Domnul Secretar Iosiv Cerbureanu face prezența consilierilor, constatându-se:

  • -  consilieri în funcție: 23;

  • -  consilieri prezenți: 15;

  • -  consilieri absenți: 8 (doamna consilier Mihai Cristina și domnii consilieri: Codrescu Gheorghe, Mihăilescu Ciprian-Teodor, Pandelică Marcel-Bogdan, Perianu Radu-Valeriu, Rădulescu Marin, Sofianu Narcis-Ionuț și Tudor Mihail ).

Președinte de ședință este domnul consilier Stănescu Cristian.

Domnul președinte de ședință supune la vot ordinea de zi, care este aprobată în unanimitate de voturi.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr.l de pe ordinea de zi. Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

  • -  comisia nr. 1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

  • -  comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

  • -  comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

  • -  comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

  • -  comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul Primar : “Prin proiectul de hotărâre se propune modificarea și completarea HCL nr. 32/2008, în sensul precizării în același proiect a valorii contribuției municipiului Pitești la finanțarea Proiectului „Reabilitarea Parcului Tineretului”, precum și a persoanei de contact din cadrul aparatului permanent de lucru al Primarului Municipiului Pitești, care să urmărească derularea proiectului.

Proiectul de hotărâre a fost promovat urmare observațiilor făcute de reprezentanții Administrației Fondului de Mediu.

După aprobarea acestor modificări și completări, HCL nr.32/2008 se va republica.

Fac precizarea, de asemenea, că prin modificările și completările propuse, contribuția financiară a municipiului Pitești nu se modifică.”

Domnul președinte de ședință declară închise lucrările ședinței., drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.

Președinte de ședință,

Red. T.


Stănescu Cristian