JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

PROCES - VERBAL

Încheiat azi, 23.12.2008, cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Pitești.

Ședința a fost convocată de primarul municipiului Pitești, convocatorul fiind înregistrat sub nr. 79483 din 18.12.2008.

La ședință participă de drept:

 • - dl. Tudor Pendiuc          - primarul municipiului Pitești;

 • - dl. Iosiv Cerbureanu        - secretarul municipiului Pitești.

Participă ca invitați: directorii executivi ai direcțiilor și șefii compartimentelor independente din cadrul aparatului de specialitate al primarului, directorii și reprezentanții societăților comerciale aflate sub autoritatea consiliului local.

La ședința consiliului local participă reprezentanți ai mass-media locală.

Domnul secretar Iosiv Cerbureanu face prezența consilierilor, constatându-se:

 • -  consilieri în funcție - 23;

 • -  consilieri prezenți - 22;

 • - consilieri absenți -  1 (doamna consilier Anca - Ștefania Barbu).

Președinte de ședință este domnul consilier Dumitru Tudosoiu.

Domnul secretar Iosiv Cerbureanu supune la vot procesele-verbale ale ședințelor consiliului local din data de 27.11.2008 și din data de 09.12.2008, care sunt aprobate în unanimitate de voturi.

Se supune la vot motivarea absențelor domnilor consilieri Ion Arabolu și Iulian Corbu de la ședința extraordinară a consiliului local din data de 17.12.2008, care se aprobă în unanimitate de voturi.

Executivul retrage de pe ordinea de zi punctul nr. 52 „Raport al analizei comisiei numită de Consiliul Local al Municipiului Pitești, privind desfășurarea transportului gratuit de călători pe raza administrativ-teritorială a municipiului Pitești, către centrele comerciale” și propune introducerea unui proiect de hotărâre cu privire la modificarea HCL nr.219/2008 pentru aprobarea documentației de atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciului de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în municipiul Pitești.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul ordinii de zi, cu modificările și completările aduse, care este aprobat în unanimitate de voturi.

Domnul consilier Mariean Neacșu: „Pentru a crea o atmosferă de colaborare la această ședință, propun executivului să retragă de pe ordinea de zi proiectele cu nr. 26 și cu nr. 31. Consider că aceste două puncte le putem dezbate în mod aprofundat în prima ședință a anului viitor”.

Domnul director Gelu Mujea: „Sunt lucrări făcute pe programul ISPA care se înlocuiesc cu alte lucrări”.

Domnul primar Tudor Pendiuc: „Cu privire la punctul 31 aprobarea tarifelor a mai fost deja amânată și părerea mea este că intrăm într-o situație financiară care nu este tocmai plăcută. Acestea sunt motivele pentru care v-aș ruga să acceptați să le discutăm. Vreau să vă spun că ne-a scăzut drastic impozitul pe venitul global în această lună, urmare mișcărilor generate de criza economică. Prin aprobarea acestor tarife nu înseamnă că venim să suplinim aceste venituri, ci reprezintă o actualizare corectă a tarifelor existente în prezent. Dacă vor exista probleme de o anumită natură putem aduce modificări într-o ședință viitoare”.

Domnul consilier Mariean Neacșu precizează că la energie electrică și la gaze, majorarea solicitată la nivel național s-a decalat pentru data de 1 aprilie 2009.

Domnul primar Tudor Pendiuc menționează că există și avizul Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice.

Domnul director Gelu Mujea: „Știți că s-au făcut niște lucrări în avans pe ISPA. Se solicită aprobarea consiliului local ca în locul acelor lucrări care au fost realizate din banii noștri să introducem alte lucrări care vor fi realizate în Măsura ISPA. Suma în discuție este de aproximativ un milion de euro. De asemenea este vorba de zone cărora le sunt necesare aceste lucrări. În ceea ce privește tarifele, este decizia consiliului local să le aprobe sau nu. Tarifele respectă o procedură legală impusă de Uniunea Europeană șă în cazul neaprobării lor, consiliul local va trebui să suplimenteze sumele până la valoarea reală a tarifelor de la buget”.

Domnul consilier Radu-Valeriu Perianu: „De când este obligația consiliului local de a suplini o eventuală nemajorarea a acestor tarife și care este actul normativ care stipulează acest lucru?”.

Domnul director Gelu Mujea face trimitere la prevederile Legii nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordinului președintelui ANRSC privind aprobarea Metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a prețurilor/tarifelor nr. 65/2007, precizând că, în cazul neaprobării tarifelor, SC Apă Canal 2000 SA va fi obligată să lucreze fără să-și asigure resursele necesare îndeplinirii obligațiilor pe care le are.

Ședința se întrerupe, dând posibilitatea domnilor și doamnelor consilieri să dezbată materialele puse la dispoziție și să acorde avizele cu privire la proiectul de hotărâre introdus pe ordinea de zi. La finalizarea ședințelor comisiilor de specialitate, este reluată ședința ordinară.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 1 de pe ordinea de zi : „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a aparatului de specialitate al primarului municipiului Pitești”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.5 - avizeaz ă favorabil proiectul de hot ă râre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 264/23.12.2008.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 2 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea H.C.L. nr. 223/2008 referitoare la aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2009.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul consilier Mariean Neacșu: „Posturile care sunt vacante la momentul actual se vor bloca? Am putea lua în considerare inițierea unui proiect de hotărâre privind reducerea cu cel puțin 20% a cheltuielilor din administrația locală? Se pare că astăzi se votează ordonanța Guvernului în acest sens.”

Domnul primar Tudor Pendiuc: „Premierul vorbea aseară despre o largă autonomie locală. Probabil că va da o ordonanță prin care să fie reduse cheltuielile și acesta este un lucru foarte bun. În ceea ce privește posturile vacante nu vor fi ocupate. Voi veni cu o nouă organizare a întregii administrații publice locale din municipiul Pitești care să țină seama de resursele financiare și materiale de care vom dispune anul viitor. Rugămintea pe care o adresez consiliului local pentru anul viitor este să lămurim toate problemele, neclaritățile referitoare la proiectele de hotărâri în cadrul ședințelor comisiilor de specialitate.”

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 265/23.12.2008.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 3 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea H.C.L. 65/2008 referitoare la aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Poliției Comunitare a Municipiului Pitești, cu modificările și completările ulterioare”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Hotărârea nr. 266/23.12.2008.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 4 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea H.C.L. nr. 152/2008 referitoare la aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 267/23.12.2008.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 5 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 96/2008 referitoare la aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Centrului Cultural Pitești, cu modificările și completările ulterioare”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 268/23.12.2008.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 6 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind acordarea concediului de odihnă suplimentar pentru personalul din cadrul Administrației Domeniului Public Pitești care prestează munci grele, periculoase sau vătămătoare”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Tudor Pendiuc propune să fie stipulat în cadrul hotărârilor buletinul de determinare prin expertizare a locurilor de muncă, conform căruia se acordă concediu de odihnă suplimentar și sporuri la salariul de bază pentru munca în condiții grele, periculoase vătămătoare sau nedorite pentru personalul Administrației Domeniului Public Pitești.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, cu modificările și completările aduse de executiv, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 269/23.12.2008.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 7 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind acordarea unor sporuri la salariul de bază pentru munca în condiții grele, periculoase, vătămătoare sau nedorite, pentru personalul Administrației Domeniului Public Pitești”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, cu modificările și completările aduse de executiv, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 270/23.12.2008.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 8 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind alegerea președintelui de ședință”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 271/23.12.2008.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 9 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind acordarea avizului consultativ candidaților declarați reușiți la concursul pentru ocuparea funcției de director în unele unități de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Pitești, sesiunea noiembrie 2008”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.4 - avizeaz ă favorabil proiectul de hot ă râre;

- comisia nr.5 - avizeaz ă favorabil proiectul de hot ă râre.

Domnul primar Tudor Pendiuc: „Nu mi se pare corect să dăm avize fără să cunoaștem toate datele problemei. Eu am supus dezbaterii consiliului local aceste proiecte de hotărâre deoarece așa prevede legislația. Ar trebui să-i cunoaștem și noi pe acești domni directori, modalitatea de desfășurare a concursurilor, câți participanți au fost. Consider că domniile lor ar trebui să vină în ședința consiliului local să se prezinte.”

Domnul consilier Nicolae Zărnescu: „Sau ar putea veni la o ședință a Comisiei pentru învățământ, cultură, sănătate, sport, muncă și protecție socială, familie și protecția copilului.”

Doamna consilier Ana Badea: „Ar fi bine să participe și un consilier local la desfășurarea acestor concursuri”.

Domnul consilier Ion Arabolu: „Domnul primar, sunteți împotriva unui proiect de hotărâre inițiat de dumneavoastră?”.

Domnul primar Tudor Pendiuc: „Am introdus acest proiect de hotărâre pe ordinea de zi, respectând prevederile legislației în materie însă am explicat și cum ar trebui să procedăm”.

Domnul consilier Gheorghe Frătoaica: „Prin hotărâre a consiliului local suntem toți numiți reprezentanți ai acestei autorități deliberative în consiliile de administrație și în comisiile de evaluare și asigurare a calității educației ale unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Pitești. Din păcate, nu suntem niciodată anunțați cu privire la ședințele care au loc. Practic, noi reprezentăm interesele comunității locale și ar trebui să știm până la ce limită comunitatea își poate impune punctul de vedere și până la ce limită se poate implica în acest domeniu. La punctul „Diverse” voi face o propunere referitoare la interesul comunității față de învățământul preuniversitar de stat din municipiul Pitești”.

Domnul consilier Radu-Valeriu Perianu: „Aș vrea să vă reamintesc că au fost niște adrese venite din partea Inspectoratului Școlar Județean Argeș prin care erau invitați consilierii locali să asiste la desfășurarea concursurilor de promovare în aceste funcții. Deci, într-o oarecare măsură este și vina noastră. Pe de altă parte, sunt de acord cu punctul de vedere al domnului consilier Gheorghe Frătoaica întrucât nici eu nu am fost niciodată anunțat cu privire la aceste ședințe. Ar trebui să se trateze această situație cu mai mult respect, mai ales că o mare parte din bani le vine de la bugetul local”.

Domnul primar Tudor Pendiuc: „Pentru clarificarea acestei situații, vă propun să venim cu o nouă reașezare a reprezentanților consiliului local în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat, cu noi responsabilități. În acest contex, retrag de pe ordinea de zi acest proiect de hotărâre precum și pe cel de la punctul nr. 10”.

- comisia nr.1 - avizeaz ă favorabil proiectul de hot ă râre;

- comisia nr.2 - avizeaz ă favorabil proiectul de hot ă râre;

- comisia nr.3 - avizeaz ă favorabil proiectul de hot ă râre;

- comisia nr.4 - avizeaz ă favorabil proiectul de hot ă râre;

- comisia nr.5 - avizeaz ă favorabil proiectul de hot ă râre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 272/23.12.2008.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 12 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea procesului - verbal de recepție, pentru obiectivul de investiții «Mobilier urban - Ceasuri stradale»”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul consilier Radu-Valeriu Perianu: „Cred că sunt bine-venite aceste ceasuri stradale dar există posibilitatea de a verifica din când în când exactitatea orei indicate? Mai avem ceasuri în Pitești și fiecare arată o cu totul altă oră decât cea reală”.

Domnul primar Tudor Pendiuc: „De vină pentru acest lucru sunt întreruperile de curent”.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 273/23.12.2008.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 13 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea procesului - verbal de recepție, pentru obiectivul de investiții «Mobilier urban - Aparate fitness pentru spațiu deschis»”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre. chirii și tarife ce urmează să fie negociate, respectiv, practicate în anul 2009 de unitățile de învățământ preuniversitar din municipiul Pitești”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 275/23.12.2008.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 15 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Proiectului Tehnic pentru obiectivul de investiții «Modernizare drumuri de pământ zona Plopilor, Haralambie Botescu, Balotești» din municipiul Pitești”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 276/23.12.2008.

Domnul primar Tudor Pendiuc părăsește sala de ședință.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 16 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea HCL nr.243/27.11.2008 referitoare la aprobarea Planului Urbanistic Zonal, pentru terenul proprietate privată, situat în intravilanul municipiului Pitești, strada Carpați nr.1”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

183/29.10.2008 privind aprobarea unor tarife pentru prestări de servicii efectuate de Administrația Piețelor Municipiului Pitești”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 278/23.12.2008.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 18 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind scoaterea la licitație publică, în vederea închirierii, a unor spații comerciale, de alimentație publică și de prestări servicii, situate în Piața Smârdan”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 279/23.12.2008.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 19 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind scoaterea la licitație publică, în vederea închirierii, a unor spații comerciale, de alimentație publică și de prestări servicii, situate în Piețele: Traian; Găvana, inclusiv corpul B; Prundu; Războieni; Smârdan; Trivale; Calea București-parter; Târgul Săptămânal; Depozitelor - Piața En-Gross”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 20 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind scoaterea la licitație publică, în vederea închirierii, a unor spații comerciale, de alimentație publică și de prestări servicii, situate în Piața Calea București - corp A, etaj I; corp A, turn; Corp B, parter; Corp B, parter -pergole; Corp B, etaj I”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 281/23.12.2008.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 21 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea unui schimb de imobile”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 282/23.12.2008.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 22 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind atribuirea în folosință gratuită Poliției Comunitare a Municipiului Pitești a unor spații”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 23 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind atribuirea în folosință gratuită a unor spații”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 284/23.12.2008.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 24 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind atribuirea în folosință gratuită a unui spațiu”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 285/23.12.2008.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 25 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind prelungirea duratei contractelor de închiriere pentru unitățile locative situate în blocul G1, tronson C, cartier Războieni”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre. nr.411/31.10.2007 referitoare la aprobarea executării, în avans, a unor lucrări de reabilitare și extindere rețele de alimentare cu apă și de canalizare”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul consilier Mariean Neacșu: „Aceste lucrări au fost aprobate în anul 2007 prin hotărâre a consiliului local. Ulterior, conform prevederilor unor acte normative s-a modificat modalitatea de finanțare. Lucrările inițiale au avut o anumită valoare iar ofertanții care au participat la licitație au venit cu o ofertă cu 30-40% mai mare decât valoarea inițială. Propun să se meargă cu aceste lucrări în continuare la Comisia Europeană să vedem dacă sunt decontate pe fondul ISPA. În situația în care Comisia Europeană dă aviz negativ pentru că aceste cheltuieli nu sunt eligibile, Atunci le finanțăm din fonduri ale beneficiarului final S.C. Apă Canal 2000 S.A. În legătură cu finanțarea de către această societate am un amendament la art. 1 alin. (4) din proiectul de hotărâre: aceste lucrări să fie finanțate din surse proprii ale beneficiarului final”.

Domnul secretar Iosiv Cerbureanu: „Această hotărâre a fost deja aprobată. Lucrările sunt prevăzute, cu acordul Uniunii Europene, să fie finanțate din Măsura ISPA. Am constatat însă că existau lucrări care nu aveau toate elementele pentru a putea fi identificate. Asta am făcut noi acum: am adus clarificările necesare”.

Domnul director Gelu Mujea: „Cred că se face o confuzie. Într-adevăr, când au fost licitate contractele B și C, s-a depășit bugetul inițial. Conform reglementărilor Uniunii Europene aceste diferențe au fost acoperite printr-un gaj al Guvernului României. Ce se întâmplă însă cu acest contract D? Din diverse motive și în special din cauza faptului că s-a derulat foarte greu procedura de licitație, a apărut obligativitatea ca o parte din lucrările prevăzute în programul inițial să fie executate din surse proprii. Pentru înlocuirea acestor lucrări, au fost identificate alte lucrări similare. Pentru a introduce aceste lucrări în Măsura ISPA, este necesar acordul consiliului local”.

Doamna viceprimar Liliana-Angela Gagiu: „Domnule consilier Neacșu v-aș ruga să solicitați toate aceste clarificări în cadrul ședințelor comisiilor de specialitate”.

Domnul consilier Radu-Valeriu Perianu: „Mandatul trecut am garantat în consiliul local pentru un împrumut cu o valoare foarte mare contractat de S.C. Apă Canal 2000 S.A. Trebuie să înțelegem cu toți ce înseamnă răspundere. Fiind vorba de sume foarte mari care implică și răspunderea noastră este absolut normal să cerem lămuriri detaliate”.

Doamna consilier Anitte Ionescu precizează că în cadrul ședințelor comisiilor de specialitate personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului, precum și directorii societăților oferă întotdeauna clarificările necesare cu privire la proiectele de hotărâri.

Domnul consilier Radu-Valeriu Perianu: „Dacă noi aprobăm acest proiect de hotărâre, cine va plăti contravaloarea lucrărilor respective?”.

Domnul director Gelu Mujea: „Aceste lucrări vor fi plătite din Măsura ISPA”.

Domnul consilier Radu-Cristian Nistor: „Propun să amânăm votul pentru acest proiect de hotărâre după desfășurarea ședinței AGA pentru a mai solicita anumite lămuriri domnului director Mujea”.

Domnul viceprimar Constantin Cornel Ionică: „Vă rog să respectărm ordinea de zi și să supunem la vot proiectul de hotărâre”.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat cu 14 voturi „pentru” și 8 „abțineri” (domnii consilieri Ion Arabolu, Ștefan Romeo Ciocănel, Iulian Corbu, Gheorghe Frătoaica, Mariean Neacșu, Radu-Cristian Nistor, Radu-Valeriu Perianu, Vasile-Dorin Voicu), devenind

Hotărârea nr. 287/23.12.2008.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 27 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea proceselor-verbale de punere în funcțiune și de recepție la terminarea lucrărilor realizate de către S.C. Termoficare 2000 S.A., din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru retehnologizarea, modernizarea și dezvoltarea sistemelor centralizate de producere și distribuție a energiei termice, precum și din surse proprii”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 288/23.12.2008.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 28 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea și completarea contractului de concesiune nr. 22454/03.07.2000, aprobat prin H.C.L. nr. 139/2000 referitoare la concesionarea prin atribuire directă a serviciului public de interes local privind activitatea de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în municipiul Pitești și a bunurilor aferente prestării acestui serviciu”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat cu 21 voturi „pentru” și o „abținere” (domnul consilier Gheorghe Frătoaica), devenind

Hotărârea nr. 289/23.12.2008.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 29 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Actului adițional nr. 3 la Contractul de concesiune nr. 22454/03.07.2000 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Pitești și S.C. Termoficare 2000 S.A.”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul consilier Mariean Neacșu: „De când a luat ființă SC Termoficare 2000 SA s-a plătit redevență către consiliul local?”.

Domnul secretar Iosiv Cerbureanu: „Da, s-a plătit, societatea nu are nicio restanță cu privire la redevență”.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 290/23.12.2008.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 30 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Pitești a unor bunuri concesionate S.C. Apă Canal 2000 S.A., precum și scoaterea din funcțiune a acestora”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

- comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.2 - avizeaz ă favorabil proiectul de hot ă râre;

- comisia nr.3 - avizeaz ă favorabil proiectul de hot ă râre;

- comisia nr.4 - avizeaz ă favorabil proiectul de hot ă râre;

- comisia nr.5 - avizeaz ă favorabil proiectul de hot ă râre.

Domnul consilier Mariean Neacșu: „Dacă ne uităm pe raportul proiectul de hotărâre, observăm că municipiul Pitești se situează pe locul doi în țară cu privire la prețurile de apă potabilă. Consider că prețul este extraordinar de mare. Aș dori să fim informați dacă prețul propus de SC Apă Canal 2000 SA pentru apa potabilă produsă, transportată și distribuită în municipiul Pitești este în conformitate cu prevederile Memorandumului de finanțare convenit între Comisia Europeană și Guvernul României privind asistența financiară acordată prin ISPA pentru măsura nr. 2003/RO/16/P/PE/026. De asemenea, să fie justificat modul de întrebuințare a fondurilor IDD din momentul constituirii acestora”.

Domnul director Gelu Mujea: „Una dintre condițiile Memorandumului de finanțare este cea legată de realizarea unor tarife care să asigure susținerea surselor de finanțare și cofinanțare a obiectului Memorandumului respectiv și să nu depășească indicele de suportabilitate. Dacă veți face o analiză comparativă cu tarifele anterioare, veți observa că s-au produs trei mutații esențiale care fac referire la depreciere, redevență și amortisment. Un alt element este cel legat de cota de dezvoltare, modernizare și retehnologizare. În decursul anului s-a transmis consiliului local justificarea solicitării creșterii la cota de dezvoltare și la cota IID”.

Domnul director Gelu Mujea aduce explicații cu privire la solicitarea suplimentării fondului de investiții, sursele respective fiind folosite în acțiunile de dezvoltare.

Domnul consilier Mariean Neacșu: „Cu privire la indicele de suportabilitate, ați calculat venitul mediu pe familie, ajungând la suma de 1.895 lei. Faceți calcul și pentru o familie de pensionari”.

Domnul director Gelu Mujea precizează că pentru calculul ratei de suportabilitate s-a lucrat cu valori medii.

Domnul consilier Ștefan Romeo Ciocănel solicită domnului director Gelu Mujea să facă o comparație între prețul pe care îl încasează de la SC Apă Argeș SA pentru punctul livrat din pădurea Trivale și tariful către cetățeni, deoarece este o diferență foarte mare între cele două tarife pentru cheltuielile suplimentare care apar din distribuție. Apa vândută către SC Apă Argeș presupune pompare, acoperirea pierderilor de pe rețea la un preț foarte mic în comparație cu tariful pentru populație.

Domnul director Gelu Mujea precizează că apa este transportată cu pompele de la Uzina Budeasa și toate tarifele respective au fost avizate de instituțiile specializate. pentru folosirea acestor nămoluri în agricultură. Pentru realizarea acestui lucru a fost necesară o perioadă de cercetare”.

Domnul consilier Radu-Valeriu Perianu: „Nu mi se pare oportună o majorare a prețurilor. Este adevărat că se urmărește creșterea profitului, atragerea unor fonduri pentru investiții dar acestea nu se realizează numai prin majorarea tarifelor. Pe de altă parte, moneda euro are un curs ascendent și probabil, după o perioadă, va exista o altă solicitare de majorare a tarifelor, motivându-se că a crescut diferența de curs. Luând în considerare fundamentarea din punct de vedere economic a prețurilor și tarifelor, consider că nu este oportună acestă majorare, cel puțin nu la momentul actual”.

Domnul director Gelu Mujea precizează că majorarea tarifelor are drept scop asigurarea resurselor necesare îndeplinirii strategiilor formulate, obiectivelor stabilite prin acte normative anterioare.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este cu 14 voturi „pentru”, 6 voturi „împotrivă” (domnii consilieri Ștefan Romeo Ciocănel, Iulian Corbu, Gheorghe Frătoaica, Mariean Neacșu, Radu-Cristian Nistor, Vasile-Dorin Voicu) și 2 „abțineri” (domnii consilieri Ion Arabolu, Radu-Valeriu Perianu) , devenind

Hotărârea nr. 292/23.12.2008.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 32 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind desemnarea comisiei de evaluare la licitația organizată și desfășurată pentru desemnarea operatorului economic în vederea atribuirii contractului de concesiune de lucrări publice (proiectare, construire, operare și întreținere) pentru realizarea obiectivului «Centrala de cogenerare în cartier Trivale din municipiul Pitești, județul Argeș»”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 293/23.12.2008.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 33 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind desemnarea comisiei de evaluare a ofertelor depuse în cadrul licitației publice deschise pentru atribuirea contractului de delegare a gestiunii serviciului public de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice produse în sistem centralizat în Municipiul Pitești”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.3 - avizeaz ă favorabil proiectul de hot ă râre;

- comisia nr.4 - avizeaz ă favorabil proiectul de hot ă râre;

- comisia nr.5 - avizeaz ă favorabil proiectul de hot ă râre.

Se fac propuneri pentru desemnarea unor consilieri locali în comisia de evaluare a ofertelor depuse în cadrul licitației publice pentru atribuirea contractului de delegare a gestiunii serviciului public de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice produse în sistem centralizat.

Domnul președinte de ședință precizează că au fost propuși următorii consilieri: Anitte Ionescu, Adrian Mihai Prodănel, Ștefan Romeo Ciocănel, Ion Arabolu.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 34 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind desemnarea unor membri ai Comisiei de soluționare a contestațiilor în cadrul procedurii pentru atribuirea contractului de delegare a gestiunii serviciului public de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice produse în sistem centralizat în Municipiul Pitești”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Se fac propuneri pentru desemnarea unor consilieri locali în comisia de soluționare a contestațiilor în cadrul procedurii pentru atribuirea contractului de delegare a gestiunii serviciului public de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice produse în sistem centralizat.

Domnul președinte de ședință precizează că au fost propuși următorii consilieri: Liliana Angela Gagiu, Nicolae Zărnescu, Silviu Marinescu.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 35 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind prelungirea atribuirii în folosință gratuită a unui spațiu Consiliului Județean Argeș”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 36 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind prelungirea atribuirii în folosință gratuită a unor spații Asociației de Sprijin a Copiilor Handicapați Fizic - România - Filiala Argeș”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat cu unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 295/23.12.2008.

Domnul președinte de ședință: „Este aici și domnul Popescu Adrian, președintele Asociației de Copii cu Handicap Fizic din România, care ar dori să ne spună câteva cuvinte”.

Domnul Popescu Adrian: „Vă doresc pentru anul 2009 numai satisfacții pe plan profesional și personal. Aș dori să mulțumesc în mod deosebit domnului consilier Ștefan Romeo Ciocănel care, după cum știți, a cedat organizației noastre indemnizația lunară de consilier local. De asemenea, mulțumesc domnului primar Tudor Pendiuc și domnului secretar Iosiv Cerbureanu pentru atenția și sprijinul acordate de-a lungul acestor ani. Închei cu rugămintea ca dumneavoastră să reflectați cu privire la subvenția solicitată de noi pentru anul 2009”.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 37 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru un teren proprietate privată, situat în intravilanul municipiului Pitești, strada Sfânta Vineri nr. 31”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat cu unanimitate de voturi, devenind

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat cu unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 297/23.12.2008.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 39 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru un teren proprietate privată, situat în intravilanul municipiului Pitești, strada Banu Mărăcine nr. 3”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat cu unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 298/23.12.2008.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 40 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea procesului-verbal de recepție, la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții „Patinoar artificial demontabil cu instalație frigorifică aferentă” din municipiul Pitești”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul consilier Radu-Valeriu Perianu: „Acest patinoar a fost o idee excelentă, însă fiind demontabil, s-a asigurat un spațiu adecvat de depozitare?”.

Domnul viceprimar Constantin Cornel Ionică: „Încă nu am stabilit un loc dar avem posibilități”.

Domnul consilier Gheorghe Frătoaica: „S-ar putea întreprinde demersuri pentru acoperirea acestui patinoar în scopul folosirii pe o perioadă mai îndelungată?”. la terminarea lucrărilor, pentru obiectivul de investiții „Amenajare zona centrală - Etapa a III-a” din municipiul Pitești”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat cu unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 300/23.12.2008.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 42 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea și completarea HCL nr. 239/27.11.2008 referitoare la modificarea contractului de concesiune nr. 894/6672/16.02.2001 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Pitești și SC Publitrans 2000 SA Pitești”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat cu unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 301/23.12.2008.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 43 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea H.C.L. nr. 378/31.10.2007 referitoare la aprobarea Regulamentului serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare din municipiul Pitești, județul Argeș”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 44 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea modificării și completării HCL nr. 128/05.04.2007, cu modificările și completările ulterioare”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr. 1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat cu unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 303/23.12.2008.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 45 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind respingerea cererii formulate de către S.C. NEWS OUTDOOR ROMANIA S.R.L. cu sediul în București, sector 2, strada Marcel Iancu, nr. 3-5”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat cu unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 304/23.12.2008.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 46 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind respingerea cererii formulate de către S.C. MULTIRECLAMA S.R.L. cu sediul în București, sector 2, strada Comandor Eugen Botez, nr. 1, etaj 1”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 47 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind respingerea cererii formulate de către S.C. NEW AGE ADVERTISING AGENCY S.R.L. cu sediul în Craiova, strada Jean Negulescu, nr. 4”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr. 1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat cu unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 306/23.12.2008.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 48 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind respingerea cererii formulate de către S.C. GRUP MEDIA GUIDE S.R.L. cu sediul în București, str. Aviației, nr. 34, bloc 15M, scara 3, etaj 4, ap. 57”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat cu unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 307/23.12.2008.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 49 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru un teren situat în intravilanul municipiului Pitești, bulevardul I.C. Brătianu, nr. 53”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 50 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru un teren situat în intravilanul municipiului Pitești, strada Victoriei f.n.”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat cu unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 309/23.12.2008.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 51 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea de principiu, a unei asocieri având ca obiect exploatarea în comun a unor amplasamente de reclamă și publicitate”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul consilier Ștefan Romeo Ciocănel: „Propun licitație pentru închirierea acestor spații”.

Domnul consilier Mariean Neacșu propune ca, la întocmirea documentației prevăzute de prezentul proiect de hotărâre, să se țină cont de prețurile de referință aprobate pentru contractul de colaborare cu SC Euromedia Group SA în anul 2007.

Domnul secretar Iosiv Cerbureanu: „Aș vrea să vă informez în legătură cu hotărârile de respingere, care tocmai au fost aprobate. Societățile respective au solicitat prelungirea însă nu se mai puteau încheia acte adiționale, întrucât contractele erau expirate. Cu privire la solicitarea domnului consilier Neacșu Mariean, o voi transmite persoanelor care se ocupă de întocmirea documentației”.

Domnul consilier Radu-Cristian Nistor consideră normal să se desfășoare licitație și în acest caz.

Domnul secretar Iosiv Cerbureanu precizează că este vorba despre o ofertă din partea unei firme și se propune o asociere în participațiune. Asocierea se aprobă de principiu acum, urmând ca documentația să fie supusă ulterior aprobării consiliul local.

Domnul consilier Radu-Valeriu Perianu: „Având în vedere prevederile OUG nr. 34/2006 mai poate exista posibilitatea unui contract de asociere în participațiune?”.

Domnul secretar Iosiv Cerbureanu: „Se face o selecție de oferte după o procedură pe care o aprobăm în consiliul local și putem fi de acord sau nu”.

Domnul viceprimar Constantin Cornel Ionică apreciază că posibilitățile de asociere, de parteneriat sau de altă natură trebuie analizate și exploatate, cu respectarea prevederilor legale, în scopul rezolvării problemelor de interes comun.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat cu 14 voturi „pentru” și 8 „abțineri” (domnii consilieri Ion Arabolu, Ștefan Romeo Ciocănel, Iulian Corbu, Gheorghe Frătoaica, Mariean Neacșu, Radu-Cristian Nistor, Radu-Valeriu Perianu, Vasile-Dorin Voicu), devenind

Hotărârea nr. 310/23.12.2008.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 52 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea HCL nr.219/2008 pentru aprobarea documentației de atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciului de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în municipiul Pitești”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr. 1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat cu unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 311/23.12.2008.

Se trece la procedura de vot secret pentru desemnarea reprezentanților consiliului local în comisia de evaluare a ofertelor depuse în cadrul licitației publice pentru atribuirea contractului de delegare a gestiunii serviciului public de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice produse în sistem centralizat.

În urma votului exprimat, președintele comisiei de validare, domnul consilier Oprea Gheorghe, anunță rezultatul comisiei de validare și anume:

 • 1. Anitte Ionescu

 • 2. Ion Arabolu

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

1. Liliana Angela Gagiu

2. Silviu Marinescu

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 313/23.12.2008.

Domnul președinte de ședință Dumitru Tudosoiu declară închise lucrările ședinței.

Drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Dumitru Tudosoiu

SECRETAR, Iosiv Cerbureanu

Red.NBM

1ex