JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

PROCES - VERBAL

încheiat azi, 22.05.2008, cu ocazia ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Pitești.

Ședința a fost convocată de primarul municipiului Pitești, convocatorul fiind înregistrat sub nr. 36686 din 22.05.2008.

La ședință participă de drept:

 • - dl. Tudor Pendiuc           - primarul municipiului Pitești;

 • - dl. Iosiv Cerbureanu        - secretarul municipiului Pitești.

Participă ca invitați: domnul Constantin-Cornel Ionică și doamna Liliana Angela Gagiu - viceprimari ai municipiului Pitești, directorii executivi ai direcțiilor și șefii compartimentelor independente din cadrul aparatului de specialitate al primarului, directorii și reprezentanții societăților comerciale aflate sub autoritatea consiliului local.

La ședința consiliului local participă reprezentanți ai mass-media locală. Domnul secretar Iosiv Cerbureanu face prezența consilierilor, constatându-se:

 • - consilieri în funcție - 22;

 • - consilieri prezenți - 14;

 • - consilieri absenți - 8(doamna consilier Barbu Anca-Ștefania și domnii consilieri : Gentea Cristian, Mihăilescu Ciprian-Teodor, Pandelică Marcel, Rădneanțu Nicolae, Rădulescu Marin, Sofianu Narcius-Ionuț, Tudosoiu Dumitru).

Președinte de ședință este domnul consilier Oprea Gheorghe.

Se supune la vot motivarea absenței domnului consilier Stănescu Cristian de la ședința ordinară a consiliului local din data de 15.05.2008, care este aprobată în unanimitate de voturi.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul ordinii de zi, care este aprobat în unanimitate de voturi.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 1 de pe ordinea de zi : „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind rectificarea bugetului municipiului Pitești pe anul 2008” .

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul Secretar Iosiv Cerbureanu precizează că există o hotărâre a Biroului Electoral Central, care prevede obligativitatea existenței a 4 urne în fiecare secție de votare, acest lucru generând necesitatea alocări unor fonduri suplimentare, necesare pentru acoperirea cheltuielilor aferente organizării și desfășurării alegerilor autorităților administrației publice locale din iunie 2008.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 241/22.05.2008.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 2 de pe ordinea de zi: „ Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea efectuării de ore suplimentare de către personalul Administrației Domeniului Public Pitești .

Se prezintă raportul serviciului de specialitate ”.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul consilier Moiceanu Gheorghe dorește să se facă unele precizări legate de efectuarea de ore suplimentare de către personalul încadrat în funcții de conducere la Administrația Domeniului Public Pitești.

Domnul viceprimar Constantin-Cornel Ionică precizează că se propune aprobarea efectuării, pe anul 2008, de ore suplimentare peste plafonul de 120 ore anual, dar nu mai mult de 360 ore anual, de către personalul încadrat în funcții de execuție sau de conducere la Administrația Domeniului Public Pitești.

Domnul consilier Perianu Radu-Valeriu dorește să se precizeze dacă sporul de ore suplimentare este în conformitate cu Codul muncii.

Domnul Secreatr Iosiv Cerbureanu precizează că sporul de ore suplimentare este în conformitate cu Codul muncii.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 242/22.05.2008.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 3 de pe ordinea de zi: „ Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea HCL nr. 95/2008 referitoare la aprobarea organigramei și a statului de funcții a Poliției Comunitare a Municipiului Pitești ”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 243/22.05.2008.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 4 de pe ordinea de zi: „ Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții Patinoar artificial ”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul consilier Florea Daniel dorește să știe dacă trebuie excavat malul pentru realizarea patinoarului.

Domnul viceprimar Constantin Cornel-Ionică precizează că este necesară realizarea unor asemenea lucrări.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 244/22.05.2008.

Domnul președinte de ședință Oprea Gheorghe declară închise lucrările ședinței. Drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Oprea Gheorghe

SECRETAR, Iosiv Cerbureanu

Red.TAF.

1ex