JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

PROCES - VERBAL

Încheiat azi, 19.06.2008, cu ocazia ședinței de constituire a Consiliului Local al Municipiului Pitești.

Ședința a fost convocată de Prefectul Județului Argeș, prin Ordinul nr. 125/09.06.2008, în conformitate cu prevedrile art. 30 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al Municipiului Pitești, aprobat prin H.C.L. nr. 57/2007.

La ședință participă de drept:

 • - dl. Tudor Pendiuc           - primarul municipiului Pitești;

 • - dl. Iosiv Cerbureanu         - secretarul municipiului Pitești;

 • - dl. Ion Popa                - Prefectul Județului Argeș.

Participă ca invitați: domnul Constantin Nicolescu - Președintele Consiliului Județean, domnul Costache Florea și domnul Fulga Marian - vicepreședinți ai Consiliului Județean Argeș, domnul Ionescu Ion - Director executiv al Direcției integrare europeană, monitorizarea serviciilor publice deconcentrate, informare, relații publice și secretariat, administrativ, directorii executivi ai direcțiilor și șefii compartimentelor independente din cadrul aparatului de specialitate al primarului, directorii și reprezentanții societăților comerciale aflate sub autoritatea consiliului local.

La ședința consiliului local participă reprezentanți ai mass-media locală.

Domnul secretar Iosiv Cerbureanu face prezența consilierilor, constatându-se:

 • - consilieri prezenți - 22;

 • - consilieri absenți - 1(domnul consilier Ciocănel Romeo Ștefan); absență motivată în baza art. 30 alin. (5) din Legea nr. 215/2001, republicată, prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr. 42497 din 18.06.2008 .

Domnul Ion Popa - Prefect al județului Argeș, prezintă Sentința Civilă nr. 3624 din 13.06.2008 privind validarea mandatului de primar al domnului Pendiuc Tudor.

Domnul Prefect constată că ședința este legal constituită, întrucât în sală sunt prezenți majoritatea consilierilor aleși la scrutinul din 01.06.2008.

Potrivit art. 31 (alin. 1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, lucrările ședinței de constituire sunt conduse de către cel mai în vârstă consilier, asistat de 2 consilieri dintre cei mai tineri.

Din documentele existente la secretarul municipiului Pitești, rezultă că cel mai în vârstă consilier este domnul Oprea Gheorghe, născut la data de 06.10.1945, iar cei mai tineri consilieri sunt domnul Tudosoiu Dumitru, născut la data de 20.12.1975 și domnul Nistor Radu Cristian, născut la data de 10.04.1974.

Domnul prefect invită pe cei trei domni consilieri să preia lucrările ședinței de constituire a Consiliului Local al Municipiului Pitești.

Domnul Oprea Gheorghe, președinte de vârstă, după ce mulțumește domnului prefect Ion Popa, anunță că ședința de constituire are următoarea ordine de zi:

- alegerea comisiei de validare;

 • -  validarea mandatelor consilierilor locali aleși;

 • -  depunerea jurământului de către consilieri;

 • -  declararea ca legal constituit a consiliului local;

 • -  alegerea președintelui de ședință.

Domnul Oprea Gheorghe, președinte de vârstă, supune la vot această ordine de zi, care este votată în unanimitate.

Se trece la punctul 1 de pe ordinea de zi : „Alegerea comisiei de validare”.

Potrivit prevederilor art. 31 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru validarea mandatelor, consiliile locale aleg prin vot deschis, dintre membrii lor, pe întreaga durată a mandatului, o comisie de validare alcătuită din 3-5 consilieri.

Au fost formulate următoarele propuneri: domnul Tudosoiu Dumitru, domnul Voicu Vasile Dorin, domnul Perianu Radu Valeriu, domnul Oprea Gheorghe și domnul Gentea Cristian.

Se supun la vot propunerile menționate mai sus, care sunt aprobate în unanimitate.

Domnul președinte de vârstă supune la vot proiectul de hotărâre privind alegerea comisiei de validare care este adoptat în unanimitate, devenind Hotărârea nr. 1/19.06.2008.

Domnul președinte de vârstă propune luarea unei pauze pentru alegerea președintelui și a secretarului comisiei de validare.

Membrii comisiei de validare se retrag pentru a alege din rândul consilierilor propuși, președintele și secretarul comisiei de validare. Comisia de validare examinează legalitatea alegerii fiecărui consilier și redactează procesul verbal prin care propune validarea sau invalidarea mandatelor.

După pauză domnul președinte de vârstă prezintă procesul verbal al comisiei de validare cu privire la alegerea președintelui și a secretarului, anunțând, totodată, că pentru funcția de președinte al comisiei de validare este ales domnul Oprea Gheorghe iar pentru funcția de secretar al comisiei de validare este ales domnul Gentea Cristian.

Se trece la punctul 2 de pe ordinea de zi : „Validarea mandatelor consilierilor locali aleși”.

Domnul președinte de vârstă prezintă procesul - verbal al comisiei de validare, privind validarea mandatelor de consilieri locali, întocmit în conformitate cu art. 31 din Legea administrației publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Domnul președinte de vârstă supune la vot validarea fiecărui mandat de consilier, care se face în ordine alfabetică, cu votul deschis al majorității consilierilor prezenți la ședință, precizând totodată că persoana al cărei mandat este supus validării nu participă la vot. Validarea fiecărui mandat de consilier este aprobată în unanimitate de voturi.

Mandatul domnului consilier Ciocănel Romeo Ștefan nu este validat, acesta motivându-și absența, prin adresa înregistrată la Primăria municipiului Pitești sub nr. 42497 din 18.06.2008, în conformitate cu art. 30 alin. (5).

După validarea mandatului de consilier, domnul președinte de vârstă, supune la vot proiectul de hotărâre privind validarea mandatelor de consilieri aleși, care este adoptat cu unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 2/19.06.2008.

Se trece la punctul 3 de pe ordinea de zi : „Depunerea jurământului de către consilierii locali validați”.

Domnul președinte de vîrstă dă cuvântul domnului Iosiv Cerbureanu - Secretar al Municipiului Pitești,.

Domnul secretar Iosiv Cerbureanu explică procedura de depunere a jurământului prevăzut de art. 4 alin. (2) din Regulamentul de organizare și funcționare a consiliului Local al Municipiului Pitești.

Domnul secretar Iosiv Cerbureanu citește textul jurământului, după care consilierii validați se vor prezenta, în ordine alfabetică, în fața unei mese special amenajate, pe care se află un exemplar din Constituție și Biblia. Fiecare consilier va pronunța cuvântul „jur”, ținând măna stîngă pe Constituție și, dacă este cazul, pe Biblie, după care va semna jurământul de credință, care va fi imprimat, în două exemplare, pe un formular special.

Se desfășoară procedura de depunere a jurămîntului de credință de către consilierii validați.

Se trece la punctul 4 de pe ordinea de zi : „Declararea ca legal constituit a consiliului local”.

După depunerea jurămîntului de credință de către toți consilierii validați, președintele de vârstă supune la vot proiectul de hotărâre privind constituirea consiliului local, care este adoptat cu unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 3/19.06.2008.

Domnul prefect al județului Argeș, îi felicită pe toți consilierii locali validați . Consideră că este extrem de importantă menținerea în permanență a relației cu cetățeanul, pentru identificarea și rezolvarea problemelor și nevoilor acestuia. De asemenea, și relația cu domnul primar, trebuie să fie foarte strânsă, deoarece interesul este comun, și anume realizarea cu succes a tuturor proiectelor inițiate precum și a obiectivelor propuse. Asigură consiliul local de sprijinul instituției prefectului în tot ceea ce întreprind aceștia în beneficiul cetățenilor municipiului Pitești.

Se trece la punctul 5 de pe ordinea de zi : „Alegerea președintelui de ședință”.

Conform art. 8 din Regulamentul de organizare și funcționare a consiliului Local al Municipiului Pitești, aprobat prin H.C.L. nr. 57/2007, durata mandatului președintelui de ședință este, de regulă, o lună.

Domnul președinte de vârstă invită consilierii locali prezenți să formuleze propuneri pentru președintele de ședință.

Domnul consilier Tudosoiu Dumitru propune pe domnul consilier Oprea Gheorghe.

Domnul președinte de vârstă supune la vot proiectul de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință, care este adoptat cu unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 4/19.06.2008.

În calitate de președinte de ședință, domnul Oprea Gheorghe va conduce, în continuare, lucrările ședinței de consiliu.

Domnul președinte de ședință anunță următoarea ordine de zi:

 • - depunerea jurământului de credință de către primarul municipiului Pitești, d-l TudorPendiuc;

 • - alegerea viceprimarilor municipiului Pitești;

 • - aprobarea numărului și denumirii comisiilor de specialitate ale consiliului local, precum și a componenței acestora.

Domnul președinte de ședință supune la vot această ordine de zi care este aprobată în unanimitate.

Se trece la punctul 1 de pe ordinea de zi a ședinței ordinare : „Depunerea jurământului de către primarul municipiului Pitești, d-l Tudor Pendiuc”.

În conformitate cu art. 32 alin. (1) și art. 60 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, primarul depune, în fața consiliului local, jurământul de credință.

Domnul președinte de ședință invită pe domnul primar Tudor Pendiuc să depună jurământul de credință.

Se propune luarea unei pauze pentru constituirea grupurilor de consilieri, acestea fiind formate din cel puțin 3 consilieri, în funcție de partidele sau alianțele politice pe ale căror liste au fost aleși.

Domnul primar al municipiului Pitești precizează că deși este membru al Partidului Social Democrat, în acest mandat va face o singură politică și anume politica cetățeanului din municipiul Pitești. Aceștia ne-au ales în funcția de primar, respectiv în funcția de consilieri, și numai aplicând o politică în interesul cetățenilor, vom putea ține fruntea sus, în fața acestora, la sfârșitul mandatului. Voi fi dispus și totodată îndemn la colaborare, pentru că, numai împreună vom reuși să realizăm tot ce ne-am propus.

Se ia o pauză pentru constituirea grupurilor de consilieri, care sunt formate din cel puțin 3 consilieri, în funcție de partidele politice pe ale căror liste au fost aleși.

Domnul președinte de ședință prezintă șefii grupurilor de consilieri și anume:de la PDL domnul consilier Voicu Vasile Dorin, de la PNL doamna consilier Anca Ștefania Barbu și de la PSD domnul consilier Oprea Gheorghe.

Se trece la punctul 2 de pe ordinea de zi : „Alegerea viceprimarilor municipiului Pitești”.

Având în vedere art. 45 alin. (5) și ale art. 57 alin. (3) și alin. (7) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 11 - 13 din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Pitești aprobat prin H.C.L. nr. 57 din 07.03.2007, domnul secretar Iosiv Cerbureanu, prezintă procedura de alegere a viceprimarilor Municipiului Pitești.

Domnul președinte de ședință invită consilierii locali să formuleze propuneri pentru funcțiile de viceprimari.

Domnul primar Tudor Pendiuc propune, din partea PSD pe doamna Gagiu Liliana - Angela și pe domnul Ionică Constantin - Cornel.

Domnul consilier Nistor Radu Cristian propune pe domnul consilier Zărnescu Nicolae.

Domnul consilier Zărnescu Nicolae refuză propunerea pentru funcția de viceprimar.

Se ia o pauză pentru completarea buletinelor de vot.

După înregistrarea candidaturilor, urmează completarea de către fiecare consilier a buletinului de vot.

Se exercită votul, iar procedura de vot secret se realizează prin grija comisiei de validare, care încheie un proces - verbal privind rezultatul alegerilor.

Președintele comisiei de validare, domnul consilier Oprea Gheorghe anunță rezultatul alegerilor viceprimarilor, care este următorul:

 • - doamna Gagiu Liliana - Angela a obținut, din 22 voturi exprimate, 15 voturi “pentru” și 7 voturi “împotrivă”;

 • - domnul Ionică Constantin - Cornel a obținut, din 22 de voturi exprimate, 16 voturi “pentru” și 6 voturi “împotrivă”.

Cei doi viceprimari aleși prin vot secret sunt doamna Gagiu Liliana - Angela și domnul Ionică Constantin - Cornel.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre privind alegerea viceprimarilor municipiului Pitești, care este adoptat cu unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 5/19.06.2008.

Domnul Constantin Nicolescu, președinte al Consiliului Județean felicită pe domnul primar și pe domnii consilieri pentru succesul realizat la alegerile locale, invitând la o colaborare deschisă și un parteneriat profesional eficient. De asemenea dorește tuturor multă sănătate, succes și putere de muncă.

Se trece la punctul 3 de pe ordinea de zi : „Aprobarea numărului și denumirii comisiilor de specialitate ale consiliului local, precum și a componenței acestora”.

Domnul secretar prezintă consiliului local modalitatea de organizare a comisiilor de specialitate și anume: consiliul local stabilește și organizează comisii de specialitate pe principalele domenii de activitate; se ia o pauză pentru desemnarea membrilor fiecărei comisii de specialitate - nominalizarea membrilor fiecărei comisii se face de fiecare grup de consilieri, avându-se în vedere, de regulă, opțiunea acestora, pregătirea lor profesională și domeniul în care își desfășoară activitatea; un consilier nu poate face parte din mai multe comisii de specialitate.

Domnul președinte de ședință prezintă denumirile și numărul membrilor comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Pitești:

 • 1. Comisia economico - financiară, formată din 5 consilieri.

 • 2. Comisia pentru urbanism, amenajarea teritoriului și arhitectură, formată din 5 consilieri.

 • 3. Comisia pentru administrarea domeniului public și privat al municipiului , protecția mediului și turism, formată din 5 consilieri.

 • 4. Comisia pentru învățământ, cultură, sănătate, sport, muncă și protecție socială, familie și protecția copilului, formată din 5 consilieri.

 • 5. Comisia juridică, administrație publică locală, culte și de disciplinăformată din 3 consilieri.

După aprobarea denumirilor și a numărului membrilor comisiilor de specialitate de către toți consilierii locali, domnul Oprea Gheorghe anunță retragerea șefilor grupurilor de consilieri în vederea nominalizării membrilor comisiilor de specialitate.

După întrunirea șefilor grupurilor de consilieri, domnul președinte de ședință a prezentat componența comisiilor de specialitate ale consiliului local, și anume:

 • - Comisia economico - financiară, denumită în continuare Comisia nr. 1 în următoarea componență:

 • - Pandelică Marcel-Bogdan

 • - Tudosoiu Dumitru

 • - Popescu Ecaterina

 • - Arabolu Ion

 • - Corbu Iulian

 • - Neacșu Mariean

 • - Comisia pentru urbanism, amenajarea teritoriului și arhitectură, denumită în continuare Comisia nr. 2, în următoarea componență:

 • - Gentea Cristian

 • - Ionică Constantin - Cornel

- Prod ă nel Adrian

 • - Barbu Anca-Ștefania

 • - Voicu Vasile Dorin

 • - Comisia pentru administrarea domeniului public și privat al municipiului, protecția mediului și turism, denumită în continuare Comisia nr. 3, în următoarea componență:

 • - Ionescu Anitte

 • - Codrescu Gheorghe

 • - Marinescu Silviu

 • - Badea Ana

 • - Comisia pentru învățământ, cultură, sănătate, sport, muncă și protecție socială, familie și protecția copilului, denumită în continuare Comisia nr. 4, în următoarea componență:

 • - Oprea Gheorghe

 • - Gagiu Liliana - Angela

 • - Tudor Sevastian

 • - Frătoaica Gheorghe

 • - Comisia juridică, administrație publică locală, culte și de disciplină, denumită în continuare Comisia nr. 5, în următoarea componență:

 • - Zărnescu Nicolae

 • - Perianu Radu Valeriu

 • - Nistor Radu Cristian

Din cauza faptului că, la comisia nr. 1, și-au exprimat opțiunea mai mulți consilieri locali, a rezultat un număr de șase membri.

Întrucât legea prevede un număr impar de consilieri, domnul președinte de ședință supune la vot parcurgerea procedurii de vot secret pentru desemnarea componenței comisiilor de specialitate, care este aprobată cu 3 “abțineri” ( doamna Barbu Anca Ștefania, domnul Perianu Radu Valeriu și domnul Arabolu Ion) și 19 voturi “pentru”.

După parcurgerea procedurii de vot secret, a rezultat următoarea componență a comisiilor de specialitate a consiliului local:

 • - Comisia economico - financiară, denumită în continuare Comisia nr. 1 în următoarea componență:

 • - Pandelică Marcel-Bogdan

 • - Tudosoiu Dumitru

 • - Popescu Ecaterina

 • - Corbu Iulian

 • - Neacșu Mariean

Domnul consilier Arabolu Ion a obținut, în urma votului, 4 voturi „pentru” și 18 voturi „contra” iar domnul consilier Neacșu Mariean 5 voturi „pentru” și 17 voturi „contra”. În concluzie, domnul consilier Arabolu Ion nu mai face parte din Comisia nr. 1.

 • - Comisia pentru urbanism, amenajarea teritoriului și arhitectură, denumită în continuare Comisia nr. 2, în următoarea componență:

 • - Gentea Cristian

 • - Ionică Constantin - Cornel

 • - Prodănel Adrian

 • - Barbu Anca-Ștefania

 • - Voicu Vasile Dorin

 • - Comisia pentru administrarea domeniului public și privat al municipiului, protecția mediului și turism, denumită în continuare Comisia nr. 3, în următoarea componență:

 • - Ionescu Anitte

 • - Codrescu Gheorghe

 • - Marinescu Silviu

 • - Badea Ana

 • - Comisia pentru învățământ, cultură, sănătate, sport, muncă și protecție socială, familie și protecția copilului, denumită în continuare Comisia nr. 4, în următoarea componență:

 • - Oprea Gheorghe

 • - Gagiu Liliana - Angela

 • - Tudor Sevastian

 • - Frătoaica Gheorghe

 • - Comisia juridică, administrație publică locală, culte și de disciplină, denumită în continuare Comisia nr. 5, în următoarea componență:

 • - Zărnescu Nicolae

 • - Perianu Radu Valeriu

 • - Nistor Radu Cristian

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea numărului și denumirii comisiilor de specialitate ale consiliului local, precum și a componenței acestora, care este adoptat cu unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 6/19.06.2008.

Domnul președinte de ședință Oprea Gheorghe declară închise lucrările ședinței.

Drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Oprea Gheorghe

SECRETAR, Iosiv Cerbureanu

Red.RCG

1ex