JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

PROCES - VERBAL

Încheiat azi, 17.12.2008, cu ocazia ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Pitești.

Ședința a fost convocată de primarul municipiului Pitești, convocatorul fiind înregistrat sub nr. 78712 din 05.12.2008.

La ședință participă de drept:

 • - dl. Tudor Pendiuc           - primarul municipiului Pitești;

 • - dl. Iosiv Cerbureanu        - secretarul municipiului Pitești.

Participă ca invitați: directorii executivi ai direcțiilor și șefii compartimentelor independente din cadrul aparatului de specialitate al primarului, directorii și reprezentanții societăților comerciale aflate sub autoritatea consiliului local.

La ședința consiliului local participă reprezentanți ai mass-media locală.

Domnul secretar Iosiv Cerbureanu face prezența consilierilor, constatându-se:

 • -  consilieri în funcție - 23;

 • -  consilieri prezenți - 21;

 • - consilieri absenți - 2 (domnii consilieri Arabolu Ion, Corbu Iulian).

Președinte de ședință este domnul consilier Dumitru Tudosoiu.

Se supune la vot motivarea absențelor doamnilor consilieri Gheorghe Frătoaica, Cristian Gentea, Marcel Bogdan Pandelică, Radu-Valeriu Perianu, Adrian Mihai Prodănel de la ședința extraordinară a consiliului local din data de 09.12.2008, care se aprobă în unanimitate de voturi.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul ordinii de zi, care este aprobat în unanimitate de voturi.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 1 de pe ordinea de zi : „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind rectificarea bugetului municipiului Pitești pe anul 2008”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul consilier Mariean Neacșu precizează că este de acord cu rectificarea bugetului cu sumele propuse, însă ar dori să se verifice modalitatea de acordare a sporului pentru lucrul pe calculator la anumite școli din municipiul Pitești. Domnia sa deține informații că sporul de 15% a fost acordat la anumite cadre didactice care nu cunosc nici măcar noțiunile elementare specifice acestui domeniu, având ca exemplu Școala Nr.7.

Domnul președinte de ședință precizează că această problemă ține de Inspectoratul Școlar Județean Argeș, care ar trebui să supravegheze activitatea în școli.

Doamna consilier Anca - Ștefania Barbu: ,, Nu ține sub nici o formă de Inspectoratul Școlar Județean Argeș.Vă reamintesc că noi avem obligații cu privire la chestiunile pedagogice. În școli tot ceea ce ține de cheltuielile de funcționare, cheltuielile salariale aparține consiliului local.

Domnul consilier are într-un anume fel dreptate, pentru că sunt școli în care aceste sporuri s-au acordat abuziv și chiar merită verificat. Ceea ce pot să vă spun este că sporul de calculator se acordă după ce se face o evaluare de către Inspectoratul Teritorial de Muncă Argeș. Deci acolo unde s-au acordat sporurile au fost solicitate evaluări.”

Doamna consilier Anca - Ștefania Barbu precizează că o anumită responsabilitate o au și angajații Inspectoratului Teritorial de Muncă Argeș dacă s-au acordat sporuri persoanelor care nu folosesc calculatorul sau nu știu să lucreze pe calculator.

Doamna viceprimar Liliana Angela Gagiu precizează că împărțirea banilor se face la nivelul Centrelor Bugetare și că situația privind acordarea sporului pentru calculator va fi verificată.

Domnul secretar Iosiv Cerburenu: ,, Aș dori să vă informez că este posibil să mai primim niște bani pentru învățământ.”

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 260/17.12.2008.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 2 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind rectificarea bugetului activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii al Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor al Municipiului Pitești pe anul 2008”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 261/17.12.2008.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 3 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind organizarea tombolei ,,Revelion 2009”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 262/17.12.2008.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 4 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind conferirea Diplomei de fidelitate”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 263/17.12.2008.

Domnul consilier Gheorghe Frătoaica: ,,Cred că știți, acum câteva zile a fost și televizat, au apărut mai multe evenimente de agresiune în unitățile de urgență. La ambulanță sunt obișnuite aceste lucruri, mai nou s-au extins și în spitale. Este în interesul tuturor să găsim o soluție ca aceste evenimente să înceteze.Și mai îngrijorător este că în aceste agresiuni, cel puțin în ultima, au fost implicați câțiva polițiști care au partizat cu acei indivizi care au provocat aceste agresiuni.”

Domnul secretar Iosiv Cerbureanu: ,,Eventual o să facem o intervenție din partea consiliului local și o să înștiințăm poliția.”

Domnul consilier Gheorghe Frătoaica: ,,Aceasta este rugămintea, pentru că s-a făcut o anchetă atunci dar s-a trecut peste ce este mai important.”

Domnul viceprimar Ionică Constantin Cornel aduce la cunoștință domnilor consilieri că o firmă de maxi-taxi din județul Bihor urmează să înceapă transportul gratuit de persoane pentru Hypermarketul “Real”. Totodată, adresează domnilor consilieri rugămintea de a analiza această situație în consiliul local pentru a putea trage o concluzie în următoarea ședință.

Domnul președinte Dumitru Tudosoiu declară închise lucrările ședinței.

Drept pentru care am încheiat prezentul proces - verbal.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Dumitru Tudosoiu

SECRETAR,

Iosiv Cerbureanu

Red.OG

1ex