JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

PROCES - VERBAL

Încheiat azi, 17.07.2008, cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Pitești.

Ședința a fost convocată de primarul municipiului Pitești, convocatorul fiind înregistrat sub nr. 47258 din 11.07.2008.

La ședință participă de drept:

 • - dl. Tudor Pendiuc          - primarul municipiului Pitești;

 • - dl. Iosiv Cerbureanu        - secretarul municipiului Pitești.

Participă ca invitați: directorii executivi ai direcțiilor și șefii compartimentelor independente din cadrul aparatului de specialitate al primarului, directorii și reprezentanții societăților comerciale aflate sub autoritatea consiliului local.

La ședința consiliului local participă reprezentanți ai mass-media locală.

Domnul secretar Iosiv Cerbureanu face prezența consilierilor, constatându-se:

 • -  consilieri în funcție - 22;

 • -  consilieri prezenți - 18;

 • -  consilieri absenți -   4 (doamna consilier Anitte Ionescu și domnii

consilieri Radu Cristian Nistor, Radu-Valeriu Perianu, Adrian Mihai Prodănel).

Punctele nr. 12 și nr. 18 se retrag de pe ordinea de zi pentru completare. Președinte de vârstă este domnul consilier Gheorghe Oprea.

Domnul președinte de vârstă supune la vot proiectul ordinii de zi, cu modificările aduse, care este aprobat în unanimitate de voturi.

Domnul președinte de vârstă supune dezbaterii punctul 1 de pe ordinea de zi : „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind alegerea președintelui de ședință”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de vârstă supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 7/17.07.2008.

Președinte de ședință este domnul consilier Marcel Bogdan Pandelică. Domnul președinte de ședință: „Am onoarea să prezidez prima ședință a consiliului local din noua legislatură, ocazie cu care urez tuturor colegilor un mandat plin de succese și o 1

consistență cât mai mare în fundamentarea deciziilor referitoare la aprobarea hotărârilor consiliului local.”

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 2 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind validarea mandatului de consilier local..

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

În conformitate cu prevederile art. 30 alin.(5) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, domnul Ștefan Romeo Ciocănel și-a motivat absența de la ședința de constituire a consiliului local prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr. 42497 din 18.06.2008, din care rezultă că, la ședința de constituire a consiliului local, a fost plecat din țară în interes de serviciu.

Domnul președinte de ședință prezintă procesul - verbal al comisiei de validare, privind validarea mandatului de consilier local, întocmit în conformitate cu art. 31 din Legea administrației publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare și supune la vot validarea mandatului de consilier, cu votul deschis al majorității consilierilor prezenți la ședință, precizând totodată că persoana al cărei mandat este supus validării nu participă la vot. Validarea mandatului de consilier local este aprobată în unanimitate de voturi.

Domnul Ștefan Romeo Ciocănel depune jurământul de credință.

În urma validării mandatului de consilier local al domnului Ștefan Romeo Ciocănel, consilierii în funcție sunt 23. Consilieri prezenți : 19.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 8/17.07.2008.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 3 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea și completarea HCL nr.6/19.06.2008 privind aprobarea numărului și denumirea comisiilor de specialitate ale consiliului local, precum și componența acestora”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul consilier Ștefan Romeo Ciocănel optează pentru comisia nr. 2 - pentru urbanism, amenajarea teritoriului și arhitectură.

Domnul secretar Iosiv Cerbureanu: „Doamnelor și domnilor consilieri, în comisia nr. 2 sunt deja 5 membri astfel încât singura modalitate ar fi realegerea membrilor acesteia, acțiune care s-ar putea întreprinde la nesfârșit. Actualul Regulament de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Pitești prevede că numărul membrilor comisiilor de specialitate va fi întotdeauna impar dar nu stabilește o reglementare strictă cu privire la alegerea membrilor acestor comisii. De asemenea, la ședința de constituire a consiliului local, domnul consilier Ion Arabolu nu și-a exprimat opțiunea cu privire la comisia de specialitate din a cărei componență ar dori să facă parte.”

Doamna consilier Ana Badea: „Având în vedere că sunt absolventa unei facultăți de finanțe-contabilitate și masteratul l-am urmat în același domeniu-economie și finanțe europene, aș dori să fac parte din Comisia nr. 1 - economico-financiară”.

Domnul consilier Ion Arabolu: „Mi se pare incorectă modalitatea de vot, având în vedere că toate partidele ar trebui reprezentate corect. Știu că unele comisii au o importanță mai mare decât altele dar scoaterea mea de la comisia nr. 1 - economico-financiară, la ședința anterioară, nu mi s-a părut corectă”. Domnia sa își exprimă opțiunea de a face parte din comisia nr. 1.

Domnul președinte de ședință: „Partidele sunt reprezentate corect dar trebuie să existe și reprezentanți suficienți ai acestora. Oricum, această problemă se va rezolva prin procedura votului.”

Domnul consilier Mariean Neacșu: „Exprimarea opțiunii pentru comisiile de specialitate ar trebui făcută în funcție de pregătirea profesională. Eu sunt de meserie inginer și de aceea am optat pentru comisia nr. 1 - economico-financiară. La ședința de constituire, în urma procedurii de vot secret, eu am obținut 5 voturi „pentru” iar domnul consilier Ion Arabolu a obținut 4 voturi „pentru”. Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Pitești nu prevede un anumit număr de voturi care trebuie întrunit pentru a deveni membru al unei comisii de specialitate. Cei doi colegi consilieri care nu fac parte din nicio comisie, ar trebui să opteze pentru comisiile de specialitate care nu au suficienți membri.”

Domnul președinte de ședință: „Cei doi colegi consilieri au dreptul să-și exprime opțiunea, care va fi supusă procedurii votului secret.”

Domnul secretar Iosiv Cerbureanu: „Am să dau citire prevederilor din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Pitești care reglementează modalitatea de constituire a comisiilor de specialitate: « Art. 29. -Operațiunile desfășurate în cadrul procedurii de constituire a comisiilor de specialitate, numărul și denumirea acestora, numărul membrilor fiecărei comisii și modul de stabilire a locurilor ce revin fiecărui grup de consilieri sau consilieri independenți, precum și componența nominală a acestora se stabilesc prin hotărâre a consiliului local». Potrivit acestei formulări, componența comisiilor se poate schimba lunar conform procedurii de modificare a oricărei hotărâri. Practica ne demonstrează că acest Regulament trebuie modificat, impunându-se o reglementare strictă cu privire la această situație.”

Domnul consilier Mariean Neacșu: „Mandatul trecut am făcut parte din comisia nr. 4 - pentru învățământ, cultură, sănătate, sport, muncă și protecție socială, familie și protecția copilului. Când domnul Nicolescu Valeriu și-a dat demisia, am făcut o cerere 3

prin care îmi exprimam opțiunea de a face parte din componența comisiei din care plecase domnia sa și anume comisia nr.1 - economico-financiară însă, potrivit Regulamentului, nu a fost posibilă modificarea comisiilor.”

Domnul secretar Iosiv Cerbureanu: „Domnule consilier, după cum vă amintiți, prezentul Regulament a fost aprobat în data de 07.03.2007, ulterior situației relatate de dumneavoastră”.

Doamna consilier Anca-Ștefania Barbu dorește să știe dacă procedura votării comisiilor de specialitate va fi reluată la infinit. Domnia sa este de părere că ar trebui completate comisiile de specialitate a căror componență nu a fost întregită, respectiv comisiile nr. 3 și nr. 4.

Domnul secretar Iosiv Cerbureanu consideră că soluția constă în modificarea actualului Regulament de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Pitești.

Domnul președinte de ședință supune la vot parcurgerea procedurii de vot secret cu privire la opțiunea doamnei consilier Ana Badea și cea a domnului consilier Ștefan Romeo Ciocănel, care este aprobată cu 1 vot „împotrivă” (domnul consilier Ion Arabolu) și 2 „abțineri” (doamna consilier Anca-Ștefania Barbu și domnul consilier Mariean Neacșu)

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 4 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind constituirea comisiei pentru redactarea proiectului Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Pitești.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Doamna consilier Anca-Ștefania Barbu: „Cred că ar trebui să avem o manieră de lucru unitară referitor la completarea acestor comisii. Printre proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi se regăsesc două situații diferite: comisii în care se votează doar înlocuirea consilierilor care nu mai sunt mandatul acesta și comisii care se votează în întregime, cum este și cazul prezentului proiect de hotărâre.”

Domnul secretar Iosiv Cerbureanu: „Fiind vorba de comisia pentru redactarea proiectului Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Pitești ar fi bine ca aceasta să fie formată din reprezentanții grupurilor de consilieri.”

Domnul viceprimar Constantin Cornel Ionică: „Hotărârile adoptate în mandatul trecut nu-și încetează aplicabilitatea, înlocuindu-se doar persoanele care nu mai sunt consilieri locali și mandatul acesta.”

Doamna consilier Anca-Ștefania Barbu consideră că ar trebui urmată aceeași procedură în ambele situații referitoare la alegerea componenței comisiilor.

Domnul primar Tudor Pendiuc: „ Consider c ă pierdem mult timp pentru chestiuni subiective. În legătură cu constituirea comisiilor de specialitate, art. 29 din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Pitești nr.57/07.03.2007 reglementează foarte clar procedura stabilirii componenței acestora. Cu privire la problema ridicată de doamna consilier Anca-Ștefania Barbu, și eu apreciez că se pot alege comisii noi. Fiind la început de mandat putem stabili această regulă, care nu exclude menținerea în aceste comisii a consilierilor care au activat și în vechiul mandat”.

Se fac propuneri pentru desemnarea a trei consilieri locali care vor face parte din comisie.

Domnul președinte de ședință precizează că au fost propuși următorii domni consilieri: Gheorghe Oprea, Nicolae Zărnescu, Radu-Valeriu Perianu și Radu Cristian Nistor.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 5 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobare modelului legitimației pentru aleșii locali și a modelului semnului distinctiv al calității acestora”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de vârstă supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 9/17.07.2008.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 6 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea și completarea acordului de cooperare dintre municipiul Pitești - România și orașul Borlange - Suedia, aprobat prin HCL nr.192/16.04.2008”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de vârstă supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 10/17.07.2008.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 7 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea HCL nr.527/21.12.2007”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

- comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.2 - avizeaz ă favorabil proiectul de hot ă râre;

- comisia nr.3 - avizeaz ă favorabil proiectul de hot ă râre;

- comisia nr.4 - avizeaz ă favorabil proiectul de hot ă râre;

- comisia nr.5 - avizeaz ă favorabil proiectul de hot ă râre.

Potrivit propunerii doamnei consilier Anca-Ștefania Barbu cu privire la alegerea în totalitate a membrilor comisiilor, se fac propuneri pentru desemnarea a trei consilieri locali care vor face parte din comisie. Hotărârea va fi modificată în mod corespunzător.

Domnul președinte de ședință precizează că au fost propuși următorii consilieri: Anca-Ștefania Barbu, Vasile Dorin Voicu și Constantin-Cornel Ionică.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 8 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind rectificarea bugetului municipiului Pitești pe anul 2008”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre - analiză execuție bugetară pe semestrul I 2008(contracte achiziții publice, investiții etc.) - dl. consilier Mariean Neacșu;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul secretar Iosiv Cerbureanu precizează că sunt modificări cu privire la acest punct de pe ordinea de zi, astfel:

 • Preambulul se completează cu adresa nr. 779/IS/2008 a Ministerului Internelor și Reformei Administrative, prin care ni s-a comunicat faptul că prin Ordinul nr. 534/2008, ministrul internelor și reformei administrative a aprobat alocarea către municipiul Pitești a unor sume suplimentare aferente anului 2008 în vederea compensării creșterilor neprevizionate ale prețurilor combustibililor utilizați pentru producerea energiei termice furnizate populației în sistem centralizat conform Ordonanței Guvernului nr. 36/2006.

 • Art. 1 va avea următorul cuprins:

„Nivelurile de venituri și cheltuieli ale bugetului municipiului Pitești pe anul 2008 se rectifică cu suma de 1.214 mii lei la partea de venituri reprezentând ,,Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale prețurilor la combustibili” și cu suma de 1.214 mii lei la partea de cheltuieli la capitolul 81.02 ,,Combustibili și energie”, subcapitolul 06 ,,Energie termică”, titlul 40 ,,Subvenții”.”

 • Art. 1 devine art. 2.

 • •  Art. 2 devine art. 3 și se modifică astfel :

„Lista obiectivelor de investiții a municipiului Pitești pe anul 2008” se modifică în sensul redistribuirii fondurilor între obiectivele de investiții și diminuării cu suma de 1.004 mii lei, potrivit anexei nr. 1.”

Art. 3 devine art. 4 iar celelalte articole se renumeroteaz ă .

Anexele la proiectul de hotărâre se modifică și se completează în mod corespunzător.

Domnul consilier Mariean Neacșu: „Sunt de acord cu proiectul de hotărâre dar aș avea o propunere pentru luna august și anume să analizăm în ședința consiliului local execuția bugetară pe semestrul I, mai ales cu privire la realizarea investițiilor, la veniturile din concesionări, închirierea spațiilor comerciale, a clădirilor etc.”

Domnul președinte de ședință supune la vot propunerea domnului consilier Mariean Neacșu, care se respinge cu 7 voturi „pentru” și 12 voturi „împotrivă” (doamnele și domnii consilieri: Ana Badea, Liliana-Angela Gagiu, Ecaterina Popescu, Gheorghe Codrescu, Cristian Gentea, Constantin-Cornel Ionică, Siviu Marinescu, Gheorghe Oprea, Marcel Bogdan Pandelică, Sevastian Tudor, Dumitru Tudosoiu, Nicolae Zărnescu”.

Domnul primar Tudor Pendiuc: „Domnule consilier Neacșu, ca procedură financiară, în momentul în care se efectuează o plată, trezoreria verifică existența sursei respective și limita superioară până la care cheltuielile se pot executa și dacă aceasta depășește, nu efectuează plata - pentru cheltuielile materiale și de personal. În cazul investițiilor, se verifică lista de investiții și dacă obiectivul respectiv se regăsește în listă. În situația în care obiectivul nu este în listă nu se efectuează plata, iar în cazul în care este dar se depășește cuantumul prevăzut în lista de investiții, plata se face până la nivelul respectiv.”

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, cu modificările aduse de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 11/17.07.2008.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 9 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea HCL nr.207/2008 cu privire la aprobarea statului de funcții ale Serviciului Public Creșe”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 12/17.07.2008.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 10 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea HCL nr.152/2008 referitoare la aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești.”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

- comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.2 - avizeaz ă favorabil proiectul de hot ă râre;

- comisia nr.3 - avizeaz ă favorabil proiectul de hot ă râre;

- comisia nr.4 - avizeaz ă favorabil proiectul de hot ă râre;

- comisia nr.5 - avizeaz ă favorabil proiectul de hot ă râre.

Domnul consilier Ion Arabolu dorește să știe de cât timp este vacant postul respectiv și cum poate fi realizată modificarea solicitată cu încadrarea în bugetul aprobat pe anul 2008.

Domnul director Constantin Zichil menționează că postul este vacant de 6 luni. În ceea ce privește încadrarea în bugetul aprobat pe anul 2008, domnia sa precizează că odată cu aprobarea bugetului serviciului public se aprobă fondul de salarii și numărul salariaților. Fondul de salarii are în vedere posturile vacante, transformările, promovările.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 13/17.07.2008.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 11 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea și completarea HCL nr.232 din 17.07.2007 referitoare la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești, cu modificările și completările ulterioare”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 14/17.07.2008.

Punctul 12 de pe ordinea de zi a fost retras de inițiator.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 13 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind acordarea avizului consultativ candidaților declarați „reușit” pentru ocuparea funcției de director adjunct în unele unități de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Pitești”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.5 - avizeaz ă favorabil proiectul de hot ă râre.

Domnul consilier Mariean Neacșu: „În lista prezentată în proiectul de hotărâre nu sunt menționați toți directorii adjuncți care au promovat concursul organizat pentru ocuparea funcțiilor respective.”

Doamna consilier Anca-Ștefania Barbu: „Este datoria directorului unității de învățământ să facă o solicitare adresată consiliului local în vederea obținerii avizului consultativ pentru directorul adjunct care a promovat concursul.”

Domnul primar Tudor Pendiuc: „Directorul adjunct al Școlii nr. 7 a primit avizul consultativ în ședința consiliului local din data de 15.05.2008.”

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 15/17.07.2008.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 14 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind închirierea unor terenuri în piețele municipiului Pitești și Târgul Săptămânal”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul consilier Mariean Neacșu: „Ar trebui să existe o rubrică și cu prețul minim de pornire a licitației.”

Doamna viceprimar Liliana-Angela Gagiu consemnează solicitarea domnului consilier Mariean Neacșu, care va fi aplicată începând cu ședința următoare a consiliului local

Domnul consilier Gheorghe Frătoaica: „Eu mă voi opune aprobării acestui proiect de hotărâre. Art.1 alin.(2) dispune : « Datele de identificare ale terenurilor libere de construcții care fac obiectul prezentei hotărâri vor fi prezentate ofertanților».Ar trebui să cunoaștem și noi aceste date pentru a ne putea exprima în cunoștință de cauză voturile.”

Domnul secretar Iosiv Cerbureanu precizează că datele de identificare solicitate au fost prezentate de foarte multe ori, fiind vorba mereu de aceleași suprafețe de teren. Însă, la solicitarea consilierilor, informațiile dorite pot fi prezentate din nou.

Domnul primar Tudor Pendiuc: „Solicitarea domnului consilier este îndreptățită, având în vedere că aceste date au fost prezentate consilierilor în mandatul trecut, însă ar fi bine ca toate solicitările dumneavoastră cu privire la proiectele de hotărâri să fie făcute în cadrul ședințelor comisiilor de specialitate, oferindu-ne posibilitatea să venim cu răspusuri în timp util.”

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat cu 18 voturi „pentru” și 1 vot „împotrivă (domnul consilier Gheorghe Frătoaica), devenind

Hotărârea nr. 16/17.07.2008.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 15 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind închirierea unui spațiu comercial în «Piața Depozitelor»”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul consilier Dumitru Tudosoiu: „Domnul consilier Mariean Neacșu are aceleași solicitări care au fost dezbătute la proiectul anterior.”

Domnul viceprimar Constantin-Cornel Ionică: „Domnul consilier Neacșu poate să-și prezinte amendamentul în plen și consiliul local va hotărî prin procedura votului.”

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 17/17.07.2008.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 16 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind stabilirea nivelului tarifului maximal de distanță pentru serviciul de transport public local în regim de taxi în municipiul Pitești”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul consilier Mariean Neacșu: „Am discutat cu unii taximetriști și prețurile propuse sunt foarte mari chiar și în opinia dumnealor. Eu propun să se vină cu o justificare economică.”

Domnul consilier Silviu Marinescu: „În anexa la prezentul proiect de hotărâre sunt prevăzute prețuri de 9 și 10 lei. Sunt prețuri propuse sau impuse?”

Domnul președinte de ședință precizează că aceste prețuri sunt prețuri declarate potrivit legii.

Domnul consilier Ion Arabolu: „Consiliul local aprobă stabilirea tarifului maximal pentru protecția cetățeanului. Totuși, între prețul actual și cel propus prin acest proiect de hotărâre, diferența este mare.”

Domnul viceprimar Constantin Cornel Ionică precizează că reprezentanții taxi sunt prezenți în sala de ședință iar tarifele prezentate în proiectul de hotărâre sunt stabilite după o formulă propusă de aceștia.

Domnul consilier Mariean Neacșu consideră că ar trebui să existe un ghid de orientare la stabilirea tarifului maximal.

Domnul primar Tudor Pendiuc: „Orice adunare, orice acțiune presupune niște reguli. Solicitați reguli în domeniul de acțiune despre care vorbim și există posibilitatea 10

ca acele reguli să concorde cu ceea ce știți din domeniul dumneavoastră de activitate sau nu. De aceea, vă rog să solicitați clarificarea nelămuririlor dumneavoastră la ședințele comisiilor de specialitate și veți primi răspuns în cel mai scurt timp.”

Domnul secretar Iosiv Cerbureanu: „Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere a fost modificată substanțial în anul 2007 prin Legea nr. 265. Potrivit prevederilor legii menționate, autoritățile administrației publice locale emit reglementări referitoare la nivelul tarifelor de distanță maximale în cazul transportului de persoane în regim de taxi. Tariful maximal provine de la propunerile pe care le fac transportatorii autorizați iar anexa la prezentul proiect de hotărâre este o sinteză a fișelor de fundamentare întocmite de aceștia. Cine dorește dintre dumneavoastră consultarea acestor fișe, i le voi pune la dispoziție.”

Domnul președinte de ședință dă cuvântul domnului Antonie Constantin, președintele Asociației Taximetriștilor Argeș.

Domnul Antonie Constantin: „Toți operatorii de transport în regim de taxi autorizați, atât firmele cât și taximetriștii independenți, au dreptul să facă propuneri pentru stabilirea tarifului maximal în baza unor calcule. Transportatorii autorizați au propus tariful maximal prin cereri depuse la Primăria Municipiului Pitești. Pe baza acestor propuneri s-a făcut o medie și a rezultat tariful maximal cu o valoare de 9 lei/km, prezentat în proiectul de hotărâre. Având în vedere evoluția crecândă a prețului combustibililor și nu numai, ar însemna să solicităm un alt tarif maximal cel puțin de două ori pe an. De aceea, ne-am gândit să stabilim nivelul tarifului maximal la această valoare, fără a mai reveni asupra lui pe perioada mandatului dumneavoastră. Astfel, de câte ori prețul combustibilului și alte cheltuieli se vor mări, vom putea să ne schimbăm tarifele în această limită.”

Domnul consilier Mariean Neacșu este de acord cu majorarea tarifului maximal dar valoarea stabilită este exagerat de mare.

Domnul consilier Gheorghe Frătoaica: „Aș dori să știu ce oferă dumnealor în afară de fundamentarea contabilă a acestui preț, ținând cont de pericolul pe care îl reprezintă taximetriștii în circulația rutieră prin comportamentul neadecvat. În situația în care cursa este prea scurtă, cetățeanul este refuzat de taximetrist. De asemenea, ținuta lor este de cele mai multe ori necorespunzătoare: maiou, pantaloni scurți, sandale etc.”

Domnul Antonie Constantin: „Nu cred că taximetriștii reprezintă un pericol atât de mare ca persoanele care și-au obținut permisele în anumite circumstanțe. Dacă vi s-a refuzat cursa solicitată, trebuia să vă adresați Protecției Consumatorilor Pitești. În ceea ce privește îmbrăcămintea, vă dau dreptate.”

Doamna consilier Anca-Ștefania Barbu consideră că este preferabil ca taximetriștii să practice prețuri rezonabile, având de câștigat și dumnealor și cetățenii.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat cu 18 voturi „pentru” și 1 vot „împotrivă” (domnul consilier Ion Arabolu), devenind

Hotărârea nr. 18/17.07.2008.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 17 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea locurilor de așteptare taxi în municipiul Pitești”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

- comisia nr.1 - avizeaz ă favorabil proiectul de hot ă râre;

- comisia nr.2 - avizeaz ă favorabil proiectul de hot ă râre;

- comisia nr.3 - avizeaz ă favorabil proiectul de hot ă râre;

- comisia nr.4 - avizeaz ă favorabil proiectul de hot ă râre;

- comisia nr.5 - avizeaz ă favorabil proiectul de hot ă râre.

Domnul consilier Gheorghe Frătoaica: „La Spitalul Județean sunt prevăzute doar 6 locuri de așteptare, ceea ce mi se pare foarte puțin în comparație cu alte zone ale orașului. La Comisariatul Militar sunt prevăzute 19 locuri de așteptare, având în vedere că acolo este și o intersecție de mare importanță și stație de autobuz. Aceeași observație o fac cu privire la numărul mare de locuri de așteptare de la restaurantul Negoiu și de pe strada Exercițiu, unde este amplasată și stație de autobuz. Pe bulevardul Nicolae Bălcescu ( la L-uri) sunt prevăzute 3 locuri de așteptare dar practica ne demonstrează că taxiurile sunt mult mai multe în acea zonă, blocând prima bandă de circulație. Astfel, cum vom putea fi siguri că locurile de așteptare prevăzute se vor respecta întocmai și în caz contrar care vor fi sancțiunile și cine le va aplica? ”.

Domnul viceprimar Constantin Cornel Ionică: „Situația de acum nu mulțumește pe nimeni. Soluția ar fi ca taximetriștii să nu staționeze în exces ci să se afle în continuă mișcare, acest lucru însemnând venituri pentru ei și mașini puține în locurile de așteptare. Foarte greu se găsesc aceste locuri având în vedere și numărul mare de taxiuri. Nu există stație în care numărul locurilor de așteptare să fie suficient și nu sunt posibilități reale pentru găsirea unor soluții, acest lucru afectându-i mai ales pe cei care locuiesc în zonele respective, aceștia fiind extrem de nemulțumiți și supărați datorită existenței acestor mașini pe locurile de staționare. Ar fi în avantajul tuturor să găsim soluții, însă este o problemă cu care se confruntă toată țara.”

Domnul primar Tudor Pendiuc: „Doamnelor și domnilor consilieri, dacă veți cerceta schițele-anexe la proiectul de hotărâre, veți observa că locurile de așteptare prevăzute pe Calea Craiovei sunt dispuse pe lateral, fără să încurce pe cineva. La Spitalul Județean am discutat cu directorul despre posibilitatea măririi spațiului de parcare pentru personal și cetățenii care vin la spital. Dacă dumneavoastră veți găsi spații suplimentare, noi vom suplimenta. Am stabilit numărul de locuri de așteptare taxi prevăzut în proiectul de hotărâre, din dorința de a nu lua din locurile de parcare ale personalului. În ceea ce privește strada Exercițiu putem micșora numărul locurilor de așteptare dar ele tot așa vor fi poziționate, cu toată nemulțumirea dumnealor cât și a noastră.Dacă dumneavoastră veniți cu soluții, noi vom face modificările corespunzătoare”.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 19/17.07.2008.

Punctul nr. 18 de pe ordinea de zi a fost retras de inițiator.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 19 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea procedurii de debranșare/deconectare de la sistemul centralizat de alimentare cu energie termică din municipiul Pitești”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

- comisia nr.1 - avizeaz ă favorabil proiectul de hot ă râre;

- comisia nr.2 - avizeaz ă favorabil proiectul de hot ă râre;

- comisia nr.3 - avizeaz ă favorabil proiectul de hot ă râre;

- comisia nr.4 - avizeaz ă favorabil proiectul de hot ă râre;

- comisia nr.5 - avizeaz ă favorabil proiectul de hot ă râre.

Domnul primar Tudor Pendiuc: „Ca urmare a creșterii galopante a combustibilului, vom avea parte de o «avalanșă» de debranșări, indiferent de măsurile pe care le vom lua. Prin debranșarea unor cetățeni vor fi afectați vecinii acestora, imobilele. Însă, datorită evoluției prețurilor, se impune aprobarea unei proceduri de debranșare, chiar dacă nici eu nu sunt de acord. Această procedură este dată conform legislației.”

Domnul consilier Romeo Ștefan Ciocănel consideră că procedura de debranșare prezentată nu este în conformitate cu prevederile Legii nr. 325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică, citând în acest sens art. 30 alin. (2) din legea menționată.

Domnul primar Tudor Pendiuc precizează că procedura de debranșare este alcătuită din prevederile Ordinului Președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice nr. 91/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului public de alimentare cu energie termică, ale Legii nr. 325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică, ale Legii nr. 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și ale altor acte normative. Domnia sa îl invită pe domnul consilier Romeo Ștefan Ciocănel să discute cu executivul pentru a constata că s-a dorit cumularea prevederilor actelor normative menționate pentru a obține un Regulament care să fie înțeles de cetățean mult mai ușor, motiv pentru care va retrage acest proiect de hotărâre de pe ordinea de zi, pentru a fi reanalizat de specialiști. De asemenea, domnul primar informează auditoriul că procedura de debranșare a fost afișată pe site-ul Primăriei Municipiului Pitești, fără a fi primite observații, propuneri.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 20 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind accesarea și implementarea Programului „Termoficare 2006-2015 - căldură și confort” aprobat prin HG nr.462/2006, cu modificările și completările ulterioare”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Tudor Pendiuc: „După părerea și practica mea, acest program nu va fi un succes nemaipomenit. Hotărârea consiliului local este necesară pentru a accesa fonduri guvernamentale, trebuind ulterior să venim și cu o sumă consistentă: 40% ei și 60% noi. Este posibil ca într-un termen de 2-3 luni să venim cu o strategie în funcție de 13

evoluția atît la nivel național cât și de orientările la nivel local ale unor investitori străini care vin cu soluții noi pentru SC Termoficare 2000 SA”.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 20/17.07.2008.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 21 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea «Strategiei privind serviciul de alimentare cu energie termică în sistem centralizat al municipiul Pitești»”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul consilier Mariean Neacșu precizează că hotărârea aprobată anterior se află în contradicție cu prezentul proiect de hotărâre, făcând referire la prevederea „randamentele energetice anuale ale unităților de producție a agentului termic vor fi de cel puțin 80% și de cel puțin 70% la unitățile ce vor folosi biomasa ca resursă energetică primară” din capitolul I.2.2. al raportului Hotărârii privind accesarea și implementarea Programului „Termoficare 2006-2015 - căldură și confort” aprobat prin H.G. nr. 462/2006, cu modificările și completările ulterioare precum și la capitolul II.3. din prezentul proiect de hotărâre - transformarea unor puncte termice în centrale termice. Având în vedere că aceste centrale termice funcționează cu gaz, domnia sa dorește să știe care este eficența energetică obținută, ținând cont de consum și cheltuielile aferente.

Domnul director Iulian Richițeanu: „Se realizează randamente ridicate și cu centrale termice dar ideea de a monta două centrale în cartierul Prundu, două în zona de nord a orașului a fost de a elimina pierderile din rețeaua primară de transport care ating un nivel mediu anual de 31%”.

Doamna consilier Anca-Ștefania Barbu: „Domnul director a spus că pierderile din rețeaua primară de transport sunt de 31%, dar motivația din proiectul atașat adresei de la SC Termoficare 2000 SA este: «reducerea pierderilor din rețeaua primară de transport agent termic cu aprox. 5% la nivel de oraș»”.

Domnul director Iulian Richițeanu: „Explicația constă în faptul că cele două centrale elimină doar 5% din total rețea”.

Domnul consilier Mariean Neacșu: „Să se consemneze în procesul-verbal că produceți în punctele termice energie mai ieftină”.

Domnul director Iulian Richițeanu: „Cetățenii municipiului Pitești vor plăti același preț”.

Doamna consilier Anca-Ștefania Barbu: „Domnule director, același preț poate însemna un preț mic sau un preț mare. Oricum, consider că este o soluție bună transformarea punctelor termice”.

Domnul director Iulian Richițeanu: „Cetățeanul va plăti prețul care va fi aprobat de consiliul local”.

Domnul consilier Romeo Ștefan Ciocănel dorește să știe dacă va rezulta un preț mai scăzut în urma aplicării acestor programe.

Domnul primar Tudor Pendiuc: „Nimeni nu va putea spune cât va fi valoarea Gcal. fiindcă depinde de prețul gazului, al huilei, al combustibilului pe baza căruia se produce căldura. Aseară am participat timp de trei ore și jumătate, la Ministerul Internelor și Reformei Administrative, la o analiză despre căldură, împreună cu primari, directori din alte localități unde este termoficare centralizată. La nivelul țării, cred că nu există o temere, o preocupare mai mare a Guvernului decât asigurarea iernii 2008-2009. Indiferent de situația financiară a SC Termoficare 2000 SA, societatea tot va înregistra datorii având în vedere că Gcal. va fi dependentă de prețul materiei prime și populația nu va putea plăti. Astfel, s-a stabilit ca plan de acțiune, să primim subvenția restantă și să venim cu propuneri la nivelul MIRA (măsuri legislative, organizatorice, financiare). Noi am solicitat să fie subvenționate gazul metan, huila, păcura. Dacă aveți și alte propuneri, acestea vor fi centralizate și trimise la MIRA”.

Doamna consilier Anca-Ștefania Barbu consideră că este avantajoasă transformarea punctelor termice în centrale termice zonale.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat cu 18 voturi „pentru” și 1 vot „împotrivă” (domnul consilier Romeo Ștefan Ciocănel), devenind

Hotărârea nr. 21/17.07.2008.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 22 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea modificării Regulamentului de scoatere din funcțiune, valorificare și casare a unor bunuri care alcătuiesc domeniul public al municipiului Pitești, concesionate societăților comerciale de sub autoritatea consiliului local”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 22/17.07.2008.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 23 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea modificării și completării HCL nr.253/2006 privind constituirea comisiilor pentru scoaterea din funcțiune a unor bunuri ce fac parte din domeniului public al municipiului Pitești, concesionate societăților comerciale de sub autoritatea consiliului local”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.2 - avizeaz ă favorabil proiectul de hot ă râre;

- comisia nr.3 - avizeaz ă favorabil proiectul de hot ă râre;

- comisia nr.4 - avizeaz ă favorabil proiectul de hot ă râre;

- comisia nr.5 - avizeaz ă favorabil proiectul de hot ă râre.

Proiectul de hotărâre va fi modificat în conformitate cu propunerea doamnei consilier Anca-Ștefania Barbu cu privire la desemnarea în comisii a consilierilor locali. Urmare acestei modificări, se fac propuneri pentru desemnarea a câte 2 consilieri care vor face parte din comisiile pentru scoaterea din funcțiune a unor bunuri care fac parte din domeniul public al municipiului Pitești, concesionate S.C. Termoficare 2000 S.A., S.C. Apă-Canal 2000 S.A, respectiv S.C. Publitrans 2000 S.A.

Domnul președinte de ședință precizează că au fost propuși următorii consilieri: Silviu Marinescu și Gheorghe Codrescu - S.C. Termoficare 2000 S.A., Ana Badea și Constantin Cornel Ionică - S.C. Apă-Canal 2000 S.A., Sevastian Tudor și Dumitru Tudosoiu - S.C. Publitrans 2000 S.A.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 24 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea modificării și completării HCL nr.172/2008 privind desemnarea unui colectiv de coordonare și supervizare pentru atribuirea contractului de concesiune de lucrări publice pentru realizarea obiectivului «Centrală de cogenerare în cartier Trivale, municipiul Pitești, județul Argeș»”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Se fac propuneri pentru desemnarea unor consilieri locali în colectivul de coordonare și supervizare pentru atribuirea contractului de concesiune de lucrări publice pentru realizarea obiectivului „Centrală de cogenerare în cartier Trivale, municipiul Pitești, județul Argeș”.

Domnul președinte de ședință precizează că au fost propuși următorii consilieri: Constantin-Cornel Ionică, Cristian Gentea, Marcel Bogdan Pandelică, Ștefan Romeo Ciocănel, Ion Arabolu.

Domnul secretar Iosiv Cerbureanu menționează că proiectul de hotărâre va fi modificat în sensul stipulării principalelor responsabilități ale colectivului.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 25 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea tarifelor pentru activitatea de colectare și transport gunoi menajer în municipiul Pitești”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.5 - avizeaz ă favorabil proiectul de hot ă râre.

Domnul Neguș Ion, fost consilier local, solicită aprobarea de a lua cuvântul în cadrul dezbaterii acestui proiect, consiliul local aprobându-i solicitarea.

Domnul Neguș Ion precizează că tarifele prevăzute pentru activitatea de colectare și transport gunoi menajer nu ar trebui majorate. Domnia sa informează consiliul local că deține un dosar cu documente care, în opinia dumnealui, probează anumite acțiuni ilegale referitoare la activitatea conducerii S.C. Salubritate 2000 S.A.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat cu 12 voturi „pentru” și 7 „abțineri” (doamna consilier Anca-Ștefania Barbu și domnii consilieri Ion Arabolu, Romeo Ștefan Ciocănel, Iulian Corbu, Gheorghe Frătoaica, Mariean Neacșu, Vasile Dorin Voicu), devenind Hotărârea nr. 23/17.07.2008.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 26 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind constituirea comisiei de negociere și/sau prelungire a contractelor de închiriere pentru unele bunuri aflate în administrarea unităților de învățământ preuniversitar”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Se fac propuneri pentru desemnarea membrilor comisiei de negociere și/sau prelungire a contractelor de închiriere pentru unele bunuri aflate în administrarea unităților de învățământ preuniversitar.

Domnul președinte de ședință precizează că au fost propuși următorii consilieri: Ecaterina Popescu, Dumitru Tudosoiu și Gheorghe Frătoaica.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 27 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru un teren proprietate privată situat în intravilanul municipiului Pitești, strada Vasile Veselovschi f.n.”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 24/17.07.2008.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 28 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru un teren proprietate privată situat în intravilanul municipiului Pitești, str. Exercițiu nr.35”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

- comisia nr.2 - avizeaz ă favorabil proiectul de hot ă râre;

- comisia nr.3 - avizeaz ă favorabil proiectul de hot ă râre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 25/17.07.2008.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 29 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru un teren proprietate privată situat în intravilanul municipiului Pitești, str. Dacia (fost nr.23)”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.2 - avizează negativ proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează negativ proiectul de hotărâre.

Domnul consilier Cristian Gentea precizează că nu este asigurat numărul minim al locurilor de parcare și nu este respectată distanța față de vecini.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este respins în unanimitate de voturi.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 30 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru un teren proprietate privată situat în intravilanul municipiului Pitești, str. Dârzu, nr.29 B”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 26/17.07.2008.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 31 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru un teren proprietate privată situat în intravilanul municipiului Pitești, str. 9 Mai, fost nr.3”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.2 - avizează negativ proiectul de hotărâre - „Nu se asigură locurile de parcare”;

 • - comisia nr.3 - avizează negativ proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este respins în unanimitate de voturi.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 32 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru un teren proprietate privată situat în intravilanul municipiului Pitești, str. Unirii nr.5”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.2 - avizează negativ proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează negativ proiectul de hotărâre.

Domnul consilier Cristian Gentea precizează că nu este asigurat numărul minim al locurilor de parcare.

Doamna consilier Anca-Ștefania Barbu: „Acest proiect de hotărâre a fost dezbătut și mandatul trecut. Proprietarul clădirii, fără să aibă autorizație, a procedat totuși la demolarea acesteia, în condițiile în care era o clădire de patrimoniu. Acum terenul este liber și proprietarul poate construi. Astfel de clădiri ar trebui renovate și nu înlocuite cu case din beton și sticlă care nu reprezintă nimic pentru orașul nostru”.

Domnul consilier Nicolae Zărnescu consideră că ar trebui să se pronunțe asupra acestor proiecte de hotărâri și comisia juridică, administrație publică locală, culte și de disciplină.

Domnul viceprimar Constantin Cornel Ionică: „Orice comisie se poate pronunța cu privire la aceste proiecte. La ședința comisiei pentru urbanism, amenajarea teritoriului și arhitectură participă, potrivit legii, și arhitecți, comisia avizând proiectele respective din punct de vedere urbanistic”.

Domnul consilier Romeo Ștefan Ciocănel dorește să știe dacă există autorizație de demolare.

Doamna consilier Anca-Ștefania Barbu: „Autorizația există probabil la acest moment dar nu exista când proiectul de hotărâre a fost pe ordinea de zi mandatul trecut”.

Domnul viceprimar Constantin Cornel Ionică aduce la cunoștința consiliului local că există avizul de la Ministerul Culturii și Cultelor - Direcția Județeană pentru Cultură, Culte și Patrimoniul Cultural Național Argeș, respectând prevederile legislației în materie.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este respins cu 5 voturi „pentru” (domnii consilieri Romeo Ștefan Ciocănel, Iulian Corbu, Gheorghe Frătoaica, Mariean Neacșu, Vasile Dorin Voicu) și 14 voturi „împotrivă”.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 33 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea procesului-verbal de recepție, la terminarea lucrărilor, pentru obiectivul de investiții «Instalație nocturnă Stadion Nicolae Dobrin» din municipiul Pitești”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr. 1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat 14 voturi „pentru”, 1 vot „împotrivă” (domnul consilier Gheorghe Frătoaica) și 4 „abțineri” (domnii consilieri Romeo Ștefan Ciocănel, Iulian Corbu, Mariean Neacșu, Vasile Dorin Voicu), devenind

Hotărârea nr. 27/17.07.2008.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 34 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea procesului-verbal de recepție, la terminarea lucrărilor, pentru obiectivul de investiții «Parcare zona blocurilor H - AGIP strada Mircea Eliade» din municipiul Pitești”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

Domnul consilier Mariean Neacșu menționează că valoarea cheltuielilor referitoare la obiectivul de investiții „Parcare zona blocurilor H - AGIP strada Mircea Eliade” este mare.

Domnul primar Tudor Pendiuc: „A fost o licitație care s-a desfășurat în conformitate cu prevederile legale. Când au început lucrările s-a descoperit că, sub acel teren, fusese o vale. Mergeți și dumneavoastră să vedeți ce s-a realizat, deoarece nu este vorba despre o simplă parcare ci a fost amenajat și un loc de joacă pentru copii”.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat cu 14 voturi „pentru” și 5 „abțineri” (doamna consilier Anca-Ștefania Barbu și domnii consilieri Romeo Ștefan Ciocănel, Iulian Corbu, Gheorghe Frătoaica, Vasile Dorin Voicu), devenind

Hotărârea nr. 28/17.07.2008.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 35 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea procesului-verbal de recepție, la terminarea lucrărilor, pentru obiectivul de investiții «Canalizare menajeră strada Dobrogeanu Gherea» din municipiul Pitești”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat cu unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 29/17.07.2008.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 36 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții «Alimentare cu apă, canalizare menajeră și canalizare pluvială zona Codrii Cosminului» din municipiul Pitești”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr. 1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat cu unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 30/17.07.2008.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 37 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru un teren proprietate privată situat în intravilanul municipiului Pitești, str. Basarabiei nr.1A”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.2 - avizează negativ proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează negativ proiectul de hotărâre.

Domnul consilier Cristian Gentea: „Se propune modificarea proiectului cu mutarea construcției până la limita din spate a proprietății”.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este respins cu unanimitate de voturi.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 38 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru un teren proprietate privată situat în intravilanul municipiului Pitești, str. Fântânii nr.43”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.2 - avizează negativ proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează negativ proiectul de hotărâre.

Domnul consilier Cristian Gentea: „Nu se respectă distanța minimă față de proprietățile învecinate iar parcarea este nefuncțională”.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este respins cu unanimitate de voturi.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 39 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru un teren proprietate privată situat în intravilanul municipiului Pitești, str. Traian nr.22”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.2 - avizează negativ proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează negativ proiectul de hotărâre.

Domnul consilier Cristian Gentea: „Parcare nefuncțională; să se prezinte documentația cu cotele aferente”.

5

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este respins cu unanimitate de voturi.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 40 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind transmiterea din administrarea Consiliului Local al Municipiului Pitești în administrarea Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești a unui imobil”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul consilier Ion Arabolu dorește să se precizeze în conținutul proiectul de hotărâre, ca amendament, scopul pentru care se transmite în administrarea Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești imobilul situat în strada Sfânta Vineri, bloc D26, parter.

Domnul secretar Iosiv Cerbureanu precizează că mențiunea respectivă este stipulată în raportul hotărârii. De altfel, administrarea acestor imobile reprezintă obiectul de activitate al Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat cu unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 31/17.07.2008.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 41 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind neexercitarea dreptului de preempțiune pentru achiziționarea imobilului monument istoric - Hanul Gabroveni, situat în strada Sfânta Vineri, nr.23, județul Argeș”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Doamna consilier Anca-Ștefania Barbu: „Hanul Gabroveni este cel mai important punct istoric al municipiului Pitești și nu este drept să nu ne exercităm dreptul de preempțiune. Potrivit Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, proprietarul clădirii poate solicita bani municipalității pentru reparații. Normal ar fi ca această clădire să fie a noastră și să aibă destinația de punct turistic, ținînd cont că reprezintă un loc de tradiție pentru Pitești”.

Domnul consilier Gheorghe Frătoaica consideră că locurile de tradiție cum sunt Hanul Gabroveni și Parcul Trivale ar trebui protejate, restaurate, acestea reflectând istoria orașului.

Domnul consilier Romeo Ștefan Ciocănel: „Mi se pare normal să ne exercităm sau nu dreptul de preempțiune dar să cunoaștem și prețul”.

Domnul consilier Sevastian Tudor precizează că există aproximativ 100-120 monumente istorice în Pitești. Domnia sa consideră că aceste monumente ar trebui ținute sub observație, protejate, restaurate, în conformitate cu prevederile Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, propunând inițierea unui proiect de hotărâre în acest sens. De asemenea, domnul consilier Sevastian Tudor menționează că monumentele istorice au început „să cadă unul câte unul” făcând referire la avizele date în acest sens de Comisia Zonală cu sediul la Ploiești.

Domnul primar Tudor Pendiuc: „Din adresa atașată la proiectul de hotărâre reiese că Ministerul Culturii și Cultelor nu-și manifestă interesul pentru acest monument. Astfel, nu am primit sprijin nici atunci când am dorit preluarea cinematografului București. Cât despre Hanul Gabroveni, indiferent cine îl va achiziționa, va avea obligația de a-i păstra forma inițială. Cât privește situația din Târgul din Vale, persoana respectivă solicitase autorizație pentru repararea acoperișului însă, între timp, a demolat clădirea. Dacă va construi va răspunde conform legii, Parchetul fiind deja sesizat cu privire la această situație.”

Domnul secretar Iosiv Cerbureanu: „Potrivit Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, Ministerul Culturii și Cultelor solicită răspunsul nostru cu privire la exercitarea dreptului de preempțiune într-un termen foarte scurt - 15 zile de la data comunicării. Pentru evitarea acestor situații, ar trebui să facă propuneri privind modificarea acestui termen. Ministerul Culturii și Cultelor solicită răspunsul nostru referitor la exercitarea dreptului de preempțiune, negocierea prețului cu proprietarul revenind ulterior în sarcina noastră.”

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat cu 13 voturi „pentru”, 4 „abțineri” (domnii consilieri Iulian Corbu, Gheorghe Frătoaica, Mariean Neacșu, Vasile Dorin Voicu) și 2 voturi „împotrivă” (doamna consilier Anca-Ștefania Barbu și domnul consilier Ion Arabolu), devenind

Hotărârea nr. 32/17.07.2008.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 42 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea și completarea HCL nr.234/2008”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul consilier Ion Arabolu: „Înțeleg că amenajările făcute pentru buna funcționare a spațiului comercial devin proprietatea municipiului Pitești după încetarea contractului de închiriere, dar nu se stipulează în hotărâre prin ce modalitate. Cu sau fără bani?”.

Domnul secretar Iosiv Cerbureanu: „Îmbunătățirile aduse spațiului respectiv revin municipiului Pitești, fără bani, după încetarea contractului de închiriere”.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat cu unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 33/17.07.2008.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 43 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea și completarea HCL nr. 80/2007”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat cu unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 34/17.07.2008.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 44 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea și completarea HCL nr.280/2006”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat cu unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 35/17.07.2008.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 45 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind închirierea unui spațiu comercial în Piața «Calea București», Corp B, etaj I”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat cu unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 36/17.07.2008.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 46 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind închirierea unor spații comerciale în Piața «Calea București»”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat cu unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 37/17.07.2008.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 47 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea și completarea HCL nr.139/2000 referitoare la concesionarea prin atribuire directă a serviciului public de interes local privind activitatea de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în municipiul Pitești și a bunurilor aferente prestării acestui serviciu”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat cu unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 38/17.07.2008.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 48 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea procesului-verbal de recepție la punerea în funcțiunea și a procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor realizate de către SC Termoficare 2000 SA, din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru retehnologizarea, modernizarea și dezvoltarea sistemelor centralizate de producere și distribuție a energiei termice, precum și din surse proprii privind lucrarea: 25

„Modificare SRMP CET - Pitești, județul Argeș”, executată în cadrul contractului nr.10798/17.08.2007 încheiat între: Societatea Națională de Transport Gaze Naturale „TRANSGAZ” SA Mediaș cu constructorul SC ARMAX GAZ SA Mediaș, județul Sibiu, pentru lucrarea menționată”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat cu unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 39/17.07.2008.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 49 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea scoaterii la licitație publică în vederea vânzării activului «Stație de reducere măsură gaze», componentă a CET Pitești Sud 1”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Doamna consilier Anca-Ștefania Barbu precizează că există neconcordanțe între proiectul de hotărâre și denumirea anexei care face parte integrantă.

Domnul secretar Iosiv Cerbureanu precizează că vor fi făcute modificările corespunzătoare.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, cu modificările aduse, care este aprobat cu unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 40/17.07.2008.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 50 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind dezafectarea de la domeniul public a unor construcții în vederea demolării, pentru realizarea Obiectivului de Investiții «Grădinița cu program prelungit nr.4» din Pitești, cu finanțare de la bugetul Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat cu unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 41/17.07.2008.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 51 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea procesului-verbal de recepție, pentru obiectivul de investiții «Mobilier urban - Echipamente locuri de joacă pentru copii»”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat cu unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 42/17.07.2008.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 52 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea procesului-verbal de recepție, pentru obiectivul de investiții «Mobilier urban - Aparate fitness pentru spațiu deschis »”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat cu unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 43/17.07.2008.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 53 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea procesului-verbal de recepție, pentru obiectivul de investiții «Mobilier urban - Bănci pentru parcuri »”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul consilier Ion Arabolu: „Au fost montate toate aceste b ănci?”.

Domnul primar Tudor Pendiuc: „Le-am recepționat, am văzut că sunt corespunzătoare din punct de vedere calitativ și trebuia să facem recepția lor. Când spunem gestionare, ne referim la primirea acestora, inventarierea și o parte montare, însă aceste bănci sunt montate în totalitate. Totuși exista posibilitatea să nu fie montate, important fiind că le-am recepționat și au devenit bunuri cu destinația de mobilier urban”.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat cu unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 44/17.07.2008.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 54 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea normei pentru consumul lunar de carburanți pentru autoturismul care deservește Centrul Cultural Pitești și Filarmonica Pitești”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr. 1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul consilier Mariean Neacșu propune să se analizeze posibilitatea majorării bugetului Centrului Cultural Pitești, precum și renegocierea contractelor societăților comerciale din incinta „Casei Cărții”.

Domnul primar Tudor Pendiuc mulțumește S.C. Automobile Dacia S.A. -domnului director general Francois Fourmont pentru transmiterea în folosință gratuită Centrului Cultural Pitești a autoturismului marca Logan.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat cu unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 45/17.07.2008.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 55 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind prelungirea valabilității unor contracte de închiriere pentru unități locative”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Tudor Pendiuc: „Referitor la aceste locuințe sociale, repartizate acum 4-5 ani de zile, ar trebui să realizăm anchete sociale pentru a constata cum au fost folosite, întreținute și dacă persoanele respective mai îndeplinesc criteriile pentru a locui acolo deoarece am văzut mașini de marcă străină parcate în zonele respective. Astfel, la 28

prelungirea contractelor de închiriere vom ține cont de toate aceste lucruri dar și de comportamentul persoanelor respective - evitarea deteriorării, distrugerii, păstrarea ordinei și liniștii publice în imobile”.

Domnul consilier Ion Arabolu: „Cu privire la prelungirea contractului de închiriere pentru locuința de serviciu consider că ar trebui să beneficieze și alt salariat de locuința în cauză”.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat cu 18 voturi „pentru” și 1 vot „împotrivă” (domnul consilier Ion Arabolu), devenind

Hotărârea nr. 46/17.07.2008.

Domnul primar Tudor Pendiuc: „Domnule consilier, persoana care ocupă această locuință de serviciu are aceeași situație socială ca și acum 5 ani. Este salariat în cadrul instituției noastre, a terminat facultatea, are un comportament demn însă salariul care îi revine potrivit gradului său profesional este foarte mic”.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 56 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea unui schimb de imobile”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - nu este luat în discuție;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat cu unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 47/17.07.2008.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 57 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind constituirea unei comisii de licitație”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Se fac propuneri pentru desemnarea membrilor comisiei de licitație în vederea închirierii spațiilor comerciale situate în Piața „Calea București”, corp A - turn, Corp B parter, corp B etaj I și Piața Smârdan.

Domnul președinte de ședință precizează că au fost propuși următorii consilieri: Ana Badea, Ion Arabolu și Marcel Bogdan Pandelică.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 58 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind evaluarea, în vederea vânzării, a unor părți aferente a două din imobile situate Municipiul Pitești, str. Târgu din Vale nr.24”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr. 1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul secretar Iosiv Cerbureanu: „Este un proiect de hotărâre care ne împuternicește să începem evaluarea, urmând apoi să prezentăm o altă hotărâre cu privire la vânzare”.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat cu unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 48/17.07.2008.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 59 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind rectificarea unei erori materiale din cuprinsul anexei la HCL nr.161/16.04.2008”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat cu unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 49/17.07.2008.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 60 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind circulația prin municipiul Pitești a autovehiculelor destinate transportului rutier de persoane prin curse regulate, regulat speciale, județene și în cont propriu”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat cu unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 50/17.07.2008.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 61 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Raportului de evaluare a 30

Centralei Electrice de Termoficare Sud 1 Pitești și al Raportului tehnic de expertizare și evaluare al imobilizărilor corporale amplasate în CET SUD 1 Pitești”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr. 1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Doamna consilier Anca-Ștefania Barbu: „La acest proiect de hotărâre, în raport, se menționează că terenul aferent CET Sud I Pitești are o valoare reevaluată la data de 31.12.2003 de 7.271.877,60 lei. Potrivit evaluării făcute de S.C. Tehnic Rom Expert Consulting S.R.L. în vederea valorificării activelor aparținînd CET Sud I Pitești, valoarea terenului aferent centralei este de 16.747.908 lei. Care este valoarea reală?”.

Domnul director economic Ion Fota: „La momentul actual, potrivit evaluării făcute de S.C. Tehnic Rom Expert Consulting S.R.L. valoarea terenului aferent centralei este de 16.747.908 lei”.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat cu unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 51/17.07.2008.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 62 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea documentației pentru organizarea și desfășurarea licitației de vânzare a unor active aparținând Centralei Electrice de Termoficare Sud I”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul secretar Iosiv Cerbureanu precizează că sunt modificări cu privire la acest punct de pe ordinea de zi, astfel:

 • Preambulul hotărârii se va motiva și cu adresa nr. 8740/14.07.2008 a SC Termoficare 2000 SA, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr. 47455/14.07.2008, precum și cu Decizia nr.15/11.07.2008 a consiliului de administrație a SC Termoficare 2000 SA cu privire la reevaluarea materiilor prime, materialelor, a pieselor de schimb aflate în depozitele și magazinele de la sediul CET Pitești - Sud 1;

 • Art. 1 alin. (2) lit. “b” va avea următorul cuprins:

„Racord legătură între Stația de reducere măsură gaze și Instalația de utilizare a gazelor naturale a CET Pitești Sud 1”.

 • Art. 5 va avea următorul cuprins:

„Prețul de pornire al licitației pentru toate bunurile aferente CET Sud 1 Pitești este de 110.000.000 lei, exclusiv TVA , astfel:

a / mijloace fixe: 68.000.000 lei;

b/ racord legătură între Stația de reducere măsură gaze și Instalația de utilizare a gazelor naturale a CET Pitești Sud 1: 8.400.000 lei;

c/ teren în suprafață de 154.720,80 m.p. aferent CET Sud 1 Pitești: 23.000.000 lei;

d/ obiecte de inventar,conform înregistrărilor contabile la data de 30.06.2008: 700.000 lei;

e/ materii prime, materiale, piese de schimb: 9.900.000 lei”.

Domnul consilier Romeo Ștefan Ciocănel propune radierea punctului 9.1 din contractul de vânzare-cumpărare: „Părțile contractante se angajează să păstreze confidențialitatea clauzelor prezentului contract”.

Domnul consilier Mariean Neacșu precizează că în bugetul pe anul 2008 era prevăzut un studiu privind reabilitarea sistemului de termoficare, studiu care trebuia făcut cu o firmă de consultanță sau de audit financiar. În baza acestui studiu, consultantul putea veni cu precizări clare privind situația CET. Domnia sa oferă ca exemple orașele Brașov și Iași unde activele vechi sunt reabilitate, modernizate, ajungându-se la profit în 2-3 ani, prin atragerea investitorilor. Domnul consilier menționează că se opune modului în care a întocmit acest proiect, propunerea de vânzare reprezentând cea mai simplă modalitate. De asemenea, domnia sa dorește să știe cum va mai fi alimentat orașul cu energie termică în urma acestor situații și ce se va întâmpla cu personalul.

Domnul director Iulian Richițeanu precizează că, în contractul de vânzare-cumpărare, este prevăzută obligația cumpărătorului de a exploata cel puțin 2 ani CET Pitești Sud 1, de a asigura energia termică necesară populației și agenților economici și de a prelua prin transfer întregul personal existent (inclusiv TESA) aferent exploatării în condiții de siguranță a CET Pitești Sud 1.

Domnul primar Tudor Pendiuc precizează că a fost organizată licitația dar nu s-a prezentat nimeni. În aceste condiții, licitația va fi reluată. Domnia sa consideră că persoana care va câștiga licitația va urma îndrumările consultantului, acesta venind cu soluții tehnice.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, cu modificările aduse de executiv și domnul consilier Romeo Ștefan Ciocănel, care este aprobat cu unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 52/17.07.2008.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 63 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind desemnarea unor comisii pentru organizarea și desfășurarea licitației și pentru soluționarea contestațiilor la licitația organizată și desfășurată pentru vânzarea CET Pitești Sud 1”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr. 1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Se fac propuneri pentru desemnarea membrilor comisiei privind organizarea și desfășurarea licitației pentru vânzarea CET Pitești Sud 1.

Domnul președinte de ședință precizează că au fost propuși următorii consilieri: Membri titulari:

 • -  Marcel Bogdan Pandelică

 • -  Constantin Cornel Ionică

 • -  Gheorghe Oprea Membri supleanți:

 • -  Dumitru Tudosoiu

 • -  Silviu Marinescu

Se fac propuneri pentru desemnarea membrilor comisiei de soluționare a contestațiilor la hotărârea de adjudecare a licitației.

Domnul președinte de ședință precizează că au fost propuși următorii consilieri: Membri titulari:

 • -  Cristian Gentea

 • -  Sevastian Tudor

 • - Ana Badea

Membri supleanți:

 • -  Nicolae Zărnescu

 • -  Ecaterina Popescu

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 64 de pe ordinea de zi: „Punct de vedere cu privire la plângerea prealabilă formulată de către Romanescu Lucreția, prin care solicită revocarea Hotărârii Consiliului Local nr.239/15.05.2008”.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot punctul de vedere, care este aprobat cu 18 voturi „pentru” și 1 „abținere” (domnul consilier Romeo Ștefan Ciocănel).

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 65 de pe ordinea de zi: „Raport privind necesitatea modificării și completării unor contracte de închiriere”.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot raportul, care este aprobat cu unanimitate de voturi.

Se trece la procedura de vot secret pentru desemnarea reprezentanților consiliului local în comisiile pentru scoaterea din funcțiune a unor bunuri care fac parte din domeniul public al municipiului Pitești, concesionate S.C. Termoficare 2000 S.A., S.C. Apă-Canal 2000 S.A, respectiv S.C. Publitrans 2000 S.A.

În urma votului exprimat, președintele comisiei de validare, domnul consilier Oprea Gheorghe, anunță rezultatul comisiei de validare:

 • 1. Silviu Marinescu și Gheorghe Codrescu - comisia pentru scoaterea din funcțiune a unor bunuri care fac parte din domeniul public al municipiului Pitești, concesionate S.C. Termoficare 2000 S.A;

 • 2. Ana Badea și Constantin-Cornel Ionică - comisia pentru scoaterea din funcțiune a unor bunuri care fac parte din domeniul public al municipiului Pitești, concesionate S.C. Apă-Canal 2000 S.A;

 • 3. Sevastian Tudor și Dumitru Tudosoiu - comisia pentru scoaterea din funcțiune a unor bunuri care fac parte din domeniul public al municipiului Pitești, concesionate S.C. Publitrans 2000 S.A.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, cu modificările aduse, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 53/17.07.2008.

Se trece la procedura de vot secret pentru desemnarea reprezentanților consiliului local în comisia de licitație în vederea închirierii spațiilor comerciale situate în Piața „Calea București”, corp A - turn, Corp B parter, corp B etaj I și Piața Smârdan.

În urma votului exprimat, președintele comisiei de validare, domnul consilier Oprea Gheorghe, anunță rezultatul comisiei de validare și anume:

 • 1. Ana Badea

 • 2. Marcel Bogdan Pandelică

 • 3. Ion Arabolu

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 54/17.07.2008.

Se trece la procedura de vot secret pentru desemnarea reprezentanților consiliului local în comisia de negociere și/sau prelungire a contractelor de închiriere pentru unele bunuri aflate în administrarea unităților de învățământ preuniversitar.

În urma votului exprimat, președintele comisiei de validare, domnul consilier Oprea Gheorghe, anunță rezultatul comisiei de validare și anume:

 • 1. Ecaterina Popescu

 • 2. Dumitru Tudosoiu

 • 3. Gheorghe Frătoaica

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 55/17.07.2008.

Doamna consilier Anca-Ștefania Barbu părăsește sala de ședință a consiliului local. Consilieri prezenți: 18.

Se trece la procedura de vot secret pentru desemnarea reprezentanților consiliului local în colectivul de coordonare și supervizare pentru atribuirea contractului de concesiune de lucrări publice pentru realizarea obiectivului „Centrală de cogenerare în cartier Trivale, municipiul Pitești, județul Argeș”.

În urma votului exprimat, președintele comisiei de validare, domnul consilier Oprea Gheorghe, anunță rezultatul comisiei de validare și anume:

 • 1. Constantin-Cornel Ionică

 • 2. Cristian Gentea

 • 3. Marcel Bogdan Pandelică

 • 4. Ion Arabolu

 • 5. Romeo Ștefan Ciocănel

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, cu modificările aduse, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 56/17.07.2008.

Se trece la procedura de vot secret pentru desemnarea reprezentanților consiliului local în comisia pentru redactarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Pitești.

În urma votului exprimat, președintele comisiei de validare, domnul consilier Oprea Gheorghe, anunță rezultatul comisiei de validare și anume:

 • 1. Gheorghe Oprea

 • 2. Nicolae Zărnescu

 • 3. Radu Cristian Nistor

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 57/17.07.2008.

Se trece la procedura de vot secret pentru desemnarea reprezentanților consiliului local în Comisia locală de ordine publică a Poliției Comunitare a Municipiului Pitești.

În urma votului exprimat, președintele comisiei de validare, domnul consilier Oprea Gheorghe, anunță rezultatul comisiei de validare și anume:

 • 1. Anca-Ștefania Barbu

 • 2. Constantin-Cornel Ionică

 • 3. Vasile-Dorin Voicu

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, cu modificările aduse, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 58/17.07.2008.

Se trece la procedura de vot secret pentru modificarea și completarea comisiilor de specialitate ale consiliului local.

În urma votului exprimat, președintele comisiei de validare, domnul consilier Oprea Gheorghe, anunță rezultatul comisiei de validare și anume:

 • - Comisia economico-financiară va avea următoarea componență:

 • - Pandelică Marcel-Bogdan

 • - Tudosoiu Dumitru

 • - Popescu Ecaterina

 • - Corbu Iulian

 • - Badea Ana

 • - Comisia pentru urbanism, amenajarea teritoriului și arhitectură va avea următoarea componență:

 • - Gentea Cristian

 • - Ionică Constantin Cornel

 • - Prodănel Adrian

 • - Ciocănel Ștefan Romeo

 • - Voicu Vasile Dorin

Domnul președinte de ședință solicită domnilor consilieri Ion Arabolu și Mariean Neacșu să-și exprime opțiunile cu privire la comisiile de specialitate în a căror componență doresc să fie membri, în scopul inițierii de primarul municipiului Pitești a proiectului de hotărâre corespunzător.

Domnul consilier Ion Arabolu optează pentru comisia nr. 3 - pentru administrarea domeniului public și privat al municipiului, protecția mediului și turism iar domnul consilier Mariean Neacșu optează pentru comisia nr. 4 - pentru învățământ, cultură, sănătate, sport, muncă și protecție socială, familie și protecția copilului.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, cu modificările aduse potrivit opțiunilor exprimate de doamna consilier Ana Badea și de domnul consilier Romeo Ștefan Ciocănel, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 59/17.07.2008.

Domnul primar Tudor Pendiuc propune suplimentarea numărului de membri titulari la comisia privind organizarea și desfășurarea licitației pentru vânzarea CET Pitești Sud 1 cu încă 2 consilieri locali, având în vedere importanța acestei acțiuni.

Se fac propuneri pentru desemnarea celor 2 consilieri locali.

Domnul președinte de ședință precizează că au fost propuși următorii domni consilieri: Iulian Corbu și Romeo Ștefan Ciocănel.

Se trece la procedura de vot secret pentru desemnarea reprezentanților consiliului local în comisia privind organizarea și desfășurarea licitației pentru vânzarea CET Pitești Sud 1 și în comisia de soluționare a contestațiilor la hotărârea de adjudecare a licitației.

În urma votului exprimat, președintele comisiei de validare, domnul consilier Oprea Gheorghe, anunță rezultatul comisiei de validare și anume:

 • - Comisia privind organizarea și desfășurarea licitației pentru vânzarea CET Pitești Sud

 • 1.

Membri titulari:

 • 1. Marcel Bogdan Pandelică

 • 2. Constantin-Cornel Ionică

 • 3. Gheorghe Oprea

 • 4. Iulian Corbu

 • 5. Romeo Ștefan Ciocănel

Membri supleanți:

 • 1. Dumitru Tudosoiu

 • 2. Silviu Marinescu

 • - Comisia de soluționare a contestațiilor la hotărârea de adjudecare a licitației.

Membri titulari:

 • 1. Cristian Gentea

 • 2. Sevastian Tudor

 • 3. Ana Badea

Membri supleanți:

 • 1. Nicolae Zărnescu

 • 2. Ecaterina Popescu.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, cu modificările aduse, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 60/17.07.2008.

Domnul președinte de ședință Marcel Bogdan Pandelică declară închise lucrările ședinței.

Drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Marcel Bogdan Pandelică

SECRETAR,

Iosiv Cerbureanu

Red.NBM

1ex