JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

PROCES - VERBAL

Încheiat azi, 16.10.2008, cu ocazia ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Pitești.

Ședința a fost convocată de primarul municipiului Pitești, convocatorul fiind înregistrat sub nr. 65534 din 14.10.2008.

La ședință participă de drept:

  • - dl. Tudor Pendiuc           - primarul municipiului Pitești;

  • - dl. Iosiv Cerbureanu        - secretarul municipiului Pitești.

Participă ca invitați: directorii executivi ai direcțiilor și șefii compartimentelor independente din cadrul aparatului de specialitate al primarului, directorii și reprezentanții societăților comerciale aflate sub autoritatea consiliului local.

La ședința consiliului local participă reprezentanți ai mass-media locală.

Domnul secretar Iosiv Cerbureanu face prezența consilierilor, constatându-se:

  • -  consilieri în funcție - 23;

  • -  consilieri prezenți - 21;

  • - consilieri absenți - 2 (domnii consilieri Gheorghe Oprea, Adrian Mihai Prodănel).

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul ordinii de zi, care este aprobat în unanimitate de voturi.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 1 de pe ordinea de zi : „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind rectificarea bugetului municipiului Pitești pe anul 2008”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

  • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

  • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

  • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

  • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

  • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Tudor Pendiuc: „Am primit o subvenție de la Guvern care va fi dată SC Termoficare 2000 SA. De asemenea, municipiului Pitești i-a revenit și o sumă pentru finanțarea cheltuielilor de personal ale instituțiilor de învătământ preuniversitar de stat pe anul 2008”.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 164/16.10.2008.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 2 de pe ordinea de zi: „Raport privind unele măsuri pentru recuperarea prejudiciului creat prin neaprobarea de către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei a prețurilor și tarifelor solicitate de către SC Termoficare 2000 SA pentru energia termică vândută populației și agenților economici din municipiul Pitești”.

Domnul primar Tudor Pendiuc: „În raport este prezentată situația de fapt de la SC Termoficare 2000 SA, precum și motivele pentru care se înregistrează o asemenea datorie. Eu am discutat și cu domnul Marian Petrache, secretar de stat la Ministerul Internelor și Reformei Administrative, și nici domniilor lor nu au o soluție. Părerea mea este că singura soluție este acționarea în instanță. Va fi o acțiune de durată și poate va necesita și taxă de timbru, însă situația trebuie rezolvată”.

Domnul consilier Radu-Valeriu Perianu: „Aș vrea să-l întreb pe domnul secretar de ce la redactarea titlului acestui raport, precum și în cuprinsul lui, s-a folosit termenul «prejudiciu». De asemenea, având în vedere domeniul de activitate al Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, ce șanse de succes ar avea, din punctul dumneavoastră de vedere, o acțiune judecătorească care ar presupune cheltuieli destul de mari, mai ales că și pierderile sunt mari?”.

Domnul secretar Iosiv Cerbureanu: „În conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Pitești, urmare aprobării acestui raport va fi inițiat de către primar un proiect de hotărâre care va fi supus dezbaterii și aprobării în ședința ordinară din această lună. Probabil va fi necesar să angajăm și apărători deoarece va fi un proces greu, însă s-ar putea să fim scutiți de taxa de timbru deoarece banii care i-ar fi dat ANRE veneau prin bugetul local”.

Domnul consilier Radu-Valeriu Perianu: „Acțiunea va fi promovată de către SC Termoficare 2000 SA? Pentru că în acest caz cred că este exclusă orice scutire de taxă de timbru”.

Domnul secretar Iosiv Cerbureanu: „Acțiunea ar trebui să fie a noastră.”

Domnul primar Tudor Pendiuc: „Făcând referire la hotărârea care tocmai s-a aprobat la punctul anterior, subvențiile ne sunt date nouă și noi le dăm SC Termoficare 2000 SA”.

Domnul consilier Nicolae Zărnescu: „Comisia nr. 5 adresează rugămintea ca această problemă să fie tratată cu multă atenție”.

Domnul secretar Iosiv Cerbureanu: „Motivul pentru care nu au fost avizate prețurile și tarifele este unul singur - faptul că prin acest lucru își luau obligația de subvenție. Practic, SC Termoficare 2000 SA a cumpărat scump și a vândut ieftin”.

Domnul consilier Mariean Neacșu: „ Sunt de acord cu acest raport - mai bine mai târziu decât niciodată. Aș avea însă de formulat o precizare în legătură cu acționarea în instanță - această problemă ar trebui delimitată în două părți: Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei și Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice. Este important împotriva cui ne îndreptăm pentru a acționa în instanță. Aș avea o sugestie pentru juriștii care se vor ocupa de acest caz: trebuie avute în vedere pierderile reale inițiale corelate cu penalitățile care au intervenit datorită neplății la termen”.

Domnul președinte de ședință supune la vot raportul, care este aprobat cu unanimitate de voturi.

Domnul președinte de ședință declară închise lucrările ședinței.

Drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Sevastian Tudor

SECRETAR,

Iosiv Cerbureanu Red.NBM 1ex