JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

PROCES - VERBAL

Încheiat azi, 16.04.2008, cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Pitești.

Ședința a fost convocată de primarul municipiului Pitești, convocatorul fiind înregistrat sub nr. 23402 din 10.04.2008.

La ședință participă de drept:

 • - dl. Iosiv Cerbureanu        - secretarul municipiului Pitești.

Participă ca invitați: doamna Liliana Angela Gagiu și domnul Constantin-Cornel Ionică - viceprimari ai municipiului Pitești, directorii executivi ai direcțiilor și șefii compartimentelor independente din cadrul aparatului de specialitate al primarului, directorii și reprezentanții societăților comerciale aflate sub autoritatea consiliului local.

La ședința consiliului local participă reprezentanți ai mass-media locală.

Domnul secretar Iosiv Cerbureanu face prezența consilierilor, constatându-se:

 • - consilieri în funcție - 22;

 • - consilieri prezenți - 19;

 • - consilieri absenți - 3 (doamna consilier Anca Ștefania Barbu și domnii consilieri Rădneanțu Nicolae și Mihai Zaharia).

Domnul secretar Iosiv Cerbureanu anunță că domnul consilier Mihai Zaharia nu poate fi prezent la ședința consiliului local, având un deces în familie.

Întrucât domnul consilier Mihai Zaharia, ales ca președinte de ședință pentru luna aprilie, lipsește, ședința este condusă de domnul consilier Gheorghe Oprea.

Domnul secretar Iosiv Cerbureanu supune la vot procesul - verbal al ședinței ordinare a consiliului local din data de 26.03.2008, care este aprobat în unanimitate de voturi.

Executivul anunță modificarea și completarea ordinii de zi, în sensul introducerii „Proiectului de hotărâre inițiat de primar privind avizarea promovării unor obiective de investiții de către S.C. Apă Canal 2000 S.A. Pitești”, precum și al „Proiectului de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Acordului de Cooperare dintre Municipiul Pitești - România și Orașul Borlange - Suedia”.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul ordinii de zi, cu modificările și completările aduse de către executiv, care este aprobat în unanimitate de voturi.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 1 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind rectificarea bugetului municipiului Pitești pe anul 2008”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr. 1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr. 2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr. 3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr. 4 - avizează favorabil proiectul de hot ărâre;

- comisia nr. 5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Executivul anunță modificarea și completarea proiectului de hotărâre, astfel:

 • Preambulul proiectului de hotărâre se modifică și se completează cu:

„- Raportul nr. 24278/2008 al Unității de Monitorizare a Serviciilor Publice, al Serviciului Tehnic și al Serviciului Prestații Sociale;

- Hotărârea Guvernului României nr. 370/2008 privind repartizarea unor sume din transferuri din bugetul de stat către bugetele locale, prevăzute în bugetul Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului și finanțarea din bugetul Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului pe anul 2008 a unor cheltuieli de capital pentru unități de învățământ preuniversitar de stat, precum și modificarea și completarea anexelor la Hotărârea Guvernului nr. 94/2008 privind repartizarea unor sume din transferuri din bugetul de stat către bugetele locale, prevăzute în bugetul Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului și finanțarea din bugetul Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului pe anul 2008 a unor cheltuieli de capital pentru unități de învățământ preuniversitar de stat”.

 • Art. 1 va avea următorul cuprins:

„ Nivelurile de venituri și cheltuieli ale bugetului municipiului Pitești pe anul 2008 se rectifică cu suma de 1.801 mii lei la partea de venituri reprezentând ,,Donații și sponsorizări” - 1 mie lei și „Finanțarea unor cheltuieli de capital ale unităților de învățământ preuniversitar” - 1.800 mii lei și cu suma de 1.801 mii lei la partea de cheltuieli la capitolul 65.02 ,,Învățământ“, subcapitolul 04 ,,Învățământ secundar”, paragraful 01 ,,Învățământ secundar inferior”, titlul 20 ,,Bunuri și servicii” - 1 mie lei și paragraful 02 ,,Învățământ secundar superior”, titlul 71 ,,Active nefinanciare” - 1.800 mii lei. ”

 • Art. 2 va avea următorul cuprins:

« Lista obiectivelor de investiții a municipiului Pitești pe anul 2008 » se suplimentează cu suma de 1.800 mii lei și se completează cu obiectivul ,,Reabilitare Colegiul Tehnic «Dimitrie Dima»” la capitolul 65.02 ,,Învățământ”, grupa C ,,Alte cheltuieli de investiții”, categoria „Reabilitări”. ”

 • Art. 3 va avea următorul cuprins:

„ Se repartizează suma de 335 mii lei din fondul de rezervă prevăzut în bugetul municipiului Pitești pe anul 2008 - aprobat prin H.C.L. nr. 59/2008, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

 • a) 35 mii lei la capitolul 68.02 ,,Asigurări și asistență socială“, subcapitolul 50 ,,Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale”, titlul 57 ,,Asistență socială”;

 • b) 300 mii lei la capitolul 74.02 ,,Protecția mediului“, subcapitolul 05 ,,Salubritate și gestiunea deșeurilor”, paragraful 02 ,,Colectarea, tratarea și distrugerea deșeurilor”, titlul 20 ,,Bunuri și servicii”. ”

 • Art. 2 devine Art. 4 iar celelalte articole se renumerotează.

Aceste modificări au avut în vedere o mai bună organizare a serviciului de salubrizare, în sensul asigurării protecției sănătății populației și pentru conservarea și protecția mediului înconjurător, fiind astfel necesară alocarea unei sume de 300 mii lei de la bugetul local din fondul de rezervă, în vederea procurării materialelor, lucrările de montare fiind executate de către operatori.

De asemenea, pentru acordarea unor ajutoare de urgență a fost necesară alocarea din fondul de rezervă al bugetului municipiului Pitești pe anul 2008 a sumei de 35 mii lei.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, cu modificările și completările aduse de către executiv, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 150/16.04.2008.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 2 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea numărului de burse speciale de merit pentru elevii și studenții unităților de învățământ, cursuri de zi, din municipiul Pitești, finanțate de la bugetul local”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr. 1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr. 2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr. 3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr. 4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr. 5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Doamna consilier Cornelia Domnișoru solicită, pentru viitor, să fie avută în vedere acordarea unui număr mai mare de burse speciale de merit pentru elevii și studenții unităților de învățământ, cursuri de zi, din municipiul Pitești, finanțate de la bugetul local.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 151/16.04.2008.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 3 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr. 1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr. 2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr. 3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr. 4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr. 5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 152/16.04.2008.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 4 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind acordarea unui spor la salariul de bază pentru salariații din cadrul Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești care își desfășoară activitatea în condiții de muncă nedorite”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr. 1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr. 2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr. 3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr. 4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr. 5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul consilier Narcis Ionuț Sofianu face câteva precizări cu privire la acordarea sprului la salariul de bază pentru salariații din cadrul Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești care își desfășoară activitatea în condiții de muncă nedorite.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 153/16.04.2008.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 5 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor al Municipiului Pitești”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr. 1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr. 2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr. 3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr. 4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr. 5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 154/16.04.2008.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 6 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Serviciului de Asistență Comunitară a Municipiului Pitești”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr. 1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr. 2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr. 3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr. 4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr. 5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 155/16.04.2008.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 7 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea H.C.L. nr. 95/2008 referitoare la aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Poliției Comunitare a Municipiului Pitești”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr. 1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr. 2 - avizează favorabil proiectul de hot ărâre;

- comisia nr. 3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr. 4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr. 5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 156/16.04.2008.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 8 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea H.C.L. nr. 57/07.03.2007 referitoare la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Pitești”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr. 1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr. 2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr. 3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr. 4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr. 5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 157/16.04.2008.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 9 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Regulamentului serviciului public de salubrizare prestat de S.C. Salubritate 2000 S.A.”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr. 1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr. 2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr. 3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr. 4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr. 5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 158/16.04.2008.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 10 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Regulamentului serviciului public de salubrizare din cadrul Administrației Domeniului Public al municipiului Pitești”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr. 1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr. 2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr. 3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr. 4 - avizează favorabil proiectul de hot ărâre;

- comisia nr. 5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 159/16.04.2008.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 11 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea H.C.L. nr. 104/26.03.2008 referitoare la organizarea „Simfoniei Lalelelor” - Ediția a XXXI-a”.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr. 1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr. 2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr. 3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr. 4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr. 5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 160/162008.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 12 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind prelungirea contractelor de închiriere terenuri ocupate de garaje autorizate încheiate între municipiul Pitești și persoane fizice și juridice”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr. 1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr. 2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr. 3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr. 4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr. 5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Doamna consilier Cornelia Domnișoru: „Doresc să știu dacă se specifică în contract că aceste terenuri pot fi sau nu subânchiriate. Totodată, doresc să știu care este valoarea acestei chirii pe m.p. pentru garaje.”

Domnul președinte dee ședință Gheorghe Oprea solicită un răspuns din partea domnului director Constantin Zichil în acest sens.

Domnul director Constantin Zichil menționează că această chirie este percepută în funcție de zonă.

Domnul viceprimar Constantin Cornel Ionică: „Observația doamnei consilier Cornelia Domnișoru este bine venită și consider că trebuie verificate aceste aspecte”.

Domnul președinte de ședință Gheorghe Oprea face precizarea că acest lucru este specificat în contract.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 161/16.04.2008.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 13 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea H.C.L. nr. 378/31.10.2007 referitoare la aprobarea Regulamentului serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare din municipiul Pitești, județul Argeș”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr. 1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr. 2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr. 3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr. 4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr. 5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul secretar Iosiv Cerbureanu prezintă, în numele executivului, următoarele modificări ale proiectului de hotărâre:

Art. 1 alin. (2) se modifică și se completează și va avea următorul cuprins:

(2) Se împuternicește S.C. Apă Canal 2000 S.A. să efectueze demersurile legale în vederea modificării structurii tarifelor la activitatea de canalizare, pe două componente: tarif de epurare și tarif de transport ape uzate prin rețeaua de canalizare.”

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, cu modificările aduse de către executiv, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 162/16.04.2008.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 14 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind condițiile de acordare și cuantumul maxim al prestației financiare excepționale”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr. 1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr. 2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr. 3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr. 4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr. 5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul consilier Radu-Valeiu Perianu face câteva precizări cu privire la titlul proiectului de hotărâre.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 163/16.04.2008.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 15 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Actului adițional nr. 2 la Contractul de concesiune nr. 8286/1879/2001, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Pitești și S.C. Apă Canal 2000 S.A.”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr. 1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr. 2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr. 3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr. 4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr. 5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 164/16.04.2008.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 16 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea și completarea H.C.L. nr.76/16.03.2006 referitoare la modificarea și completarea contractului de concesiune a serviciului public de interes local privind activitatea de producere - transport -distribuire a apei potabile și de colectare - transport - epurare a apelor uzate și pluviale și a bunurilor aferente acestui serviciu, aprobat prin H.C.L. nr. 24/2000”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr. 1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr. 2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr. 3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr. 4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr. 5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 165/16.04.2008.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 17 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea unui schimb de imobile între Municipiul Pitești și S.C. Alprom S.A. Pitești, cu sediul în Pitești, str. Dobrogeanu Gherea nr. 2 - 4”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr. 1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr. 2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr. 3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr. 4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr. 5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul consilier Mihail Tudor dă citire art. 2 din proiectul de hotărâre, aducând în discuție necesitatea inițierii și introducerii acestui proiect de hotărâre pe ordinea de zi.

Domnul secretar Iosiv Cerbureanu prezintă pe scurt situația imobilelor care fac obiectul schimbului, arătând totodată că una dintre probleme a fost și cea a republicării Codului Silvic. În acest sens, domnia sa precizează că este necesară întocmirea documentației privind scoaterea terenului respectiv din circuitul silvic.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat cu 17 voturi „pentru” și două „abțineri” (domnii consilieri Dănuț Bica și Mihail Tudor), devenind Hotărârea nr. 166/16.04.2008.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 18 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind prelungirea contractului de colaborare nr. 21026/07.10.1999 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Pitești și SC Euromedia Group SA București, cu sediul în București, str. Dumitru Florescu, nr. 17”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

- comisia nr. 1 - avizează favorabil proiectul de hot ărâre;

- comisia nr. 2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr. 3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr. 4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr. 5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul consilier Mihail Tudor : „După cum știți, am votat împotriva aprobării proiectelor de hotărâre privind prelungirea contractelor de colaborare, având în vedere că în aceste situații era necesară susținerea unei licitații și, în ceea ce privește acest proiect de hotărâre, consider că se putea susține o licitație în ultimii ani. Aceste contracte de colaborare au fot prelungite din anul 1999 și consider că acest lucru nu este în regulă.”

Domnul viceprimar Constantin Cornel Ionică : „Din punctul meu de vedere, consider că este o greșeală, în sensul că aceste contracte de colaborare trebuiau încheiate pe o perioadă mult mai mare. Trebuie să avem în vedere ce anume vom face cu aceste amplasamente, respectiv, dacă le vom scoate la licitație ce se va întâmpla în acest caz. Consider că este legală renegocierea contractelor de colaborare.”

Domnul consilier Mihail Tudor: „Trebuie clarificată această situație. Este vorba doar de trei sau patru firme.”

Domnul consilier Radu Valeriu Perianu: „Sunt de acord cu observația domnului consilier Mihail Tudor, anume că trebuie susținută o licitație.”

Domnul viceprimar Constantin Cornel Ionică menționează că acest contract de colaborare a fost renegociat în anul 2006.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat cu 17 voturi „pentru” și două voturi „împotrivă” (domnii consilieri Dănuț Bica și Mihail Tudor), devenind

Hotărârea nr. 167/16.04.2008.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 19 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru un teren proprietate privată, situat în intravilanul municipiului Pitești, strada Tudor Vladimirescu fn”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr. 1 - nu prezintă raport;

 • - comisia nr. 2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre, cu un amendament;

 • - comisia nr. 3 - nu prezintă raport;

 • - comisia nr. 4 - nu prezintă raport;

 • - comisia nr. 5 - nu prezintă raport.

Domnul consilier Paul Schiaucu: „Comisia nr. 2 avizează favorabil proiectul de hotărâre cu condiția respectării stricte a planului de parcare prevăzut la parter.”

Domnul viceprimar Constantin Cornel Ionică face precizarea că la eliberarea autorizației de construire se vor respecta cu strictețe prevederile cuprinse în hotărârea consiliului local.

Domnul consilier Narcis Ionuț Sofiuanu dorește să afle în câte situații nu s-au respectat planurile urbanistice aprobate de consiliul local și care sunt acestea.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, cu următorul amendament adus de comisia nr. 2 :

Art. 1 se completează cu un nou alineat, care va avea următorul cuprins:

(2) Autorizația de construire se va elibera numai cu condiția respectării numărului locurilor de parcare prevăzut în prezentul plan urbanistic zonal. „

Acesta este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 168/16.04.2008.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 20 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru un teren proprietate privată, situat în intravilanul municipiului Pitești, strada Constantin Rădulescu Motru fn”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr. 1 - nu prezintă raport;

 • - comisia nr. 2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre, cu un amendament;

 • - comisia nr. 3 - nu prezintă raport;

 • - comisia nr. 4 - nu prezintă raport;

 • - comisia nr. 5 - nu prezintă raport.

Domnul consilier Paul Schiaucu: „Comisia nr. 2 avizează favorabil proiectul de hotărâre cu condiția respectării numărului locurilor de parcare.”

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, cu următorul amenent adus de comisia nr. 2:

Art. 1 se completează cu un nou alineat, care va avea următorul cuprins:

(2) Autorizația de construire se va elibera numai cu condiția respectării numărului locurilor de parcare prevăzut în prezentul plan urbanistic zonal.”

Acesta este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 169/16.04.2008.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 21 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru terenuri proprietate privată situate în intravilanul municipiului Pitești, strada Constantin Dobrogeanu Gherea fn”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr. 1 - nu prezintă raport;

 • - comisia nr. 2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr. 3 - nu prezintă raport;

 • - comisia nr. 4 - nu prezintă raport;

 • - comisia nr. 5 - nu prezintă raport.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 170/16.04.2008.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 22 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind preluarea unui teren la domeniul public al Municipiului Pitești”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

- comisia nr. 1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr. 2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr. 3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr. 4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr. 5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 171/16.04.2008.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 23 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind desemnarea unui colectiv de coordonare și supervizare pentru atribuirea contractului de concesiune de lucrări publice pentru realizarea obiectivului „Centrală de cogenerare în cartier Trivale, municipiul Pitești, județul Argeș”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr. 1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr. 2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr. 3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr. 4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr. 5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

În urma dezbaterii proiectului de hotărâre, din partea consiliului local au fost desemnați, ca membri, în colectivul de coordonare și supervizare pentru atribuirea contractului de concesiune de lucrări publice pentru realizarea obiectivului „Centrală de cogenerare în cartier Trivale, municipiul Pitești, județul Argeș”, următorii domni consilieri: Marcel Pandelică, Mihail Tudor, Cristian Stănescu, Cristian Gentea, Daniel Florea.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 172/16.04.2008.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 24 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind repartizarea unui spațiu”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr. 1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr. 2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr. 3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr. 4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr. 5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 173/16.04.2008.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 25 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind participarea municipiului Pitești la Proiectul « Reabilitare Pod pe DN 7 peste Râul Argeș » ”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr. 1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr. 2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr. 3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr. 4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr. 5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 174/16.04.2008.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 26 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind conferirea Diplomei de fidelitate”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr. 1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr. 2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr. 3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr. 4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr. 5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 175/16.04.2008.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 27 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru un teren proprietate privată, situat în intravilanul municipiului Pitești, strada Gheorghe Șincai nr.36 A”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr. 1 - nu prezintă raport;

 • - comisia nr. 2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre, cu un amendament;

 • - comisia nr. 3 - nu prezintă raport;

 • - comisia nr. 4 - nu prezintă raport;

 • - comisia nr. 5 - nu prezintă raport.

Comisia nr. 2 avizează favorabil proiectul de hotărâre pentru autorizație de construcție pentru P+2 maxim.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, cu următorul amendament adus de comisia nr. 2:

Art. 1 se completează cu un nou alineat, care va avea următorul cuprins:

(2) Autorizația de construire se va elibera cu un regim de înălțime al construcției de maximum P+2.”

Acesta este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 176/16.04.2008.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 28 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru un teren proprietate privată, situat în intravilanul municipiului Pitești, strada Târgul din Vale nr.8”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr. 1 - nu prezintă raport;

 • - comisia nr. 2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre, cu un amendament;

 • - comisia nr. 3 - nu prezintă raport;

 • - comisia nr. 4 - nu prezintă raport;

 • - comisia nr. 5 - nu prezintă raport.

Domnul consilier Paul Schiaucu : „Comisia nr. 2 avizează favorabil proiectul de hotărâre cu condiția respectării stricte a numărului locurilor de parcare”.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, cu următorul amendament adus de comisia nr. 2:

Art 1. se completează cu un nou alineat, care va avea următorul cuprins:

(2) Autorizația de construire se va elibera numai cu condiția respectării numărului locurilor de parcare prevăzut în prezentul plan urbanistic de detaliu”

Acesta este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 177/16.04.2008.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 29 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Actului adițional nr. 2 la Contractul de concesiune nr. 22454/03.07.2000 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Pitești și S.C. Termoficare 2000 S.A.”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr. 1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr. 2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr. 3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr. 4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr. 5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 178/16.04.2008.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 30 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind constituirea unei comisii de negociere”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr. 1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr. 2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr. 3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr. 4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr. 5 - avizează favorabil proiectul de hot ărâre.

Domnul viceprimar Constantin Cornel Ionică propune, în numele executivului, modificarea proiectului de hotărâre, astfel: în componența comisiei de negociere să facă parte un număr de trei consilieri locali și 4 specialiști din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Pitești.

Domnul președinte de ședință Gheorghe Oprea supune la vot modificările aduse la proiectul de hotărâre.

Consiliul local a aprobat modificările aduse de către executiv, cu 18 voturi „pentru” și un vot „împotrivă” (domnul consilier Mihail Tudor).

Se fac propuneri pentru desemnarea a trei consilieri locali care vor face parte din comisia de negociere.

Domnul consilier Oprea Gheorghe îl propune pe domnul consilier Dumitru Tudosoiu.

Doamna consilier Cornelia Domnișoru îl propune pe domnul consilier Radu Valeriu Perianu.

Domnul consilier Dănuț Bica îl propune pe domnul consilier Mihail Tudor.

Domnul consilier Marcel Pandelică o propune pe doamna consilier Ecaterina Popescu.

Domnul președinte de ședință precizează că au fost propuși să facă parte din comisia de negociere domnii consilieri Dumitru Tudosoiu, Radu Valeriu Perianu, Mihail Tudor și doamna consilier Ecaterina Popescu.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 31 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind avizarea Procedurii operaționale privind stabilirea și facturarea consumului de energie termică pentru consumatori în Municipiul Pitești”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr. 1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr. 2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr. 3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr. 4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr. 5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 179/16.04.2008.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 32 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind conferirea titlului de „Cetățean de onoare” al municipiului Pitești, domnului Dobrin I. Ion - colonel ( r

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr. 1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr. 2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr. 3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr. 4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr. 5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 180/16.04.2008.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 33 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind conferirea titlului de „Cetățean de onoare” al municipiului Pitești, domnului Pintilie I. Gică - colonel ( r

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr. 1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr. 2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr. 3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr. 4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr. 5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 181/16.04.2008.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 34 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind conferirea titlului de „Cetățean de onoare” al municipiului Pitești, domnului Stana Constantin - colonel ( r )”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr. 1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr. 2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr. 3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr. 4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr. 5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul consilier Mihail Tudor precizează că din Nota de fundamentare prezentată, pe lângă titlurile prin care i-au fost conferite anumite decorații, domnia sa observă că, domnul Stana Constantin, în activitatea militară desfășurată a obținut și unele funcții, cum ar fi „ Șef post Miliție”, „Lucrător Cadre Miliție”, „Șef Serviciu Evidențe Operative la Miliția Județului Argeș” etc.

Domnul președinte de ședință menționează că proiectele de hotărâre privind conferirea acestor titluri de „Cetătean de onoare” au fost inițiate urmare propunerilor primite din partea Guvernului României prin Adresa nr. 777/12.03.2008, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr. 22403/08.04.2008.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat cu 17 voturi „pentru” și două „abțineri” (domnii consilieri Dănuț Bica și Mihail Tudor, devenind

Hotărârea nr. 182/16.04.2008.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 35 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru un teren proprietate privată, situat în intravilanul municipiului Pitești, strada Mihail Kogălniceanu nr. 7”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

- comisia nr. 1 - nu prezintă raport;

- comisia nr. 2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre, cu un amendament;

- comisia nr. 3 - nu prezintă raport;

- comisia nr. 4 - nu prezintă raport;

- comisia nr. 5 - nu prezintă raport.

Domnul consilier Paul Schiaucu: „Comisia nr. 2 avizează favorabil proiectul de hotărâre pentru P+4 - bloc tip vilă”.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, cu următorul amendament adus de comisia nr. 2:

Art. 1 se complează cu un nou alineat, care va avea următorul cuprins:

(2) Autorizația de construire se va elibera pentru un regim de înălțime a construcției de P+4, bloc tip vilă.”

Acesta este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 183/16.04.2008.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 36 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal, pentru un teren proprietate privată, situat în intravilanul municipiului Pitești, bulevardul Nicolae Bălcescu nr. 158”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr. 1 - nu prezintă raport;

 • - comisia nr. 2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr. 3 - nu prezintă raport;

 • - comisia nr. 4 - nu prezintă raport;

 • - comisia nr. 5 - nu prezintă raport.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 184/16.04.2008.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 37 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea închirierii, prin licitație publică, a unor spații comerciale situate în incinta Bazinului Olimpic”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr. 1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr. 2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr. 3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr. 4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr. 5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul consilier Narcis Ionuț Sofianu face câteva precizări cu privire la spațiile comerciale situate în incinta Bazinului Olimpic care urmează a fi închiriate.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 185/16.04.2008.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 38 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea și completarea H.C.L. nr.232 din 17.07.2007 referitoare la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr. 1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr. 2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr. 3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr. 4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr. 5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 186/16.04.2008.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 39 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea unor suprafețe de teren pentru amplasarea de « mobilier urban - aparate fitness pentru spațiu deschis » ”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr. 1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr. 2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr. 3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr. 4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr. 5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul consilier Mihail Tudor: „Am văzut aceste aparate de fitness și în ceea ce privește modul lor de utilizare, consider că este interzisă folosirea lor de către persoane sub 16 ani, precum și de către persoanele vârstince. De asemenea, propun ca aceste aparate de fitness să fie păzite de către agenți ai Poliției Comunitare a Municipiului Pitești, astfel încât să se respecte prevederile înscrise pe aceste aparate. Totodată, consider că ar fi eficientă angajarea unor instructori de fitness, astfel încât sa nu existe riscul de a se accidenta unele persoane.

Aș mai adăuga faptul că inițierea acestui proiect de hotărâre privind amplasarea de « mobilier urban - aparate fitness pentru spațiu deschis » este o inițiativă lăudabilă.”

Domnul consilier Radu Valeriu Perianu : „Sunt de acord cu domnul consilier Mihail Tudor, în ceea ce privește paza acestor aparate de fitness.”

Domnul președinte de ședință Gheorghe Oprea : „Probabil că executivul a avut în vedere deja aceste aspecte”.

Domnul consilier Narcis Ionuț Sofianu: „În ceea ce privește propunerea domnului consilier Mihail Tudor, respectiv de a fi angajați instructori de fitness, apreciez că de acest lucru se ocupă medicina sportivă. De asemenea, o altă propunere cu care doresc să vin ar fi aceea ca aceste aparate de fitness să fie amplasate în zone unde există spații vezi, de exemplu în parcuri.”

Domnul viceprimar Constantin Cornel Ionică: „În ceea ce privește paza, am luat toate măsurile ca aceste aparate de fitness să fie supravegheate, deși sunt confecționate anti-vandalism. În ceea ce privește instructorii de fitness, consider că nu este cazul angajării acestora, întrucât aparatele sunt destinate publicului larg. La fața locului am constatat că a fost apreciată această inițiativă. De asemenea, am apreciat ca aceste aparate să fie amplasate în zone cu spații vezi, cât și în preajma blocurilor din cartierele municipiului Pitești, bineânțeles pentru a putea fi utilizate la maxim de către cetățeni.”

Domnul secretar Iosiv Cerbureanu arată că, potrivit prevederilor art. 1 alin. (2) din proiectul de hotărâre, amplasamentele și planurile de situație ale acestor aparate de fitness se aprobă prin dispoziția Primarului Municipiului Pitești, arătând de asemenea că la întocmirea dispoziției emise de către domnul primar Tudor Pendiuc se va ține cont de propunerile aduse de către consiliul local.

Domnul consilier Radu Valeriu Perianu: „O sigură propunere am de făcut și anume, abandonarea ideii de amplasare a acestor aparate de fitness în Parcul Central din zona clădirii Finanțelor Publice.

Domnul consilier Silviu Marinescu: „Ne facem probleme în ceea ce privește poluarea și cu siguranță dacă analizăm situația aceasta este gravă, însă consider că este o idee extraordinară amplasarea acestui mobilier urban. Temerile noastre nu sunt întemeiate și consider că amplasarea în parcuri, respectiv zone cu spații verzi este cea mai adecvată.”

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 187/16.04.2008.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 40 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea documentației de atribuire a serviciului de elaborare a studiului tehnico - economic de diagnosticare a sistemului de termoficare al municipiului Pitești”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr. 1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr. 2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr. 3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr. 4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr. 5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 188/16.04.2008.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 41 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind acordarea unei împuterniciri”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr. 1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr. 2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr. 3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr. 4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr. 5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 189/16.04.2008.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 42 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind numirea reprezentantului consiliului local, ca observator, la concursul pentru ocuparea funcției de director/director adjunct în unitățile de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Pitești”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr. 1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr. 4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre, cu o propunere;

 • - comisia nr. 5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Comisia nr. 4 propune ca reprezentant pe domnul Simion Mihail.

Domnul secretar Iosiv Cerbureanu prezintă, în numele executivului, următoarele modificări ale proiectului de hotărâre:

Articolul unic se modifică și va avea următorul cuprins:

Articol unic. Se desemnează, în calitate de reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Pitești, cu statut de observator, la concursurile pentru ocuparea funcției de director/director adjunct în unitățile de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Pitești, organizate de către Inspectoratul Școlar Județean Argeș, sesiunea aprilie 2008, domnul consilier Mihail Simion, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Pitești.

Direcția Patrimoniu și Dezvoltare Locală și domnul consilier Mihail Simion vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora, precum și Inspectoratului Școlar Județean Argeș, de către Secretarul municipiului Pitești.”

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre cu modificările aduse de către executiv, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 190/16.04.2008.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 43 introdus pe ordinea de zi pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind avizarea promovării unor obiective de investiții de către S.C. Apă Canal 2000 S.A. Pitești”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr. 5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 191/16.04.2008.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 44 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Acordului de Cooperare dintre Municipiul Pitești - România și Orașul Borlange - Suedia”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • -  comisia nr. 5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 192/16.04.2008.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 45 de pe ordinea de zi: „Raport privind propunerile Asociației „Parcul Lalelelor”.”.

Domnul consilier Mihail Tudor felicită inițiativa Asociației „Parcul Lalelelor” amintind că în urmă cu ceva timp domnia sa a solicitat alocarea unei sume de la bugetul local al municipiului Pitești în vederea reabilitării Parcului Ștrand.

Domnul consilier Paul Schiaucu: „Consider că propunerile Asociației „Parcul Lalelelor” sunt un lucru interesant și, cu acordul consiliului local, doresc să dau cuvântul, pentru câteva minute, unui reprezentant al acestei ascociații nou înființate.”

Sunt prezentate câteva aspecte cu privire la inițiativa Asociației „Parcul Lalelelor”, respectiv succesul de care s-a bucurat promovarea proiectului înaintat de către această asociație. Propunerile au în vedere realizarea unui parc european floral, cât și al unui centru educațional în aer liber.

Sosește în sala de ședință doamna consilier Anca Ștefania Barbu.

Consilieri locali prezenți: 20.

Consilieri locali absenți: 2.

Doamna viceprimar Liliana Angela Gagiu: „Doresc vă vă reamintesc faptul că reabilitarea Parcului Ștrand a început deja, prin curățarea lacului și mai nou, consolidarea malurilor acestuia, Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești luând măsurile necesare în acest sens.

Doamna consilier Anca Ștefania Barbu ia cuvântul, solicitând motivarea absenței de la ședința ordinară a consiliului local din data de 26.03.2008.

Se supune la vot motivarea absenței de la ședința ordinară a consiliului local din data de 26.03.2008, a doamnei consilier Anca Ștefania Barbu.

Supusă la vot, motivarea absenței se aprobă în unanimitate de voturi.

Doamna consilier Anca Ștefania Barbu felicită inițiativa Asociației „Parcul Lalelelor” și mulțumește în același timp pentru bunăvoința de care au dat dovadă autoritățile administrației publice locale cu privire la demersurile făcute în scopul reamenajării Parcului Ștrand, considerând acest lucru o idee foarte bună.

Domnul viceprimar Constantin Cornel Ionică precizează că au fost plantați în Parcul Ștrand arbori noi, lucru care va îmbunătăți totodată aspectul estetic al acestui parc.

Domnul președinte de ședință supune la vot raportul, care este aprobat în unanimitate de voturi.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 46 de pe ordinea de zi: „Raport privind Planul Urbanistic de Detaliu, pentru un teren proprietate privată, situat în intravilanul municipiului Pitești, aleea Constantin Marinescu - cartier Banat, f.n.”.

Comisia nr. 2 - avizează negativ raportul.

Domnul președinte de ședință supune la vot respingerea cerii depuse de către doamna Romanescu Lucreția prin care se solicită aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru terenul în suprafață de 270 m.p., situat în cartierul Banat, în vederea construirii unui bloc de locuințe cu 4 apartamente.

Consiliul local a aprobat, în unanimitate de voturi, respingerea cererii de aprobare a documentației de urbanism pentru terenul în suprafață de 270 m.p., situat în cartierul Banat.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 47 de pe ordinea de zi: „Raport privind vânzarea unui imobil”.

Domnul secretar Iosiv Cerbureanu prezintă pe scurt situația imobilului care face obiectul vânzării.

Domnul președinte de ședință supune la vot raportul privind vânzare spațiului comercial situat în Pitești, bulevardul Nicolae Bălcescu nr. 137.

Consiliul local a aprobat, cu 15 voturi „pentru” și 5 voturi „contra” respingerea cererii, prin hotărâre a consiliului local, dacă se apreciază că o asemenea vânzare nu este oportună.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 48 de pe ordinea de zi: „Raport de activitate al Poliției Comunitare Pitești pe trimestrul I 2008”.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot raportul, care este aprobat în unanimitate de voturi.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 49 de pe ordinea de zi: „Raport nr. 2425/2008 al S.C. Termoficare 2000 S.A., înregistrat la Primăria Municipiului Pitești sub nr. 12059/2008 cu privire la realizarea criteriilor de performanță în trimestrul IV 2007, stabilite prin H.C.L. nr. 376/31.10.2007”.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot raportul, care este aprobat în unanimitate de voturi.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 50 de pe ordinea de zi: „Raport privind unele măsuri pentru îmbunătățirea aspectului urbanistic al municipiului Pitești”.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot raportul, care este aprobat în unanimitate de voturi.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 51 de pe ordinea de zi: „Informare privind stadiul contractelor aferente măsurii ISPA 2005 RO 16 P PE 001”.

Consiliul local a luat la cunoștință de conținutul informării.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 52 de pe ordinea de zi: „Informare privind rapoartele de activitate ale comisiilor de specialitate ale consiliului local pe anul 2007”.

Consiliul local a luat la cunoștință de conținutul informării.

Se trece la procedura de vot secret pentru desemnarea reprezentanților consiliului local în comisia de negociere pentru achiziționarea imobilelor - construcții situate în municipiul Pitești, str. Negru Vodă nr. 30 aflate în proprietatea S.C. Betarm S.A și respectiv S.C. Argecom S.A..

În urma votului exprimat, domnul președinte de ședință Gheorghe Oprea, prezintă următorul rezultat al comisiei de validare:

 • 1. Dumitru Tudosoiu: 20 consilieri prezenți, 16 voturi „pentru”, 4 voturi “contra”;

 • 2. Radu Valeriu Perianu: 20 consilieri prezenți, 14 voturi „pentru”, 6 voturi “contra” ;

 • 3. Mihail Tudor: 20 consilieri prezenți, 11 voturi „pentru”, 9 voturi “contra”;

 • 4. Ecaterina Popescu: 20 consilieri prezenți, 19 voturi „pentru”, 1 voturi “contra”;

Urmare a votului exprimat, din comisia de negociere vor face parte domnii consilieri Dumitru Tudosoiu și Radu Valeriu Perianu și doamna consilier Ecaterina Popescu.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, cu completarea componenței comisiei de negociere (cu privire la consilierii locali), care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 193/16.04.2008.

DIVERSE:

Doamna consilier Cornelia Domnișoru:

Solicită să fie lute măsuri în scopul interzicerii circulației autovehiculelor în zona Parcului Trivale.

Domnul consilier Silviu Marinescu face precizarea ca în cazul persoanelor care participă la oficierea cununiilor religioase ce se desfășoară la Schitul din Trivale, să fie permis accesul autovehiculelor în zona parcului.

Doamna consilier Anca Ștefania Barbu:

Solicită să fie prezentată o situație privind stadiul dosarelor aflate pe rol la instanțele de judecată, în care Primăria Municipiului Pitești este parte.

Domnul președinte de ședință Gheorghe Oprea declară închise lucrările ședinței.

Drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Gheorghe Oprea

SECRETAR,

Iosiv Cerbureanu

Red. C.A.E.

1ex.