JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

PROCES - VERBAL

Încheiat azi, 15.05.2008, cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Pitești.

Ședința a fost convocată de primarul municipiului Pitești, convocatorul fiind înregistrat sub nr. 31732 din 12.05.2008.

La ședință participă de drept:

 • - dl. Tudor Pendiuc          - primarul municipiului Pitești;

 • - dl. Iosiv Cerbureanu        - secretarul municipiului Pitești.

Participă ca invitați: domnul Constantin-Cornel Ionică - viceprimar al municipiului Pitești, directorii executivi ai direcțiilor și șefii compartimentelor independente din cadrul aparatului de specialitate al primarului, directorii și reprezentanții societăților comerciale aflate sub autoritatea consiliului local.

La ședința consiliului local participă reprezentanți ai mass-media locală.

Domnul secretar Iosiv Cerbureanu face prezența consilierilor, constatându-se:

 • - consilieri în funcție - 22;

 • - consilieri prezenți - 19;

 • - consilieri absenți - 3 (domnii consilieri Daniel Florea, Nicolae Rădneanțu, Cristian Stănescu).

Președinte de ședință este doamna Anca - Ștefania Barbu.

Domnul secretar Iosiv Cerbureanu supune la vot procesele-verbale ale ședințelor consiliului local din data de 16.04.2008 și din data 24.04.2008, care sunt aprobate în unanimitate de voturi.

Se supune la vot motivarea absențelor domnilor consilieri Ciprian - Teodor Mihăilescu, Radu - Valeriu Perianu, Aurel Predoi, Nicolae Rădneanțu, Narcis - Ionuț Sofianu de la ședința extraordinară a consiliului local din data de 24.04.2008, care este aprobată în unanimitate de voturi.

Doamna președinte de ședință supune la vot proiectul ordinii de zi, care este aprobat în unanimitate de voturi.

Doamna președinte de ședință supune dezbaterii punctul 1 de pe ordinea de zi : „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind rectificarea bugetului municipiului Pitești pe anul 2008”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.5 - avizeaz ă favorabil proiectul de hot ă râre.

Domnul secretar Iosiv Cerbureanu anunță, în numele executivului, modificarea și completarea art. 2 la proiectul de hotărâre, astfel:

„Se repartizează suma de 810 mii lei din fondul de rezervă prevăzut în bugetul municipiului Pitești pe anul 2008 - aprobat prin H.C.L. nr. 59/2008, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

 • a) 121 mii lei la capitolul 55.02 ,,Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi“, titlul 20 ,,Bunuri și servicii” - 7 mii lei, titlul 30 ,,Dobânzi” - 114 mii lei;

 • b) 189 mii lei la capitolul 65.02 ,,Învățământ“, subcapitolul 03 ,,Învățământ preșcolar și primar”, paragraful 01 ,,Învățământ preșcolar”, titlul 57 ,,Asistență socială” -36 mii lei, subcapitolul 04 ,,Învățământ secundar”, paragraful 02 ,,Învățământ secundar superior”, titlul 20 „Bunuri și servicii” - 40 mii lei, titlul 57 ,,Asistență socială” - 113 mii lei.

 • c) 500 mii lei la capitolul 84.02 ,,Transporturi“, subcapitolul 03 ,,Transport rutier”, paragraful 02 ,,Transport în comun”, titlul 40 ,,Subvenții”.

Anexa la proiectul de hotărâre se completează cu sumele repartizate Grupului Școlar „Astra” și Grupului Școlar Industrie Ușoară „Armand Călinescu”.

Doamna președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, cu modificările și completările aduse de executiv, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 199/15.05.2008.

Doamna președinte de ședință supune dezbaterii punctul 2 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea bugetului activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii al Liceului Teologic „Elim” pe anul 2008.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Doamna președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 200/15.05.2008.

Doamna președinte de ședință supune dezbaterii punctul 3 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea situațiilor financiare pentru municipiul Pitești la data de 31.12.2007”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Doamna președinte de ședință Anca - Ștefania Barbu: „Aș vrea să deschideți anexa la prezentul proiect de hotărâre la partea de cheltuieli și să observați sumele foarte mici alocate pentru tineret și pentru asistența acordată persoanelor în vârstă; ajutoare pentru locuințe - zero, dezvoltarea sistemului de locuințe - zero. Avem o problemă asupra modului în care ne preocupă soarta oamenilor.

Atrag atenția executivului asupra faptului că, în ceea ce privește protecția mediului, exista în cheltuielile aprobate de Ministerul Economiei și Finanțelor un subcapitol care se referea la reducerea poluării. Nu se justifică suma prevăzută la prevenirea și combaterea inundațiilor și ghețurilor. Probabil este vorba de nisipul aruncat pe străzi în perioadele ploioase.

Nu avem nicio sumă alocată pentru stimularea întreprinderilor mici și mijlocii, în condițiile în care 2/3 din veniturile fiscale provin din impozitul pe venit. În mod normal, stimularea acestora ar fi adus mai mulți bani la buget.

De asemenea nu a fost alocată nicio sumă pentru programele de dezvoltare regională și socială, pentru proiectele de dezvoltare multifuncționale și turism.

Acesta este un mic comentariu cu privire la «filozofia» cheltuielilor în anul 2007”.

Domnul primar Tudor Pendiuc: „Dumneavoastră induceți în eroare auditoriul. După cum vă amintiți, acest plan de cheltuieli a fost realizat în concordanță cu bugetul dezbătut și aprobat prin H.C.L. nr. 40/2007. În prezentul proiect de hotărâre, noi am respectat legislația în vigoare iar cheltuielile au fost făcute cu mult discernământ și multă grijă pentru binele populației”.

Doamna președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 201/15.05.2008.

Doamna președinte de ședință supune dezbaterii punctul 4 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind rectificarea veniturilor și cheltuielilor evidențiate în afara bugetului local pe anul 2008”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Doamna președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 202/15.05.2008.

Doamna președinte de ședință supune dezbaterii punctul 5 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2009”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.2 - avizeaz ă favorabil proiectul de hot ă râre;

- comisia nr.3 - avizeaz ă favorabil proiectul de hot ă râre;

- comisia nr.4 - avizeaz ă favorabil proiectul de hot ă râre;

- comisia nr.5 - avizeaz ă favorabil proiectul de hot ă râre.

Domnul consilier Narcis - Ionuț Sofianu: „Am o întrebare pentru domnul secretar Iosiv Cerbureanu cu privire la art. 13 din anexa nr. 1 la prezentul proiect de hotărâre din care citez: «Taxa pentru asistență și reprezentare a persoanelor fizice, care solicită consultanță, asistență și reprezentare privind operațiunea de înregistrare în registrul comerțului și de autorizare a funcționării, se stabilește la valoarea de 30 lei/cerere de asistență și reprezentare». Cine va acorda această reprezentare?”

Domnul secretar Iosiv Cerbureanu: „Prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale a fost abrogată Legea nr. 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice și a asociațiilor familiale, care desfășoară activități economice în mod independent, cu modificările și completările ulterioare. Urmare acestei reglementări, activitatea de înregistrare și autorizare a activităților economice desfășurate de către persoanele fizice se va realiza de către Oficiile Registrului Comerțului.

Actul normativ menționat prevede însă și posibilitatea stabilirii unei taxe pentru serviciile prestate având ca scop acordarea de consultanță, asistență și reprezentare privind operațiunea de înregistrare în registrul comerțului și de autorizare a funcționării, persoanelor fizice care solicită aceasta. În acest scop se va înființa Compartimentul de Asistență și Reprezentare a persoanelor fizice pentru autorizarea desfășurării de activități economice, în subordinea Serviciului Control și Autorizare Activități Economice”.

Doamna președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 203/15.05.2008.

Domnul primar Tudor Pendiuc: „Aș dori să vă spun, cu titlu informativ, faptul că, prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă, ni s-au luat toate taxele judiciare de timbru. Acest lucru reprezintă o sumă considerabilă pentru municipiul Pitești. Această ordonanță încalcă prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale precum și ale Legii nr. 215/2001, republicată, în care se prevede că structurile asociative ale autorităților administrației publice locale vor fi consultate, înainte de adoptarea oricărei decizii, în toate problemele care le privesc în mod direct”.

Doamna președinte de ședință supune dezbaterii punctul 6 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 183/2007 referitoare la aprobarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Pitești, cu modificările și completările ulterioare”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.5 - avizeaz ă favorabil proiectul de hot ă râre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Doamna președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 204/15.05.2008.

Doamna președinte de ședință supune dezbaterii punctul 7 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 356/11.09.2006 referitoare la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Pitești”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Doamna președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 205/15.05.2008.

Doamna președinte de ședință supune dezbaterii punctul 8 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Administrației Domeniului Public Pitești”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Doamna președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 206/15.05.2008.

Doamna președinte de ședință supune dezbaterii punctul 9 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea statului de funcții al Serviciului Public Creșe”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Doamna președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 207/15.05.2008.

Doamna președinte de ședință supune dezbaterii punctul 10 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul proprietate privată, situat în intravilanul municipiului Pitești, strada Frații Golești nr. 17”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Este cerut avizul comisiei de specialitate a consiliului local:

 • - comisia nr.2 - avizează negativ proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Doamna președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este respins cu 2 „abțineri”( doamna consilier Cornelia Domnișoru și domnul consilier Radu - Valeriu Perianu) și 17 voturi „împotrivă”.

Doamna președinte de ședință supune dezbaterii punctul 11 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal, pentru terenuri proprietate privată, situate în intravilanul municipiului Pitești, strada Nicolae Iorga fn”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Este cerut avizul comisiei de specialitate a consiliului local:

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Doamna președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 208/15.05.2008.

Doamna președinte de ședință supune dezbaterii punctul 12 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal, pentru un teren proprietate privată, situat în extravilanul municipiului Pitești, Intrarea Abatorului, fn - Pitești”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Este cerut avizul comisiei de specialitate a consiliului local:

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Doamna președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 209/15.05.2008.

Doamna președinte de ședință supune dezbaterii punctul 13 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal, pentru un teren proprietate privată, situat în intravilanul municipiului Pitești, strada Ion Minulescu F.N”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Este cerut avizul comisiei de specialitate a consiliului local:

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Doamna președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 210/15.05.2008.

Sosește în sală domnul consilier Florea Daniel.

Consilieri prezenți : 20.

Doamna președinte de ședință supune dezbaterii punctul 14 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru un teren proprietate privată, situat în intravilanul municipiului Pitești, B-dul Nicolae Bălcescu nr. 64”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Este cerut avizul comisiei de specialitate a consiliului local:

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul consilier Paul Schiaucu: „Motivația respingerii acestui Plan Urbanistic de Detaliu este că în zona respectivă este un părculeț”.

Doamna președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat cu o „abținere” (doamna consilier Anca - Ștefania Barbu) și 19 voturi „pentru”, devenind

Hotărârea nr. 211/15.05.2008.

Doamna președinte de ședință supune dezbaterii punctul 15 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind organizarea unor tabere școlare”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Doamna președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 212/15.05.2008.

Doamna președinte de ședință supune dezbaterii punctul 16 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind darea în administrare unei unități de învățământ preuniversitar de stat a unor bunuri imobile”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Doamna președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 213/15.05.2008.

Doamna președinte de ședință supune dezbaterii punctul 17 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind acordarea avizului consultativ candidaților declarați reușiți la concursul pentru ocuparea funcției de director în unitățile de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Pitești, sesiunea aprilie 2008”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Doamna președinte de ședință Anca - Ștefania Barbu: „Inspectoratul Școlar Județean Argeș s-a adresat Consiliului Local al Municipiului Pitești cu rugămintea de a trimite un reprezentant la acest concurs. Executivul a desemnat un funcționar public din cadrul aparatului de specialitate al primarului, pe domnul Mihail Simion, de altfel o persoană apreciată, responsabilă, însă solicitarea avea în vedere desemnarea unui reprezentant - membru al consiliului local.”

Domnul consilier Dănuț Bica: „Problema putea fi mult mai simplu rezolvată având în vedere că noi suntem membri în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat”.

Domnul viceprimar Constantin Cornel Ionică: „Doamna viceprimar Liliana Angela Gagiu a adresat rugămintea Inspectoratului Școlar Județean Argeș Comisiei nr. 4 - pentru învățământ, cultură, sănătate, sport și agrement, protecție socială, familie și protecția copilului, însă nimeni nu a dorit să participe ca reprezentant la concursul respectiv.”

Doamna președinte de ședință Anca - Ștefania Barbu: „În conformitate cu prevederile «Metodologiei de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat», Inspectoratul Școlar Județean Argeș s-a adresat consiliului local și, de aceea, trebuia să fim întrebați cu privire la acest fapt.”

Domnul consilier Dumitru Tudosoiu: „La toate ședințele consiliilor de administrație ar trebui invitați și reprezentanții respectivi ai consiliului local. Spre exemplu, pe mine mar fi interesat să particip la acest concurs, având în vedere că sunt și profesor.”

Doamna președinte de ședință Anca - Ștefania Barbu: „Eu am fost invitată și am participat la ședințele consiliilor de administrației din care fac parte și mă îndoiesc că există colegi care nu au participat la aceste ședințe. În cazul în care nu ați fost invitați, v-aș ruga să-mi spuneți deoarece acest lucru trebuie remediat.”

se înscrie. În această situație am cerut permisiunea consiliului local să fie desemnat ca reprezentant domnul Mihail Simion.”

Domnul consilier Dănuț Bica: „Unii dintre noi am făcut parte doar formal din aceste consilii de administrație.”

Doamna președinte de ședință Anca - Ștefania Barbu: „Prestația domnului Mihail Simion la aceste concursuri a fost deosebită și doresc să-i mulțumesc pentru participare.”

Doamna președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 214/15.05.2008.

Doamna președinte de ședință supune dezbaterii punctul 18 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 27/2002 privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea localității, precum și sancționarea faptelor ce constituie contravenții, cu modificările și completările ulterioare”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul consilier Narcis - Ionuț Sofianu: „ Domnule secretar aveți o evidență cu numărul persoanelor care au fost amendate pentru săvârșirea contravențiilor prevăzute de art. 16 lit. A din Hotărârea Consiliului Local nr. 27/2002 privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea localității, precum și sancționarea faptelor ce constituie contravenții, cu modificările și completările ulterioare? ”

Domnul secretar Iosiv Cerbureanu: „Nu vă pot da un răspuns acum, dar dacă doriți, vă pot informa cu privire la acest lucru în câteva zile.”

Doamna președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 215/15.05.2008.

Doamna președinte de ședință supune dezbaterii punctul 19 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea H.C.L. nr. 81/31.03.2004 de arondare a blocurilor de locuințe din municipiul Pitești, pe cartiere și străzi”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Doamna președinte de ședință supune dezbaterii punctul 20 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind acordarea avizului consultativ candidatului declarat reușit la concursul pentru ocuparea funcției de director adjunct al Școlii nr. 2 „Ion Minulescu” din municipiul Pitești, sesiunea aprilie 2008”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul consilier Bica Dănuț: „Sunt îndeplinite condițiile pentru ocuparea funcțiilor de către directorii adjuncți?”

Doamna președinte de ședință Anca - Ștefania Barbu: „Domniile lor îndeplinesc condițiile necesare și potrivit Metodologiei de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin Ordinul Ministrului Educației și Cercetării nr. 3142/2006, completată cu Ordinul Ministrului Educației și Cercetării nr. 5617/2006, directorul adjunct este numit prin decizie a directorului unității de învățământ, cu avizul consultativ al consiliului local, pe baza hotărârii consiliului de administrație al unității.”

Doamna președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 217/15.05.2008.

Doamna președinte de ședință supune dezbaterii punctul 21 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind acordarea avizului consultativ candidatului declarat reușit la concursul pentru ocuparea funcției de director adjunct al Școlii nr. 7 din municipiul Pitești, sesiunea aprilie 2008”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Doamna președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 218/15.05.2008.

Doamna președinte de ședință supune dezbaterii punctul 22 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind prelungirea unor contracte de închiriere spații comerciale și terenuri în piețele Municipiului Pitești și Târgul Săptămânal”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.2 - avizeaz ă favorabil proiectul de hot ă râre;

- comisia nr.3 - avizeaz ă favorabil proiectul de hot ă râre;

- comisia nr.4 - avizeaz ă favorabil proiectul de hot ă râre;

- comisia nr.5 - avizeaz ă favorabil proiectul de hot ă râre.

Doamna președinte de ședință Anca - Ștefania Barbu: „Fiind vorba de prelungirea unor contracte de închiriere mi se pare normal să știm cui prelungim. ”

Domnul viceprimar Constantin Cornel Ionică: „Datele de identificare ale chiriașilor vor fi trecute în anexă la hotărâre”.

Doamna președinte de ședință Anca - Ștefania Barbu: „În momentul în care domnul director Marian Virgil Leonte va intra în posesia datelor de identificare solicitate, să vină să le dea citire în fața consiliului local.”

Doamna președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, cu modificarea propusă de executiv, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 219/15.05.2008.

Doamna președinte de ședință supune dezbaterii punctul 23 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind închirierea unui spațiu comercial în Piața „Calea București”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Doamna președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 220/15.05.2008.

Doamna președinte de ședință supune dezbaterii punctul 24 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind închirierea unui spațiu comercial în Piața Găvana II - corp B”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Doamna președinte de ședință supune dezbaterii punctul 25 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind închirierea unor terenuri în piețele municipiului Pitești și Târgul Săptămânal”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Doamna președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 222/15.05.2008.

Doamna președinte de ședință supune dezbaterii punctul 26 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea și completarea HCL nr. 127/2008”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr. 1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Doamna președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 223/15.05.2008.

Doamna președinte de ședință supune dezbaterii punctul 27 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal, pentru terenul proprietate privată, situat în intravilanul municipiului Pitești, strada Mircea Eliade fn”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Este cerut avizul comisiei de specialitate a consiliului local:

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Doamna președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Este cerut avizul comisiei de specialitate a consiliului local:

- comisia nr.2 - avizează negativ proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Doamna președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este respins cu o „abținere”( domnul consilier Radu - Valeriu Perianu) și 19 voturi „împotrivă”.

Doamna președinte de ședință supune dezbaterii punctul 29 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru un teren proprietate privată, situat în intravilanul municipiului Pitești, strada Camil Petrescu nr. 5”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Este cerut avizul comisiei de specialitate a consiliului local:

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Doamna președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 225/15.05.2008.

Doamna președinte de ședință supune dezbaterii punctul 30 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind acordarea Diplomei de Fidelitate”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Doamna președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 226/15.05.2008.

Doamna președinte de ședință supune dezbaterii punctul 31 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind finanțarea unor activități sportive din sume alocate de la bugetul municipiului Pitești pe anul 2008”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

Doamna președinte de ședință supune dezbaterii punctul 32 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea H.C.L. nr. 460/29.11.2007”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr. 1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Doamna președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat cu o „abținere”( domnul consilier Radu - Valeriu Perianu) și 19 voturi „pentru”, devenind

Hotărârea nr. 228/15.05.2008.

Doamna președinte de ședință supune dezbaterii punctul 33 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind transmiterea din domeniul public al municipiului Pitești și din administrarea consiliului local, în administrarea A.D.P. Pitești a unei suprafețe de teren destinată realizării obiectivului de investiții „Extinderea cimitirului Sf. Gheorghe - etapa a III-a” de către A.D.P. Pitești”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Doamna președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 229/15.05.2008.

Doamna președinte de ședință supune dezbaterii punctul 34 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea HCL nr. 10/1999, republicată, referitoare la aprobarea Regulamentului privind administrarea cimitirului „Sf. Gheorghe” Pitești”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

Funerare din cadrul Administrației Domeniului Public Pitești». Ar mai putea face și altcineva acest lucru?”

Domnul secretar Iosiv Cerbureanu: „Au fost unele probleme în acest sens și am dorit să stipulăm expres acest lucru, pentru a nu lăsa loc interpretărilor.”

Doamna consilier Cornelia Domnișoru: „Mi-ați promis, domnule viceprimar, că aleile din cimitirul Sf. Gheorghe vor fi asfaltate.”

Doamna președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 230/15.05.2008.

Doamna președinte de ședință supune dezbaterii punctul 35 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Regulamentului serviciului public de alimentare cu energie termică din municipiul Pitești”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr. 1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

Doamna președinte de ședință Anca - Ștefania Barbu: „Aș dori să-l întreb pe domnul director Iulian Richițeanu dacă există probleme la acest Regulament?”

Domnul director Iulian Richițeanu: „Nu sunt probleme”.

Doamna președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 231/15.05.2008.

Doamna președinte de ședință supune dezbaterii punctul 36 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea și completarea HCL nr. 230/2007”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Doamna președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Este cerut avizul comisiei de specialitate a consiliului local:

 • - comisia nr.2 - avizează negativ proiectul de hotărâre.

Domnul consilier Paul Schiaucu: „Comisia nr. 2 își schimbă avizul în «favorabil» deoarece a fost clarificată problema locurilor de parcare”.

Domnul consilier Radu - Valeriu Perianu: „Suprafața totală a terenului proprietate privată este de 391 m.p. iar aria construită a construcției propuse este de 220,5 m.p. Aș dori să știu dacă s-a respectat suprafața maximă admisă pentru a fi ocupată și suprafața minimă admisă pentru a fi liberă.”

Domnul consilier Paul Schiaucu: „Aici este vorba despre supraetajarea clădirii prin care se creează 2 apartamente în plus pentru care sunt necesare 2 locuri de parcare suplimentare. Această problemă a fost clarificată și de aceea comisia de specialitate și-a schimbat avizul.”

Domnul consilier Radu - Valeriu Perianu: „Cele 2 locuri de parcare vor fi suplimentate tot pe structura celor 12 locuri de parcare aprobate inițial. Eu aș propune retragerea acestui proiect de hotărâre pentru studierea locului respectiv”.

Domnul consilier Narcis - Ionuț Sofianu: „Care sunt dimensiunile minime ale unui loc de parcare și care sunt dimensiunile normale?”

Domnul consilier Paul Schiaucu: „Dimensiuni minime - 12,5 m.p. și dimensiuni normale - 15 m.p.”

Doamna președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat cu 6 „abțineri” (doamnele consilieri Anca - Ștefania Barbu, Cornelia Domnișoru și domnii consilieri Dănuț Bica, Radu - Valeriu Perianu, Narcis -Ionuț Sofianu, Mihail Tudor) și 14 voturi „pentru”, devenind

Hotărârea nr. 233/15.05.2008.

Doamna președinte de ședință supune dezbaterii punctul 38 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind scoaterea la licitație publică, în vederea închirierii, a unui spațiu comercial, situat în Piața „Calea București”, corp A, etaj I”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Doamna președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

epurare a apelor uzate, a sistemului de canalizare și a rețelei de alimentare cu apă a municipiului Pitești”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Doamna președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 235/15.05.2008.

Doamna președinte de ședință supune dezbaterii punctul 40 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal, pentru terenul proprietate privată, situat în intravilanul municipiului Pitești, strada Mitropolit Antim Ivireanu, fn”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Este cerut avizul comisiei de specialitate a consiliului local:

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Doamna președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 236/15.05.2008.

Doamna președinte de ședință supune dezbaterii punctul 41 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru un teren proprietate privată, situat în intravilanul municipiului Pitești, strada Câmpineanu, nr. 19”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Este cerut avizul comisiei de specialitate a consiliului local:

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Doamna președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 237/15.05.2008.

Doamna președinte de ședință supune dezbaterii punctul 42 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru un teren proprietate privată, situat în intravilanul municipiului Pitești, Calea Bascovului, fn.”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Este cerut avizul comisiei de specialitate a consiliului local:

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Doamna președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 238/15.05.2008.

Doamna președinte de ședință supune dezbaterii punctul 43 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind respingerea unei cereri”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Doamna președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 239/15.05.2008.

Doamna președinte de ședință supune dezbaterii punctul 44 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea modificării și completării HCL nr. 128/05.04.2007, HCL nr. 150/17.05.2007 și HCL nr. 151/17.05.2007”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

Domnul secretar Iosiv Cerbureanu: „Avem o modificare la acest punct de pe ordinea de zi. Ulterior transmiterii proiectelor de hotărârii domniilor voastre, prin adresa nr. 3845/2008, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr. 33731/2008, Administrația Piețelor Municipiului Pitești solicită modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 238/2007, în sensul prelungirii valabilității contractului colectiv de muncă.”

Domnul primar Tudor Pendiuc: „Timpul avut la dispoziție pentru analizarea contractului colectiv de muncă al personalului din cadrul Administrației Piețelor Municipiului Pitești a fost destul de scurt și din dorința de a nu exista greșeli am ales această variantă.”

DIVERSE

Domnul consilier Paul Schiaucu mulțumește tuturor colegilor pentru aportul adus în vederea îndeplinirii activității consiliului local.

Doamna consilier Cornelia Domnișoru: „Această perioadă a fost o experiență deosebită. Aș dori să mulțumesc colegilor și executivului pentru toată activitatea desfășurată, iar celor care vor fi aleși pentru mandatul 2008-2012 le doresc să rezolve și mai bine toate situațiile cu care se vor confrunta.

Domnule primar, aș avea o ultimă intervenție cu privire la rugămintea cetățenilor care locuiesc în bl. P2 și bl. P3 din strada Banat de a asfalta o groapă, care a rămas neacoperită în urma lucrărilor care au avut loc acolo.”

Domnul primar Tudor Pendiuc: „Doamna consilier, e posibil să fie deja rezolvată problema la ora aceasta.”

Domnul consilier Daniel Florea: „Domnule primar, aș dori să vă adresez o rugăminte în numele unor cetățeni, cu privire la montarea unor praguri limitatoare de viteză în următoarele zone: strada Găvenii, strada Cuza - Vodă și strada Balotești. De asemenea, doresc să urez succes consiliului local din mandatul 2008-2012.”

Doamna președinte de ședință Anca - Ștefania Barbu: „Prin H.C.L. nr. 406/2007 consiliul local a aprobat vânzarea unui imobil situat în cartierul Banat, bl. B2 către doamna Chiriță Mina, la valoarea de 48.663 lei. În acest moment, apartamentul pe care noi l-am vândut cu atâta generozitate este proprietatea familiei Radu Lucian și Mirela, care și-au permis să dărâme și să construiască în interiorul apartamentului, lățindu-l cu aprox. 3 metri, în ciuda faptului că vecinii au făcut demersuri la primărie, la poliție. Dumnealor au sfidat orice reguli cu privire la domeniul public. Noi nu am vândut chiriașilor acest imobil pentru a fi înstrăinat. Familia Radu nu are autorizație de construcție, certificat de urbanism și, primăria probabil i-a amendat, însă tot nu mi se pare normal ca ei să-și permită orice pe domeniul public.

Sunt convinsă că erau stipulate clauze în contractul de vânzare-cumpărare care interziceau înstrăinarea și totuși acest lucru s-a întâmplat.”

Domnul primar Tudor Pendiuc: „Hotărârea Consiliului Local nr. 406/2007 prevede că înstrăinarea imobilului este interzisă înainte de împlinirea a 10 ani de la data cumpărării, astfel că vor fi luate demersurile necesare în instanță. În ceea ce privește construcția respectivă, domnul director Emilian Nechita va merge să vadă despre ce este vorba, dacă nu cumva situația a fost deja analizată.”

Doamna președinte de ședință Anca - Ștefania Barbu: „În mod normal ar trebui să fie demolată această construcție ilegală.”

Domnul primar Tudor Pendiuc: „Demolarea se face în baza unei hotărâri judecătorești. Noi nu putem intra în casa cetățeanului ci doar putem să-l amendăm. Dacă situația persistă, se ajunge la Parchet.”

Doamna președinte de ședință Anca - Ștefania Barbu: „Ulterior am aflat că familia Radu a fost amendată, dar nu mi se pare suficient. Ar fi bine să fie verificate toate vânzările similare situației de față.”

Domnul primar Tudor Pendiuc: „Noi am prevăzut în hotărârea respectivă toate clauzele asiguratorii. Ce vină are consiliul local dacă apartamentul a fost vândut?”

Domnul consilier Narcis - Ionuț Sofianu: „Situația este foarte diferită dacă persoana a făcut respectivele modificări fără autorizație de construcție și a încălcat domeniul public. Se poate merge chiar pe cale penală.”

Domnul secretar Iosiv Cerbureanu: „Procedura este în felul următor: în cazul în care se constată că nu există autorizație de construcție sunt două posibilități - dacă agentul constatator apreciază că respectiva construcție poate fi autorizată, în procesul - verbal de contravenție face propunerea să fie autorizată; în caz contrar, măsura luată, care se trece în procesul - verbal, va fi demolarea.”

Doamna președinte de ședință Anca - Ștefania Barbu: „Persoana în cauză a tăiat 4 brazi, viță-de-vie pentru a realiza construcția respectivă.”

Domnul primar Tudor Pendiuc: „Am dosarul cu privire la această situație și am să vă expun ce cuprinde: în data de 03.04.2008 s-a primit sesizarea la Primărie, iar în data de 23.04.2008 Direcția Tehnică și de Urbanism a transmis răspunsul către doamna Stanciu Daniela. Dosarul cuprinde poze cu arborii tăiați, proces-verbal de constatare a contravenției (măsura impusă fiind demolarea), proces-verbal de constatare a faptului că persoana în cauză a continuat construcția, motiv pentru care a primit încă o amendă, precum și acțiune către Parchet.”

Doamna președinte de ședință Anca - Ștefania Barbu: „Această situație va fi rezolvată, însă trebuie să ne preocupe cealaltă problemă, și anume că apartamentul a fost vândut unei familii, însă altcineva a intrat în posesia acestuia. Trebuie să avem posibilitatea să reintrăm în posesia apartamentului pe care l-am vândut.”

Domnul primar Tudor Pendiuc: „Este clar că actul de vânzare-cumpărare este lovit de nulitate absolută, care trebuie însă constatată de instanța de judecată. Vom face demersurile necesare în acest sens. Nu s-au respectat clauzele prevăzute în Hotărârea Consiliului Local nr. 406/2007.”

Domnul consilier Marin Rădulescu: „ Este așa de frumos cartierul Primăverii, însă calea de acces lasă de dorit.”

Domnul primar Tudor Pendiuc: „Cunosc situația la care faceți referire. Sunt două străzi acolo și probabil peste o lună sau două vor fi asfaltate.”

Doamna președinte de ședință Anca - Ștefania Barbu declară închise lucrările ședinței.

Drept pentru care am încheiat prezentul proces - verbal.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Anca - Ștefania Barbu

SECRETAR, Iosiv Cerbureanu

Red.NBM

1ex