JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

PROCES - VERBAL

Încheiat azi, 09.09.2008, cu ocazia ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Pitești.

Ședința a fost convocată de primarul municipiului Pitești, convocatorul fiind înregistrat sub nr. 57179/05.09.2008.

La ședință participă de drept:

 • - dl. Tudor Pendiuc           - primarul municipiului Pitești;

 • - d-na. Elena Țintilă Neacșu      - director executiv - Direcția

Administrație Publică Locală și Asistență Socială, în calitate de înlocuitor al d-lui Iosiv Cerbureanu - secretarul Municipiului Pitești, absent de la ședință.

Participă ca invitați: directorii executivi ai direcțiilor și șefii compartimentelor independente din cadrul aparatului de specialitate al primarului, directorii și reprezentanții societăților comerciale aflate sub autoritatea consiliului local.

La ședința consiliului local participă reprezentanți ai mass - media locală.

Doamna director Elena Țintilă Neacșu face prezența consilierilor, constatându-se:

 • - consilieri în funcție - 23;

5                     7

 • - consilieri prezenți - 21;

 • - consilieri absenți -  2 ( domnii consilieri Radu - Valeriu Perianu și

Radu - Cristian Nistor)

Președinte de ședință este doamna consilier Ecaterina Popescu.

Se supune la vot motivarea absenței domnului consilier Iulian Corbu de la ședința ordinară a consiliului local din data de 28.08.2008, care este aprobată cu unanimitate de voturi.

Doamna președinte de ședință Ecaterina Popescu supune la vot proiectul ordinii de zi, care este aprobat în unanimitate de voturi.

Doamna președinte de ședință supune dezbaterii punctul 1 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind rectificarea bugetului municipiului Pitești pe anul 2008.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Doamna președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 126/09.09.2008.

Doamna președinte de ședință Ecaterina Popescu supune dezbaterii punctul 2 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea H.C.L. nr. 64/2008 referitoare la aprobarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate ale Primarului Municipiului Pitești.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Doamna președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 127/09.09.2008.

Doamna președinte de ședință Ecaterina Popescu supune dezbaterii punctul 3 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea proceselor - verbale de recepție la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții «Fântâni arteziene cartierele: Războieni, Trivale » din municipiul Pitești.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul consilier Mariean Neacșu: „Din câte știu, până la momentul actual, au fost recepționate șase fântâni, patru în prima fază și două în cea de-a doua fază. Ar mai rămâne de finalizat și recepționat o fântână. Aș dori să aflu dacă se va mai realiza cea de-a șaptea fântână.”

Domnul primar Tudor Pendiuc: „Am oprit finalizarea acestei fântâni deoarece, după cum se știe, au început lucrările cu finanțare ISPA, lucrări printre care se află și canalul menajer care străpunge scuarul ce desparte cele două sensuri pe Calea Craiovei, de la Biserica „Sfântul Ilie” până în partea de sus. Mai întâi se va devia pe trotuar acest canal menajer și apoi se va finaliza fântâna. Din acest motiv nu am terminat-o până acum. Din momentul în care se va termina această lucrare, vom discuta în consiliul local asupra realizării acestei fântâni.”

Domnul consilier Mariean Neacșu: „Aceste fântâni se execută după un proiect tipizat sau în funcție de amplasamentul lor?”

Domnul primar Tudor Pendiuc: „Este un proiect executat de o firmă de arhitectură din Cluj - Napoca iar fântânile nu sunt standardizate, sunt unicat, corelate cu arealul respectiv.”

Doamna președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 128/09.09.2008.

Doamna președinte de ședință Ecaterina Popescu supune dezbaterii punctul 4 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea schimbării titularului dreptului de administrare a imobilului situat în incinta « Casei Cărții».”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Tudor Pendiuc aduce explicații în legătură cu destinația ulterioară a spațiului din incinta Casei Cărții care va fi luat în administrare, și anume faptul că va fi realizat un centru de încasare taxe și impozite pentru zona centrală.

Domnul consilier Neacșu Mariean: „Este un lucru bun că se preia acest spațiu de aproximativ 200 mp, însă aș dori să știu ce chirie plăteau foștii chiriași? Aș dori să fie făcută publică în ședința consiliului local.”

Domnul primar Tudor Pendiuc: „Îl voi ruga pe domnul Jean Dumitrașcu să ne aducă o listă cu toate chiriile pe care le plătesc toți deținătorii de spații din incinta «Casei Cărții»”.

Sosește domnul consilier Nistor Radu - Cristian. Consilieri prezenți - 22.

Doamna președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 129/09.09.2008.

Doamna președinte de ședință Ecaterina Popescu supune dezbaterii punctul 5 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind schimbarea titularului dreptului de administrare a unor bunuri imobile.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Doamna președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 130/09.09.2008.

Doamna președinte de ședință Ecaterina Popescu supune dezbaterii punctul 6 de pe ordinea de zi: „Raport privind necesitatea realizării unui parteneriat public -privat în domeniul producerii, furnizării, transportului și distribuției energiei termice în municipiul Pitești.”

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

- comisia nr.1 - de acord;

- comisia nr.2 - de acord;

- comisia nr.3 - de acord;

- comisia nr.4 - de acord;

- comisia nr.5 - de acord.

Domnul consilier Nicolae Zărnescu: „Din partea comisiei juridice există o recomandare, și anume avizarea favorabilă privind demararea discuțiilor prealabile referitoare la pomovarea unui parteneriat public-privat în domeniul producerii, transportului, și distribuției energiei termice în municipiul Pitești, însă modalitatea concretă de realizare a acestui acord trebuie să fie mai atentă, deoarece noi avem anumite rezerve față de modalitatea propusă de dumnealor, și anume un contract de societate civilă.”

Domnul primar Tudor Pendiuc își exprimă acordul referitor la cele afirmate de domnul consilier Nicolae Zărnescu, totodată explicând faptul că modalitatea de parteneriat nu a fost încă definită, aceasta urmând a fi analizată în fața consiliului local.

Doamna consilier Anca Ștefania - Barbu solicită informații privitoare la firma S.C. Emfesz Romania S.R.L., în legătură cu proprietarii, asociații, administratorii, capitalul social, domeniul de activitate și, de asemenea, dacă a mai prestat activități în domeniul distribuției energiei termice.

Domnul primar Tudor Pendiuc precizează faptul că, în cadrul ședințelor pe comisii, a fost pusă la dispoziția domnilor consilieri scrisoarea de intenție a firmei S.C. Emfesz S.R.L. prin care se propune realizarea unui parteneriat public-privat în domeniul producerii, furnizării, transportului și distribuției energiei termice în municipiul Pitești, urmând ca pe viitor să existe informații mult mai ample.

Domnul consilier Ion Arabolu aduce informații referitoare la firma S.C. Emfesz Romania S.R.L, precizând că este o firmă înregistrată în Cluj, ce face parte dintr-un grup puternic, complex care își desfășoară activitatea în domeniul energiei termice, firmă care în anul 2007 a înregistrat pierderi mari raportate la cifra de afaceri. Totodată, domnul consilier consideră că nu este indicată asocierea S.C. Termoficare 2000 S.A. cu o firmă care a înregistrat pierderi.

Domnul viceprimar Constantin - Cornel Ionică: „Această scrisoare de intenție este de fapt numai o informare. O delegație numeroasă a acestei societăți se află la S.C. Termoficare 2000 S.A.. Dacă lucrurile vor evolua pozitiv pentru noi, vom negocia în consecință forma juridică de colaborare. Acum se poartă doar niște discuții. Până la o eventuală finalizare, vom avea foarte mult de negociat”.

De asemenea, domnul viceprimar invită comisia juridică, și pe oricare dintre consilieri, de a participa la eventualele discuții purtate cu firma S.C. Emfesz Romania S.R.L și de a solicita informații în legătură cu acest subiect.

Domnul consilier Ștefan - Romeo Ciocănel solicită informații referitoare la licitația privind vânzarea CET Sud Pitești.

Referitor la acest subiect, domnul primar Tudor Pendiuc explică faptul că, până în prezent, nu există niciun solicitant și, în consecință, nu poate fi dat un răspuns concret.

Domnul consilier Ștefan - Romeo Ciocănel: „Altă problemă ar mai fi CET -ul pe cărbune. În momentul în care o firmă care vrea să se asocieze cu noi este interesată în producerea energiei termice și electrice, de ce ar trebui să lăsăm în patrimoniul S.C. Termoficare 2000 S.A. activul CET - ului pe cărbune”?

Domnul primar Tudor Pendiuc: „CET -ul pe cărbune a fost vândut prin licitație, se află în procesul de lichidare, se dezasamblează. Sunt de acord cu dumneavoastră, însă suntem într-o fază incipientă pentru a discuta. Vom purta discuțiile la vremea respectivă despre acest subiect”.

Domnul consilier Ștefan - Romeo Ciocănel dorește să știe dacă primirea acestei scrisori de intenție nu exclude posibilitatea derulării unor discuții cu o altă firmă interesată, care va prezenta oferte în acest sens. De asemenea, își exprimă convingerea că în spatele acestei firme se află un furnizor puternic.

Domnul primar Tudor Pendiuc: „Din informațiile pe care le dețin eu, este vorba despre un furnizor mare”.

Domnul consilier Adrian Prodănel este de părere că trebuie să se continuie cu acest proiect și dă citire unei fraze din scisoarea de intenție a firmei S.C. Emfesz România S.R.L.: „...... prezenta scrisoare de intenție nu reprezintă asumarea din

partea Emfesz România sau Emfesz Kft. Ungaria niciunei obligații, de orice natură, colaborarea propusă urmând a face obiectul unor negocieri între partea noastră și reprezentanții autorităților locale implicate în găsirea celor mai bune soluții financiare, tehnice și juridice,.....”, propunând să se dea acordul de principiu cu

inserarea unei fraze similare cu aceea căreia i s-a dat citire.

Domnul consilier Nicolae Zărnescu: „Am discutat această problemă în comisia jurirdică. Nu există nicio problemă. Am atras atenția asupra acestui fapt, și anume „un contract de societate civilă”, și vom urmări acest lucru în continuare.”

Domnul primar Tudor Pendiuc precizează faptul că, prin această informare se aduce în discuție ideea inițierii unui parteneriat public-privat, nefiind vorba despre definitivarea acestuia.

Domnul consilier Neacșu Mariean recomandă ca, la discuțiile care se vor derula pe această temă, trebuie să se țină cont de evaluarea care a fost făcută CET -ului și de datoriile foarte mari pe care le-a înregistrat S.C. Termoficare 2000 S.A.

Domnul consilier Radu - Cristian Nistor propune formarea unei comisii compuse din trei membrii care să participe la discuțiile care vor avea loc.

Domnul primar Tudor Pendiuc precizează faptul că, la momentul oportun, vor fi luate măsurile necesare în acest sens.

Doamna președinte de ședință supune la vot raportul, în forma propusă de inițiator, care este aprobat cu 20 de voturi „pentru” și 2 abțineri (doamna consilier Anca Ștefania - Barbu și domnul consilier Ion Arabolu).

Doamna președinte de ședință Ecaterina Popescu supune dezbaterii punctul 7 de pe ordinea de zi: „Informare privind stadiul pregătirii unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Pitești în vederea începerii noului an școlar 2008 -2009.”

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - s-a luat la cunoștință;

 • - comisia nr.2 - s-a luat la cunoștință;

 • - comisia nr.3 - s-a luat la cunoștință;

 • - comisia nr.4 - s-a luat la cunoștință;

 • - comisia nr.5 - s-a luat la cunoștință.

Domnul primar Tudor Pendiuc îi solicită doamnei consilier Anca - Ștefania Barbu informații referitoare la situația derulării lucrărilor de reabilitare a Colegiului Tehnic Dimitrie Dima.

Doamna consilier Anca - Ștefania Barbu precizează faptul că la Colegiul Tehnic Dimitrie Dima se derulează lucrările de rebilitare și i-a sugerat domnului director al colegiului să ia legătura cu conducerea Școlii Generale nr. 8, în vederea desfășurării cursurilor în incinta acesteia, fapt cu care domnul director al colegiului nu a fost de acord. De asemenea, doamna consilier este de părere ca domnul director al colegiului, împreună municipalitatea, să identifice spațiile în care instituția de învățământ să-și desfășoare activitatea pe perioada derulării lucrărilor de reabilitare, Inspectoratul Școlar Județean Argeș fiind deschis pentru orice propunere care se va face în acest în acest sens.

Domnul primar Tudor Pendiuc argumentează faptul că nu este în competența municipalității să indice spațiul în care să își desfășoare activitatea o unitate de învățământ, ci a Inspectoratului Școlar Județean Argeș, municipalității revenindu-i sarcina de a amenaja în mod adecvat spațiul respectiv.

Informarea a fost luată la cunoștință.

Doamna președinte de ședință Ecaterina Popescu supune dezbaterii punctul 8 de pe ordinea de zi: „Informare privind necesitatea încheierii unui contract de reprezentare juridică a Consiliului Local al Municipiului Pitești în cauza ce face obiectul dosarului nr. 1423/109/2007.”

Domnul consilier Nicolae Zărnescu: „Aș dori să stiu despre cine este vorba și care sunt costurile?”

Doamna director Elena Țintilă Neacșu explică faptul că, în cauza ce face obiectul dosarului nr. 1423/109/2007, pe lângă Primăria Municipiului Pitești, este citat ca parte și consiliul local, iar informarea este adusă sub acest aspect, în sensul că se dorește să se știe dacă se selectează și reprezentarea consiliului local la același cabinet de avocatură.

Informarea a fost luată la cunoștință.

Doamna președinte de ședință Ecaterina Popescu declară închise lucrările ședinței.

Drept pentru care am încheiat prezentul proces- verbal.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ecaterina Popescu

p. SECRETAR

Director executiv Elena Țintilă - Neacșu

RED. S.A.M.

1ex.