JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI

CONSILIUL LOCAL

PROCES - VERBAL

Încheiat azi, 06.11.2008, cu ocazia ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Pitești.

Ședința a fost convocată de primarul municipiului Pitești, convocatorul fiind înregistrat sub nr. 70543/05.11.2008.

La ședință participă de drept:

  • - dl. Tudor Pendiuc - primarul municipiului Pitești;

  • - dl Iosiv Cerbureanu - secretarul municipiului Pitești.

Participă ca invitați: directorii executivi ai direcțiilor și șefii compartimentelor independente din cadrul aparatului de specialitate al primarului, directorii și reprezentanții societăților comerciale aflate sub autoritatea consiliului local.

La ședința consiliului local participă reprezentanți ai mass - media locală.

Domnul secretar Iosiv Crebureanu face prezența consilierilor, constatându-se:

  • - consilieri în funcție - 23;

5                     7

  • - consilieri prezenți - 17;

  • - consilieri absenți - 6 (domnul viceprimar Constantin Cornel Ionică și domnii consilieri Mariean Neacșu, Radu -Valeriu Perianu, Adrian - Mihai Prodănel, Sevastian Tudor, Nicolae Zărnescu).

Întrucât domnul președinte de ședință Sevastian Tudor este absent, președinte de vârstă este doamna viceprimar Liliana - Angela Gagiu.

Se supune la vot motivarea absențelor domnilor consilieri Gheorghe Frătoaica și Radu - Cristian Nistor de la ședința ordinară a consiliului local din data de 29.10.2008, absențe aprobate cu unanimitate de voturi.

Doamna președinte de ședință Liliana - Angela Gagiu supune la vot proiectul ordinii de zi, care este aprobat în unanimitate de voturi.

Doamna președinte de ședință Liliana - Angela Gagiu supune dezbaterii punctul 1 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind rectificarea bugetului municipiului Pitești pe anul 2008.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

  • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

  • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

  • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

  • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

Domnul primar Tudor Pendiuc le solicită domnilor consilieri acordul cu privire la faptul ca, până la ședința ordinară din luna noiembrie, SC Termoficare 2000 SA să aducă măsuri concrete de reducere a cheltuielilor, prezentând în acest sens termene și responsabili.

Doamna președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 218/06.11.2008.

Doamna președinte de ședință Liliana - Angela Gagiu supune dezbaterii punctul 2 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea documentației de atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciului de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în municipiul Pitești.”

Domnul consilier Radu - Cristian Nistor: „Care este motivul urgenței acestei ședințe?”

Domnul primar Tudor Pendiuc precizează faptul că această ședință extraordinară a apărut ca urmare a unei analize efectuate împreună cu reprezentanții SC Termoficare 2000 SA, în urma căreia au fost identificate două măsuri care pot fi luate în vederea ameliorării situației existente, și anume: utilizarea sumelor prevăzute la investiții pentru punerea în funcțiune a două centrale termice în cartierul Prundu și încercarea de a rezolva problema managementului și a funcționării defectuoase de la SC Termoficare 2000 SA, motivul urgenței fiind acela de a câștiga timp în acest sens.

Domnul consilier Radu - Cristian Nistor sugerează retragerea proiectului de hotărâre în vederea efectuării unor analize ulterioare.

Domnul primar Tudor Pendiuc propune ca proiectul de hotărâre să fie adoptat iar eventualele modificări să fie realizate ulterior.

Domnul secretar Iosiv Cerbureanu: „Documentația pe care o veți aproba dumneavoastră urmează să fie transmisă spre avizare autorității de reglementare competente. Nu se va proceda la declanșarea procedurii de licitație până în momentul în care documentația nu va fi avizată de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice. Problema este că acordarea avizului implică mult timp. Fără discuție, este suficient timp pentru a reflecta asupra acestei probleme.”

Domnul consilier Ion Arabolu își exprimă acordul cu privire la motivarea urgentării ședinței extraordinare, însă precizează că nu poate vota o documentație căreia i se vor aduce modificări ulterioare. Totodată, domnul consilier propune ca modificările documentației să fie făcute în această ședință.

Domnul primar Tudor Pendiuc: „ Executivul cunoaște foarte bine problema. Din punct de vedere teoretic și formal aveți dreptate. Singura problemă este legată însă de urgență.”

Doamna consilier Anca - Ștefania Barbu este de părere că această documentație a fost redactată cu superficialitate. De asemenea, doamna consilier consideră că este foarte dificil ca, la o primă vedere, să se sesizeze în legătură cu corectitudinea documentației, propunând în acest sens reanalizarea problemei.

Domnul consilier Marcel - Bogdan Pandelică: „Aș dori să le reamintesc colegilor mei că această documentație a fost aprobată. Acestea sunt practic niște modificări pe care le aducem din nou în discuție.”

Domnul secretar Iosiv Cerbureanu: „ Documentația a fost aprobată de dumneavoastră în luna septembrie 2008. Noi acum trebuie să aducem unele modificări care au rezultat în urma unei analize a documentației respective, constatându-se astfel unele inadvertențe. Atunci documentația a fost făcută numai de SC Termoficare 2000 SA și ne-a fost adusă într-un timp foarte scurt pentru a mai putea fi prelucrată. Vreau să vă mai comunic faptul că există o documentație - cadru aprobată prin Hotărâre de guvern, problema noastră fiind să înlocuim niște obiective care sunt specifice pentru noi și să mai stabilim alte probleme referitoare la contract.

Consider că această formă a documentației este mult mai bună comparativ cu cea din luna septembrie și este corelată cu toate actele normative în vigoare la această dată.”

Domnul consilier Ștefan - Romeo Ciocănel: „Aș vrea să știu ce se întâmplă în situația în care SC Termoficare 2000 SA nu câștigă această licitație? Să înțeleg că este posibil să avem o altă societate?”

Domnul secretar Iosiv Cerbureanu: „În documentație sunt prevăzute toate variantele teoretice referitoare la această situație. Dacă SC Termoficare 2000 SA nu mai participă la licitație, este evident că va fi alt operator.”

Domnul consilier Ștefan - Romeo Ciocănel: „Este adevărat că cele 2000 de miliarde pe care SC Termoficare 2000 SA le are datorie vor fi plătite de consiliul local?”

Domnul secretar Iosiv Cerbureanu: „În ședințele anterioare de consiliu am luat niște măsuri cu privire la reglementarea situației acestui prejudiciu. Nu suntem numai noi în situația aceasta. Cineva va trebui să răspundă. Probabil noi vom răspunde într-o anumită măsură și statul într-o altă măsură. Altă soluție nu există.”

Domnul primar Tudor Pendiuc: „Datoriile pe care le are SC Termoficare 2000 SA nu vor fi suportate din bugetul local. Sunt acțiuni pe care le ducem în derulare. La nivelul țării sunt foarte multe municipii în aceeași situație generată de aceleași reglementări.”

Domnul secretar Iosiv Cerbureanu: „La ora actuală există reglementări care ne interzic să plătim din bugetul local datoriile pe care le are SC Termoficare 2000 SA.”

Domnul consilier Ștefan - Romeo Ciocănel solicită informații cu privire la modul în care furnizorii își vor recupera creanțele de la SC Termoficare 2000 SA, avându-se în vedere faptul că societatea se află în proprietatea consiliului local și responsabili sunt asociații.

Domnul secretar Iosiv Cerbureanu: „Bunurile pe care noi le-am concesionat la SC Termoficare 2000 SA sunt bunuri care aparțin domeniului public și, în consecință, sunt inalienabile, imprescriptibile și insesizabile.”

Domnul consilier Radu - Cristian Nistor: „SC Termoficare 2000 SA va răspunde în fața creditorilor cu un patrimoniu pe care nu îl deține?”

Domnul secretar Iosiv Cerbureanu: „ Toate bunurile concesionate către SC Termoficare 2000 SA sunt bunuri publice, însă, ca și societate comercială, SC Termoficare 2000 SA nu se putea constitui decât cu un patrimoniu pe care îl deține în proprietate.”

Doamna președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat cu 16 voturi „pentru” și o abținere (domnul consilier Ion Arabolu ), devenind

Hotărârea nr. 219/06.11.2008.

Doamna președinte de ședință Liliana - Angela Gagiu declară închise lucrările ședinței.

Drept pentru care am încheiat prezentul proces- verbal.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Liliana - Angela Gagiu

SECRETAR, Iosiv Cerbureanu

RED. S.A.M.

1ex.